درباره نشریه
ISSN:
2383-434X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد پورابراهیمی
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
کارشناس:
اکرم پورولی
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijrn.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/12
مدیر مسئول
دکتر محمد پورابراهیمی

سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
اعضای تحریریه
دکتر بتول نحریر
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Batool Nehrir
Assistant Professor, Health Management Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر نرگس ارسلانی
دانشیار مرکز تحقیقات سالمندی، گروه پرستاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: علوم پرستاری، آموزش علوم پژشکی
Narges Arsalani
Associate Professor, Research Center of Aging, Departments of Nursing & Departments of Ergonomics
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Medical education, Nursing Sciences
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
اصغر دالوندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندی
Asghar Dalvandi

Specialist: elderly health
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر مژگان رهنما

دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر مریم روانی پور
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: پرستاری
Maryam Ravanipour
Professor, Nursing
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سمیه غفاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor Department of Biostatistics
Tarbiat Modares University
دکتر فرحناز محمدی شاه بلاغی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری
Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi
Associate Professor Nursing Department
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سهیل نجفی
استادیار دانشگاه بقیه الله اعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Soheil Najafi
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر منیر نوبهار
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پرستاری
Monir Nobahar
Professor, Nursing and Midwifery
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
کارشناس
اکرم پورولی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴