فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - پیاپی 80-81 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه فرهنگ ایلام
پیاپی 80-81 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صید مهدی ویسه، محمد آدینه وند*، اردشیر شیری صفحات 7-26

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مربیگری تیمی بر تصمیم گیری گروهی و مسیولیت پذیری اجتماعی با نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام به تعداد 2500 نفر را شامل می شد که تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابراز اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مربیگری تیمی بر تصمیم گیری گروهی، مسیولیت پذیری اجتماعی و انعطاف پذیری منابع انسانی، تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ انعطاف پذیری منابع انسانی نیز بر تصمیم گیری گروهی و مسیولیت پذیری اجتماعی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. مربیگری تیمی هم از طریق انعطاف پذیری منابع انسانی بر تصمیم گیری گروهی و مسیولیت پذیری اجتماعی، تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مربیگری تیمی، تصمیم گیری گروهی، مسئولیت پذیری اجتماعی، انعطاف پذیری
 • سکینه آزادی*، علیرضا شوهانی صفحات 27-47
  باورها و اعتقادات به عنوان یک نظام گسترده اجتماعی، خود بخشی از نظام گسترده تر فرهنگ و دانش عامه به شمار می آیند که شیوه حفظ و انتقال آنها به عنوان میراث مشترک زندگی اجتماعی یک گروه عمدتا سینه به سینه و شفاهی بوده است. خاستگاه بخشی از این باورها و اعتقادات (خرافی یا غیرخرافی)، عکس العمل انسان در مقابله با طبیعت و محیط اسرارآمیز پیرامون وی بوده که در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به آینده وجود داشته، حادث می شده است. توجه به این باورها و عمل بر پایه آنها، افراد را از تدبیر مسایل بر اساس منطق و برنامه ریزی باز می داشته است. این مقاله با هدف گشودن دریچه ای برای شناخت هرچه بیشتر فرهنگ مردم ایلام و به طور اخص، باورها و اعتقادات آنان، ضمن به دست دادن تعدادی از باورها و اعتقادات عامیانه (بدون تایید درستی یا نادرستی آنها)، موارد کاربرد آنها را نیز نشان داده است. برای گردآوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای و مصاحبه با کهنسالان استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که انسان ها با هر نوع بینش و دیدگاهی، خواسته یا ناخواسته، هرگز نمی توانند به طور کامل از این باورها و اعتقادات چشم بپوشند و آنها را بر کنار نهند.
  کلیدواژگان: باورهای عامیانه، فرهنگ عامه، ایلام
 • بهزاد وثیق* صفحات 49-64
  استان ایلام در سال های اخیر به واسطه قرارگرفتن در مسیر سفر به عتبات عالیات، به عنوان مقصدی برای گردشگری مطرح شد. وجود جاذبه های فرهنگی و زیستی باعث شد تا در کنار گردشگری مذهبی، این استان به عنوان مقصدی برای طبیعت گردی نیز مورد اقبال قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رویکرد طبیعت گردی در ایلام و شناخت فرصت ها و تهدیدها؛ همچنین ارزیابی پایداری آن از منظر جامعه هدف انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله، همبستگی - پیمایشی است. به منظور ارزیابی طبیعت گردی در استان، بر مبنای مطالعات پیشین و مشاهدات میدانی محقق، 31 شاخص تدوین گردید و بر اساس نمونه برداری خوشه ای و روش کوکران 600 پرسشنامه در روستاهای مقصد گردشگری استان توزیع شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که توسعه طبیعت گردی در منطقه بر اساس ترکیبی از عوامل اقتصادی و توسعه گردشگری بوده که منجر به رابطه نابرابر قدرت و تعامل میان «محیط زیست طبیعی و انسان » و «میزبان و مهمان» شده است. از دیدگاه مردم محلی نیز طبیعت گردی نتوانسته است اصول پایداری زیستی - فرهنگی را محقق سازد و رویکرد کنونی به پهنه های گردشگری طبیعی استان آسیب رسانده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، طبیعت گردی، استان ایلام
 • مریم لاله ماژین*، طیبه جمشیدی صفحات 65-80
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارایه راهکارهای افزایش منابع درآمدی در آموزش و پرورش استان ایلام انجام شد که در آن، جامعه آماری شامل دو بخش بود: 1- بخش کیفی، شامل 15 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه مالی آموزش و پرورش و 2- بخش کمی، شامل تمامی کارشناسان واحد مالی آموزش و پرورش استان ایلام (45=N). در این پژوهش که بر اساس هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته (کمی - کیفی) بود، نمونه گیری انجام نشد و از روش سرشماری استفاده گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، که از روایی صوری برخوردار است، و تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه، 91/0 محاسبه شد که از نظر آماری قابل قبول است و بر پایایی پرسشنامه دلالت دارد. برای تحلیل عاملی تاییدی سوال ها از تحلیل بنیادی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل علی (عملکردی، ساختاری، سیستمی)، مقوله ها (فنی، اقتصادی، قانونی)، عوامل زمینه ای (مالی، شهری، سازمانی)، عوامل مداخله گر (ارگانی و سازمانی، اداری، نظارتی و قانونی)، راهبردها (قانونی) و پیامدها (سازمانی، فردی، اجتماعی)، از عوامل موثر در افزایش منابع درآمدی در آموزش و پرورش استان ایلام به شمار می روند. عملکردی، ساختاری، سازمانی، پیامدهای اجتماعی، فنی، پیامدهای سازمانی، مالی، شهری، اقتصادی، ارگانی و سازمانی، اداری، نظارتی و قانونی، پیامدهای فردی و سیستمی نیز عوامل کلیدی شناسایی و افزایش منابع درآمدی آموزش و پرورش هستند.
  کلیدواژگان: منابع درآمدی، معادلات ساختاری، آموزش و پرورش، ایلام
 • خداکرم مظاهری*، جمال شیخی صفحات 81-94
  دشت دهلران یکی از دشت های حاصلخیز ایران است که از قدیم الایام مورد توجه جوامع انسانی بوده است. چشمه قیر عین قیر یکی از منابع طبیعی مهم این دشت است. قیر با توجه به قابلیت های مفید و فراوانی که دارد، در گذشته به طور گسترده ای در دشت دهلران استخراج و تولید می شده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند تولید و تجارت قیر در تپه فرخ آباد دهلران انجام شد. روش تحقیق نیز بر استفاده از نتایج مطالعات میدانی اخیر و منابع و اسناد حاصل از مطالعات پیشین مبتنی بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیر در تپه فرخ آباد از اقلام مهمی بوده که از دوره فرخ تا سلسله های قدیم تولید می شده است. روند تولید قیر در فرخ آباد را می توان به دو مرحله تقسیم کرد: در مرحله اول که دوران فرخ تا اوروک میانه را در بر می گیرد، میزان تولید قیر در سطح پایینی بوده، مقدار کمی از آن، صادر و قسم مهمی از آن در محل مصرف می شده است. مرحله دوم، دوران اوروک جدید، جمدت نصر و سلسله های قدیم را شامل می شود. در این دوران تغییرات محسوسی در روند تولید و استفاده از قیر رخ داد؛ تولید قیر و صادرات آن به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و مصرف محلی آن به شدت کاهش یافت. همزمان در دوره اوروک جدید، ساختمان های غیربومی بزرگی ساخته شد که ظاهرا فضای اداری - کارگاهی مرتبط با تولید و تجارت قیر داشتند؛ همچنین در این دوره، دامنه سکونت در فرخ آباد به حداکثر گسترش خود رسید. به نظر می رسد افزایش نیاز به قیر، زمینه ساز استقرار گروه های جدید در فرخ آباد برای تولید و صادرات آن به مراکز مورد نظر بوده است. احتمالا در مرحله اخیر، متخصصانی غیربومی در فرخ آباد مستقر شده و تولید و صادرات قیر را مدیریت نموده اند.
  کلیدواژگان: دهلران، تپه فرخ آباد، چشمه قیر عین قیر، تجارت قیر
 • جمیلا ملکشاهی، کرم خلیلی* صفحات 95-112
  این پژوهش با هدف طراحی مدل مطلوب برون سپاری فعالیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام انجام شده است. جامعه آماری آن شامل دو بخش است و بر اساس هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کمی - کیفی) می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی، شامل 30 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه با تخصص مرتبط با موضوع و کارشناسان باتجربه و متخصص در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی نیز به علت حجم کم جامعه، همه کارکنان این اداره کل به صورت نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که از روایی صوری برخوردار بود و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه، 88/0 به دست آمد که از نظر آماری قابل قبول است. نتایج نشان می دهد که عوامل استراتژیک، ساختاری، انسانی و ارزشی از عوامل موثر بر برون سپاری فعالیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام هستند. مطابق آزمون تی تک نمونه ای نیز وضعیت موجود شاخص ها از میانگین عددی (3) بالاتر است که از تایید شاخص ها از نظر جامعه مورد مطالعه حکایت دارد.
  کلیدواژگان: برون سپاری، عوامل استراتژیک، عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل ارزشی
 • حسن پیری*، محمد منتی، هادی پیری، فرشته منصوری نیا صفحات 113-131

  تحقیق حاضر به روشی کیفی از نوع تحلیل تماتیک و با هدف تحلیل دلایل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهرستان ملکشاهی در استان ایلام از دیدگاه معلمان انجام شد. مدارس مورد مطالعه به سه دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از 32 مصاحبه نیمه ساختاریافته و از شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده گردید و با 32 معلم مشغول به تدریس در این مدارس مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به روش پیاده کردن داده ها و تبدیل آنها به متن، تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری مفاهیم حاصل از این مصاحبه ها انجام گرفت. در نهایت نیز این مفاهیم، دسته بندی و طبقه بندی شدند. سوالات اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- دلایل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ملکشاهی کدامند؟ و 2- آیا در ارزشیابی تحصیلی به این عوامل اثرگذار و مهم توجه می شود یا خیر؟یافته های پژوهش 5 تم اصلی را نشان دادند: 1- مداخله گرهای زمینه ای؛ 2- چالش های خانوادگی؛ 3- معیشت آسیب پذیر؛ 4- بسترهای اجتماعی و فرهنگی و 5- تم آموزشی. علاوه بر این، ارزشیابی به شیوه کنونی در نظام آموزشی مدارس ابتدایی و صحبت کردن دانش آموزان ملکشاهی به زبان کردی و مسلط نبودن آنها به زبان فارسی، به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، از دلایل موثر در افت تحصیلی آنها به شمار می رود.

  کلیدواژگان: بسترهای اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، شهرستان ملکشاهی
 • اسحاق قیصریان* صفحات 133-154
  مسیله کاهش میزان باروری در طی دهه های اخیر در ایران و تدوین سیاست های مناسب برای بهبود آن از چالش های اصلی سیاست گذاران حوزه اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی جمعیت استان تا سال 1420 بر اساس سناریوهای احتمالی انجام شده است. به همین منظور ضمن تعیین پیش فرض های مورد نیاز، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و با کمک نرم افزار اسپکتروم، جمعیت شهرستان های استان به تفکیک گروه های سنی، جنسیت، شهری و روستایی پیش بینی شد. سناریوی مورد نظر بر اساس ادامه روند باروری، مرگ و میر و مهاجرت استان انتخاب گردید. تحولات آینده جمعیتی استان نشان می دهد که جمعیت استان از نظر ساختاری وارد مرحله سالمندی می شود و سهم جمعیت سالمند به صورت چشمگیری افزایش می یابد و از جمعیت زیر 15 سال کاسته می شود و همین امر فرایند تجدید نسل را دچار مشکل خواهد کرد. چنین روندی را می توان در بین شهرستان های استان نیز مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، جمعیت، اسپکتروم، استان ایلام
|
 • Sayed Mehdi Veiseh, Mohammad Adinehvand *, Ardeshir Shiri Pages 7-26

  The present research was carried out with the aim of investigating the effect of team coaching on group decision-making and social responsibility with the mediating role of flexibility-human resources in government organizations of Ilam city. The research method of the current research is of a quantitative type, in terms of the applied purpose and the method of data collection, it is a descriptive survey.The statistical population includes all managers and employees of government organizations in Ilam city, which is 2500 people, of which 384 people were selected as a sample. The main form of data collection is the questionnaire.Data analysis was done by structural equation modeling method.The results of the research show that team coaching has a positive and significant effect on group decision-making, social responsibility, and the flexibility of human resources, and this research also shows that the flexibility of human resources affects group decision-making and responsibility. Social adaptability has a positive and significant effect, and finally, team coaching through the flexibility of human resources has a significant effect on group decision-making and social responsibility.

  Keywords: Coaching, Group decision making, social responsibility, flexibility
 • Sakineh Azadi *, Alierza Shohani Pages 27-47
  Folk beliefs in IlamAbstractBeliefs and trusts, as an extensive social system, have been considered part of a broader system of public knowledge and culture. The way to preserve and transmit them, as a common heritage of social life of a group, has mainly been oral and by the words of mouth. The origin of part of these beliefs and trusts (superstitious or not superstitious) caused by human reaction in facing with nature and his surrounding mysterious environment which occurred in crucial situations and moments when trust and confidence in future has been created. With due attention to these beliefs and practicing based on them, people have been prevented from managing the affairs based on logic and planning. This paper aimed at opening a window to understanding Ilami culture and specially their beliefs and trusts. In addition to giving a number of folk beliefs and trusts (without the approval of being right or wrong), applications are also shown. The methods of data collection used in the article consist of library method as well as interviewing the elderly people. The result of this research shows that people of any kind, with any insight and vision, intentionally or unintentionally, can never neglect these beliefs and trusts entirely and put them aside. Keywords: Ilam, south Kurdish, folklore, folk beliefs.
  Keywords: Ilam, south, Kurdish, folklore, folk beliefs
 • Behzad Vasigh * Pages 49-64
  Traveling to Karbala and other religious sites in the last decade has made Ilam a tourist destination. Meanwhile, cultural and ecological attractions have led to nature tourism along with religious tourism. The purpose of this research is to study ecotourism in Ilam villages and its compliance with sustainable tourism. In this regard, the benefits and disadvantages of the residents of Ilam province are considered. The research method in this paper is based on the correlation-survey method. In order to evaluate ecotourism in Ilam, based on previous studies as well as field observations, 31 indices were compiled and 600 questionnaires were distributed based on cluster sampling and Cochran method in the targeted cities of Ilam province. The findings show that the development of nature tourism in Ilam is based on a combination of economic and developmental factors that lead to unequal power relations and reduced interactions between the human-host environment and the guest. The results show that from the viewpoint of the local people, ecotourism in Ilam has not been able to achieve the principles of ecological and cultural sustainability. The current approach has mainly affected the natural and cultural areas of the province's tourism target areas.
  Keywords: Tourism, Ecotourism, villages, Ilam province
 • Maryam Lale Mazhin *, Tayebeh Jamshidi Pages 65-80
  The purpose of this research is to identify and provide solutions to increase income sources in education in Ilam province. In this research, the statistical population consists of two parts, the qualitative part which includes 15 university professors and experts in the financial field of education and training and the quantitative part which includes all the experts of the financial unit of education and training in Ilam province (N=45). In this survey, sampling was not done and the census method was used. Based on the purpose, this research is practical and from the point of view of how to collect information, it is a mixed (quantitative-qualitative) type of research. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which has face validity, and Cronbach's alpha coefficient was used to determine reliability. Cronbach's alpha coefficient was calculated for the questionnaire (0.91), which is statistically acceptable and indicates the reliability of the questionnaire. For the confirmatory factor analysis of the questions, the structural equation test has been used. In this research, KMO statistics, Bartlett's test, Sobel's mediation hypotheses test were used to determine the appropriateness of the data for factor analysis. Finally, SPSS and Lisrel software were used for data analysis. The research results showed that causal factors (functional, structural, systemic), categories (technical, economic, legal), background factors (financial, urban, organizational), intervening factors (organizational and organizational, administrative, regulatory and legal), strategies ( legal), consequences (organizational consequences, individual consequences, social consequences),is one of the effective factors in increasing income sources in education in Ilam province.
  Keywords: incomes, resources, Structural Equations, Ilam education
 • Jamal Sheikhi Pages 81-94
  bitumen seep of Ain Gir is one of the important natural resources of this plain. Archeological findings show that bitumen has been extracted and produced on a large scale in the Deh Luran plain due to its many useful features. Bitumen in Tepe Farukhabad has been one of the important items that was produced from the Farukh to Early Dynastic Phases. The process of bitumen production in Farukhabad can be divided into two stages: the first includes Farukh to Middle Uruk Phases, where bitumen production is at a low level and a small amount of it was exported, and an important part of it was consumed had a local. The second phase of the Late Uruk, Jemdet Nasr, and Early Dynastic Phases. At this stage, noticeable changes occurred in the process of production and use of bitumen. The production of bitumen and its export increased noticeably and its local consumption decreased drastically. At the same time, in the Late Uruk period, large non-native buildings were erected, which were apparently the office spaces of workshops related to the production and trade of bitumen. Also, during this period, the scope of settlement in Farukhabad reached its maximum expansion. It seems that the increase in the need for bitumen led to the establishment of new groups in Farukhabad and more efforts to produce and export it to the desired centers. Probably, in the recent stage, we are faced with non-native specialists who have settled in Farukhabad and managed bitumen export.
  Keywords: Tepe Farukhabad, Deh Luran, Bitumen trade, bitumen seep of Ain Gir
 • Jamila Malekshahi, KARAM KHALILI * Pages 95-112
  The general purpose of the research is to design the optimal outsourcing model for the activities of the General Department of Culture and Islamic Guidance of Ilam province. The statistical society consists of two parts. Based on the purpose, this research is practical and from the point of view of how to collect data, it is a mixed (quantitative-qualitative) type of research. The qualitative part includes 30 experts from within the university and the experts of the General Department of Culture and Islamic Guidance of Ilam Province, and the quantitative part includes all the employees of the General Department of Culture and Islamic Guidance of Ilam Province. 115 people have been selected using the census method. The data collection tool was used in the qualitative part of the semi-structured questionnaire and in the quantitative part of the researcher-made questionnaire which has face validity and Cronbach's alpha coefficient was used to determine reliability. Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire was obtained (0.88), which is statistically acceptable. The results show that strategic, structural, human and value factors are among the effective factors on the outsourcing of the activities of the General Department of Culture and Islamic Guidance of Ilam province. Also, according to the sample T-Tech test, the current status of the indicators is higher than the numerical average (3), which indicates the approval of the indicators from the point of view of the studied society.
  Keywords: Strategy, Structural, Human Factors, Value Factors, Outsourcing
 • Hassan Piri *, Mohammad Menati, Hadi Piri, Fereshteh Mansourinia Pages 113-131

  The present research analyzes the teachers' point of view about the factors affecting the academic progress of students in the schools of Malekshahi city in Ilam province. The present study was conducted using a qualitative method of thematic analysis, and 32 semi-structured interviews were used to collect data. Existing schools are divided into three categories: urban, rural and nomadic. In order to collect data, purpose-based sampling was used, for this purpose, 32 teachers teaching in these schools were interviewed. The method of data analysis was also formed based on the implementation of data and converting them into text, analysis of interviews and coding of the concepts obtained in these interviews, and finally the researchers categorized and classified these concepts. .The findings show 5 main themes: 1- Contextual intervenors such as: learning disorder and mental concentration, physical health and motivation for progress. 2- Family challenges such as: parents' level of education, involvement and conflict of families and some specific social harms such as addiction in the family. 3- Vulnerable livelihood which includes: poverty, financial weakness of families and the small amount per capita of the school to buy educational aids. 4- Social and cultural contexts such as: social context, lifestyle and sometimes class differences. 5- Educational theme, which is divided into conditions before entering the school, classroom space, books and educational materials, teaching methods, facilities and equipment, management and existing evaluation.

  Keywords: Indicators of academic progress, Bilingualism, Malekshahi city, social, cultural contexts
 • Eshagh Ghaisarian * Pages 133-154
  The problem of reducing the fertility rate in recent decades in Iran and formulating appropriate policies to improve it has been one of the main challenges of policymakers in the social sphere. The purpose of the current research is to study the future of the population of the province until 1420 based on possible scenarios. For this purpose, in order to achieve the goal of the research, while determining the required assumptions, using the secondary analysis method and with the help of Spectrum software, population forecasting is done by age, gender, urban and rural groups for the cities of the province. done. The selected scenario is based on the continuation of the current trend of fertility, mortality and migration of the province. The future demographic developments of the province show that the population of the province has structurally entered the stage of old age and the share of the elderly population will increase significantly and the population under 15 years will decrease and this will cause problems in the regeneration process. Such a trend can be observed among the cities of the province.
  Keywords: Future research, population, spectrum, Ilam province