فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 11 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • علی فرازمند صفحه 0
 • سید مهدی علوی* صفحات 1-25

  پیچیدگی یک جنبه برجسته از جهان امروز ما است که الزاماتی را بر تفکر، نهادگرایی و حکمرانی ملی و بین المللی تحمیل می کند. تقریبا تمام عرصه های زندگی بشر از جمله اقتصاد تحت الشعاع این پدیده قرار گرفته است. اگرچه ایده تغییر نگرش اقتصادی امر جدیدی نیست، اما الزامات و چالش های جامع قرن بیست ویکم آن را از یک "انتخاب" به یک "باید" تبدیل کرده است. وقوع بحران جهانی همه گیری بیماری کووید-19 شاهد متقنی بر این ضرورت است که علاوه بر تاکید بر تغییر در پارادایم اقتصاد جهانی، خاستگاه آن را نیز معرفی می کند، یعنی علوم و فناوری های زیستی. پیشرفت های علمی در حوزه زیست شناسی به این واقعیت منجر شده است که به جای وابستگی به منابع طبیعی به عنوان ماده اولیه تولید، می توان آن ها را با کمک داده ها، مولکول ها و سامانه های زیستی بازتولید کرد. اکنون در آغاز قرن بیست ویکم به نظر می رسد که نوترکیبی میان علوم زیستی و علوم داده به جهشی عظیم و ساختارشکنانه منجر گردیده که جهان را در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار می دهد. در این جستار، سعی شده تا به طور اجمال به ابعاد تحول آفرین پیشرفت های علوم زیستی در نظام اقتصادی جهان و ظهور اقتصاد زیستی به عنوان بدیل اقتصاد نفتی پرداخته شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد زیستی، انقلاب زیستی، زیست شناسی، زیست فناوری، خاستگاه نوین ثروت
 • غلامرضا رکنی لموکی* صفحات 26-41

  در این مقاله به تجربه ای 15 ساله از آموزش ریاضی عمومی در دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران پرداخته می شود. برای اشاره به جنبه های ساختاری مورد استفاده، به طور موجز، به ادبیات موضوع پرداخته شده است. این مقاله ضمن دوری از وقایع نگاری و یا بیان خاطرات، به چارچوب عقلانی تغییرات پیشنهادی پرداخته است.

  کلیدواژگان: ریاضی، آموزش، زیست شناسی
 • علی فرازمند* صفحات 42-57
  مداخلات آموزشی اولیه با هدف از بین بردن شکاف در سطوح پیشرفت بین کودکان انجام می شود. با این حال، مداخلات اولیه تفاوت های فردی در جمعیت ها را از بین نمی برد و اثرات مداخلات اولیه، علی رغم تغییرات میانگین جمعیت بلافاصله پس از مداخله، اغلب با گذشت زمان از بین می رود. در اینجا، ما عوامل بیولوژیکی را مورد بحث قرار می دهیم که به درک بهتر این موضوع کمک می‍کند که چرا مداخلات آموزشی اولیه شکاف های پیشرفت را از بین نمی برند. کودکان مداخلات آموزشی را متفاوت تجربه می‍کنند و به آنها پاسخ می‍دهند. این تفاوت های فردی پایدار نتیجه مکانیسم های بیولوژیکی است که از تعامل بین استعدادهای ژنتیکی و گنجاندن تجربه در زیست شناسی ما پشتیبانی می کند. بر این اساس، ما استدلال می کنیم که مفهوم سازی اهداف مداخلات آموزشی به عنوان تغییر میانگین و محدود کردن توزیع معیار خاصی از پیشرفت تحصیلی که فرض می شود بسیار مهم است (مانند نمره آزمون استاندارد) قابل قبول نیست. هدف اصلی مداخلات آموزشی، به جای هدف برابر کردن عملکرد دانش آموزان، به حداکثر رساندن پتانسیل در سطح فردی و در نظر گرفتن کلیدوسکوپی از نتایج آموزشی باشد که افراد در آن متفاوت هستند. علاوه بر این، به جای استفاده از مداخلات کوتاه مدت به امید دستیابی به دستاوردهای بلندمدت، مداخلات آموزشی باید در طول توسعه پایدار باشد و اثربخشی بلندمدت و نه کوتاه مدت آنها ارزیابی شود. به طور خلاصه، این مقاله نشان می دهد که چگونه تحقیقات بیولوژیکی برای ارزیابی مجدد چگونگی مفهوم سازی موفقیت آموزشی در سراسر توسعه و بنابراین چه پیامدهای سیاستی ممکن است ترسیم شود، ارزشمند است.
  کلیدواژگان: مداخلات آموزشی، تفاوت های فردی، استعداد ژنتیکی، وراثت پذیری، تعامل ژن-محیط، همبستگی ژن-محیط
 • اتابک روحی امینجان*، ربابه لطیف صفحات 58-77
  بعد از مهبانگ بزرگ و سپس تشکیل کره زمین، شرایط لازم برای پیدایش موجودات زنده بر روی کره زمین فراهم آمد. در طی زمان گونه های مختلف موجودات زنده تکامل یافته و روی کره زمین ظاهر شده اند. با افزایش تعداد گونه ها، برهمکنش های بین آنها نیز افزایش یافته است. برهمکنش های بین گونه ها، سرعت تکامل را افزایش داده و منجر به هم-تکاملی گونه های برهمکنش کننده با هم شده است. بخش بسیار زیادی از تکامل مربوط به هم-تکاملی گونه ها با یکدیگر است. به تازگی مشخص شده است که هم-تکاملی بسیار فراگیرتر، پویاتر و گسترده تر از آن چیزی است که در گذشته تصور می شد. چهار نکته اساسی در مورد هم-تکاملی موجودات زنده وجود دارد: موجودات زنده پیچیده برای زنده ماندن و تولیدمثل به برهمکنش های متقابل نیاز دارند؛ اکوسیستم های غنی از گونه ها بر پایه برهمکنش های متقابل ساخته شده اند؛ هم-تکاملی به شکل های مختلف انجام می شود و نتایج زیست محیطی متفاوتی را ایجاد می کند؛ و برهمکنش های بین گونه ای به صورت موزاییک های جغرافیایی سرنوشت هم-تکاملی را مشخص می کند. فعالیت های انسانی شامل پاره پاره کردن زیستگاه ها، شکار و صید بیش از حد، ترجیح دادن یک گونه به گونه دیگر، وارد کردن گونه های غیربومی به اکوسیستم های آسیب پذیر و... ، اغلب با تغییر ماهیت و شدت برهمکنش های بین گونه ای، روند هم-تکاملی را مختل می کند.
  کلیدواژگان: ابرجمعیت، مسابقه تسلیحاتی، موزائیک جغرافیایی هم-تکاملی، هم-تکاملی دوتایی، هم-تکاملی منتشر
 • مجید پسندیده* صفحات 78-83
  یکی از مهم ترین عوامل در تجاری سازی و تکثیر کارآمد گونه های ماهی، توانایی کنترل جنسیت است که روی تولید مثل، رشد و کیفیت محصول تاثیر می گذارد. اهمیت نسبت جنسی متعادل برای مدیریت مولدین بیشتر است، زیرا امکان توسعه برنامه های پرورش مناسب را فراهم می کند. با این حال، تولید جمعیت های تک جنسی در برخی از گونه ها مطلوب است، زیرا وجود دوشکلی جنسی، به دلیل تاثیر در رشد یا اولین زمان بلوغ جنسی، حتی در رنگ یا شکل، می تواند یک جنس را ارزشمندتر سازد. جنسیت در ماهی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی می باشد. بر خلاف پستانداران و پرندگان، که ژن های اصلی بسیار حفاظت شده از طریق یک شبکه ژنتیکی مشخص مسیول تمایز گناد می باشند؛ مکانیسم های تعیین جنسیت متنوعی در ماهی گزارش شده است. در حال حاضر، شش ژن اصلی مختلف (dmY، gsdf، amhy، amhr2 ،sdY و sox3) گزارش شده اند که در تعیین جنسیت ماهی نقش دارند. شایع ترین عامل محیطی موثر بر جنسیت ماهی، دما می باشد که در تنظیم بیان ژن های درگیر در غدد جنسی اثر می گذارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر جنسیت ماهی و نیز کاربرد کنترل جنسیت در گونه های تجاری بود.
  کلیدواژگان: تعیین جنسیت، ساختار ژنتیکی، عوامل محیطی، ماهی
 • هوشنگ خسروی* صفحات 84-91

   تجزیه بقایای آلی با مقدار نسبت کربن به نیتروژن (C/N) خاک ارتباط دارد. بقایای با C/N کمتر، سرعت تجزیه بیشتری داشته و ضمن تجزیه آنها مقادیر بیشتری نیتروژن آزاد میشود. بقایای غنی از لیگنین و خشبی با C/N بالاتر، تجزیه کندتری دارند. عدد 24=C/N به عنوان معیاری در تجزیه مواد آلی و معدنی شدن نیتروژن در نظر گرفته میشود. اگر بقایای کلش گندم با 80 =C/N به خاک اضافه شود ریزجانداران برای تنظیم نسبت C/N از ذخیره نیتروژن خاک استفاده و باعث کمبود موقت نیتروژن میشوند. اگر بقایای یک محصول مانند یونجه جوان با 13=C/N به خاک اضافه شود مازاد نیتروژن آن به گیاه خواهد رسید. بنابراین مدیریت بقایای گیاهی و تناوب کشت دارای اهمیت زیادی در حاصلخیزی خاک دارد. در عمل برای جلوگیری از بروز کمبود نیتروژن در گیاه، به بقایای آلی که محتوای نیتروژن آنها کم است، بایستی نیتروژن به صورت کود شیمیایی به خاک اضافه شود. در برخی مناطق، بقایای محصول قبلی سوزانده می شود که این عمل موجب کاهش مواد آلی و حاصلخیزی خاک و افزایش گازهای گلخانه ای میشود. با توجه به مقدار کم مواد آلی خاک های کشور و اقلیم خشک، اعمال شیوه های مدیریتی در راستای حفظ و افزایش مواد آلی خاکها ضروری است.

  کلیدواژگان: آمونیاک، نیترات، کربن، کلش، ازت
 • الهه داورپناه*، طاهره طاهری صفحات 92-102
  لاکتوکوکوس لاکتیس (L. lactis) یک باکتری گرم مثبت از گروه باکتریهای اسید لاکتیکی LAB (Lactic Acid Bacteria) است که قدمت طولانی در فرآوری و تولید محصولات لبنی دارد. ویژگیهای منحصربفرد این باکتری (از جمله: رشد سریع، تراکم بالای سلولی، قابل استفاده بودن در صنایع تخمیری، عدم تشکیل اجسام انکلوژن (Inclusion body)، نمایش سطحی (Surface display)، عدم تولید اندوتوکسین، فاقد فعالیت پروتیازی خارج سلولی و دارا بودن کمترین فعالیت پروتیازی داخل سلولی، و مهمتر از همه قابلیت ترشح خارج سلولی پروتیین ها) باعث شده است تا بعنوان یک میزبان بی خطر و مناسب برای تولید پروتیینهای نوترکیب یوکاریوتی، در تحقیقات و صنعت مورد توجه و استفاده قرار گیرد. این باکتری از یک سو یک کارخانه سلولی برای تولید طیف گسترده ای از آنتی ژنهای پروتیینی و از سوی دیگر بعنوان میزبانی مناسب برای تحویل یا رساننده پروتیینهای درمانی و مولکولهای فعال زیستی به داخل سلول بشمار می آید. برای این منظور، وکتورهای بیانی اختصاصی و سویه های باکتریایی متعددی برای بیان و تولید پروتیینهای نوترکیب طراحی شده اند که در این مقاله مروری به شرح آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: لاکتوکوکوس لاکتیس، سیستم بیان پروتئین، پروتئین نوترکیب
 • راحله مجدانی*، حمیده لامکان صفحات 103-110
  حفره دهان یکی از زیستگاه های پرجمعیت باکتریایی است. علاوه بر حضور باکتری ها در این محوطه دهانی ایجاد ساختارهای سازمان یافته بیوفیلمی توسط باکتری ها روند مبارزه با عفونت های باکتریایی دهان و دندان را با مشکلات عمده ای مواجه می کند. از طرف دیگر بروز روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در باکتری ها بر پیچیدگی روند درمان و پیشگیری از عفونت ها می افزاید. در سال های اخیر یافتن جایگزین های مناسب برای آنتی بیوتیک ها بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این میان استفاده از پتانسیل ضدباکتریایی باکتریوفاژها به عنوان رهیافتی بیولوژیک و بازپدید که کارایی درمانی آن ها در مبارزه با عفونت های باکتریایی و بیوفیلم ها مشخص گردیده است، چشم انداز روشنی را در زمینه های مختلف پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی از جمله بهداشت دهان و دندان پیش روی دانشمندان و تولیدکنندگان قرار داده است. لذا در این بررسی پس از ارایه اجمالی خصوصیات و مزایای استفاده از باکتریوفاژها، به امکان استفاده اختصاصی و تجاری از فاژها در محصولات بهداشت دهان و دندان مانند دهانشویه ها و خمیردندان ها به عنوان محصولات بهداشتی پرمصرف در زمینه پیشگیری از آسیب های ناشی از عفونت های باکتریایی دهان و دندان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، عفونت های دندانی، حفره دهانی، بیوفیلم، فاژ درمانی
 • حجیه بسطامی*، فاطمه اسدی، سیمین جانی تبار صفحات 111-120
  توریم فلزی رادیواکتیو با نیمه عمر 14 میلیارد سال از خانواده اکتینیدهای جدول تناوبی است و تقریبا درصد آن به صورت ایزوتوپ توریم-232 است. این عنصر از گذشته تا کنون استفاده هایی به عنوان عامل کنتراست در تصویربرداری (به صورت توروتراست)، ساخت سرامیک ها، کاربرد در صنایع هوا فضا داشته و اکنون به عنوان عنصر شرکت کننده در چرخه سوخت در تاسیسات هسته ای برخی کشورهای پیشرفته مطرح است. توریم ساطع کننده پرتوهای آلفا، بتا و گاما می‎باشد. بنابراین دانستن نکات بهداشتی و شناخت پیامدهای حاصل از تماس با این ماده رادیو اکتیو لازم است. با توجه به تفاوت در مسیرهای ورود توریم به بدن یعنی استنشاق، بلع و جذب پوستی، جذب و توزیع و عوارض آن در بدن متفاوت است. در این مقاله که با مرور ویژگی های توریم آغاز می شود، پس از بررسی مسیرهای ورود آن به بدن، نمونه هایی از پیامدهای ناشی از آن برای انسان، حیوانات و محیط زیست مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: توریم، توروتراست، جذب، توزیع، پرتوهای رادیواکتیو
 • سیمین جانی تبار، فاطمه اسدی، حجیه بسطامی* صفحات 121-131

  نانو ذرات طلای کلوییدی از قرون پیش در برخی کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از علوم متنوع در سنتز و ارزیابی نانو ذرات طلا بسیار سودمند واقع شده است. امروزه ارسال دارو و نوکلییک اسید و... به بافت هدف در بدن، یکی از چشم اندازهای روشن استفاده از نانو ذرات طلا می باشد. همچنین نانو ذرات طلا با دارا بودن ویژگی های جذب نور، علاوه بر درمان موثر بافت های سرطانی به شیوه فتوداینامیک تراپی، فتوترمال تراپی و درمان رادیوفرکانس، در تشخیص بسیاری از بیماری ها نیز سودمند واقع شده اند. با توجه به این که نانو ذرات طلا یکی از کاندیدهای نوید بخش در ارسال هدفمند دارو، نوکلییک اسید و تعدیل کننده فرآیند رگ زایی می باشد، روش سنتز، شکل و اندازه آن و همچنین عامل دار کردن آن می تواند نقش کلیدی در چگونگی هدفمندی و فرآیند اثر آن داشته باشد. ویژگی های توزیع زیستی و سمیت نانو ذرات طلا در بدن و همچنین کارایی آن و پیامدهای ایمونولوژیک ترکیبات حاوی آن به شرایط عاملدار کردن بسیار وابسته است و این مهم مستلزم انجام پژوهش بیشتر و کارآمدتر می باشد. در این مقاله به خلاصه ای از پژوهش های انجام شده بر روی نانو ذرات طلا در ارتباط با دانش پزشکی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: نانو ذرات طلا، عامل دار سازی، درمان های سرطان، ایمونوژنسیته نانو ذرات طلا
 • فاطمه رهبرپور*، سید رضا مهرجویان صفحات 132-143

  بررسی مرگ و از بین رفتن گیاه با تعریف پیری سلولی گیاه تکمیل می شود. پیری بخش جدایی ناپذیر رشد گیاه است، مانند بسیاری دیگر از فرآیندهای گیاهی، یک برنامه کنترل ژنتیکی است که توسط مجموعه ای از عوامل محیطی و ژنتیکی تنظیم می شود. این عوامل و مکانیسم های ناشی از آن ها پاسخگوی ارتباط بین منابع و مخازن است که سیگنال های قند و تنظیم هورمونی و ژنتیک سلولی، نقش اصلی را ایفا می کنند. در طول پیری، موادمغذی مانند نیتروژن، فسفر و قندها از تخریب ماکرومولکول ها در سلول های برگ آزاد می شوند تا به اندام های در حال رشد یا بافت های ذخیره سازی اختصاص یابند. علایم ظاهری پیری برگ شامل تخریب کلروفیل، خشک شدن و سرانجام مرگ گیاه می شود. شناخت پیری روندی مهم است، زیرا با شناخت کافی آن می توان در جهت دلخواه، دستکاری کرد. بعنوان مثال رویکردهای ژنتیکی-مولکولی کنونی با انسداد تولید اتیلن یا افزایش تولید سیتوکینین، بر اساس مکانیسم های هورمون گیاهی باعث تاخیر وقوع پیری می شود، بهنگام مهار پیری برگ، می توان محصولات و زیست توده بیشتری را بدست آورد، همچنین ذخیره و ماندگاری برخی محصولات گیاهی را افزایش داد. به منظور درک پیری برگ، با استفاده از روش های مختلف عملکردی ژنی، توصیف بسیاری از SAGها، بویژه عوامل رونویسی و اجزای رمزگذار مسیرهای انتقال، انجام می شود.

  کلیدواژگان: پیری برگ، هورمون گیاهی، مکانیسم پیری، آرابیدوپسیس، تنظیم کننده رشد
 • هستی شری زاده* صفحات 144-155

  عضله اسکلتی بافت هتروژنیک متشکل از انواع فیبر تند و کند میباشد. یکی از ویژگی های عضلات اسکلتی، ساختار سازمان یافته فیبرهای آن است که انواع قابلیت های عملکردی را برای این بافت به ارمغان می آورد. همچنین فیبرهای عضلانی قادر به تنظیم خواص فنوتیپی خود در پاسخ به نیازهای عملکردی متفاوت هستند. انواع فیبرهای عضلانی را می توان با توجه به تفاوت در خواص ساختاری و عملکردی آن ها مشخص کرد. تفاوت بین فیبرهای عضلانی به تارچه های انقباضی اکتین و میوزین مربوط می شود. اکتین در بسیاری از فرآیندهای سلولی از جمله انقباض عضلانی شرکت می کند. میوزین، نوعی موتور مولکولی است و انرژی شیمیایی آزاد شده از ATP را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. این تولید انرژی از طریق آنزیم هیدرولیز کننده ATP موجود در زنجیره سنگین میوزین رخ می دهد. ایزوفرم زنجیره سنگین میوزینی، حداکثر سرعت و نیروی کوتاه شدگی را تعیین می کند. تفاوت انرژی لازم جهت تولید نیرو و تفاوت در پتانسیل فسفوریلاسیون ATP در انواع مختلف تارهای سریع و کند می تواند در تغییر ایزوفرم های MHC موثر باشد. به نظر می رسد فعالیت ورزشی از طریق مکانیزم هایی می تواند موجب تغییر در ایزوفرم های MHC و به دنبال آن تغییر در فنوتیپ تار عضلانی گردد. در این مطالعه به بررسی اثر ورزش بر ایزوفرم های MHC می پردازیم.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، تارهای عضلانی، زنجیره سنگین میوزینی، پلاستیسیته عضلانی
 • رضا مقدسی*، احمدعلی معاضدی صفحات 156-161

  زمینه و هدف:

   صرع یک بیماری مزمن غیرواگیر عصبی است. مشخصه آن تشنج های مکرر است، که دوره های کوتاهی از حرکات غیرارادی در بخشی از بدن (جزیی) یا کل بدن را درگیر می کند و گاهی اوقات با از دست دادن هوشیاری همراه است. تقریبا 80٪ افراد مبتلا به صرع در کشورهایی با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. تخمین زده می شود که در صورت تشخیص و درمان صحیح، تا 70 درصد از افراد مبتلا به صرع می توانند بدون تشنج زندگی کنند. خطر مرگ زودرس در افراد مبتلا به صرع تا سه برابر بیشتر از افراد عادی است. سه چهارم افراد مبتلا به صرع که در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند، درمان مورد نیاز را دریافت نمی کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش آمار صرع در ایران و جهان و مشکلات فرهنگی و اجتماعی افراد مبتلا به صرع، لزوم اطلاع-رسانی و فرهنگ سازی درباره واقعیت این بیماری احساس می شود. در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف صرع و تشنج، تاریخچه و اهمیت بیماری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، علل صرع، انواع ییماری و عوارض اجتماعی آن معرفی می شوند. سرانجام، روش های درمان صرع و اپیدمیولوژی آن به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: تشنج، صرع، همه گیرشناسی صرع
 • منصوره ملکیان* صفحات 162-167
  ماهیان تیلاپیا گونه های مهاجم شناخته شده در جهان هستند که پس از ورود به اکوسیستم های طبیعی، به دلیل قدرت تکثیر زیاد، همه چیزخوار بودن، مقاومت زیاد نسبت به شرایط محیط، آلودگی و بیماری به رقابت با گونه های بومی پرداخته و شرایط زیست سایر گونه ها را محدود می کنند. از طرف دیگر این ماهیان به نسبت ارزان قیمت و خوشمزه هستند که به دلیل مقرون به صرفه بودن در بین پرورش دهندگان ماهی طرفداران زیادی دارند. براساس مطالعات علمی انجام شده، نگرانی هایی درزمینه محتوای چربی این ماهیان وجود دارد. تیلاپیا اسیدهای چرب امگا-3 بسیار کمتر و امگا-6 بیشتری نسبت به ماهی های دیگر دارد که می تواند باعث بیماری های قلبی، سرطان و دیگر مشکلات مزمن شود. در حالیکه بسیاری از ماهیان بومی و برخی از ماهیان پرورشی مانند قزل آلا در آب آلوده دچار مرگ و میر می شوند، تیلاپیا می تواند در آب های آلوده دوام بیاورد و حتی پرورش داده شود. این امر باعث جذب و تجمع آلودگی ها در بدن ماهی و انتقال آن به انسان می شود. درمجموع بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مصرف تیلاپیا برای سلامت انسان مضر است و آسیب های زیادی به خاطر پرورش این گونه ها به اکوسیستم های آبی وارد می شود. بنابراین پرورش تیلاپیا در کشور توجیه اقتصادی و محیط زیستی ندارد.
  کلیدواژگان: تیلاپیا، گونه مهاجم، تنوع زیستی، تالاب ها، امگا-6
 • روزبه فلاحی* صفحات 168-174

  در تحقیقات علمی، موش آزمایشگاهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان اولین حیوان انتخابی مطرح می باشد. موش های آزمایشگاهی در مطالعات و تحقیقات بیولوژی، باکتریولوژی، ویرولوژی، فارماکولوژی، فیزیولوژی بیماریها، سلول و سرطان شناسی، تغذیه، ژنتیک، تهیه سرم و واکسن، تست فرآورده های بیولوژیک، تست فرآورده های دارویی، مطالعات روان شناسی، آزمایشات رفتاری، تست ناهنجاری زایی، تست های سم-شناسی، تست مکمل های غذایی، تحقیقات فضایی، ایزوتوپ ها و مواد رادیو اکتیو و بسیاری از موضوعات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجاکه در بسیاری از آزمایشاتی که بر روی موش های آزمایشگاهی انجام می گیرند، نیاز به بیهوش کردن آنها جهت انواع روش های تزریقات، خونگیری ها، جراحی و... می باشد، لذا لزوم بکارگیری و استفاده از داروهای مناسب بیهوشی و طریقه استفاده از آنها و معرفی انواع روش های استاندارد تزریقات در این حیوان آزمایشگاهی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بیهوشی، تزریقات، موش آزمایشگاهی
 • حاتم احمدی*، امیرحسین میرآقاپور صفحات 179-186

  مجموعه متنوعی از واکسن های موفق و نسل اول SARS-CoV-2 نقش بزرگی در تلاش ها برای تحت کنترل درآوردن پاندمی COVID-19 ایفا کرده اند. اگر چه توزیع ناعادلانه واکسن ها، هنوز بسیاری از جوامع را آسیب پذیر می کند. چالش های مرحله بعدی در این زمینه عبارتند از: بهینه سازی ایمونولوژیک (چند وقت یکبار و چگونگی آن) و بهترین رویکردها جهت ایجاد ایمنی باثبات در آینده به منظور محافظت در برابر انواع دیگر ویروس ها، بویژه در کودکان است. احتمالا چشم انداز تولید واکسن و فناوری در این زمینه متفاوت و متنوع می شود که اکنون ارزیابی رویکردهای آینده ضرورت دارد: در حالی که بعضی از تولیدکنندگان به دنبال تقویت پی درپی نسل اول واکسن ها هستند، برخی دیگر از آنها براساس تغییر پی درپی توالی های فعلی ویروس، به دنبال دستیابی به واکسن های چند ظرفیتی یا استراتژی های پان کروناویروس هستند.

  کلیدواژگان: سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2، واکسن، راه پیش رو
 • فاطمه فتوحی چاهوکی*، سعید امین زاده صفحات 187-188

  موش صحرایی برهنه Heterocephalus glaber  دارای عمر استثنایی بالای 30 سال است. این طولانی ترین طول عمر گزارش شده برای یک جونده خصوصا با توجه به وزن کوچک موش صحرایی برهنه است. علاوه بر طول عمر زیاد، این گونه موش مقاومت عجیبی به انواع سرطان نشان می دهد. در این مقاله مکانیسم مقاومت به سرطان در این موش تشخیص داده می شود. سلول های فیبروبلاست در این موش به مقدار زیادی هیالورونیک اسید (HA) با وزن مولکولی بالا ترشح می کنند که 5 برابر وزن مولکولی هیالورونیک اسید در انسان است. تجمع این پلی ساکارید در این موش به علت فعالیت کم آنزیم های تجزیه کننده ی هیالورونیک اسید و توالی منحصر به فرد آنزیم سنتز کننده آن (HAS2) است. علاوه بر این سلولهای این گونه از موش صحرایی حساسیت بالاتری به پیام رسانی هیالورونیک اسید دارند که به علت تمایل بیشتر آنها به هیالورونیک اسید در مقایسه با انسان و موش های دیگر می باشد. زمانی که میزان هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا به وسیله ی خاموش شدن ژن هیالورونیک اسید سنتاز 2 یا افزایش بیان آنزیم های تجزیه کننده، کم می شود؛ موش به راحتی شروع به تشکیل تومور می کند. میتوان حدس زد که میزان بالای هیالورونیک اسید در این گونه از موش صحرایی، خاصیت الاستیسیته ی مورد نیاز را به پوست آن برای سازگاری با زندگی در تونل های زیرزمینی داده است.

  کلیدواژگان: سرطان، طول عمر، موش صحرایی برهنه، هیالورونیک اسید
 • مریم صادقی اردبیلی، سعید امین زاده* صفحات 189-191

  امروزه با روند رو به  رشد سریع جمعیت، افزایش نیاز نسبت به وجود محصولات و تولیداتی که برای سلامتی جوامع و محیط زیست مفید و بی ضرر هستند، حایز اهمیت می باشند که در صنایع مختلفی مانند غذا، پوشاک،کاغذ، دارو و... مورد بهره برداری  واقع می شوند. استفاده از آنزیم ها و بطور ویژه، زایلاناز به دلیل اختصاصیت و سرعت بخشیدن به عملیات، و محافظت از مواد خام اولیه و جلوگیری از آسیب به آنها نقش ویژه ای دراین مسیر و صنایع گوناگون بازی می کند(1). آنزیم زایلاناز از دسته گلیکوزید هیدرولازها است، که باعث شکسته شدن پیوندهای گلیکوزیدی 4و1 ẞ درساختمان زایلان می گردد. زایلان یکی  از مهمترین  پلی ساکاریدهای شرکت کننده در  دیواره سلولی گیاهان می باشد. درطبیعت انواع مختلفی از این آنزیم وجود دارد که هر کدام عملکرد ویژه ای برای سوبستراهای اختصاصی خود دارند. همچنین آنها براساس فعالیت در دماهای مختلف به انواع مزوفیل، سایکروفیل، ترموفیل تقسیم بندی می شوند و این تنوع باعث شده که که در صنایع گوناگون کاربردهای فراوانی داشته باشند.  امروزه بررسی های دانشمندان، بیشتر روی نوعی از زایلانازها که جزء خانواده گلیکوزید هیدرولازهای 11 طبقه بندی می شوند، صورت گرفته است

  کلیدواژگان: بتا1و4 زایلاناز، زایلاناز، زایلان، زایلوز
 • نازنین عندلیب* صفحات 192-193
  این هفته دهمین سالگرد اولین بررسی بزرگ تنوع میکروبی در بدن انسان است، که توسط انجمن طرح میکروبیوم انسانی که من یکی از اعضای آن بودم در مجله نیچر منتشر شد. قبل از آن، میکروب شناسان می دانستند، بدن به عنوان میزبانی برای گروه بزرگی از موجودات زنده از جمله باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها می باشد که برروی سطح پوست، دهان و روده گسترش یافته اند که در مجموع به آن ها میکروبیوم می گویند.
  کلیدواژگان: میکروبیوم، انسان، ژنگان
 • نازنین عندلیب* صفحات 194-196
  در فهرست ابزارهای علمی که به ما در درک سلامت، تکامل یا محیط زیست کمک می کند، ماهی کوپی ترینیدایان اغلب مورد استفاده نیست.
  کلیدواژگان: گوپی، ماهی، تکامل
 • نازنین عندلیب* صفحات 197-199
  یک شرکت زیست فناوری به نام اولتیما ژنومیکس مستقر در کالیفرنیا از یک راز پرده برداشت و ادعا کرد، یک برنامه جدید توالی یابی کم هزینه و توان بالا را ارایه می دهد که طبق این برنامه می توان کل ژنگان را با 100 دلار توالی یابی کرد.
  کلیدواژگان: ژنگان، توالی یابی، انسان
 • علیرضا رادخواه*، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله صفحات 199-202
  مطالعه حاضر به منظور معرفی و بررسی کتاب تحت عنوان "روتیفرها: آبزی پروری، اکولوژی، پیری شناسی و اکوتوکسیکولوژی" انجام شده است. این کتاب آخرین پیشرفت های مطالعات روتیفر در زمینه های مختلف از جمله آبزی پروری، اکولوژی، پیری شناسی (Gerontology) و اکوتوکسیلوژی را نشان می دهد. در کتاب حاضر به موضوعات مختلف از جمله گونه زایی در کمپلکس گونه ای Brachionus plicatilis، پرورش توده ای روتیفرها، غنی سازی روتیفرها، کاربرد روتیفرها برای پرورش لارو ماهیان دریایی، تاریخچه زندگی روتیفرها، کاربرد روتیفرها برای کشف اثرات اکولوژیکی مواد سمی و نقش روتیفرها در اکوتوکسیلوژی پرداخته شده است. با توجه به تلاش نویسندگان برای ارایه یک منبع کامل در مورد روتیفرها، ما پیشنهاد می کنیم که این کتاب به عنوان یک منبع جانبی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی استفاده شود. کتاب مورد نظر به دلیل پوشش فوق العاده ای که روی جنبه های مختلف روتیفرها داشته، قادر است تا نیاز علمی دانشجویان و محققین در زمینه های علوم شیلاتی، آبزی پروری و اکوتوکسیلوژی را برآورده سازد.
  کلیدواژگان: روتیفرها، لارو ماهیان، آبزی پروری، اکوتوکسیکولوژی
|
 • Page 0
 • Seyed Mehdi Alavi * Pages 1-25

  Complexity is a prominent aspect of our world today that imposes requirements on national and international thinking, institutionalism and governance. Almost all areas of human life, including the economy, have been overshadowed by this phenomenon. Although the idea of changing economic paradigm is not new, the comprehensive requirements and challenges of the 21st century have transformed it from a "choice" to a "must". The occurrence of the global pandemic crisis of the Covid-19 disease is a convincing proof of this necessity which emphasizing such a change as well as introducing its origin, i.e. biological sciences and technologies. Scientific advances in biology have led to the fact that instead of depending on natural resources as raw materials, they can be reproduced with the help of biological data, molecules and systems. Now, at the beginning of the 21st century, it seems that the fusion between biological and data sciences has led to a huge and disruptive leap which put the world on the brink of a revolution in economy. In this article, the transformative aspects of biological science developments in the context of the global economy and the emergence of the bioeconomy as irreplaceable alternative of the oil economy is briefly discussed.

  Keywords: bioeconomy, biorevolution, Biology, Biotechnology, new origin of wealth
 • GholamReza Rokni Lamouki * Pages 26-41

  In this article, a 15-year experience of teaching general mathematics in the biology faculty of Tehran University is discussed. In order to point out the structural aspects used, briefly, the literature has been discussed. This article, while staying away from chronicles or telling memories, has discussed the rational framework of the proposed changes.

 • Ali Farazmand * Pages 42-57
  Early educational interventions aim to close gaps in achievement levels between children. However, early interventions do not eliminate individual differences in populations and the effects of early interventions often fade-out over time, despite changes of the mean of the population immediately following the intervention. Here, we discuss biological factors that help to better understand why early educational interventions do not eliminate achievement gaps. Children experience and respond to educational interventions differently. These stable individual differences are a consequence of biological mechanisms that support the interplay between genetic predispositions and the embedding of experience into our biology. Accordingly, we argue that it is not plausible to conceptualize the goals of educational interventions as both a shifting of the mean and a narrowing of the distribution of a particular measure of educational attainment assumed to be of utmost importance (such as a standardized test score). Instead of aiming to equalize the performance of students, the key goal of educational interventions should be to maximize potential at the individual level and consider a kaleidoscope of educational outcomes across which individuals vary. Additionally, in place of employing short-term interventions in the hope of achieving long-term gains, educational interventions need to be sustained throughout development and their long-term, rather than short-term, efficacy be evaluated. In summary, this paper highlights how biological research is valuable for driving a re-evaluation of how educational success across development can be conceptualized and thus what policy implications may be drawn.
  Keywords: educational interventions, individual differences, genetic predispositions, Heritability, Gene-environment interplay, gene-environment correlations
 • Atabak Roohi Aminjan *, Robabeh Latif Pages 58-77
  After the Big Bang and then the formation of the earth, the necessary conditions for the emergence of living organisms on the earth were created. Over time, different species of living organisms have evolved and appeared on the planet. With the increase in the number of species, the interactions between them have also increased. Interactions between species have increased the speed of evolution and led to the coevolution of interacting species. Much of evolution is related to the coevolution of species. It has recently become clear that coevolution is much more pervasive, dynamic and widespread than previously thought. There are four central points about the coevolution of organisms: Complex organisms require coevolved interactions to survive and reproduce; Species-rich ecosystems are built on coevolved interactions; Coevolution takes different forms and produces different ecological outcomes; and Interactions coevolve as constantly changing geographic mosaics. Human activities, including fragmentation of habitats, excessive hunting and fishing, preferring one species to another, introducing non-native species into vulnerable ecosystems, etc., often disrupt the coevolutionary process by changing the nature and intensity of interspecies interactions.
  Keywords: Meta-population, arms race, geographic mosaic of coevolution, pairwise coevolution, diffuse coevolution
 • Majid Pasandideh * Pages 78-83
  Sex control is one of the most important factors in the commercialization and efficient proliferation of fish species which affects reproduction, growth and product quality. A balanced sex ratio is more important for broodstock management, as it helps to develop a suitable breeding program. However, the production of monosex populations is desirable in some species because the existence of sexual dimorphism can make one sex more valuable due to the effect on growth or first time of sexual maturation, even in color or shape. Sex in fish is influenced by genetic and environmental factors. Unlike mammals and birds, with highly conserved major genes through a specific genetic network responsible for gonad differentiation, various sex determination mechanisms have been reported in fish. Currently, six different major genes (dmY, gsdf, amhy, amhr2, sdY and sox3) reported to be involved in fish sex determination. The most common environmental factor is temperature, which affects the regulation of the expression of genes involved in gonad development. The aim of this paper was to review the genetic and environmental factors affecting fish sex along with the application of sex control in commercial species.
  Keywords: Environmental Factors, Fish, Genetic architecture, Sex determination
 • Houshang Khosravi * Pages 84-91

  Nitrogen as an essential nutrient element for organisms has many different oxidation numbers. Nitrogen cycling is sum of the changes and transformations of these oxidation numbers of nitrogen. One of the important nitrogen cycling process is mineralization that has important role in soil fertility. Mineralization has two stages that accomplishes by Nitrosomonas and Nitrobacter respectively. The environmental conditions and type of nitrogen containing material affect the activity of these microorganisms and consequently affect the rate and amount of mineralization. Generally, inappropriate ventilation and anaerobic conditions, drought, salinity and soil compaction decrease the amount of mineralization. Plowing the soil and plant residual management has positive effects on mineralization. The decomposition of Organic residues degradation is related to the ratio of soil C/N. Nitrogen-rich compounds, like legumes, vegetables and weeds, and animal fertilizers that have low C/N, decompose at a higher rate, and, by decomposition, more nitrogen is released. Lignine-rich and rough residues such as palm, sugarcane bagasse, cereals and wood remnants with high C/N have a slower decomposition. The number C/N=24 is considered as an indicator in organic matter decomposition and nitrogen mineralization. If residues such as wheat straw with C/N=80 are added to the soil, the microorganisms use soil nitrogen storage to adjust their C/N and thus to supply their nitrogen, causing a shortage of nitrogen.  Conversely, if residues such as young hay with C/N=13 are added to the soil, the excess nitrogen will reach to plant. Therefore, plant residues management and crop rotation is very important. In practice, in order to prevent of nitrogen deficiency in plant, organic residues with low nitrogen contents should add nitrogen to the as soil as chemical fertilizer. In some areas, residues of previous crops are burned which reduces the storage of organic matter and soil fertility, air pollution and increase greenhouse gases. This is while these residues can have many useful uses. Due to low contents of organic matter in most of country’s soils and dry climates, it is necessary to apply of managing practices in order to maintain and increase soil organic matter.

  Keywords: Ammonia, Nitrate, Carbon, Straw
 • Elaheh Davarpanah *, Tahereh Taheri Pages 92-102
  Lactococcus lactis (L. lactis) is a gram positive bacterium from LAB bacteria (LAB) with a long history of processing and production of dairy products. The unique properties of this bacterium include rapid growth, high cell density, usable in fermentation industry, without inclusion body, surface display, endotoxin free, no external protease activity, having the least internal protease activity, and most importantly the ability of extracellular protein secretion. Therefore, it is considered to be a safe and appropriate host for the production of eukaryotic recombinant proteins in research and industry. The bacterium is, a cellular factory for production of a wide range of protein antigens as a vaccine and, a suitable host for delivery of therapeutic proteins and biologically active molecules into cells. For this purpose, several expression vectors and bacteria strains have been designed to express and produce recombinant proteins, described in this review.
  Keywords: Lactococcus lactis, Expression protein system, Recombinant protein
 • Raheleh Majdani *, Hamideh Lamakan Pages 103-110
  The oral cavity is one of the most populated bacterial habitats. In addition to the presence of bacteria in this oral enclosure, the formation of organized biofilm structures by the bacteria faces major problems in the fight against oral bacterial infections. On the other hand, the increasing incidence of antibiotic resistance of bacteria complicates the treatment and prevention process of infections. In recent years, researchers have found much interest in finding suitable alternatives to antibiotics. Using the antibacterial potential of bacteriophages as a biological and reproducible approach whose therapeutic efficacy has been determined in fighting bacterial infections and biofilms, has provided a promised perspective in different areas of prevention and treatment of bacterial infections including oral and dental hygiene. Therefore, in this review, after briefly presenting the features and benefits of bacteriophages, the possibility of specific and commercial use of phages in hygiene products of mouth and teeth such as mouthwashes and toothpaste, as the most widely used hygiene products in the prevention of injuries caused by bacterial infections of the mouth and teeth, was explained.
  Keywords: Bacteriophage, dental Infections, oral cavity, Biofilm, phage therapy
 • Hajieh Bastami *, Fatemeh Asadi, Simin Jani Tabar-Darzi Pages 111-120
  Thorium is a radioactive metal and is actinide family of periodic table with a half-life of 14 billion years and approximately 99% is in the form of thorium-232 isotopes. From past to present it has been used as a contrast agent (in the form of thorotrast) in imaging, ceramic manufacturing, applications in aerospace industries and it is now considered a contributing element to the fuel cycle in nuclear facilities of some countries.Thorium emits alpha, beta and gamma rays. Therefor it is necessary to know the health implications and understand the consequences of exposure to this radioactive substance. Due to differences in the routes of entry of thorium into the body example of inhalation, mouth and skin, absorption and distribution and its effects on human and animals body are different. In this paper which begins with the introduction of thorium properties, after examining the pathways of its entry into the body, examples of its consequences for human, animals and the environment are discussed.
  Keywords: Thorium, Thorotrast, Absorption, distribution, Radioactive Rays
 • Simin Janitabar-Darzi, Fatemeh Asadi, Hajieh Bastami * Pages 121-131

  Colloidal gold nanoparticles have been used in some medical applications in past centuries. Using different sciences in the synthesis and evaluation of gold nanoparticles has been very useful. Nowadays, drug and nucleic acid delivery to a target tissue in body is one of the promising prospects for using gold nanoparticles. Moreover, gold nanoparticles with effective absorption properties of light have been useful in the diagnosis of the disease in addition to the treatment of cancerous tissues by means of photodynamic therapy, photothermal therapy and radiofrequency therapy. Since gold nanoparticles are one of the promising candidates for targeted delivery of drug, nucleic acid and modulator of angiogenesis process, not only its synthesis and its shape and size, but also its functionality is one of the key aspects of how it is intended and processed that properties such as its biological distribution and toxisity in the body. Furthermore, the efficacy and the immunological consequences of the compounds containing gold are highly dependent on its functionalization, and this field requires more and more efficient research. Considering the research on these nanoparticles, this article summarizes the work done on these nanoparticles.

  Keywords: gold nanoparticles, Cancer treatments, Functionalization, Immunogenicity of gold nanoparticles
 • Fatemeh Rahbarpour *, Seyed Reza Mehrjuyan Pages 132-143

  The study of plant death is completed by defining plant cell senescence. Senescence is an inseparable part of plant growth. Like many other plant processes, this is a genetic control program that is regulated by a set of environmental and genetic factors. These factors and their mechanisms respond to the relationship between sources and sinks in which glucose signals and hormonal regulation and cellular genetics play a major role. During senescence, nutrients such as nitrogen, phosphorus, and glucose are released from the breakdown of macromolecules in leaf cells, to be assigned to growing organs or storage tissues. Symptoms of leaf senescence include chlorophyll loss, dehydration, and eventually plant death. Recognition of senescence is very necessary because with sufficient knowledge, senescence can be manipulated in the desired direction. For example, current molecular genetic approaches are used for postpone senescence, like blocking ethylene production or increasing cytokinin production. They are based on plant hormone mechanisms. Plant storage products increase their life span. In order to understand leaf senescence, many genetic SAGs, especially transcription factors and encoding components of transmission pathways, various gene functional methods are described.

  Keywords: Leaf senescence, Plant hormone, Senescence mechanism, Arabidopsis, Growth regulator
 • Hasti Sherizadeh * Pages 144-155

  Skeletal muscle is a heterogeneous tissue composed of fast and slow fibers. One of the features of skeletal muscle is the highly organized structure that provides variety of functional capabilities ofthis tissue. Muscle fibers are also able to regulate their phenotypic properties in response to different functional needs. Types of muscle fibers can be identified by differences in their structural and functional properties. The main difference between muscle fibers is related to the contractile fibers of actin and myosin. Actin is involved in important cellular processes, including muscle contraction. Myosin is a molecular engine that converts the chemical energy released by ATP into mechanical energy. Energy production in myosin occurs through a number of ATPase in the myosin heavy chain. The myosin heavy chain isoform determines the maximum velocity and shortening force with respect to the cross-sectional area of each muscle fiber. Differences in energy costs and ATP phosphorylation potentials in different types of fast and slow fibers can be effective in the exchange of MHC isoforms. It seems that exercise can change the MHC isoforms through various mechanisms and consequently change the muscle fiber phenotype. In this review, we persent the potential effect of exercise on MHC isoforms.

  Keywords: Exercise activity, muscle fibers, myosin heavy chain, muscle plasticity
 • Reza Moghaddasi *, Ahmadali Moazedi Pages 156-161

  Epilepsy is a chronic noncommunicable disease of the brain that affects around 70 million people worldwide. It is characterized by recurrent seizures, which are brief episodes of involuntary movement that may involve a part of the body (partial) or the entire body (generalized) and are sometimes accompanied by loss of consciousness and control of bowel or bladder function. Nearly 80% of people with epilepsy live in low- and middle-income countries. It is estimated that up to 70% of people living with epilepsy could live seizure- free if properly diagnosed and treated. The risk of premature death in people with epilepsy is up to three times higher than for the general population. Three quarters of people with epilepsy living in low-income countries do not get the treatment they need. In many parts of the world, people with epilepsy and their families suffer from stigma and discrimination. Due to the increasing number of epilepsy in Iran and the cultural and social problems of people with epilepsy, the need for information and culture about the reality of this disease is felt. In this article, first, while defining epilepsy and seizures, the history and importance of the disease are examined. Then, the causes of epilepsy, types of epilepsy and its social complications are introduced. Finally, epilepsy treatment methods and its epidemiology are briefly reviewed.

  Keywords: seizure, epilepsy, Epidemiology of Epilepsy
 • Mansoureh Malekian * Pages 162-167
  Tilapias are the most well-known invasive fish in the world, impacting natural ecosystems, due to their high reproductive rate, omnivorous nature and high resistance to environmental conditions, pollution and disease and become serious competitors for native species. On the other hand, these fish are relatively cheap and delicious which make them very popular among fish breeders, due to their low cost. Based on scientific research, there are concerns about the fat content of these fish. Tilapia has much less omega-3 fatty acids and more omega-6s than other fish, which can cause heart disease, cancer and other chronic problems. While many native fish and some farmed fish, such as trout, die in contaminated water, tilapia can survive and even breed in contaminated water, resulting in absorption and bioaccumulation of contaminants into the fish body, which can be transmited to humans. In general, many experts believe that the consumption and breeding of tilapias are harmful to human health and aquatic ecosystems.Therefore,, farming of tilapia in the country has no economic or environmental justification
  Keywords: Tilapia, invasive species, biodiversity, Wetlands, Omega-6
 • Roozbeh Fallahi * Pages 168-174

  In scientific research, the mouse has a special place and is considered as the first selective animal. Laboratory mice in biology, bacteriology, virology, pharmacology, physiology of diseases, the cell and cancer, nutrition, genetics, serum and vaccine preparation, biological products testing, pharmaceutical products testing, psychological studies, behavioral tests, anomalies testing, toxicology tests, nutritional supplements testing, space research, isotopes and radioactive materials, and many other topics are used. Since many experiments performed on laboratory mice, they need to be anesthetized for a variety of injection methods, blood collections, surgery, and so on. Therefore, the necessity of using appropriate anesthetic drugs and introducing various standard injections in this laboratory animal is necessary.

  Keywords: Anesthesia, Injections, Laboratory mouse
 • Hatam Ahmadi *, AmirHossein Miraghapor Pages 179-186

  A diverse array of successful, first-generation SARS-CoV-2 vaccines have played a huge role in efforts to bring the COVID-19 pandemic under control, even though inequitable distribution still leaves many vulnerable. Additional challenges loom for the next phase. These include optimizing the immunological rationale for boosting—how often and with what—and the best approaches for building a future-proofed, durable immune repertoire to protect against oncoming viral variants, including in children. The landscape of vaccine producers and technologies is likely to become even more heterogeneous. There is a need now for appraisal of future approaches: While some favor frequent boosting with the first-generation, ancestral spike vaccines, others propose frequent readjustment using current variant sequences, polyvalent vaccines, or pan-coronavirus strategies.

  Keywords: Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Vaccine, The road ahead
 • Fatemeh Fotouhi *, Saeed Aminzadeh Pages 187-188

  The naked mole rat (Heterocephalus glaber) displays exceptional longevity, with a maximum lifespan exceeding 30 years. This is the longest reported lifespan for a rodent species and is especially striking considering the small body mass of the naked mole rat. In comparison, a similarly sized house mouse has a maximum lifespan of 4 years. In addition to their longevity, naked mole rats show an unusual resistance to cancer. Multi-year observations of large naked mole-rat colonies did not detect a single incidence of cancer. Here we identify a mechanism responsible for the naked mole rat's cancer resistance. We found that naked mole-rat fibroblasts secrete extremely high-molecular-mass hyaluronan (HA), which is over five times larger than human or mouse HA. This high-molecular-mass HA accumulates abundantly in naked mole-rat tissues owing to the decreased activity of HA-degrading enzymes and a unique sequence of hyaluronan synthase 2 (HAS2). Furthermore, the naked mole-rat cells are more sensitive to HA signaling, as they have a higher affinity to HA compared with mouse or human cells. Perturbation of the signaling pathways sufficient for malignant transformation of mouse fibroblasts fails to transform naked mole-rat cells. However, once high-molecular-mass HA is removed by either knocking down HAS2 or overexpressing the HA-degrading enzyme, HYAL2, naked mole-rat cells become susceptible to malignant transformation and readily form tumours in mice. We speculate that naked mole rats have evolved a higher concentration of HA in the skin to provide skin elasticity needed for life in underground tunnels. This trait may have then been co-opted to provide cancer resistance and longevity to this species.

  Keywords: Cancer, Hyaluronic acid, Longevity, Naked mole rat
 • Pages 189-191

  Today, with the rapid growth of the population, there is an increasing need to produce productions that are useful and harmless for the health of communities and the environment, which are important in various industries such as food, clothing, paper, medicine, etc. The use of enzymes and especially xylanase plays a special role in various industries due to the specificity and speeding up of the operation, and the protection of the primary raw materials and preventing damage to them (1). Xylanase is a glycoside hydrolase, which breaks the ẞ1and 4 glycosidic bonds in the structure of xylan. Xylan is one of the most important polysaccharides involved in plant cell walls. In nature, there are different types of this enzyme, each of which has a special function for its specific substrates. Also, they are divided into mesophilic, psychrophilic, and thermophilic based on their activity at different temperatures, and this diversity has made them widely used in various industries (2).

  Keywords: beta 1, 4 xylanase, Xylanase, xylan, xylose
 • Nazanin Andalib * Pages 192-193
  This week marks the 10th anniversary of the first major survey of microbial diversity in the human body, published in the journal Nature by the Human Microbiome Project Society, of which I was a member. Before that, microbiologists knew that the body is a host for a large group of living organisms, including bacteria, fungi, and viruses, which are spread over the surface of the skin, mouth, and gut, collectively known as the microbiome.
  Keywords: human, genome, Microbiome
 • Nazanin Andalib * Pages 194-196
  In the list of scientific tools that help us understand health, evolution or the environment, the Trinidadian copyfish is not often used.
  Keywords: Guppy, Fish, Evolution
 • Nazanin Andalib * Pages 197-199
  A California-based biotech company called Ultima Genomics has revealed a secret, claiming to offer a new low-cost, high-throughput sequencing program that can sequence the entire genome for $100.
  Keywords: Sequencing, human, genome
 • Ali Reza Radkhah *, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh Pages 199-202
  The present study was conducted to introduce and review the book titled "Rotifers: Aquaculture, Ecology, Gerontology, and Ecotoxicology". This book shows the latest advances in rotifers studies in various fields, including aquaculture, ecology, gerontology, and ecotoxicology. In the book, various subjects has been studied, including speciation in the Brachionus plicatilis species complex, mass culture, enrichment of rotifers, use of rotifers for larval rearing of marine fishes, history life, use of rotifers to explore the ecological impacts of toxic substances and the role of rotifers in ecotoxicology. Due to the author's efforts to provide a complete reference of rotifers, we suggest that this book be used as a reference in universities and research institutes. The book is intended to respond the scientific needs of students and researchers in the fields of fisheries, aquaculture and ecotoxicology, due to the excellent study of various aspects of rotifers.
  Keywords: Rotifers, Larvae, aquaculture, Ecotoxicology