درباره نشریه
ISSN:
1735-0905
eISSN:
2383-1243
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر فاطمه سفیدکن
مدیر اجرایی:
محمود نادری
کارشناس:
سمیه فکری قمی
کارشناس:
سعیده مشکی زاده
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
دورنگار:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
سایت اختصاصی:
ijmapr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران، کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، دو ماهنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787282-5 ، داخلی: 516،523
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fatemeh Sefidkon
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
اعضای تحریریه
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر مجید آقاعلیخانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Aghaalikhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر نادر حسن زاده
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باکتری شناسی گیاهی
Nader Hasanzadeh
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Bacteriology
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor Department of Biology
Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر پیمان صالحی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیتوشیمی
Peyman Salehi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Phytochemistry
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
دکتر مهدی میرزا
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: فیتوشیمی
Mahdi Mirza
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country
Specialist: Phytochemistry
دکتر محمدحسین لباسچی
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی، زراعت- اکولوژی زراعی
Mohammad Hosein Lebaschi
Associate Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of Iran
Specialist: Agricultural Ecology, Agriculture - agronomic ecology
ویراستارفارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر نجمه هادی بیداخویدی
استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی
Najmeh Hadi Bidakhavidi
Assistant Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Breeding and physiology of medicinal plants
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
مدیر اجرایی
محمود نادری
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Mahmood Naderi
M.Sc., Institute of Forests and Rangelands Research, Iran
Specialist: Organic Chemistry
کارشناس
سمیه فکری قمی
کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح و بیوتکنولوژی علوم باغبانی
Somayeh Fekri Qomi
M.Sc., National Institute of Forests and Rangelands Research
سعیده مشکی زاده
کارشناس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Saeedeh Meshkizadeh
Expert, National Institute of Forests and Rangelands Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲۳