فهرست مطالب

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی مدیریت کلان داده ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران
  راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی، محمدحسین کیانی گهر، نگین سنگری* صفحه 1
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه مدیریت کلان داده ها و تاثیر آن بر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران، انجام شده است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی بوده و به صورت آمیخته انجام گرفته و از نوع توصیفی-اکتشافی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا از مصاحبه باز با 50 نفر از مدیران، متخصصین و خبرگان ستادی حوزه خرده فروشی در تهران که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، داده های مرتبط با شناسایی مولفه ها و اولویت بندی اهمیت مولفه های استخراج و این داده ها با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده ها با نمونه گیری در دسترس از 385 نمونه کارشناسان حوزه خرده فروشی، در پاییز 1401 جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تحلیل همبستگی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شامل شناسایی 56 مفهوم و 27 مقوله در 7 بعد و اولویت بندی و استخراج راهبردهای دو راهی و تحلیل شبکه های اجتماعی و ابزارهای الگوی پایگاه داده ها و استخدام منابع انسانی ماهر برای مدیریت کلان داده ها است که منجر به قابلیت هایی مانند سفارشی سازی در خرده فروشی خواهد شد، که این قابلیت ها باعث افزایش رضایت مشتریان و بهبود فروش سازمان به عنوان مهم ترین مولفه های مورد بررسی در پژوهش خواهد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر این است که راهبردها و ابزارهای مدیریت کلان داده ها، تاثیر مثبت و معناداری در ایجاد قابلیت های صنعت خرده فروشی مانند سفارشی سازی گسترده دارد و این قابلیت ها نیز، اثر معناداری بر رضایت مشتریان و افزایش فروش سازمان های صنعت خرده فروشی ایران دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت کلان داده ها، رضایت مشتری، عملکرد سازمانی، صنعت خرده فروشی
 • فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد
  اسفندیار محمدی*، مهسا جعفری، اردشیر شیری صفحه 2
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد انجام شده است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی بوده که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن منطق نمونه گیری نظری، با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران بازاریابی حوزه صنعت مد و پوشاک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. همچنین در بخش کمی تعداد 384 نفر از مشتریان پوشاک برندهای ایرانی در شهر تهران با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر یافته های بخش کیفی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کمی به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم نشان داد الگوی پدیده شجاعت برند در صنعت مد شامل پنج مولفه «ویژگی های مرتبط با برند»، «اقدامات اجتماعی برند»، «ویژگی های مرتبط با تبلیغات»، «اقدامات مرتبط با رقبا» و « اقدامات مرتبط با مشتریان» است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد الگو از برازش خوبی برخوردار است و مولفه ها و شاخص های مدل، به خوبی توانسته اند تبیین معنی داری از پدیده شجاعت برند در صنعت مد داشته باشند.

  کلیدواژگان: برند، شجاعت برند، صنعت مد
 • شناسایی عناصر سازنده بلوغ دیجیتال برای ترسیم استراتژی صنعت 0/4: با ابزارهای فراداده توصیفی و متن کاوی
  علی فرهادیان*، سمیه زنگیان، امین همتی صفحه 3
  هدف

  مدل بلوغ دیجیتالی به عنوان یک عامل موفقیت حیاتی، سازمان ها را قادر می سازد تا وضعیت فعلی خود را ارزیابی کرده و نقشه های راه را مطابق با اهداف خود ایجاد کنند. مدل بلوغ برای شرکت هایی که قصد دارند به صنعت 0/4 تبدیل شوند و به دنبال ارزیابی فرآیندها، محصولات و سازمان های خود هستند، مناسب است.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی است و نخست با بهره‏گیری از رویکرد PRISMA (متاآنالیز) و ابزار تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و متن کاوی و با استفاده از نرم افزارهای Harzing’s Publish or Perishv8 در بازه زمانی سال‏های 2010 تا 2023 بر روی 1211 مقاله به بررسی ادبیات سیستماتیک جامع و به روز می پردازد و سپس با کمک ابزار Voyant عناصر سازنده بلوغ دیجیتال را خوشه‏بندی می‏کند.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر 191 پیکره آماری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با رویکرد متن‏کاوی 10 خوشه اصلی استراتژی دیجیتال، فرآیندهای دیجیتال، ارزش دیجیتال، مشتری دیجیتال، فناوری دیجیتال و داده، حاکمیت دیجیتال، افراد و مدیر دیجیتال، محصول و خدمات دیجیتال و تحول دیجیتال شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  سازمان‏ها نیازمند ایجاد یک نقشه راه دقیق هستند تا بتوانند بقای خود را تضمین کنند، از اینرو مدل بلوغ دیجیتال یک عامل موفقیت حیاتی است؛ زیرا به سازمان‏ها امکان ارزیابی وضعیت فعلی‏شان را می‏دهد.

  کلیدواژگان: بلوغ دیجیتال، صنعت 0، 4، مدل‏های آمادگی، متن کاوی
 • مفهوم پردازی چالش های بازاریابی سبز در کسب و کارهای کوچک و متوسط
  یوسف محمدی فر*، شهلا کریمی صفحه 4
  هدف

  علی رغم مهم بودن موضوع چالش های بازاریابی سبز در کسب وکارهای کوچک و متوسط، کمتر پژوهشی به جمع بندی و تحلیل مطالب پراکنده مطرح شده این حوزه پرداخته است. هدف این پژوهش، واکاوی چالش های بازاریابی سبز در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

  روش

  مقاله پیش رو با رویکردی کیفی و با استفاده از روش فراترکیب، الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به بررسی این موضوع می پردازد که برای توسعه بازاریابی سبز چه چالش هایی وجود دارد و راهکارهای مواجه با آن کدامند. بر این اساس مقالات منتشر شده در پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی تا سال 1402 شناسایی و پیمایش شده سپس بر اساس منطق کدگذاری باز و کدگذاری بر اساس سازه های جامعه شناختی دسته بندی و مقوله بندی شدند.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه منتج به شناسایی 68 مفهوم شد که در 12 مقوله دسته بندی شدند. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل در قالب مدل تحلیلی ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  چالش های بازاریابی سبز در بنگاه های کوچک و متوسط متاثر از ماهیت فعالیت و فضای فعالیت در سه سطح: چالش های سطح بنگاه (پارادایمی- اطلاعاتی- ارتباطی- استانداردسازی- نوآوری - بازاریابی- عملکردی) چالش های صنعت/بازار (صنعت و تعادل بازار) و چالش های کلان محیطی (زیست محیطی- قانونی-مصرف کنندگان) قابل تقسیم بندی هستند که در سطحی از اثرگذاری مستقل یا در هم تنیده به ایفای نقش می پردازند. بر اساس یافته ها بهبود وضعیت بازاریابی سبز در کسب وکارهای کوچک و متوسط منوط به همکاری و هماهنگی هر سه سطح بنگاه، صنعت/بازار و متغیرهای کلان محیطی است.

  کلیدواژگان: چالش، بازاریابی سبز، کسب وکار کوچک و متوسط، فراترکیب
 • تاثیر رفتارهای تعاملی کارکنان خط مقدم بر ارزش درک شده خدمات و وفاداری مشتری: نقش واسطه ای رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتری (مورد مطالعه بیمارستان های شهر تبریز)
  حامد عبادی نیا، باقر عسگرنژاد نوری*، مریم مولاقلقاچی صفحه 5
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رفتارهای تعاملی کارکنان خط مقدم بر ارزش درک شده خدمات و وفاداری مشتری با نقش واسطه ای رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتری در بیمارستان های شهر تبریز است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، بیماران بیمارستان های شهر تبریز می باشد که به علت نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، و همچنین از نرم افزارهای SPSS و LISREL  استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای تعاملی کارکنان خط مقدم بر ارزش درک شده خدمات، رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان تاثیر مثبت و معنادار دارند. از طرفی رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان بر ارزش درک شده خدمات تاثیر مثبت و معنادار دارند. همین طور ارزش درک شده خدمات بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معنادار دارد. در نهایت، رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان نیز در ارتباط بین رفتارهای تعاملی کارکنان خط مقدم و ارزش درک شده خدمات، نقش میانجی مثبت دارند.

  نتیجه گیری

  بدین ترتیب، نتیجه پژوهش این است که وجود رفتارهای تعاملی کارکنان خط مقدم و هم آفرینی ارزش (رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان) می توانند موجب بهبود ارزش درک شده خدمات مراکز درمانی گردیده و در نتیجه وفاداری مشتریان را نسبت به این مراکز افزایش دهند.

  کلیدواژگان: رفتار تعاملی کارکنان خط مقدم، ارزش درک شده خدمات، وفاداری مشتری، رفتار مشارکتی مشتری، رفتار شهروندی مشتری
 • ارائه مدل شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر برای بخش مصرفی صنعت به روش مفهوم سازی داده بنیاد
  محمدامیر سالاری کمانگر، سهیلا خدامی*، احمد مهرابیان صفحه 6
  هدف

  پدیده هم آفرینی ارزش در قالب شبکه ارزش، به عنوان یکی از رویکردهای نوین موفقیت در حوزه های مدیریت کسب وکارها مطرح است. هدف از این پژوهش ارایه مدلی است که ابعاد مختلف شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر را در بخش مصرفی صنعت، تعیین کند.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از نوع کیفی از نظر ماهیت اکتشافی و به روش مفهوم سازی داده بنیان انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 24 نفر از خبرگان و فعالان در حوزه صنایع و انرژی های تجدیدپذیر، استفاده شده و به صورت هدفمند قضاوتی به روش غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند.

  یافته ها

  داده های کیفی بر اساس روش کدگذاری مفهوم سازی داده بنیان اشتراوس و کوربین(1998)، جمع آوری شد،برای ارزیابی اعتبار این پژوهش، تکنیک اعتبار سنجی گوبا و لینکلن(1994) و برای سنجیدن پایایی تحقیق نیز، از ارزیابی توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد.در مجموع 171 شاخص و 24 مقوله در 6 بعد برای مدل به دست آمد.

  نتیجه گیری

  شرایط علی شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر، مسوولیت اجتماعی، مزیت رقابتی در نگاه کلان، ناترازی انرژی و حمایت از پروژه های شبکه ارزش است. شرایط زمینه ای، شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. شرایط مداخله گر، اسناد بالا دستی، توانمندی و شایستگی مدیران و پیامدها، توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، امنیت ملی، پدافند غیر عامل، گسترش صادرات، کیفیت زندگی، جایگاه بین المللی، توسعه فناوری، رفاه اجتماعی و توسعه محصول، بازار است. راهبردها، مدیریت مبتنی بر ارزش، مدیریت انرژی، قیمت گذاری و استانداردسازی می باشد.

  کلیدواژگان: شبکه ارزش، انرژی های تجدیدپذیر، بخش مصرفی صنعت، داده بنیان
 • بررسی تاثیر اصالت برند بر خودانگاره مشتری با نقش میانجی قدرت اجتماعی برند
  سید نجم الدین موسوی*، علی شریعت نژاد، زهرا غفوری، سعید میر صفحه 7
  هدف

  در صنعت پوشاک بسیاری از مشتریان به خاطر اهمیت وجود خودانگاره خاص، به دنبال برندها و محصولات با اصالت هستند، لذا مسیله اصالت برند و قدرت اجتماعی آن از موضوعات مهم در انتخاب بک برند می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اصالت برند بر خودانگاره مشتریان برندهای داخلی با تبیین نقش میانجی قدرت اجتماعی برند، پرداخته است.

  روش

  این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صنایع پوشاک استان لرستان می باشد که با توجه به خروجی نرم افزار G- Power تعداد 122 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان که از مشتریان و مصرف کندگان برند زاگرس پوش و منسوجات بروجرد هستند، به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل سه پرسش نامه اصالت برند، خودپنداره مشتری و قدرت اجتماعی برند می باشد.

  یافته ها

  برای تحلیل فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصالت برند تاثیر مثبت و معناداری بر خودانگاره مشتری دارد. همچنین؛ قدرت اجتماعی برند تاثیر مثبت و معنادار بر خودانگاره مشتری دارد.

  نتایج

  به عنوان یک نتیجه کلی باید افزود که محصولاتی که از نظر خودانگاره مشتریان با ویژگی های برندهای اصیل، تجانس داشته باشند، به سبب وجود قدرت اجتماعی برند، احتمال بالاتری وجود دارد که برای استفاده از جانب جامعه مشتریان هدف، انتخاب شوند.

  کلیدواژگان: برند اصیل، خودانگاره مشتری، قدرت اجتماعی برند، اصالت برند
|
 • Investigating big data management and its impact on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry
  Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahebi, Mohammad Hossein Kiani Gohar, Negin Sangari * Page 1
  Objective

  This study aimed to investigate the method of big data management and its effect on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry.

  Methodology

  This research is applied-developmental in terms of purpose and has been done in a mixed way and is of descriptive-exploratory type. To achieve the goal, first of all, from an open interview with 50 managers, specialists, and staff experts in the field of retail, who were selected through snowball sampling, data related to identifying components and prioritizing the importance of components were extracted and these data were analyzed using Content analysis. Using the questionnaire tool, the data was collected by available sampling from 385 samples of retail experts, in the Fall of 2023, and correlation was analyzed using SPSS and Lisrel software.

  Findings

  The findings of the research include identifying 56 concepts and 27 categories in 7 dimensions and prioritizing and extracting two-way strategies and analyzing social networks and database model tools and hiring skilled human resources for big data management, which will lead to capabilities such as customization in the retail industry. , that these capabilities will increase customer satisfaction and ultimately improve the organization's sales as the most important components investigated in the research.

  Conclusion

  The results indicate that big data management strategies and tools have a positive and significant effect on creating retail industry capabilities such as extensive customization, and these capabilities also have a significant effect on customer satisfaction and increase sales of Iranian retail industry organizations.

  Keywords: Big Data Management, Customer Satisfaction, Organizational Performance, Retail Industry
 • Understanding the phenomenon of brand courage in the fashion industry
  Esfandyar Mohammadi *, Mahsa Jafari, Ardeshir Shiri Page 2
  Objective

  The present study was conducted with the aim of understanding the phenomenon of brand courage in the fashion industry.

  Methodology

  This research is exploratory in terms of practical purpose and in terms of data collection, which has been analyzed with a mixed (qualitative-quantitative) approach. Using purposeful sampling and considering the logic of theoretical sampling, an in-depth semi-structured interview was conducted with 11 university experts and marketing managers in the field of fashion and clothing industry. Also, in the quantitative section, 384 customers of Iranian clothing brands in Tehran were selected using a non-probability method. The tool for collecting data in the quantitative section was a questionnaire based on the findings of the qualitative section, whose validity and reliability were confirmed. Quantitative data analysis was done by SmartPLS software.

  Findings

  The analysis of the interviews using the theme analysis method showed that the pattern of the phenomenon of brand courage in the fashion industry includes five components: "brand-related features", "brand social actions", "advertising-related features", "competitor-related actions" and "related actions". with customers.

  Conclusion

  The results of structural equation modeling showed that the model has a good fit and the components and indicators of the model have been able to have a meaningful explanation of the phenomenon of brand courage in the fashion industry.

  Keywords: Brand, brand courage, fashion industry
 • Building a Successful Strategy for Industry 4.0: Identifying the Key Elements of Digital Maturity through Descriptive and Text Mining, Meta-Analysis Tools
  Ali Farhadian *, Somayeh Zangian, Amin Hemmati Page 3
  Objective

  The digital maturity model is a critical success factor as it enables organizations to assess their current state and create roadmaps to align with their objectives. Moreover, with the expansion of digital transformation and the changes brought about by Industry 4.0, a shift in business models and value propositions has emerged, which requires senior management support for projects and investments. Therefore, the maturity model is suitable for companies looking to change their business and operations for Industry 4.0 and seeking to evaluate their processes, products, and organizations and understand their maturity level.

  Method

  This study is a practical one in terms of its objective, and initially, it uses the PRISMA approach (meta-analysis) and bibliometric analysis and text mining tools, using Excel and Harzing's Publish or Perish v8 software to review systematic literature from 2010 to 2023 on 1211 articles and then uses Voyant tools to cluster the building blocks of digital maturity.

  Findings

  In this study, 191 statistical units were analyzed, and with the text mining approach, the following ten main clusters of digital maturity building blocks were identified: digital strategy, digital processes (marketing, finance, and processes), digital value, digital customer (travel and customer experience), digital technology and data, digital governance, digital individuals and digital managers, digital products and services, and digital transformation.

  Result

  Organizations need to create a precise roadmap to ensure their survival, and therefore, the digital maturity model is a critical success factor as it enables organizations to assess their current state.

  Keywords: Digital Maturity, Industry 4.0, Readiness Models, Text Mining
 • Conceptualization of green marketing challenges in small and medium businesses
  Yousef Mohamadifar *, Shahla Karimi Page 4
  Objective

  Despite the importance of the issue of green marketing challenges in small and medium businesses, little research has been done to summarize and analyze the scattered content of this field. The purpose of this research is to analyze the challenges of green marketing in small and medium businesses.

  Method

  The upcoming article with a qualitative approach and using the meta-combination method, the seven-stage model of Sandelowski and Barroso examines the issue of what challenges there are for the development of green marketing and what are the solutions to face it. Based on this, the articles published in reliable domestic and foreign scientific databases until 2023 were identified and searched, then they were classified and categorized based on the logic of open coding and coding based on sociological structures.

  Findings

  The findings of this study led to the identification of 68 concepts, which were categorized into 12 categories. Finally, the results of the analysis were presented in the form of an analytical model.

  Conclusion

  Green marketing challenges in small and medium-sized enterprises are affected by the nature of activity and activity environment at three levels: Enterprise level challenges (paradigm-informational-communication-standardization-innovation-marketing-functional) industry/market challenges (industry and market balance) And macro-environmental challenges (environmental-legal-consumers) can be divided, which play a role at a level of independent or intertwined effects. Based on the findings, the improvement of the green marketing situation in small and medium businesses depends on the cooperation and coordination of all three levels of the company, industry/market and macro environmental variables.

  Keywords: Challenge, Green marketing, small, medium business, hybridization
 • The effect of interactive behaviors of frontline employees on the perceived value of services and customer loyalty: the mediating role of cooperative behaviors and customer citizenship (case study of Tabriz hospitals)
  Hamed Ebadinia, Bagher Asgarnezhad Nouri *, Maryam Mola Ghalghachi Page 5

  The purpose of this research is to investigate the effect of interactive behaviors of frontline employees on the perceived value of services and customer loyalty with the mediating role of cooperative behaviors and customer citizenship in Tabriz hospitals. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the research is the patients of hospitals (private and public) in Tabriz city, and due to the unlimited statistical population, the sample size of 384 people was selected using Cochran's formula. The results of the research show that the interactive behaviors of frontline employees have a positive and significant effect on the perceived value of services, cooperative behaviors and customer citizenship. On the other hand, cooperative behaviors and customer citizenship have a positive and significant effect on the perceived value of services. Likewise, the perceived value of services has a positive and significant effect on customer loyalty. Finally, cooperative behaviors and customer citizenship also play a positive mediating role in the relationship between the interactive behaviors of frontline employees and the perceived value of services. Thus, the general result of the research is that the presence of interactive behaviors of frontline employees and co-creation of value (participatory behaviors and citizenship of customers) can improve the perceived value of the services of medical centers and, as a result, increase the loyalty of customers towards these centers.

  Keywords: interactive behavior of frontline employees, perceived service value, Customer Loyalty, customer cooperative behavior, customer citizenship behavior
 • Designing a model for renewable energy value network in industry section using the method of Grounded theory
  Mohammad Amir Salary Kamangar, Soheila Khoddami *, Ahmad Mehrabian Page 6
  Objective

  The phenomenon of value co-creation in the form of a value network is considered one of the new approaches to success in business management. The purpose of this research is to present a model that introduces different dimensions of the value network of renewable energies in the consumption sector of the industry.

  Methodology

  The current research is of a qualitative type, in terms of exploratory nature, and was conducted by the data-based conceptualization method. In order to collect data, semi-structured and in-depth interviews with 24 experts and activists in the field of renewable energy and industries were used and they were selected in a non-probabilistic snowball method.

  Findings

  Qualitative data were collected based on Strauss and Corbin's (1998) data-based conceptualization coding method. To evaluate the validity of this research, Guba and Lincoln's (1994) validation technique and to measure the reliability of the research, the evaluation of the within-subject agreement of two coders were used. Total of 171 indicators and 24 categories in 6 dimensions were obtained for the model.

  Conclusion

  The causal conditions of the renewable energy value network are social responsibility, competitive advantage in the macro view, energy imbalance, and support for value network projects. Background conditions are political, economic, and cultural conditions. Intervening conditions are high-handed documents, ability, and competence of managers and consequences, sustainable development, economic development, national security, non-operating defense, export expansion, quality of life, international status, technology development, social welfare and product development, and market.

  Keywords: Value network, Renewable Energy, Consumer sector of industry, Grounded theory
 • Investigating the effect of brand authenticity on customer self-image with the mediating role of brand social power
  Sayed Najmmedin Mousavi *, Ali Shariat Najade, Zahra Ghafouri, Saeed Mir Page 7
  Objective

  In the clothing industry, many customers are looking for authentic brands and products due to the importance of a certain self-image, so the issue of brand authenticity and social power of a brand is one of the important issues for choosing a back brand. the present research aims to investigate the effect of brand authenticity on the self-image of intrtnal brand customers by explaining the mediating role of brand social power.

  Method

  In terms of method, this research is a descriptive survey. The statistical population of the research is the clothing industries of Lorestan, according to the output of G-Power software, there are 122 students of Lorestan University, who were customers and consumers of Zagros Posh and Borujerd textiles brand, as the sample size and with the method Available sampling was selected. The data collection tool in this research includes three questionnaires of brand authenticity, customer self-concept and brand social power.

  Findings

  Structural equation modeling and PLS software were used to analyze the hypotheses. The results of the hypotheses test showed that brand authenticity has a positive and significant effect on the customer's self-image. Also, the social power of the brand has a positive and significant effect on the customer's self-image.

  Results

  As a general result, it should be added that the products that match the characteristics of genuine brands in terms of customers' self-concept have a higher probability of being selected and used by the target customer community due to the presence of social power.

  Keywords: Authentic brand, customer self-image, brand social power, Brand Authenticity