درباره نشریه
ISSN:
2251-6050
eISSN:
2645-4149
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود حسینی
سردبیر:
دکتر بهمن حاجی پور
دبیر تحریریه:
دکتر مریم اخوان خرازیان
مدیر اجرایی:
دکتر سلمان عیوضی نژاد
ویراستار فارسی:
الهه اصلانی
تلفن:
021-29903136
دورنگار:
021-29903136
سایت اختصاصی:
jbmp.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/20
مدیر مسئول
دکتر سید محمود حسینی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی - استراتژی و بازاریابی
Seyed Mahmoud Hosseini
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management - Strategy and Marketing
سردبیر
دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor, Department of Commercial Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دبیر تحریریه
دکتر مریم اخوان خرازیان
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Akhavan Kharazian
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر نسرین جزنی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت علوم اداری
Nasrin Jazani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management of Administrative Sciences
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر شهریار عزیزی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Shahriar Azizi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Administration
دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی
Mohammad Ali Babaei Zakilaki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: strategic Managment, Business Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ali Hajikarimi

Shahid Beheshti University
دکتر بهرام رنجبریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Bahram Ranjbarian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Manegment
ویراستار فارسی
الهه اصلانی
الهه اصلانی

مدیر اجرایی
دکتر سلمان عیوضی نژاد

Salman Eivazinezhad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۱