درباره نشریه
ISSN:
2538-3833
eISSN:
2538-3841
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر نعمت فلیحی
سردبیر:
دکتر علی اسماعیل زاده
مدیرداخلی:
منیژه هادی نژاد
تلفن:
021-73681452
نشانی:
تهران، انتهای بلوار ارتش، خیابان شهید سوهانی، بالاتر از میدان سوهانک، مجتمع دانشگاهی ولایت -دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ساختمان شماره 1، طبقه دوم، دفتر فصلنامه اقتصاد مالی ، کدپستی: 1955847881
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ecj
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/04
مدیر مسئول
دکتر نعمت فلیحی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Nemat Falih

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر علی اسماعیل زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی
اعضای تحریریه
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
Nazar Deh Mardeh Ghale Now
Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ecoonomiics
دکتر محمدنبی شهیکی تاش
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mohammad Nabi Shahiki Tash
Full Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
دکتر کیومرث شهبازی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد
Kiumars Shahbazi
professor
University of Urmia
دکتر شهریار نصابیان
دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی ، علوم اقتصادی ، اقتصاد و حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Shahriyar Nessabian
.Ph.D, Agricultural Economics , Economics Department , Economics & Accounting Faculty
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economic
دکتر احمد یعقوب نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Yaghoobnezhad
Associate Professor
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر علی اسماعیل زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی
مدیرداخلی
منیژه هادی نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۰