فهرست مطالب

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال هفتم شماره 14 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر مرادی، حمیده اثنی عشری*، محمدحسین رهبان، محمد عرب مازار یزدی، محمدحسین صفرزاده بندری صفحات 1-31

  کشف تقلب و ناهنجاری به عنوان یکی از حوزه های پژوهشی فعال در ادبیات رشته های مختلف به ویژه حسابرسی به شمار می رود. مقتضای اهمیت علمی و کاربردی پژوهش های این حوزه، تحلیل کتاب سنجی آن با هدف ترسیم نمایی از وضعیت و روند، عوامل و روابط کتاب شناختی آن، ضرورتی است که تاکنون به طور دقیق بدان پرداخته نشده است. پژوهش حاضر در راستای پوشش این خلاء انجام شد. پس از گردآوری، پالایش و آماده سازی داده های کتاب شناختی مشتمل بر 430 سند (شامل کتاب، مقاله مجله و همایشی، مرور، نامه و یادداشت سردبیر) مربوط به بازه زمانی 1979 الی 2022 از پایگاه داده اسکوپوس، از روش تجزیه وتحلیل هم واژگانی و شبکه های اجتماعی، برای شناخت ساختار فکری و مفهومی این حوزه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ادبیات کشف تقلب و ناهنجاری، به ویژه در حدود نیم دهه اخیر، با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده، به طوری که بیش از پنجاه درصد از کل تولیدات پژوهشی متعلق به این بازه زمانی است. اصلی ترین و غالب ترین موضوعات شامل «تقلب و ناهنجاری»، «حسابرسی و حسابداری قضایی»، «داده کاوی، یادگیری ماشین و تحلیل شناسی داده ها»، «ارزیابی ریسک» و «کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی» می باشد. همچنین، مقاله «تحلیل تجربی رابطه بین ترکیب هییت مدیره و تقلب صورت های مالی» اثر بیسلی (1996) با دریافت 1977 استناد، پراستنادترین سند علمی، پیتر گاتچالک با 6 مقاله، کشور امریکا با 150 سند، مجله «حسابرسی مدیریتی» با انتشار 22 مقاله و دانشگاه «تکنولوژی مارا» از کشور مالزی با انتشار 13 سند، پرکارترین ها در این حوزه پژوهشی شناخته شدند. یافته مهم این مطالعه، آشکارسازی گذار به موضوعات تکنیکی در حوزه کشف تقلب و ناهنجاری است که با بهره برداری از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و روش های پیشرفته تحلیل شناسی داده ها، به عنوان موضوعات نوظهور در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر، ضمن مصورسازی ساختار فکری حاکم بر پژوهش های کشف تقلب و ناهنجاری، جهت گیری های این حوزه را نمایان ساخته و از این طریق، ضمن ترسیم چشم اندازی برای پژوهشگران، می تواند مبنای سیاست گذاری نهادهای علمی در راستای مدیریت بهینه فعالیت های پژوهشی در این حوزه قرار گیرد تا از این رهگذر نقش خود را در مبارزه با تقلب به نحوی اثربخش و کارامد ایفا نمایند.

  کلیدواژگان: کشف تقلب، کشف ناهنجاری، کتاب سنجی، تجزیه و تحلیل هم واژگانی، تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
 • صفیه بخشانی، محمدعلی باقرپور ولاشانی*، محمدرضا عباس زاده صفحات 35-75

  رفتار انسان در سازمان ها، بسیار پیچیده است چون تحت تاثیر و تاثر متقابل عوامل متعددی از قبیل اقدامات مدیریتی، محیط رقابتی و فناوری های نوین قرار دارد. افراد دارای تفاوت های شخصیتی هستند و نحوه رفتار افراد در گروه ها متفاوت خواهد بود. بروز رفتار اشتراک گذاری دانش نیز از این قاعده مستثنا نیست و قصد رفتاری افراد تحت تاثیر عوامل مختلفی، تغییر خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد شرایط علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر حول محور اشتراک گذاری دانش در حرفه حسابرسی، از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان در سال 1400، شناسایی و نظریه زمینه ای «مدیریت رفتار اشتراک گذاری دانش در حرفه حسابرسی» با 29 مقوله استخراج شده است. از مصاحبه ها 8 مقوله راهبردی شامل: تقویت تعهد و مسیولیت پذیری، ایجاد انگیزه، ایجاد زیرساخت فناوری، قاعده مندی، الزام و نظارت، ایجاد زمینه انتقال دانش برون مرزی و الگوبرداری، زمینه سازی برای اشتراک و تبادل دانش بین موسسات حسابرسی، فرهنگ سازی و ارتقاء جوسازمانی استخراج شدند. مقوله های پیامدی حاصل از اجرای این پژوهش عبارت هستند از: دستیابی به منافع عمومی و اجتماعی، نهادینه و درونی شدن رفتار اشتراک گذاری دانش، سهولت در اشتراک گذاری دانش، نمایش و همسویی با رفتار حرفه ای و قانون مداری، دریافت دانش، روش و ابزارهای به روز، انتقال و تبادل دانش در شرایط محیطی مشابه، هم نوایی با هنجارهای فرهنگی، احساس تعلق به سازمان و رضایت شغلی. یافته های این پژوهش می تواند توسط مجامع حرفه ای برای تدوین الزامات یا ارایه رهنمودهایی برای ارتقای تسهیم دانش در موسسات حسابرسی استفاده شود.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری دانش، حسابرسی، مدیریت رفتار
 • فاطمه حامدی، مهناز ملانظری*، مهرانگیز شعاع کاظمی، علی رحمانی صفحات 79-117

  هدف این پژوهش برقراری ارتباط مفهومی بین گزارشگری یکپارچه و ویژگی های یک نوآوری و بررسی امکان استفاده از تیوری های اشاعه نوآوری و رفتاربرنامه ریزی شده برای پاسخ به این سوال است که چگونه می توان تاثیر مطلوبی بر ادراکات ، نگرش ها و نیت های رفتاری مدیران دانشگاه ها گذاشته و فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه را تسهیل نمود. در این پژوهش با استفاده از شیوه دلفی ساده و در دو مرحله در سال 1402، به ترتیب نظرات 36 نفر از خبرگان (14پژوهشگر، 15 مدیر و معاونین اداری و مالی دانشگاه های دولتی و 7 نفر نیز جزء سایر صاحب نظران) در دورهای اول و دوم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که خبرگان شرکت کننده، در خصوص مطابقت نظری گزارشگری یکپارچه با ویژگی های منتخب نوآوری شامل جدید بودن، ایجاد تغییر، بهبود قابل توجه، شاخصی از موفق بودن، داشتن ارزش تجاری و سودمندی؛ اتفاق نظر دارند. بر این اساس یک مدل پیشنهادی جهت نشان دادن عوامل موثر بر پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه های ایران با استفاده از تلفیق دو نظریه اشاعه نوآوری راجرز و رفتار برنامه ریزی شده آجزن مورد نظرسنجی واقع شده و به تایید خبرگان رسیده است. بنابراین، از طریق عوامل موثر بر پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه ها که شامل دانش، متقاعدسازی، تصمیم گیری، اجرا و تایید است و همچنین ویژگی های درک شده از نوآوری (شامل مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمایش پذیری و قابلیت مشاهده)، که در مرحله متقاعدسازی موثر هستند می توان بر ادراکات و نگرش ها و نیت های مدیران در خصوص پذیرش گزارشگری یکپارچه تاثیر گذاشت. در مدل تلفیقی پیشنهادی، طی مرحله متقاعدسازی، نگرش افراد شکل گرفته و این نگرش همراه با هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، در مرحله تصمیم گیری منجر به پدید آمدن تمایل و قصد در افراد شده و درنهایت در مرحله اجرا، رفتار فرد تحقق می یابد. این یافته ها می تواند برای مدیران آموزش عالی سودمند باشد و به آنان کمک نماید درحالی که هم زمان درگیر اجرای مولفه های فنی گزارشگری یکپارچه می شوند، برای متقاعد کردن نیروی انسانی خود نسبت به فوریت نیاز به مجموعه ای از ارزش ها، باورها و رفتارهای جدید، نیز تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: گزارشگری یکپارچه، تئوری های انتشار نوآوری، رفتار برنامه ریزی شده، دانشگاه
 • نجمه روزبخش، جمادوردی گرگانلی دوجی*، علی خوزین، مریم بخارائیان خراسانی صفحات 121-168

  امروزه، حسابرسان برای تحقق اهداف اساسی حرفه خود یعنی اعتباردهی به صورت های مالی باید از آموزه اخلاق فردی و اخلاق حرفه ای برخوردار باشند. در پژوهش حاضر، برای تبیین شرایط فعلی بلوغ اخلاق حرفه ای حسابرسان، مصاحبه نیمه ساختاریافته از 14 نفر خبره شامل اعضای هییت علمی شاغل در حرفه حسابرسی، اعضای جامعه حسابداران رسمی، اعضای کانون کارشناسان یا کارشناسان قوه قضاییه، متخصصان امور مالیاتی، مدیران مالی شرکت ها با حداقل سابقه 5 سال حسابرسی، تا پایان سال 1401 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد. یافته های پژوهش حاضر مبین عدم بلوغ اخلاقی حرفه ای حسابرسان  در ایران است که ناشی از برخی شرایط علی بوده و حسابرسان در مواجه با این پدیده اقدام به اتخاذ دو راهبرد یعنی مقابله دفاعی یا مقابله ناسازگارانه می نمایند. همچنین نارسایی در قوانین و مقررات، ضعف های موجود در نظام آموزش و پژوهش و فرهنگ سازمانی، شرایط اقتصادی و ساختار حرفه، از شرایط مداخله گر موثر بر عدم بلوغ اخلاق حرفه ای حسابرسان هستند که عدم بلوغ اخلاق حرفه ای را تشدید می کنند. انتظار می رود نهادهای تصمیم گیر علمی و حرفه ای با توجه به این الگو، در جهت توسعه حوزه اخلاق و رهبری اخلاقی در داخلکشور، ایجاد استانداردهای اخلاقی و تدوین دوره های آموزشی کاریردی که به بهبود اخلاق حرفه ای حسابرسان برای انجام وظیفه اعتبار دهی به صورت های مالی کمک میکند، گام بردارند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: عدم بلوغ، اخلاق حرفه ای، تئوری داده بنیاد، حسابرسان، ایران
 • ناهید رضائی، زهرا دیانتی دیلمی، رضا غلامی جمکرانی*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 171-220

  سوء استفاده از دارایی ها که یکی از گونه های تقلب به شمار می رود، همواره یک نگرانی بالقوه ای برای مدیران، حسابرسان و ذینفعان شرکت ها تلقی می شود. علیرغم وجود قوانین سخت گیرانه، این پدیده همچنان در حال رشد است به طوری که "سوءاستفاده از دارایی ها" بیشترین فراوانی تقلب را در جوامع مختلف دارد. ولی در مطالعات انجام شده در حوزه حسابداری، کمتر به آن توجه شده است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سبک های تفکر کارکردی حسابرسان بر توانایی کشف سوء استفاده از دارایی ها با تاکید بر نقش میانجی گری تردید حرفه ای حسابرسان است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال1400 می باشد که تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که سبک های تفکر کارکردی (شامل سبک قانونی، قضاوتی و اجرایی)، به طور مستقیم بر توانایی کشف سوءاستفاده از دارایی تاثیر مثبت دارد؛ ولی شدت تاثیر سبک تفکر اجرایی (پردازش اطلاعات ساده) ضعیف تر از دو سبک تفکر قضایی و قانونی (پردازش اطلاعات پیچیده) است. همچنین تاثیر مثبت سبک های تفکر قضاوتی و اجرایی بر توانایی کشف سوء استفاده از دارایی ها با متغیر میانجی تردید حرفه ای معنا دار است؛ ولی تاثیر مثبت سبک تفکر قانونی بر توانایی کشف سوء استفاده از دارایی ها با متغیر میانجی تردید حرفه ای معنا دار نیست. مطالعه نشان می دهد که تردید حرفه ای حسابرسان، توا نایی کشف را افزایش می دهد. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند در امر آموزش بهتر حسابرسان در دانشگاه و تدوین استانداردهای بهتر حسابرسی و اجرای بهتر کار حسابرسی و کشف تقلب به حسابرسان کمک کند.

  کلیدواژگان: سبک های تفکر، توانایی کشف سوء استفاده از دارایی ها، تردید حرفه ای
 • سمانه رفاهی بخش*، مهدی محمدی صفحات 223-250

  خشم اخلاقی از جمله عواملی است که در واکنش افراد نسبت به رفتارهای غیر اخلاقی و عدم رعایت انصاف نقش مهمی ایفا می کند و به عنوان یک متغیر تاثیرگذار، می تواند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان را بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ماکیاولیسم بر خشم اخلاقی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-  همبستگی بوده و جامعه آماری آن را حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی در سال 1401 تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 304 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسش نامه های استاندارد صورت گرفت و در نهایت برای تحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر تاثیر منفی و معنی دار شخصیت ماکیاولیایی بر خشم اخلاقی در هر دو گروه حسابداران رسمی شاغل در بخش دولتی و شاغل در بخش خصوصی را نشان می دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که هر چه رتبه شغلی و سابقه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی افزایش یابد، خشم اخلاقی آن ها نیز افزایش می یابد. بر طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، ویژگی شخصیتی منفی ماکیاولیسم حسابرسان، پیش بینی کننده خشم اخلاقی آن هاست که بر واکنش اخلاقی آن ها در مواجهه با بی عدالتی ها و تخلفات اخلاقی تاثیر منفی دارد. نتایج این پژوهش می‏ ‏تواند اطلاعات سودمندی دراختیار قانون گذاران حرفه قرار دهد تا در برنامه ریزی ها و اقدامات خود در جهت بهبود قضاوت ها و تصمیم های اخلاقی، تقویت احساسات خشم اخلاقی و نقش قدرتمند ماکیاولیسم بر آن را در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: خشم اخلاقی، رفتارهای غیر اخلاقی، ماکیاولیسم، حسابرسان شاغل در بخش دولتی، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی
 • آریا امین پور حسن‎ کیاده، مهدی مرادزاده فرد*، اعظم شکری چشمه سبزی، سید حسین حسینی صفحات 253-286

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر  مستقیم ویژگی شخصیت فعال بر هویت سازمانی حسابرسان و بررسی این رابطه بصورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی دلبستگی شغلی می‎باشد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 225 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1399 است که با استفاده از روش غیر احتمالی نمونه در دسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش مبانی نظری از طریق مطالعات کتابخانه‎ای و روش جمعآوری داده ها، پیمایشی از نوع پرسشنامه‎ای می باشد. فرضیه‎های پژوهش بر اساس روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر غیرمستقیم متغیر میانجی در این پژوهش از آزمون سوبل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‎دهد ویژگی شخصیت فعال حسابرسان بر هویت سازمانی و دلبستگی شغلی آنها تاثیر  مثبت و معنادار دارد. همچنین دلبستگی شغلی حسابرسان بر هویت سازمانی آنها تاثیر  مثبت و معنادار دارد. به علاوه نتایج با استفاده از آزمون سوبل نشان می‎دهد دلبستگی شغلی در تاثیر  شخصیت فعال حسابرسان بر هویت سازمانی، نقش میانجی‎گری ایفا می‎کند. با توجه به نتایج می‎توان بیان کرد شخصیت فعال منجر به دلبستگی شغلی در حسابرسان می‎شود که این امر خود بر هویت سازمانی آنها تاثیر گذار خواهد بود. از این رو نتایج این پژوهش می‎تواند به موسسات حسابرسی کمک نماید تا افراد با صلاحیت را استخدام نمایند و نیز کارکنان فعلی خود را با در نظر گرفتن ویژگی‎های شخصیتی ارزیابی و جهت همسویی با منافع موسسه تشویق نمایند.

  کلیدواژگان: شخصیت فعال، دلبستگی شغلی، هویت سازمانی، جامعه حسابداران رسمی ایران
 • محمدعلی آقایی*، جواد رضازاده، مریم اسماعیلی نسب، سید امیرحسین میرهادی صفحات 289-325

  علی رغم تعداد روزافزون مطالعات در مورد مدیریت سود، شواهد چندانی در مورد نقش تیوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان ویژگی رفتاری مهم افراد در اقدام به مدیریت سود وجود ندارد. بر این اساس، هدف پژوهش طراحی، توسعه و آزمون مدل رفتاری مدیریت سود با کاربست تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر اساس ویژگی های روانشناسی بود ه است تا به صورت تجربی نشان دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل ادراکی و تعهد اخلاقی افراد نسبت به مدیریت سود چه تاثیری بر قصد آن ها در اقدام به روش های مختلف مدیریت سود دارد. ابزار پژوهش را طرح آزمایشگاهی با سه سناریوی مدیریت سود واقعی، مدیریت سود با انتخاب رویه های حسابداری و مدیریت سود با دست کاری اقلام تعهدی و پرسشنامه استاندارد تیوری رفتار برنامه ریزی تشکیل داد ه است. داده های این پژوهش از 278 پرسشنامه  استخراج شده است که توسط دانشجویان مدیریت کسب و کار در سال 1400-1401 تکمیل شده است. دانشجویان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کروکسال - والیس (آزمونH) و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اختلاف معناداری بین نگرش افراد، هنجارهای ذهنی، کنترل ادراکی و تعهد اخلاقی افراد نسبت به روش های مختلف مدیریت سود وجود دارد. همچنین؛ نتایج حاکی از آن است که مدل قصد مدیریت سود با استفاده از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در هر سه سناریوی مدیریت سود معنادار است و نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل ادراکی و تعهد اخلاقی افراد نسبت به مدیریت سود بر قصد آن ها در اقدام به مدیریت سود تاثیر معناداری دارند. نتایج حاصل از کاربست تیوری رفتار برنامه ریزی شده جهت پیش بینی اقدام افراد به مدیریت سود را می توان در تدوین برنامه های آموزشی، استاندارد گذاری و همچنین تقویت بکارگیری مکانیزم های کنترل داخلی در شرکت ها بکار برد.

  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، روش های مختلف مدیریت سود
 • فرهاد نسیم طوسی، محمدحسین ودیعی* صفحات 329-361

  مطالعه فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان غیرحرفه ای اطلاعات مالی، به دلیل ضعف ایشان در درک و تفسیر اطلاعات، همواره مورد توجه نهادهای قانون گذار، استانداردگذاران و پژوهشگران حوزه حسابداری بوده و تلاش می شود با رمزگشایی از جعبه سیاه رفتار تصمیم گیری ایشان راهکارهایی جهت بهبود گزارشگری مالی در جهت حفظ منافع این گروه آسیب پذیر ارایه شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناخت نحوه شناخت (فراشناخت) صورت های مالی توسط استفاده کنندگان غیرحرفه ای، به کمک ابزار ردیابی چشم از دریچه چشم ایشان به گزارش ها نگریسته و مشاهدات را مستند و تحلیل می نماید. از 14 مشارکت کننده (دارای تحصیلات نامرتبط به حوزه مالی) خواسته شد به 14 پرسش درباره صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی پاسخ دهند. سپس داده های مختصات نگاه ایشان که حین پاسخگویی ثبت گردیده است، به کمک تکنیک های آماری و مصورسازی داده ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده کنندگان غیرحرفه ای در هنگام مطالعه صورت وضعیت مالی با بارشناختی بیشتری مواجه می شوند. این گروه ، صورت ها را بر اساس ترتیب ارایه اطلاعات مطالعه کرده و زمان زیادی را صرف بررسی و درک شرح اقلام صورت های مالی می کنند که ممکن است در مواردی از زمان صرف شده جهت بررسی ارقام مربوطه نیز بیشتر باشد. ایشان بر اطلاعات سال جاری بیش از ارقام مقایسه ای اتکا می کنند، اما ارقام مقایسه ای نیز در الگوهای مطالعه استفاده کنندگان غیرحرفه ای موثرند. بعلاوه اقلام موثر در تصمیم گیری ایشان شناسایی و گزارش شد. این یافته می تواند از منظر نهادهای استانداردگذار در جهت بهبود گزارشگری مالی و حفاظت از منافع استفاده کنندگان غیرحرفه ای اطلاعات حسابداری، مفید باشد.

  کلیدواژگان: ردیابی چشم، صورت های مالی، استفاده کنندگان غیرحرفه ای، الگوهای مطالعه، بارشناختی
 • مهدی فیل سرائی*، زهره سادات علوی نیا صفحات 365-402

  پدیده فرسایش، پدیده ای واقعی است که می تواند در اطمینان بخشی در ایجاد انگیزه برای حسابرسان مناسب می باشد. علاوه بر این، حسابرسی صورت های مالی، شرایط سودمندی برای مطالعه فرسایش ارایه می کند و لذا، وظایف گوناگونی که حسابرسان انجام می دهند (از جمله قضاوت و ارایه نظر)، منجر به مطالعه این پدیده می شود. تحقیق پیش رو، از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. داده های این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین 360 حسابرس شاغل در موسسات حسابرسی مشهد که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند، جمع آوری شده است. از این میان، تعداد 340 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرسایش توان بر قضاوت حسابرسان اثر منفی معنی داری دارد. خستگی شناختی رابطه بین فرسایش توان و قضاوت حسابرسان را تعدیل می کند. با توجه به اینکه خستگی شناختی یک حالت روانشناختی است که در اثر فعالیت بلندمدت شناختی حادث می گردد، نتایج حاصل از مطالعه پیش رو، می تواند در هنگام قضاوت حسابرسان، به ویژه در اوقات فرسایش و خستگی مورد توجه قرار گیرد و حساسیت اشتباه احتمالی در قضاوت را تحت الشعاع قرار می دهد. این مطالعه از حیث بررسی تاثیر فرسایش توان حسابرس بر قضاوت وی ادبیات نظری موجود را افزایش داده و همچنین با بررسی تاثیر خستگی شناختی بر رابطه بین فرسایش توان و قضاوت حسابرسان سهمی در افزایش دانش موجود در این زمینه ایفا می‎نماید.

  کلیدواژگان: فرسایش توان حسابرس، قضاوت حسابرس، خستگی شناختی حسابرس
 • راحله نظریان، اکرم تفتیان*، فروغ حیرانی صفحات 405-432

  با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی و چالش جدی که شرکت ها برای گزارش فعالیت های زیست محیطی خود با آن روبرو هستند، هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های گزارشگری زیست محیطی است؛ که می تواند جهت تقویت و بهبود این نوع گزارشگری، به عنوان یکی از ابزارهای مهم پاسخگویی در مقابل ذینفعان استفاده شود. در فاز اول، ادبیات حوزه گزارشگری زیست محیطی بررسی گردید که حاکی از این است که شرکت های ایرانی در مقایسه با اکثر کشورهای دنیا نسبت به گزارشگری زیست محیطی غفلت نموده اند و قانون یا استانداردی شرکت ها را ملزم به افشا اطلاعات زیست محیطی نمی کند. بنابراین هرگونه افشا در این زمینه به صورت داوطلبانه است و نشان دهنده عدم وجود شاخص های قابل تایید و مشخص در جهت تهیه گزارش زیست محیطی است. سپس  از طریق مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان دانشگاهی و اجرایی باسابقه در حوزه مذکور در سال 1400، داده های کیفی جمع آوری گردید. این خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند و انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در فاز دوم بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و دسته بندی شدند. یافته های تحلیل مضمون منجر به شناسایی 2 مضمون فراگیر، 7 مضمون سازمان دهنده و 39 مضمون پایه گردید. نتایج این پژوهش بیانگر این است که گزارشگری زیست محیطی برمبنای دو مضمون فراگیر 1- افشاء اطلاعات سخت و 2- افشاء اطلاعات نرم قابل تبیین است. شناسایی شاخص های گزارشگری زیست محیطی بر این مبنا و به کارگیری آن ها با افزایش قابلیت تایید اطلاعات، به بهبود پاسخگویی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و اخذ تصمیمات مناسب منجر می شود.

  کلیدواژگان: گزارشگری زیست محیطی، تحلیل مضمون، اطلاعات سخت، اطلاعات نرم
 • ایمان زارع*، بهارک ترخونی صفحات 435-467

  از دیدگاه اسلام، منشاء پاسخگویی در اعتقاد به معاد است. با توجه به این که در برخی منابع از حسابداری به عنوان زبان پاسخگویی یاد می شود و محور این تفکر تیوری ساخت یابی است، هدف پژوهش حاضر با تاکید بر عاملیت طبق تیوری ساخت یابی، بررسی تاثیر معادباوری بر کیفیت پاسخگویی در حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد کمی است. برای تجزیه و تحلیل از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل اعضای هیات علمی دانشگاه و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی است که حجم نمونه طبق روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری 243 نفر تعیین شده است. ابزار جمع آورده داده ها، پرسشنامه استخراجی از تحقیقات پیشین است. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که تاثیر اعتقاد به معاد بر کیفیت پاسخگویی در حسابداری به صورت قوی معنادار است، این تاثیر از تایید سه نوع رابطه در مسیر پاسخگویی شامل 1- رابطه بین معادباوری و عاملیت، 2- رابطه دوسویه بین عاملیت و ساختار و 3- رابطه بین ساختار و ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مالی و پایداری؛ حاصل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد معادباوری عاملیت، طبق تیوری ساخت یابی در ایجاد ساختارها و نظام های ارزشی و اخلاقی از جمله نظام حسابداری تاثیر دارد که کیفیت پاسخگویی یکی از ارکان نظام حسابداری و گزارشگری مالی است. کیفیت پاسخگویی حاصل از تفکر اعتقاد به معاد، مبتنی بر ابعاد پنج گانه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مالی و پایداری است. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر معادباوری عاملیت در دو بعد نظری و عملی، در صورت بکارگیری می تواند بهبود کیفیت پاسخگویی نظام حسابداری را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: معادباوری، اخلاق، پاسخگویی حسابداری، تئوری ساخت یابی، عاملیت
|
 • Amir Moradi, Hamideh Asnaashari*, MohammadHossein Rohban, Mohammad Arab Mazar Yazdi, MohammadHossein Safarzadeh Bandari Pages 1-31

  Due to the scientific status and the practical consquences of fraud and anomaly detection research, the aim of this study is to uncover the intellectual and conceptual structure of this research field in audit literature. 430 documents( include article, Conference paper, Review, Book chapter, Book, Review, Note, Letter) related to the period between 1979 and 2022 from the Scopus database were analyzed using two bibliometric analysis methods co-word analysis and social network analysis to discover the intellectual and conceptual structure of the field. The findings of the research show that the main and most dominant topics include "fraud and anomalies", "audit and forensic accounting", "data mining, machine learning and data analytics", "risk assessment" and "internal controls and corporate governance". Also, the article "An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud" by Beasley (1996) with 1977 citations, the most cited scientific document, and Peter Gottschalk with 6 articles, the United States with 150 documents, "Managerial Auditing" journal with the publication of 22 articles, and "Universiti Teknologi Mara" from Malaysia, with the publication of 13 documents, were recognized as the most prolific actors in this research field. The important finding of this study is to reveal the remarkable transition to technogical aspects in the field of fraud and anomaly detection, which has attracted the attention of researchers in recent years by using emerging technologies such as artificial intelligence and advanced data analytics methods. The findings of the present research, which illustrates the intellectual structure surrounding fraud and anomaly detection research, reveal the orientations of this field. This study can serve as the basis for developing research policies by scientific institutions to help optimize research activities in the field and enable them to play an effective and efficient role in combating fraud.

  Keywords: fraud detection, anomaly detection, bibliometric analysis, co-word analysis, social networks analysis
 • Safiye Bakhshani, MohammadAli Bagherpour Velashani*, MohammadReza Abbaszadeh Pages 35-75

  Human behavior in organizations is very complex because it is affected by the interaction of many factors such as management measures, competitive environment and new technologies. People have personality differences, and how people behave in groups will be different. The occurrence of knowledge sharing behavior is no exception to this rule and the behavior intent of individuals will change under the influence of various factors. In this study, using grounded theory, causal conditions, main phenomenon, underlying factors and intervening factors around knowledge sharing in the auditing profession were identified. Through interviews with 20 experts in 2022, the underlying theory of "knowledge sharing behavior management in the auditing profession" was extracted from 29 categories. Eight strategic categories were extracted from the interviews: Strengthening commitment and responsibility, creating motivation, creating technology infrastructure, regularity, obligation and supervision, creating the ground for the transfer of foreign knowledge and modelling, paving the way for the sharing and exchange of knowledge between auditing institutions, culture building and promoting organizational climate. Eight consequence categories were also extracted: Achieving public and social interests, institutionalizing and internalizing knowledge sharing behavior, facilitating knowledge sharing, demonstrating and aligning with professional and legal behavior, receiving knowledge, methods and up-to-date tools; Transfer and exchange of knowledge in similar environmental conditions, compliance with cultural norms, sense of belonging to the organization and job satisfaction. The findings of this study can be used by professional associations to develop requirements or provide guidelines to promote knowledge sharing in auditing firms.

  Keywords: Knowledge Sharing, Auditing, Behavior Management
 • Fatemeh Hamedi, Mahnaz Molanazari*, Mehrangiz Shoaakazemi, Ali Rahmani Pages 79-117

  The purpose of this research is to establish a Conceptual communication between integrated reporting and the characteristics of an innovation and to investigate the possibility of using theories of innovation diffusion and planned behavior to answer the question of How to can a favorable effect on the perceptions, attitudes and behavioral intentions of university administrators and facilitate the integrated reporting adoption process. In this research, using a simple Delphi method and in two stages in 2023, the opinions of 36 experts (14 researchers, 15 administrative and financial assistants of public universities and 7 other experts) have been examined and analyzed in the first and second rounds, respectively. The findings show that the participating experts are agree with theoretical compatibility of integrated reporting with the selected characteristics of innovation (including new/novel, change, significant improvement, an indicator of success, commercially valuable and beneficial/useful). Based on this, a proposed model to show the factors influencing the acceptance of integrated reporting in Iranian universities using the combination of Rogers' innovation diffusion theory and Ajzen's planned behavior has been surveyed and approved by experts. Therefore, through factors influencing the adoption of integrated reporting in universities, which include knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation, as well as the perceived characteristics of innovation (including relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability), which in the persuasion stage are effective, it is possible to influence the perceptions and attitudes and intentions of managers regarding the adoption of integrated reporting. In the proposed integrated model, during the persuasion stage, people's attitudes are formed, and this attitude along with perceived mental norms and behavioral control leads to the emergence of purpose and intention in people in the decision-making stage, and finally, in the implementation stage, the individual's behavior is realized. These findings can be useful for higher education managers and help them to try to convince their human resources about the urgent need for a set of new values, beliefs and behaviors while they are engaged in the implementation of the technical components of integrated reporting.

  Keywords: Integrated Reporting, Innovation Diffusion Theories, Planned Behavior, University
 • Najmeh Rouzbakhsh, Jomadoordi Gorganli Davaji*, Ali Khozein, Maryam Bokharaeian Khorasani Pages 121-168

  Nowadays, auditing, with its ultimate goal of leveling financial statements up, has a special responsibility to serve public interests. For a successful fulfillment of public responsibilities, auditors should carry personal and professional ethics. This study used the grounded theory to investigate the current maturity status of auditors' professional ethics in Iran, using the experts’ opinions until the end of 2022 . The findings indicate the immaturity of auditors' professional ethics caused by some causal conditions, forcing them to adopt a confrontation strategy, which is either defensive or passive. Effective underlying factors in cultural, social and economic structures were investigated in the present study. Deficiencies in laws and regulations, education and research system, and organizational culture, alongside economic conditions, and the structure of this profession are interfering factors that intensify the immaturity of professional ethics. Enhancing ethics and ethical leadership in the country, defining ethical standards, and developing practical training courses are among the important achievements of this research, which can contribute to the improvement of the professional ethics of auditors in leveling financial statements up.

  Keywords: Immaturity, Professional Ethics, Grounded Theory, Auditors, Iran
 • Nahid Rezaei, Zahra Dianati Deilami, Reza Gholami Jamkarani*, Fraydoon Rahnamay Roodposhty Pages 171-220

  Assets misappropriation is one of the types of fraud that has the potential anxiety for managers, auditors, and firm’s stakeholders. In spite of strict rules, this phenomenon is increasing how assets misappropriation has the most frequencies in different societies.  But based on studies results in the accounting field, there is low paying attention on it. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of auditors' functional thinking styles on the ability to detect assets misappropriation by emphasizing the mediating role of auditors' professional skepticism.This research is of applied and survey type. The statistical population of the study includes auditors working as members of the Iranian society of certified public accountants in 1400, of which 384 people were selected as the sample size. Research data were collected through a questionnaire and analyzed using structural equation modeling by partial least squares (PLS) approach. Findings show that functional thinking styles (including legal, judicial, and executive styles) have a direct positive effect on the ability to detect asset misappropriation; but the intensity of the effect of executive thinking style (simple information processing) is weaker than the two styles of judicial and legal thinking (complex information processing). also, the positive effect of judgmental and executive thinking styles on the ability to detect the misappropriation of assets with the mediating variable of professional skepticism is significant; But the positive effect of legal thinking style on the ability but the positive effect of legal thinking style on the ability to detect the misappropriation of assets with the mediating variable of professional skepticism is not significant. The study shows that auditors' professional skepticism increases their ability to detect misappropriation of assets.The findings can help auditors to better train auditors at the university and to develop better auditing standards and better performance of audit work and detect fraud.

  Keywords: Thinking Styles, Detection of Assets Misappropriation, Professional Skepticism, Assets Misappropriation
 • Samaneh Refahi Bakhsh*, Mehdi Mohammadi Pages 223-250

  Moral outrage is one of the factors that plays an important role in people's reaction to unethical and unfairness behavior, and as an influential variable, it can improve auditors' judgment and decision-making. The purpose of this research is to investigate the effect of Machiavellianism on moral outrage of certified public accountants working in auditing organization and private audit firms. This research is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the present study consists of certified public accountants working in auditing organization and private audit firms in 2022. The statistical sample includes 304 people who were selected using randomized cluster sampling. The research variables were measured using standard questionnaires, and finally, multivariate regression was used to analyze the collected data. The results of the present study show the negative and significant effect of Machiavellian personality on moral outrage in both groups of certified public accountants working in the public sector and working in the private sector. Also, the results showed that as the rank and experience of auditors working in private sector increases, their moral outrage also increases. According to the results, Machiavellian characteristic of auditors predicts their moral outrage, which has a negative effect on their moral response in the face of injustices and moral violations. The results of this research can also provide useful information to the legislators of the profession in their plans and actions to improve moral judgments and decisions, consider strengthening the feelings of moral outrage and the powerful role of Machiavellianism on it.

  Keywords: Moral Outrage, Unethical Behaviors, Machiavellianism, Auditors Working in Auditing Organization, Auditors Working in Private Audit Firms
 • Aria Aminpoor Hasankiadeh, Mahdi Moradzadehfard*, Aazam Shokri Cheshmeh Sabzi, Seyed Hossein Hosseini Pages 253-286

  The aim of this research is studying the direct effect of Proactive Personality on auditors' Organizational Identification, and examining of the indirect relationship through the mediating role of Work Engagement. The statistical sample of research includes 225 auditors in auditing firms listed in Iranian Association of Certified Public Accountants in  2021, who were selected by the non-probabilistic method of available sample. Theoretical foundations of research were collected through library studies and the data collection method is a questionnaire survey. The hypotheses are examined based on the Path analysis method by Lisrel software. In order to investigate the indirect effect of the mediator variable in this study, the Sobel test was used. The results of research showed Proactive Personality of auditors has a significant positive effect on Organizational Identification and their Work engagement. Auditors' Work engagement also has a significant positive effect on their Organizational Identification. In addition, the results show using the Sobel test that Work engagement plays a complete mediating role in the impact of Proactive Personality of auditors on Organizational Identification. According to the results, it can be said that Proactive Personality leads to Work engagement in auditors, which in itself will affect their Organizational Identification. Therefore, the results of this study can help auditing firms to hire qualified people and also evaluate their current employees by considering their personality characteristics and encourage them to align with the interests of the firm.

  Keywords: Proactive Personality, Work Engagement, Organizational Identification, Iranian Association of Certified Public Accountants
 • MohammadAli Aghaei*, Javad Rezazadeh, Maryam Esmaeilinasab, Seyed AmirHosein Mirhadi Pages 289-325

  There are few studies about the role of the theory of planned behavior as an individual's important psychological behavior despite several investigations about earning management. This study aims to design, develop and examine the model of earning management intentions by applying the theory of planned behavior based on psychological characteristics to empirically represent the effect of attitudes, subject norms, perceived behavioral controls, and moral obligation on different methods of earning management intentions. We use three different scenarios including real earning management, choosing accounting methods, and manipulating accruals and the standard theory of planned behavior questionnaires. The examination of this study is based on 278 questionnaires answered by MBA students in 2022 and 2011 through convenience sampling. To test hypotheses, we use Kruskal Wallis (H Test) and structural equation.  The results show that there is a significant difference between individuals' attitudes, subject norms, perceived controls, and moral obligations in different earning management methods. Besides, we find that the individual earning management intentions model applying the theory of planned behavior in each of the three earning management methods is significant, and attitudes, subject norms, perceived controls, and moral obligations have significant effects on their intentions to engage in earning management behavior. The results of applying the theory of planned behavior for forecasting individuals' engagement in earning management could be used in setting educational programs, standard setting, and empowering internal control mechanisms in firms.

  Keywords: Unethical Reporting, Earning Management Behavioral Model, Theory of Planned Behavior, Different Earning Management Methods
 • Farhad Nsaimtoosi, MohammadHosein Vadiee* Pages 329-361

  Studying the decision-making process of non-professional users of financial information, due to their weakness in understanding and interpreting information, has always been interesting to law-making bodies, standard-setters and researchers in the Accounting field. They try to find solutions to improve financial reporting in order to protect the interests of this vulnerable group by decoding the black box of non-professional users decision-making behavior. In this regard, the current research aims to understand the recognition patterns (metacognition) of non-professional users while reading financial Statements, using eye tracking tool that enables researcher to look at documents through non-professional users eyes and documents and analyzes the observations.Therefore, 14 participants (their education is not related to finance) were asked to answer some questions about three basic financial statements (income statement, statement of financial position, and statement of cash flows) and their gaze data recorded along with it, then by using eye tracking data visualization techniques, the collected data was analyzed. the results indicated that Non-professional users face more cognitive load when reading the statement of financial position. Non-professional users do not have the ability to study the Financial Statements purposefully and they study them based on the sequence of information presentation. This group spends a lot of time understanding the description column of financial statements, which may be more than the time spent reviewing the relevant figures. they also rely on current year's information more than comparative figures, but also comparative figures is important to them. This finding can be useful from the point of view of standard-setting bodies in order to improve financial reporting and protect the interests of non-professional users of accounting information.

  Keywords: Eye Tracking, Financial Statements, Non-professional Users, Reading Patterns, Cognitive Load
 • Mahdi Filsaraei*, Zohreh Sadat Alavinia Pages 365-402

  The Ego Depletion phenomenon is a real phenomenon that can be used to motivate auditors. In addition, the audit of financial statements provides useful conditions for the study of Depletion, and therefore, the various tasks that auditors perform (including judgment and providing opinions), lead to the study of this phenomenon. The upcoming research, in terms of its purpose, is applied and of a descriptive correlational type, based on the structural equation model. The data of this research were collected through the distribution of questionnaires among 360 auditors working in Mashhad audit institutes who were selected by a Sample method available. Among these, 340 questionnaires were received and used as the basis for statistical analysis. Structural equation method with the help of SmartPLS software was used for data analysis. The results show that Ego Depletion has a significant negative effect on auditors' judgment. Cognitive fatigue moderates the relationship between Ego Depletion and auditors' judgment. Considering that cognitive fatigue is a psychological state that occurs as a result of long-term cognitive activity, the results of the upcoming study can be effective when auditors make judgments, especially in times of exhaustion and fatigue, and overshadows the sensitivity of possible mistakes in judgment. This study has increased the existing theoretical literature in terms of examining the effect of the auditor's Ego Depletion on his judgment, and also by examining the effect of cognitive fatigue on the relationship between Ego Depletion and auditors' judgment, it contributes to increasing the existing knowledge in this field.

  Keywords: Auditor Ego Depletion, Auditor's Judgment, Auditor's Cognitive Fatigue
 • Raheleh Nazarian, Akram Taftiyan*, Forough Heyrani Pages 405-432

  Considering the importance of environmental issues and the serious challenge that companies face to report their environmental activities, the purpose of this research is to analyze environmental reporting indicators; which can be used to strengthen and improve this type of reporting, as one of the important accountability tools in front of the stakeholders. In the first phase, the literature in the field of environmental reporting was reviewed, which indicates that compared to most countries in the world, Iranian companies have neglected environmental reporting, and no law or standard requires companies to disclose environmental information. Therefore, any disclosure in this field is voluntary and indicates the absence of verifiable and specific indicators in order to prepare an environmental report. Then, qualitative data were collected through interviews with experts and experienced academic and executive experts in the mentioned field in 1400. Therefore, any disclosure in this field is voluntary and indicates the absence of verifiable and specific indicators in order to prepare an environmental report. Then, qualitative data were collected through interviews with experts and experienced academic and executive experts in the mentioned field in 1400.These experts were selected based on the purposeful sampling method with the snowball approach, and conducting interviews continued until reaching theoretical saturation. In the second phase, after reviewing the interviews, the collected qualitative data were coded and categorized using Atride-Sterling's thematic analysis method and MaxQuda software. The findings of theme analysis led to the identification of 2 global themes, 7 organizing themes and 39 basic themes. The results of this research show that environmental reporting can be explained based on two global themes of 1- hard information disclosure and 2- soft information disclosure. Identifying environmental reporting indicators on this basis and using them by increasing the ability to verify information leads to improved accountability, reducing information asymmetry and making appropriate decisions.

  Keywords: Environmental reporting, Theme analysis, Hard information, Soft information
 • Iman Zare*, Baharak Tarkhouni Pages 435-467

  From the point of view of Islam, the source of accountability is in the belief in resurrection. Considering that in some sources, accounting is referred to as the language of accountability and the focus of this thinking is Structuration theory, the aim of this research is to studying the effect of reciprocity on the quality of accountability in accounting, emphasizing agency according to Structuration theory. The current research is quantitative in terms of approach. For analysis, correlation method based on emphasis factor and structural equation modeling were used. The statistical population of the research in the time domain of 2022 includes university academic staff members and official auditors who are members of the official accountants community and the sample size was determined according to the structural equation modeling methodology of 243 people. The data collection tool is a questionnaire extracted from previous researches. The data analysis in the form of structural equation model shows that the influence of belief in resurrection on the quality of accountability in accounting is strongly significant, this effect is from the confirmation of three types of relationships in the course of accountability, including 1- The relationship between belief in resurrection and agency, 2- Two-way relationship between agency and structure  3- The relationship between structure and religious, ethical, social, financial and sustainability dimensions; achieved. The results of the research shows that, according to the Structuration theory, the revalidation of agency has an effect on the creation of value and ethical structures and systems, including the accounting system, and the quality of accountability is one of the pillars of the accounting and financial reporting system. The quality of response resulting from the belief in resurrection is based on the five dimensions of faith, moral, social, financial and sustainability. The results of the current research will improve the quality of accountability of the accounting system by emphasizing the reciprocity of agency in both theoretical and practical dimensions.

  Keywords: Resurrection, Ethics, Accounting Accountability, Structuration Theory, Agency