درباره نشریه
ISSN:
1735-0905
eISSN:
2383-1243
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر فاطمه سفیدکن
مدیر اجرایی:
محمود نادری
کارشناس:
سمیه فکری قمی
کارشناس:
سعیده مشکی زاده
مسئول اشتراک:
دکتر سیدمحسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
دورنگار:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
سایت اختصاصی:
ijmapr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران، کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، دو ماهنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/02
مدیر مسئول
عادل جلیلی
استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
Prof., Head of Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
فاطمه سفیدکن
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fateme Sefidkon
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country,
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
هیات تحریریه
سیدامیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Plant Biotechnology
حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
مجید آقاعلیخانی
دانشیار
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Agaalikhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor, Molecular Microbiology Research Center, Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
نادر حسن زاده
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: باکتری شناسی گیاهی
Nader Hasanzadeh
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Plant Bacteriology
ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor, Department of Biology, Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
پیمان صالحی
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
Peyman Salehi
Professor, Institute for Medicinal Plants and Raw Materials, Shahid Beheshti University
محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute, Research Institue of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
مهدی میرزا
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: فیتوشیمی
Mahdi Mirza
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country,
Specialist: Phytochemistry
محمدحسین لباسچی
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی، زراعت- اکولوژی زراعی
Mohammad Hosein Lebaschi
Associate Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of Iran,
Specialist: Agricultural Ecology, Agriculture - agronomic ecology
ویراستارفارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research,
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
نجمه هادی بیداخویدی
استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی
Najmeh Hadi Bidakhavidi
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Breeding and physiology of medicinal plants
احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
مدیر اجرایی
محمود نادری
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Mahmood Naderi
M.Sc., Institute of Forests and Rangelands Research, Iran,
Specialist: Organic Chemistry
کارشناس
سمیه فکری قمی
کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Somayeh Fekri Qomi
M.Sc., National Institute of Forests and Rangelands Research,
سعیده مشکی زاده
کارشناس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Saeedeh Meshkizadeh
Expert, National Institute of Forests and Rangelands Research,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۰