درباره نشریه
ISSN:
2538-3833
eISSN:
2538-3841
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر نعمت فلیحی
سردبیر:
دکتر جمشید پژویان
مدیرداخلی:
بیژن باصری
تلفن:
021-77637058
سایت اختصاصی:
ecj.iauctb.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی، ، کدپستی: 1148963537
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/18
مدیر مسئول
نعمت فلیحی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nemat Falih
Specialist: Economy
سردبیر
جمشید پژویان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Jamshid Pazhooyan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
هیات تحریریه
احمد جعفری صمیمی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Faculty of Economics, University of Mazandaran
Specialist: Economy
غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning,
Specialist: Economy, economic development
علیرضا امینی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Specialist: Economy
شهریار نصابیان
دانشیار واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Shahriar Nessabian
Firoozkooh unit,
احمد یعقوب نژاد
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Ahmad Yaghoub Nejad
Specialist: Financial Management
اسماعیل ابونوری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaei Aboonouri
Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
علی اسماعیل زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Specialist: Financial Management
مهرداد نعمتی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Specialist: Financial Management
مدیرداخلی
بیژن باصری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Specialist: Economy