درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
مدیر مسئول:
دکتر عمران خودآموز
سردبیر:
دکتر محمدعلی اکبری
سایت اختصاصی:
www.farhangeilam.ir
نشانی:
ایلام، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/01
مدیر مسئول
دکتر عمران خودآموز
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
Omran Kod Amoz
Director General of Culture and Islamic Guidance of Ilam province
سردبیر
دکتر محمدعلی اکبری
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران، زبان انگلیسی
Mohammad Ali Akbari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Contemporary History of Iran, English language
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
دکتر محمدحسین کشاورز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Linguistics
دکتر یدالله مهرعلیزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Human resources management, Educational Planning
دکتر مهدی اکبرنژاد
دانشیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: الهیات و علوم قرانی، علوم قرآن و حدیث
Mehdi Akbarnejad
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: Theology and Quranic Science, Quran and Hadith Sciences
دکتر جهانشاه محمدزاده
دانشیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Jahanshah Mohammad Zadeh
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: general psychology
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
دکتر مریم تفرجی یگانه
استادیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: زبان شناسی
Maryam Tafaroji Yeganeh
Assistant Professor
University of Ilam
Specialist: Linguistics
دکتر علی حسن سهراب نژاد
استادیار
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Ali Hasan Sohrab Nejad
Assistant Professor
Specialist: Persian the literature
دکتر جواد رحیمی مقدم
استادیار
رشته تخصصی: جغرافیا
Javad Rahimi Moghadam
Assistant Professor
Specialist: Geography
دکتر احمد شوهانی
استادیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Shohani
Assistant Professor
Specialist: political science
دکتر حشمت الله عسگری
استادیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: اقتصاد
Heshmatollah Asgari
Assistant Professor
University of Ilam
Specialist: Economy
دکتر ابراهیم مرادی
استادیار واحد ایلام
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باستان شناسی
Ebrahim Moradi
Assistant Professor Ilam Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Archeology
علی موسی نژاد
واحد ایلام
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Mousa Nejad
Ilam Unit
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲