درباره نشریه
ISSN:
1735-0735
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر عیسی ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر حسنعلی غیور
مدیر اجرایی:
مریم میرتیموری
مسئول اشتراک:
مریم میرتیموری
تلفن:
054-31136790
دورنگار:
054-31136790
سایت اختصاصی:
gdij.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ی ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه، دفتر فصلنامه جغرافیا و توسعه
صندوق پستی:
655-98135
اشتراک:
پست الکترونیک:
taimory_maryam@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/18
مدیر مسئول
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر حسنعلی غیور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor
University of Isfahan
Specialist: Natural geography
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر فرامرز بریمانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Faramarz Barimani
Professor Faculty of Geography
Golestan University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
استاد محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمود خسروی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Mahmood Khosravi
Professor Faculty of Geography and Environmental Planning
University of Sistan and Baluchestan
دکتر محمدحسن ضیاء توانا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای روستایی
Hasan Zia Tavana
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Rural geography
دکتر تقی طاوسی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقلیم
Taghi Tavousi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Climate
دکتر حسن کامران
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر حسنعلی غیور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor
University of Isfahan
Specialist: Natural geography
ویراستارفارسی
دکتر فاطمه ثواب

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Savab

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
مریم میرتیموری

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Maryam Mir Taimory

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۴