درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
سردبیر:
دکتر شکوه نوابی نژاد
مدیرداخلی:
مریم کاظمی
مسئول اشتراک:
مریم کاظمی
تلفن:
021-88323829
سایت اختصاصی:
www.qjfr.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقان نیا (خسرو سابق) ، پلاک 6، ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش، طبقه دوم
صندوق پستی:
1637-13185
اشتراک:
تلفن:
021-88323829
دورنگار:
021-88323829
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/30
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
Mohغeddin Bahram Mohammdian
سردبیر
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor, Kharazmi University
Specialist: Advice
هیات تحریریه
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر قدسی احقر
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ghodsi Ahghar
Associate Professor of Research Institute of Education,
Specialist: Educational Science
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر سیمین حسینیان
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor, University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر علیرضا قبادی
استادیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی نظری- فرهنگی
Ali Reza Ghobadi
Assistant Professor, Kharazmi University
Specialist: Theoretical-Cultural Sociology
دکتر مجید قدمی
دکتر مجید قدمی
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Majid Ghadami
Associate Professor of Research Institute of Education,
Specialist: Philosophy of Education
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor, Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor, University of Kashan
Specialist: social Sciences
ویراستارفارسی
شهناز خانلو
شهناز خانلو
Shahnaz Khanlou
ویراستار انگلیسی
مریم خیریه
مریم خیریه
Maryam Kheyrieh
مدیرداخلی
مریم کاظمی
مریم کاظمی
Maryam Kazemi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۴