درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
مدیر مسئول:
احسان مظفری
سردبیر:
دکتر منصور امینی
مدیرداخلی:
بدیع فتحی
تلفن:
021-88326701
021-88327072
021-88326702
021-88326703
سایت اختصاصی:
www.ghazavat.org
نشانی:
تهران، پل کریم خان زند، خیابان سنایی، نبش کوچه هفدهم، پلاک 140 ، کدپستی: 1586675718
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/09
مدیر مسئول
احسان مظفری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ehsan Mozaffari
Specialist: Private Law
سردبیر
دکتر منصور امینی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mansour Amini
School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
هیات تحریریه
غلامعلی محمدی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Gholamali Mohammadi
دکتر منصور امینی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mansour Amini
School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر مسعود امرایی فرد
دکتر مسعود امرایی فرد
دکتر عبدالعلی توجهی
استادیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abdolali Tavajjohi
Assistant Professor, Shahed University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر سعید حبیبا
استاد Faculty of Law and Political Science دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
دکتر علی خالقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali khaleghi
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ذبیح الله خداییان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Zabihollah Khodaiyan
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر رضا خشنودی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Reza Khoshnoudi
Specialist: Private Law
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Morteza Shahbazinia
Associate Professor, School of Law, Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Ghasemi Hamed
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر رضا وصالی محمود
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Reza Vesali Mahmoud
Specialist: Private Law
دکتر خیرالله هرمزی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Kheyrollah Hormozi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private Law
ویراستارفارسی
عبدالحمید ربیع نیا
عبدالحمید ربیع نیا
مدیرداخلی
بدیع فتحی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Badi Fathi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷۵