درباره نشریه
ISSN:
2383-434X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر کیان نوروزی تبریزی
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر اجرایی:
زهرا تمیزی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijrn.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/24
مدیر مسئول
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
اعضای تحریریه
بتول نحریر
بتول نحریر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر نرگس ارسلانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
اصغر دالوندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندی
Asghar Dalvandi

Specialist: elderly health
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر مژگان رهنما

دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر مریم روانی پور

Maryam Ravanipour

دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سمیه غفاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor Department of Biostatistics
Tarbiat Modares University
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر فرحناز محمدی شاه بلاغی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری
Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi
Associate Professor Nursing Department
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سهیل نجفی
استادیار دانشگاه بقیه الله اعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Soheil Najafi
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر منیر نوبهار
دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پرستاری
Monir Nobahar
Associate Professor, Nursing Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor گروه پرستاري
University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
مدیر اجرایی
زهرا تمیزی
زهرا تمیزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹