فهرست مطالب

اقتصاد مالی - پیاپی 66 (بهار 1403)

نشریه اقتصاد مالی
پیاپی 66 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/22
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سحر عابدینی، اسمعیل ابونوری*، غلامرضا کشاورزحداد صفحات 1-26

  توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی سهام صنایع مختلف) و برآورد نااطمینانی و ریسک (تلاطم) آنها، تعیین وزن سهام در سبد سرمایه گذاری و همچنین شناسایی دقیق چگونگی تغییرات تلاطم و شدت همبستگی و تعاملات میان سهام صنایع مختلف طی زمان جهت حداکثرسازی منافع سرمایه گذاران و ارایه راهکارهای لازم به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای مدیریت و توسعه بازار سهام می باشد. به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، از آمار داده های هفتگی شاخص قیمت 6 صنعت منتخب (انبوهسازی، بانکها و موسسات اعتباری، شیمیایی، خودرو، دارویی و فلزات اساسی) در بازه زمانی 07/01/1389 تا 29/10/1399 استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ متعامد و داده های هفتگی شاخص قیمت سهام صنایع مختلف، عناصر ماتریس واریانس- کواریانس شرطی بازدهی سهام (تلاطم) برآورد گردید، سپس اوزان بهینه سبد سهام با استفاده از اطلاعات بدست آمده و توزیع جنرال هیپربولیک t چوله (بعنوان نزدیکترین توزیع به توزیع بازدهی سهام مورد مطالعه بر اساس نتایج برآورد توزیع داده ها)، در چارچوب مدل های میانگین-واریانس کلاسیک ایستا و پویا و همچنین مدل میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی ایستا، محاسبه و با هم مقایسه شد. بر اساس مدل میانگین-واریانس کلاسیک پویا (بعنوان مناسب ترین مدل)، بیشترین وزن در سبد سهام در دوره مورد مطالعه بترتیب مربوط به صنعت دارویی (0/6336) و صنعت شیمیایی (0/3539) بوده است.

  کلیدواژگان: گارچ متعامد، میانگین- ارزش در معرض خطر شرطی، میانگین-واریانس، بهینه سازی سبد سهام
 • مجید عبدالهی، علی اسماعیل زاده * صفحات 27-50

  در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، رتبه بندی، منطق فازی، سیستم خبره فازی
 • مریم روحانی، محمود هوشمند *، محمدطاهر احمدی شادمهری صفحات 51-68

  یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند.
  در این تحقیق براساس روش میانگین گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تاثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است.
  طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تاثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است

  کلیدواژگان: سیاست پولی، پارامترهای متغیر در طول زمان، قیمت سهام، میانگین گیری بیزین
 • مریم روحی سرا، مسعود طاهری نیا *، حسن زلقی، احمد سرلک صفحات 69-102

  با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارایه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تاثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تاثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسیله پیش بینی بحران مالی دارد.

  کلیدواژگان: وب هوشمند، بحران مالی، بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی
 • عبدالرسول رحمانیان کوشککی*، حسین طاهری صفحات 103-124

  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان رشد دارایی ها، تداوم سود، مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تقسیم سود و ارزش شرکت در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 است. برای تجزیه و تحلیل آماری از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که رشد دارایی ها، تداوم سود، فرصتهای سرمایه گذاری و مدیرت سود بر سود تقسیمی تاثیرگذار است. همچنین بین مدیریت سود و سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتا سود تقسیم شده، رشد دارایی ها و تداوم سود بر ارزش شرکت تاثیرگذار است. هنگامی که سرمایه گذاران، ارزش شرکت را بر حسب داده های حسابداری مشخص می کنند، لازم است تا میزان رشد دارایی ها را مدنظر قرار بدهند. هنگامی که شرکت از دید مقدار وجوه نقد در دسترس تنگنایی ندارد، مدیر از جهت تخصیص منابع میان فرصت های سرمایه گذاری و تقسیم سود با معضلی جدی مواجه نیست. رشد دارایی ها، سبب ایجاد ارزش برای یک شرکت می گردد. مدیران اکثرا به تداوم سود اقدام می نمایند؛ چون مبلغ سود و نوسان آن از منظر سهامداران شرکت اهمیت دارد و بر ارزش شرکت موثر است. استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و در پیش گرفتن سیاست های بدهی و تقسیم سود مطلوب، که از جمله ابزارهای تصمیمات مالی محسوب می شوند، می تواند موجب بهبود جایگاه شرکت گردند.

  کلیدواژگان: سود تقسیمی، ارزش شرکت، رشد دارایی ها، تداوم سود، فرصت های سرمایه گذاری
 • مسعود نادم، یحیی کامیابی *، اسفندیار ملکیان صفحات 125-148

  یکی از روش های محبوب اما پیچیده در تحلیل تکنیکال، روش امواج الیوت است. در این روش مهمترین بخش، تشخیص الگوهای روند اصلی بازار است که با توجه به ساختار فراکتال بازار، کاری دشوار است. اما همانند سایر حوزه ها، بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه ی پیش بینی های مالی نیز بسیار فراگیر شده است. لذا به نظر می رسد بکارگیری هوش مصنوعی در تحلیل به روش امواج الیوت، جذاب باشد. لذا در پژوهش حاضر با معرفی مدل یادگیری عمیق جهت پیش بینی بازار از طریق تشخیص الگوهای امواج الیوت، به بررسی و مقایسه ی توان مدل در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی پرداخته شده است. در این پژوهش برای 15 الگوی مدنظر، تعداد 1002 نمونه از نمودارهای قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس ایران در دوره 11 ساله 1390 تا 1400، جمع آوری و برچسب گذاری گردید و نهایتا برای تشخیص به عنوان ورودی به الگوریتم یادگیری عمیق با بکارگیری مدل شبکه های عصبی بازگشتی، در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی وارد گردید. در این پژوهش جهت طراحی و اجرای مدل از نرم افزار RapidMiner 9.9 و جهت تعیین توان مدل از معیار صحت استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده ی صحت %18 در تشخیص الگوها در حالت طبقه بندی چندتایی و صحت 61% در حالت طبقه بندی دوتایی است. لذا توان مدل یادگیری عمیق در تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت و در نتیجه پیش بینی روند بازار، در حالت طبقه بندی دوتایی به طور قابل توجهی نسبت به حالت طبقه بندی چندتایی بالاتر است. بنابراین پژوهش حاضر بکارگیری مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی را جهت تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت توصیه می نماید.

  کلیدواژگان: الگوهای موجی، فراکتال، امواج الیوت، یادگیری عمیق، طبقه بندی دوتایی، طبقه بندی چندتایی
 • زهرا حائری نسب، کیومرث سهیلی*، شهرام فتاحی صفحات 149-166

  در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد.
  هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

  کلیدواژگان: شاخص شرایط مالی، تحلیل مولفه اساسی، ایران، کانال اعتبارات
 • محمد عاملی، ابوالفضل غیاثوند *، منیژه هادی نژاد صفحات 167-192

  امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تاثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تاثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تاثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، هزینه های سلامت، توزیع درآمد، مدل رگرسیون تابلویی چندک
 • هادی رفیعی دارانی*، مهسا بهرامی نسب، جواد براتی، فاطمه رحمانی صفحات 193-218

  امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و موسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تامین جا) بر اساس ذایقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

  کلیدواژگان: ارزش افزوده، سرمایه گذاری، داده ستانده، گردشگری، استان خراسان رضوی
 • سهیلا محمدیون، محسن حمیدیان*، محمدرضا یگانگی صفحات 219-253

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش عوامل سازمانی و ویژگی های نیروی انسانی در گزارش هشداردهی حسابرسان موسسات حسابرسی در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. داده های مربوط به ویژگی های نیروی انسانی و متغیرهای عوامل سازمانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده اند. با توجه به پیچیدگی های موجود در پرسشنامه های استاندارد استفاده شده، از یک مدل معادلات ساختاری چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. سطح اول و دوم مدل به منظور تایید روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های متغیر پژوهش به کار گرفته شده اند. سطح سوم مدل که مسیر ارتباط متغیرهای پژوهش را تبیین می نماید، برای آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایچ پژوهش نشان داد که سبک رهبری آزادمنشانه یک عامل مهم سازمانی اثر گذار بر گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی رسمی ایران است. همچنین مدیریت سن نیروی انسانی منجر به ارتقا شفافیت گزارشگری و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی (خطا کاری) به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

  کلیدواژگان: حرفه حسابرسی، گزارش هشدار دهی، عوامل سازمانی، مدل معادلات ساختاری چند سطحی
 • مصطفی رمضانی شریف آبادی، سعید علی احمدی *، مهدی آقابیک زاده صفحات 253-276

  ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تیوری ارزش افراطی است. بر مبنای تیوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

  کلیدواژگان: ناهنجاری ریسک غیرسیستماتیک، ناهنجاری مومنتوم، ریسک دنباله و بازده مازاد سهام
 • داود زارع خانقاه، علی محمدی*، محمد ایمانی برندق، امیر نجفی صفحات 277-302

  سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارایه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند. لذا هدف این پژوهش، بررسی سیستماتیک مهمترین تیوری های پیش بینی ارز دیجیتال مبتنی بر مدل های ترکیبی فازی و شبکه های عصبی مصنوعی است مدل هایی که عمدتا بر روش های نظارت شده جهت سنجش مدل های ترکیبی متمرکز هستند همچنین، این بررسی ، تاریخچه مدل های ترکیبی، ترکیبات و قابلیت های معماری ، پردازش داده ها و روش های سنجش آنها، ویژگی های مدل های برجسته(پیشرو) و کاربردهای آنها در پیش بینی ارز دیجیتال را نیز شامل می شود نتایج نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی فازی و مشتقات آنها در پیش بینی ارز دیجیتال با دقت بسیار بالا و با قابلیت توجیه مناسب که در طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی و علمی کاربرد دارد، کارآمد هستند

  کلیدواژگان: پیش بینی، ارز دیجیتال، شبکه های عصبی فازی، سیستم های فازی، مدل های ترکیبی
 • مژگان بابایی قانع، یدالله رجائی *، اشکان رحیم زاده، محمد دالمن پور صفحات 303-338

  یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساسا چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تایید قرار گرفتند. از طرفی برخی سوالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سوالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سوالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تاثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تصمیمات، عوامل رفتاری، سرمایه گذاری خارجی
 • سعید عسکری ماسوله، حسین ممبینی * صفحات 339-360

  این مطالعه به بررسی نقش رهبری اخلاق گرا در توانمندسازی کارکنان می پردازد. در سناریوی دنیای امروز، درک تاثیر انعطاف پذیری و خستگی عاطفی در ساخت مفهوم توانمندسازی امری ضروری است. بنابراین، مطالعه حاضر انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی را به عنوان تعدیل کننده های احتمالی میان رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی کارکنان بررسی می نماید. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها در سال 1400 و سنجش متغیرها به منظور بررسی مدل تحقیق، پرسشنامه ای 30 سوالی طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید و از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. نویسندگان ضمن مرور کامل مبانی نظری، اعضای نمونه آماری را با روش نمونه گیری تصادفی از بین مدیران نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران انتخاب نمودند. تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار Smart PLS به منظور سنجش فرضیات و بررسی تمایز ساختارها در پژوهش انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاق گرا اثر معنی داری بر توانمندسازی روانشناختی و ساختاری دارد. همچنین تاثیر تعدیل گر متغیرهای انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی در رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی معنی دار بود و فرضیات تحقیق همگی مورد تایید قرار گرفتند. با توجه به ویژگی های خاص نهاد ریاست جمهوری و تاکید آنها بر اخلاق مداری به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر نهادهای دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: توانمندسازی، رهبری اخلاق گرا، خستگی عاطفی و انعطاف درک شده
 • نگار جعفری فشارکی، عباس معمارنژاد *، سید شمس الدین حسینی، کامبیز هژبر کیانی صفحات 361-384

  سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

  کلیدواژگان: بهبود فضای کسب و کار، سرمابه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
 • حمید رحیمی، مهرزاد مینویی *، محمد رضا فتحی صفحات 385-408

  با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارایه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

  کلیدواژگان: درماندگی مالی، تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد، شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده، سازمان بورس و اوراق
 • رضا فلاح مقدم *، سامان بابایی کفاکی صفحات 409-434

  ارزش معاملات خرد سهام (سهام+ حق تقدم+ صندوق های سهامی) از کسر کردن ارزش معاملات بلوکی سهام از ارزش معاملات کل سهام در بورس ایران به دست می آید. این تحقیق شامل دو بخش اصلی می باشد. با توجه به اهمیت مدل قیمتی بلک-شولز در مباحث ریاضیات مالی، با استفاده از ابزارهای عمیق ریاضی اعم از آنالیز غیر خطی، آنالیز تصادفی، لم ایتو و مشتق رادون- نیکودیم، به یک نتیجه نظری ریاضی در مورد مدل قیمت بلک - شولز دست یافتیم. قضیه 1 در فصل (4)، در حقیقت یک رابطه عمیق نظری ریاضی برای پیش بینی قیمت در آینده است. همچنین از نتایج حاصل از این قضیه برای بررسی روند ارزش معاملات خرد سهام در بورس ایران در بازه های زمانی آتی استفاده شد. دومین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی تاثیر تغییرات ارزش معاملات خرد سهام بر شاخص کل بورس ایران با استفاده از مدل سازی و ابزارهای ریاضی اعم از مدل بلک- شولز، ابزارهای تحلیل تکنیکال مالی، روش های آماری و آزمون نمای هرست می باشد.
  نظریه های بزرگ ریاضی همواره کوشیده اند تا با ایجاد مدل های فراگیر و قضیه های جامع، ابزارهایی به وجود آورند که قابل استفاده در حل مسایل علوم دیگر باشند. هدف از این تحقیق آن است که با ارایه نگرشی جدید با استفاده از مدل های ریاضی و ابزارهای مالی، به بررسی تغییرات داده های ارزش معاملات خرد سهام و تاثیر آن بر روی شاخص کل بورس ایران بپردازیم. بررسی نظری مدل قیمتی بلک - شولز در همین راستا بوده است.
  در این مطالعه، در یک بازه حدودا هفده ماهه (که شدیدترین نوسانات تاریخ بورس ایران در آن رخ داده است)، اطلاعات هفتگی میانگین حجم معاملات خرد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق موید این مطلب هستند که با افزایش یا کاهش شاخص کل بورس ایران شاهد روندی مشابه در ارزش معاملات خرد سهام هستیم. همچنین با استفاده از آزمون نمای هرست نشان دادیم که ارزش معاملات خرد سهام روند دار است

  کلیدواژگان: آزمون های آماری، تحلیل تکنیکال، ارزش معاملات خرد سهام، مدل قیمت بلک-شولز
 • شهرام اشراقی، نرگس دل افروز *، کامبیز شاهرودی، یلدا رحمتی صفحات 435-464
  هدف

  امروز رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد به خصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد.

  روش

  تحقیق به شیوه آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان فروش و بازاریابی 7 شرکت پتروشیمی بودند که تعداد 7 نفر از خبرگان از این شرکت ها و 238 نفر از کارشناسان فروش و بازاریابی به عنوان اعضای نمونه آماری در نظر گرفته شدند. با انجام مصاحبه با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و همچنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای، تعداد 11 مولفه در تحلیل خبره به عنوان مولفه های مدل عملکرد برند شناسایی شدند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11مولفه مذکور، تنها تعداد 7مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد برند در صنعت پتروشیمی از نظر نوآوری در پاسخگویی به مشتری و تولید و حجم فروش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

  نتیجه گیری

  از پیامدهای بهبود عملکرد برند در این صنعت، مطابق با الگوی تحقیق، می توان ارتقای سطح کیفی محصولات، تامین انتظارات بازار، افزایش تعهد و وفاداری مشتریان، عملکرد مالی مطلوب و توسعه و رونق صنعت را نام برد.

  کلیدواژگان: عملکرد برند، صنعت پتروشیمی، بازده فروش
 • کیهان مشیرپناهی، محمد شیخ احمدی *، عثمان یوسفی، محمد قربان کیانی صفحات 465-482

  با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  هدف‎:‎ 

  بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول.

  یافته ها و نتیجه گیری

  حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تامین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید. ‎ ‎‎ ‎

  کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، کردستان، اوضاع اقتصادی، احتکار، بحران غله
 • محمدصادق حاجی ملا میرزائی، محمود محمودزاده *، صالح قویدل، مهدی فتح آبادی صفحات 483-504

  مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

  کلیدواژگان: مخارج دولت، سیاست مالی، نااطمینانی، خودرگرسیون برداری ساختاری
|
 • Sahar Abedini, Esmaiel Abounoori *, Gh. Reza Keshavarz Haddad Pages 1-26

  The development of financial markets and the stock market play an essential role in economic development. Considering that financial markets are always associated with risk and uncertainty, and shocks and turbulence in one market affect other markets, therefore, one of the main objectives of this research is to identify the type of distribution of financial series (stock returns of different industries) and estimate their uncertainty and risk (turbulence), determining the weight of stocks in the investment portfolio, as well as accurately identifying how the volatility changes and the intensity of correlation and interactions between the stocks of different industries over time in order to maximize the interests of investors and provide the necessary solutions to planners and policy makers Investors are for managing and developing the stock market.In order to optimize, statistics related to the weekly price index data of  selected industries (mass housing, banks and credit institutions, chemical, automotive, pharmaceutical and basic metals) have been used. For this purpose, using orthogonal GARCH model and weekly data of stock price index of different industries in the period March 27, 2010 and January 18, 2021, the elements of the variance-conditional covariance matrix were estimated, Then, the stock portfolio was optimized using the obtained information and the distribution of general hyperbolic (GH) skewed t, in the framework of the static and dynamic classical Mean-Variance model as well as the static Mean-CVAR model. The results of fitting (estimation) of the data distribution show that the return distribution of the price index of the studied industries follows the distribution of the general hyperbolic skewed t; Based on the dynamic classical mean-variance model, the highest weight in the stock portfolio in the study period was related to the pharmaceutical (0/6336) and chemical industries (0/3539), respectively.

  Keywords: Portfolio Optimization, Orthogonal GARCH, Mean-CVaR, Mean-Variance
 • Majid Abdullahi, Ali Ismailzadeh Moghri * Pages 27-50

  In recent years, the support of corporate governance has attracted the attention of capital market regulatory bodies, including the stock exchange. In this regard, the corporate governance index has been taken into consideration as a monitoring tool for companies so that companies that better comply with corporate governance mechanisms can be distinguished from companies that do not comply with these mechanisms. On this basis, companies should try to improve these mechanisms and take more effective steps to create more efficiency and value and thus improve the conditions of the capital market. In this research, an attempt is made to use a new index under the title of fuzzy corporate governance index, and according to expert opinion and formulation of fuzzy inference rules, three fuzzy expert systems have been designed to evaluate corporate governance criteria. Also, the data related to 160 companies admitted to the Tehran Stock Exchange as a sample have been collected and their data has been processed using the aforementioned fuzzy systems. The output of the first system shows the quality of the ownership index and transparency in the sample companies. The output of the second system shows the quality of the board structure index and finally the output of the third system shows the quality of corporate governance in the mentioned companies. The results of these evaluations are shown in a list of the weakest and best companies in terms of ownership and transparency, the structure of the board of directors, and the quality of corporate governance.

  Keywords: Corporate governance, ranking, fuzzy logic, fuzzy expert system
 • Maryam Rouhani, Mahmoud Hooshmand *, M. Taher Ahmadi Shadmehri Pages 51-68

  One of the basic dimensions in the discussion of financial instability is the volatility of asset prices. The reason for the change in asset prices is not only the policies of the central bank, but examining its impact interprets an important part of its changes.
  In this research, based on the method of Bayesian averaging and principal component analysis, the monetary policy index effective on the stock price has been determined and through the TVP-FAVAR model, the effect of this variable on the stock price has been investigated in MATLAB software.
  According to the results, the changes of one standard deviation in the monetary policy index over time on stock prices have been U-shaped. Changes of one standard deviation in the monetary policy index had a positive and strong impact on stock prices in the beginning to the end of the period.

  Keywords: Monetary policy, TVP, Stock price, MBA
 • Maryam Roohisara, Masoud Taherinia *, Hassan Zalaqi, Ahmed Sarlak Pages 69-102

  As the managers due to decision-making and stakeholders, namely investors, tend to predict the occurrence or non-occurrence of financial crisis in the organization under their management, so the present study is aimed to provide a model for predicting this crisis. To achieve the research purpose, smart web models including grey wolf, ant colony optimization, particle swarm optimization and genetics algorithms were used. For this purpose, the data obtained from the questionnaire completed by 20 experts in the quality section and the data obtained from 173 companies from 2009 to 2019 listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) were used. 38 indices from the categories of macroeconomic indicators, industry factors, corporate characteristics, political, cultural and behavioral events were identified using the review of the theoretical basics. Then, 25 indicators with high impact on the financial crisis were selected using expert opinion and MICMAC analysis. Then, by reviewing the financial statements of 173 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) and using Rahavard Novin software, the data were collected from 25 selected indicators and their impact on the financial crisis was examined using gray wolf, ant colony, particle swarm and genetics algorithm to determine the final model of the research. It was found that in terms of efficiency, the ant colony optimization method is the most efficient and the gray wolf method is the least efficient in predicting the financial crisis.

  Keywords: Financial Crisis, Smart Web, Capital Market, Macroeconomic Variables
 • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki *, Hossein Taheri Pages 103-124

  The main purpose of this research is to examine the relationship between assets growth, profit continuity, profit management and investment opportunities with profit sharing and company value among companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical sample of the research  includes 113 active companies in the Tehran Stock Exchange during the period from 2015 to 2019. Structural equation modeling (SEM) based on partial least squares (PLS) was used for statistical analysis. The findings of this study showed that assets growth, profit continuity, investment opportunities and profit management have an effect on dividends. There is also a significant relationship between earnings management and dividends. Finally, the distributed profit, assets growth, and the continuity of profit affect the company's performance. Finally, the distributed profit, the growth of assets, and the continuity of profit affect the company's performance. Finally, the distributed profit, profit growth, and the continuity of profit affect the company's performance. When investors determine the value of the company in terms of accounting data, it is necessary to consider the growth rate of assets. When the company does not have a shortage of available cash, the manager does not face a serious problem in allocating resources between investment opportunities and profit distribution. The growth of assets creates value for a company. Managers mostly proceed with profit continuation; Because the amount of profit and its fluctuation is important from the point of view of the company's shareholders and it affects the value of the company. Using investment opportunities and adopting favorable debt and profit sharing policies, which are among the tools of financial decisions, can improve the position of the company.

  Keywords: Dividends, company value, asset growth, profit continuity, investment opportunities
 • Masoud Nadem, Yahya Kamyabi *, Esfandiar Malekian Pages 125-148

  One of the popular but complicated methods in technical analysis is the Elliott wave method. In this method, the most important part is to recognize the main trend patterns of the market, which is a difficult task due to the fractal structure of the market. But like other fields, the use of artificial intelligence in the field of financial forecasts has also become widespread. Therefore, it seems that the use of artificial intelligence in Elliott wave analysis is attractive. Therefore, in the current research, by introducing a deep learning model to predict the market through the detection of Elliott wave patterns, it has been investigated and compared the power of the model in two modes of binary and multiple classification. In this research, for 15 considered patterns, 1002 examples of stock price charts of companies present in the Iranian stock market in the 11-year period from 1390 to 1400 were collected and labeled, and finally for recognition as input to the deep learning algorithm with Recurrent neural network model was used in binary and multiple classification modes. In this research, RapidMiner 9.9 software was used to design and implement the model, and accuracy criteria were used to determine the power of the model. The results show 18% accuracy in pattern recognition in multiple classification mode and 61% accuracy in binary classification mode. Therefore, the power of the deep learning model in detecting the fractal patterns of Elliott waves and as a result predicting the market trend is significantly higher in the binary classification mode than in the multiple classification mode. Therefore, the present study recommends the use of deep learning model with binary classification to detect fractal patterns of Elliott waves.

  Keywords: wave patterns, fractal, Elliott waves, deep learning, binary classification, multiple classification
 • Zahra Haeri Nasab, Kiomars Sohaili *, Shahram Fattahi Pages 149-166

  In the last few years, the financial condition index has been an important indicator to determine the situation of each country. The Financial Conditions Index can be defined as the current state of the variables that affect the future state of the economy. The Financial Conditions Index is a summary index of financial variables that is effective in predicting the economic situation of a country.
  Financial conditions in any country are one of the most important issues in the economy. The purpose of this article is to determine and calculate the financial condition index for Iran using the basic component analysis method and time series data from 1990-2020. The results of calculating the financial condition index show that the credit channel has more weight than other channels and this shows the importance of the volume of credit in estimating the country's financial condition index during this period in the research. After that, the asset channel, ie the stock price index and the housing index, have the most weight. Among these, the exchange rate and interest rate channels have the lowest weight. Therefore, the central bank can adopt a forward-looking approach in monetary policy, so that by changing its retrospective approach in monetary policy decisions, it can show the most correct reaction.

  Keywords: Financial Condition Index, Principal Component Analysis, Iran, credite channel
 • Mohammad Ameli, Abolfazl Ghiasvand *, Manijeh Hadinejad Pages 167-192

  Today, one of the challenges facing health systems is the ever-increasing increase in its costs. This study investigates the relationship between health costs and income inequality. Income inequality has been investigated using four Gini coefficients and, in a quantile, approach using annual panel data from 2000 to 2022 in selected middle-income member countries of the Organization of Islamic Cooperation, the empirical results show that the effect of health costs on inequality The income in the countries that are part of the top 10 percent of the income level in this group is much higher than the countries that are in the lowest income level. The effect of life expectancy, death rate and population on income inequality is also opposite; That is, the countries that are in the highest category in terms of income level, the effect of these variables on income inequality is much greater than the countries that are in the lower income categories. Also, due to the effect of population structure on income inequality, it is necessary to seriously consider it in the design and formulation of policies in the field of health, hygiene and population structure. Health, treatment and quality of life improvement policies to increase life expectancy and decrease mortality rate, policies to increase investment (reduction of consumption, promotion of security, economic development of exports, etc.) should be pursued to reduce income inequality.

  Keywords: income inequality, health costs, income distribution, Quantile panel regression model
 • Hadi Rafi Darani *, Mahsa Bahrami Nesab, Javad Brati, Fatemeh Rahmani Pages 193-218

  Today, the tourism industry is one of the main and stable foundations of the world economy, which can affect other economic and cultural activities by creating the maximum amount of added value. The tourism industry in Khorasan Razavi province can plan and use the province's domestic and foreign investment to develop this sector, grow production, create added value, and increase employment and income sources in the region. The purpose of this study is to investigate the amount of added value created by the main tourism activities of the province (each of the 12 tourism sectors). Another purpose is to analyze the effect of increasing investment on the value-added of the tourism industry. For these purposes, the updated input-output table of Khorasan-Razavi province (2018) has been used. The results were analyzed by considering two scenarios (proportional investment in all economic sectors of the tourism industry together, and investment in each economic sector of the tourism industry separately). The results showed that if investment in all sectors of tourism, increases by 100 billion rials simultaneously -in total equivalent to 1200 billion rials- (as analytical scenarios), 851718 million rials will be added to the value-added of province's economic activities; Of this amount, 95.5% of value-added creation is directly related to the 12 sectors of the tourism industry. The most direct effect of investment in value creation is related to the wholesale and retail sector, the arts, entertainment, recreation sector and Travel agency services sector, respectively. Also, if investment increases by 100 billion rials in each of the tourism sectors separately, maximum direct value-added creation, results from the "arts, entertainment, recreation" sector. The most important suggestions of this study were, Investing in forming groups and institutions in the province to produce, promote and starting various artistic, recreational and sports activities, investing in designing travel packages on specific topics in the field of travel agency services and providing accommodation services based on travellers' tastes.

  Keywords: Tourism, Value Added, Investment, Input-Output Table, Khorasan Razavi Province
 • Soheila Mohammadion, Mohsen Hamidian *, Mohamad Reza Yeganegi Pages 219-253

  The main focus of this research is to investigate and explain the role of organizational factors and human resources characteristics in the warning report of auditors of auditing institutions in Iran. The statistical population of the research includes auditors working in audit institutions, members of the public accountants' society and audit organization. Data related to the characteristics of human resources and the variables of organizational factors have been collected using standard questionnaires. Due to the complex nature of standard questionnaires used, a multi-level structural equation model is used to analyze the collected data. The first and second levels of the model are used to confirm the validity and reliability of the research variables. The third level of the model, which explains the relationship between research variables, has been used to test the research hypotheses. The results of the research showed that the free-spirited leadership style is an important organizational factor promoting the warning report in the audit profession in Iran's official audit institutions. Also, managing age in human resource leads to the improvement of transparency of reporting and, in turn, prompts timely warning reporting among auditors in accordance with principles, procedures and legal criteria as a voluntary act.

  Keywords: Auditing profession, Alerts report, Organizational factors, Multilevel Structural Equation Model
 • Mostafa Ramezani Sharif Abadi, Saeid Aliahmadi *, Mehdi Aghabeikzadeh Pages 253-276

  Capital market anomalies are caused by factors that have not been considered in capital asset pricing models. One of the arguments for explaining anomalies is the theory of extreme value. According to the theory of extreme value, tail risk is an adverse event that can have a negative impact on excess stock returns. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of combining momentum anomalies and idiosyncratic risk with tail risk on excess stock returns. In the present study, two criteria of cumulative tail risk and combined covariance tail risk have been used to calculate tail risk. The sampling method in this study is systematic elimination and the time period of the research years from 2007 to 2019 has been selected. The number of sample companies includes 136 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) and the 5-factor regression of Fama and French was used to test the research hypotheses. The results indicate that the combination of idiosyncratic risk portfolio and tail risk has a positive and significant effect on excess stock returns. Therefore, by combining this portfolio, investors can gain returns in the Iranian capital market. Also, the results showed that the combination of momentum portfolio and tail risk does not lead to excess stock returns. In general, the results showed that tail risk can be used to explain the existence of idiosyncratic risk anomalies.

  Keywords: Momentum Anomaly, Idiosyncratic Risk Anomaly, Tail risk, Excess Stock Return
 • DavoodZareKhaneghah, Ali Mohammadi *, Mohammad Imani Barandagh, Amir Najafi Pages 277-302

  Digital currency, is one of the most important factors in the success of organizations that will be present in the arena of global competition. In the present review, the most important theories of digital currency forecasting based on fuzzy hybrid models and artificial neural networks have been systematically investigated. These models mainly focus on supervised methods for measuring hybrid models. Also, basic concepts about the history of hybrid models from the first proposed models to current developed models, their combinations and architectural capabilities, data processing and measurement methods of these intelligent models are presented so that evolution This category of intelligent systems is analyzed. Finally, the features of prominent (leading) models and their applications in digital currency forecasting are presented. The results show that fuzzy neural network models and their derivatives are efficient in predicting digital currency with very high accuracy and with good justification capability that is used in a wide range of economic and scientific fields.

  Keywords: forecasting, digital currency, fuzzy neural networks, fuzzy systems, hybrid models
 • Mozhgan Babaee, Yadollah Rajaei *, Ashkan Rahimzadeh, Mohammad Dalmanpour Pages 303-338

  One of the basic strategies in supporting Iranian labor and capital is to pay attention to foreign investment. Obviously, foreign investment can lead to the transfer of technology and technical knowledge, improve management and marketing methods, training and education of human resources, easier access to export markets, and so on. so; The main purpose of this article was to investigate the behavioral factors affecting the decisions of foreign investors in Iran in both econometric and qualitative sections. In this article, data in the econometrics section were collected annually in the period of 1372 to 1400, and in the qualitative section, a questionnaire (researcher-made) field method was used to collect information and data. To determine the validity of the questionnaire and test, experts were consulted and the questionnaire in terms of validity (validity) was approved by obtaining the opinion of the respected supervisor. On the other hand, some questions lacking the necessary characteristics were removed and some ambiguous questions were corrected, which indicates the formal validity of those questions in the questionnaire. Then, in this study, content validity ratio was used to examine the validity of the questions. The results of the analysis based on the AR model indicate that an increase in foreign direct investment (FDI) in the previous period will increase foreign direct investment (FDI) by investors from the country, the reason for this should be sought in behavioral economics. The results obtained from the analysis of t-test show that the mean behavioral economics variables (risk aversion, herding behavior, social security, conservative mental accounting (bias) and orientation) influence the decisions of foreign direct investors. Is transient and is statistically valid.

  Keywords: Behavioral biases, Decisions, Investors, Extern
 • Saeed Askari Masole, Hossein Mombeini * Pages 339-360

  This study examines the role of ethical leadership in employee empowerment. In today's world scenario, understanding the impact of flexibility and emotional Exhaustion is essential to building the concept of empowerment. therefore, the present study examines perceived flexibility and emotional Exhaustion as possible modifiers on the relationship between ethical leadership and employee empowerment. This research is a descriptive and survey type. a 30-item questionnaire was designed and distributed in 2021 to collect data and measure variables in order to evaluate the research model. The reliability of the questionnaire was estimated to be higher than 0.7 using Cronbach's alpha method for each part and the validity of the questionnaire was confirmed by structural validity analysis. The authors, while reviewing the theoretical foundations of the members of the statistical sample, selected them by random sampling method from among the managers of the presidential Administration of Iran in Tehran. Confirmatory factor analysis and regression analysis were performed using Smart PLS software to test the research hypotheses and examine the differences between the structures in the research. Findings showed that ethical leadership has a significant effect on psychological and structural empowerment. Also, the moderating effects of Emotional Exhaustion and Perceived Flexibility on the relationship between ethical leadership and empowerment was significant and the research hypotheses were all confirmed. Given the special characteristics of the Presidential Administration and their emphasis on ethics in order to achieve organizational perfection, the results of this study can be used by other governmental institutions.

  Keywords: Empowerment, Ethical Leadership, Emotional Exhaustion, Perceived Flexibility
 • Negar Jafari Fesharaki, Abbas Memarnejad *, Seyed Shamsodin Hosseini, Kambiz Hojabr Kiani Pages 361-384

  Investment is one of the main component of aggregate demand in economy which plays a crucial role in the economic fluctuations and economic growth of each country So economist and policymakers focused on interpret of Investment behavior.  One of the most important factors in the decision to invest in both domestic and foreign investment is the existence of a secure environment. in other words, the most important factors is the proper investment environment and what has been interpreted as the ease of doing business. In such a way that improving the ranking of countries in business environment indicators is one of the prerequisites for attracting domestic and foreign capital and as a result investment. The main goal of this study is to investigate the effect of indicators of ease of doing business and domestic investment on foreign direct investment in selected countries. For this purpose, based on the division of the World Bank, four groups of countries are considered by their income level, including low-income countries, lower middle-income countries, upper middle-income countries and high-income countries, and the effect of domestic investment and indicators of ease of doing business have been evaluated using a Panel data model. The result shows that the level of development of countries and their income influences the magnitude and effect of domestic private investment and indicators ease of doing business on FDI. In a low-income, lower middle income and high-income countries, the effect of investment on foreign direct investment is positive, and in the upper middle countries, this has a negative effect. Meanwhile, the effect of each indicator of ease of doing business on foreign investment varies depending on the income level of countries.

  Keywords: Foreign direct investment, Ease of doing business, Gross Fixed capital formation
 • Hamid Rahimi, Mehrzad Minooei *, Mohammad Reza Fathi Pages 385-408

  Considering the current economic conditions of the country, the number of helpless companies and the importance of financial helplessness are increasing day by day. The increase in economic factors affecting financial helplessness has also increased the complexity of investment decisions for these companies. For this purpose, the approach presented in this research, taking into account various financial criteria, provides the possibility of dynamic forecasting of Financial Distress for these decision makers. makes The approach introduced in this research is first by clustering the companies in the proportional cluster of financially helpless and non-helpless with the help of artificial neural network method, self-organizing mapping (SOM) and then by using the data envelopment analysis method based on the worst performance (WPF-DEA). A dynamic forecast of the financial helplessness of the companies admitted to the Tehran Bahadur Stock Exchange was carried out. Using the mentioned method, 105 companies were evaluated and the result of the inefficiency of these companies was predicted during 5 time periods from 2015 to 2019. The dynamic data coverage analysis model based on the worst performance has the ability to evaluate the inefficiency of the examined units, including companies that are members of the Stock Exchange and Securities Organization. Data envelopment analysis has been able to successfully identify the financial helplessness of companies as inefficient decision units.

  Keywords: Financial Distress, data envelopment analysis based on worst performance, artificial neural network, self-organizing mapping, stock exchange organization
 • Reza Fallah-Moghaddam *, Saman Babaie-Kafaki Pages 409-434

  The value of small-vlume transactions stock (shares + preemptive rights + shares ETF) is obtained by deducting the value of block transactions from the value of total transactions in the Iranian Stock Exchange. This research includes two main parts. Considering the importance of the Black-Scholes price model in financial mathematics, using deep mathematical tools such as nonlinear analysis, stochastic analysis, Ito's lemma and the Radon-Nikodym derivative, a theoretical mathematical result was obtained regarding the Black-Scholes price model. we found Theorem 1 in chapter (4) is actually a deep theoretical mathematical relationship for predicting the price in the future. Also, the results of this theorem were used to investigate the trend of the value of small stock transactions in the Iranian stock market in the future time frames. The second topic we discuss in this article is to investigate the impact of changes in the value of small-vlume transactions stock on Tedpix of the Iranian stock market, using modeling and mathematical tools, including the Black-Scholes model, financial technical analysis tools, statistical methods and the Hurst test.
  Usually, mathematical and computational tools use stock price data to predict the trend of financial markets. Also, the number of traded shares of a stock company can be an indicator to identify the entry point for buying or the exit point for selling. Considering the extreme price fluctuations in the last few years in the Iranian stock market and the difficulty of setting a ceiling for the price, as well as the existence of processes such as capital increases in company assemblies that change the total number of tradable shares of a company, the importance of using data on the value of small stock transactions It is revealed as a combination of price and number of shares data.
  In this study, in a period of about seventeen months (in which the most severe fluctuations in the history of the Iranian Stock Exchange occurred), weekly information on the average value small-volume transactions has been examined. The results of this research confirm that with the increase or decrease of the total index of the Iranian stock market, we see a similar trend in the value small-volume transactions. We also showed that the value of small stock trades is trending by using the Hurst test.

  Keywords: Statistical tests, Technical analysis, Value of small-volume transactions, Black-Scholes Model
 • Shahram Eshragh, Narges Del Afroz *, Kambiz Shahroodi, Yalda Rahmati Pages 435-464
  Purpose

  Today, heavy competition in the petrochemical industry among countries requires that attention to the brand issue be given priority, especially companies related to the petrochemical industry in Iran due to the sanctions issues, can move by creating a strong industrial brand to protect their customers. In the present research, the design of the brand performance model in the petrochemical industry was discussed.

  Method

  The research was conducted in a mixed method. The statistical population of the research included sales and marketing experts of 7 petrochemical companies, and 7 experts from these companies and 238 sales and marketing experts were considered as members of the statistical sample. By conducting interviews with brand experts in the petrochemical industry, as well as library studies, concepts and basic components of brand performance were identified. Among the 28 components identified from library studies, 11 components were identified in the expert analysis as components of the brand performance model, which were the basis of the analysis.

  Findings

  The results of the confirmatory factor analysis showed that among the 11 components mentioned, only 7 components significantly explain the performance of the brand. These 7 components are: sales efficiency, innovation in response, modeling, brand-oriented organizational capital, organizational competitive strategies, product quality, production and sales volume. Also, the results showed that the performance of the brand in the petrochemical industry is not in a favorable state in terms of innovation in customer response and production and sales volume.

  Conclusion

  One of the consequences of improving the performance of the brand in this industry, according to the research model, can be mentioned the improvement of the quality level of the products, meeting the market expectations, increasing the commitment and loyalty of customers, favorable financial performance and the development and prosperity of the industry.

  Keywords: Brand Performance, Petrochemical Industry, Sales Efficiency
 • Kihan Moshir Panahi, Mohammad Sheikh Ahmadi *, Osman Yousefi, Mohammad Gurban Kiani Pages 465-482

  With the start of the First World War and the entry of the Ottomans into the battlefield, the scope of the war was also extended to Kurdistan. The presence of the armies of the warring governments in Kurdistan, the personal interests of the local rulers by hoarding grains caused a grain the crisis in Kurdistan and social consequences such as poverty, hunger, corruption, prostitution, in the migration of people from cities and the destruction of villages followed.

  Research method/approach: 

  The current research is based on historical sources, such as books, documents and press, using a descriptive-analytical approach.

  Objective

  To investigate the grain hoarding and crisis in Kurdistan, the activities and performance of local rulers in the First World War.

  Findings and conclusions

  The presence of the forces involved in the First World War in Kurdistan has disturbed the economic order of the region, the provision of food for these forces from local products, the decrease in the essential food of the people, as well as the hoarding of grains by the owners, the negative and inappropriate performance of the local rulers, and in addition to the problems and the many problems caused by the military forces involved in the war in the Kurdistan region due to their own benefit and the survival of their power have become a factor for increasing the economic and social damage of the region and finally led to hoarding and grain crisis in Kurdistan and caused poverty, hunger, famine and other unfortunate repercussions in Kurdistan.

  Keywords: First World War, Kurdistan, economic situation, hoarding, grain crisis
 • M. Sadiq Haji Mulla Mirzai, Mahmoud Mahmoudzadeh *, Saleh Qavidel, Mehdi Fathabadi Pages 483-504

  The present study examines the quantitative effects of uncertainty regarding government expenditure policy (current and construction expenditures) on Iran's economic activity. Uncertainty is a situation where future events or their probability of occurrence are not predicted. In the real world, the economy is full of uncertainty of economic factors, which leads to risk and danger in the decision-making space of economic factors and affects their behavior. In this article, we intend to use the structural vector autoregression model (SVAR), which are known as impulse models; Uncertainty effects created by the government's current expenditures and construction expenditures and other effective indicators such as; Measure the impact of oil prices and financial crises on economic activities such as production and employment. The data of the study was collected from the Central Bank website and the model was estimated using Eviuse software for the years 1365-1399. The findings showed that an impulse from the oil price area causes a 5% increase in production and a 1% increase in employment, also an impulse from the financial crisis area causes a 3% decrease in production and a 12% decrease in employment, respectively. The impulse from the area of uncertainty of current and construction expenses, causes a decrease in order; 12 percent is produced and 7 and 5 percent is employed.

  Keywords: uncertainty, fiscal policy, government spending, structural vector autoregression