درباره نشریه
ISSN:
2476-7166
eISSN:
2538-4228
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر خسرو منطقی
سردبیر:
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
مدیرداخلی:
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
هیات مشاوران:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
تلفن:
021-88942755
سایت اختصاصی:
aapc.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان رودسر، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی، ساختمان شماره 4، بلوک 3، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/14
مدیر مسئول
دکتر خسرو منطقی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی دانشگاه خوارزمی
Khosro Manteghi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied Mathematics of Kharazmi University
هیات مشاوران
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
سردبیر
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر خسرو منطقی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی دانشگاه خوارزمی
Khosro Manteghi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied Mathematics of Kharazmi University
دکتر سحر سپاسی
دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد
Sahar Sepasi
Associate Professor Department of Management and Economic
Tarbiat Modares University
Specialist: Management and Economic
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر بهمن بنی مهد
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حسابداری
Bahman Bani Mahd
Associate Professor Karaj unit
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر کامران پاکیزه
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Kamran Pakizeh
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Accounting
دکتر زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر فرزین رضایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری
Farzin Rezaee
Associate Professor
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
Specialist: accounting
دکتر رضوان حجازی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Rezvan Hejazi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر علی رحمانی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر محمدرضا نیکبخت
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Reza Nikbakht
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Business, Management and Accounting, Auditing
مدیرداخلی
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Dianati Deilami
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸