درباره نشریه
ISSN:
2037-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش عالی علمی، کاربردی امداد (معاونت نیروی انسانی)
مدیر مسئول:
سید محمدفرید جلالی
سردبیر:
سید محمدفرید جلالی
مدیر اجرایی:
امیرعلی فرخ
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۰