درباره نشریه
ISSN:
2008-9406
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد نبیونی
سردبیر:
دکتر علی فرازمند
مدیر اجرایی:
امیرحسین بندلی
سایت اختصاصی:
www.ijbio.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خانم زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه دوم ،اتاق 208
دورنگار:
021-81032211
تلفن:
021-88310033
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/12
مدیر مسئول
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
سردبیر
دکتر علی فرازمند
دانشیار
دانشگاه تهران
Ali Faraz Mand
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Public Administration
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا ساری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Alireza Sari
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر سعید امین زاده
دانشیار پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saeed Aminzadeh
Associate Professor, Industrial and Environmental Biotechnology Department
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: biochemistry
دکتر سید جواد مولی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Javad Mowla
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
دکتر احمدرضا بهرامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Ahmad Reza Bahrami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Physiology
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
هیئت علمی
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
Abasalt Hosseinzadeh Colagar

Specialist: Molecular and Cell Biology
دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Delaram Eslimi Esfahani
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: animal physiology
دکتر فرشاد درویشی
دانشیار
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farshad Darvishi
Associate Professor
University of Maragheh
Specialist: microbiology
دکتر غلامرضا رکنی لموکی
دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه تهران
Gholam Reza Rokni Lamouki
Associate Professor, School of Mathematics, Statistics and Computer Science
دانشگاه تهران
دکتر حسن ابراهیم زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر حسین نادری منش
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Hosein Naderimanesh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Biophysics
مدیر اجرایی
امیرحسین بندلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۲