فهرست مطالب

فصلنامه خانواده و پژوهش
سال بیستم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامعلی افروز* صفحات 7-24

  ازدواج، پرآوازه ترین گل واژه در گستره هستی است. ازدواج، زیباترین فرصت برای رامشگری و نوازشگری متقابل زن و شوهر است. ازدواج، میثاق رابطه پر مودت و رحمت با همسر دل آرام و آرامش آفرین است . ازدواج نیاز فطری  انسان بر فراز عصرها و نسلهاست و فرزندآوری نیاز عاطفی، اشتیاق و امیدآفرینی زوجهای دل آرام  و یک  ضرورت اجتماعی  است. هدف غایی ازدواج نیل به آرامش ماندگار و تجربه خوشبختی حقیقی است. انسان در گستره حیات دو منبع اصلی آرامش دارد، یاد خدا و زیستن با همسر دل آرام و آرامشگر. خانواده  کانون محبوبان و برترین بستر آرامشگری متقابل زنها و شوهرهاست. درواقع، زن و شوهر دل آرام حق دارند از موهبت فرزندان سالم، هوشمند و صالح بهره مند گردند و بوستان زندگی خود را پرطراوت و پرشکوه نمایند. لازمه فرزندآوری هوشمندانه برخورداری از آمادگیهای زیستی، شناختی و روانی  و انتخاب زمان مطلوب برای انعقاد جوانه وجود فرزند می باشد. بر اساس پژوهشهای ملی و تجارب حرفه ای مولف، چنانچه سه ماهه دوم بارداری مادران گرامی در فصل تابستان قرار گیرد، کودک از اکسیژن و تغذیه مورد نیاز بیشتر متنعم خواهد شد. اصلی ترین مبانی روان شناختی فرزندآوری عاقلانه آن است که فرزندانمان را برای حسن ایفای رسالتهای فردی، همسری و اجتماعی فردایشان آماده نماییم، خانواده را مدرسه عروس و دامادپروری بدانیم و خود را مربیان پرمهر آینده نگر. در این مهم مطلوب ترین روش تربیتی را فراهم نماییم و یقینا اثربخش ترین روش یادگیری، یادگیری مشاهده ای است و والدین می توانند برترین الگوی تربیتی فرزندان باشند.

  کلیدواژگان: ازدواج، فرزندآوری هوشمندانه، فرزندپروری عاقلانه (آینده نگر)، تربیت، یادگیری مشاهده ای
 • سجاد پوررضایی، علی رضا عظیم پور*، نوراله محمدی صفحات 25-44

  براساس الگوی عمومی پرخاشگری انتظار می رود گرایشهای جامعه ستیز و جامعه یار از متغیرهای خانوادگی تاثیر پذیرند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری و هویت اخلاقی بر اساس انسجام خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت اجتماعی خانواده انجام شده است.‍ طرح پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری آن دانش آموزان پسر دبیرستانی استهبان در سال تحصیلی 1397-98 بود. نمونه شامل 253 دانش آموزی بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند. داده ها از طریق پرسشنامه های پرخاشگری (باس و پری، 1992)، هویت اخلاقی (آکینو و رید، 2002)،  حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986)، الگوی ارتباطی خانواده (کویرنر و همکاران، 2002)، انسجام خانواده (سامانی، 1381) و مقبول نمایی اجتماعی (رینولدز،1982)، گرد آوری و با استفاده از همبستگی پیرسون، همبستگی تفکیکی (برای مهار مقبول نمایی اجتماعی) و رگرسیون چندگانه از طریق نسخه 22 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سبک ارتباطی گفت وشنود و انسجام خانواده با پرخاشگری رابطه ای منفی و با هویت اخلاقی رابطه ای مثبت دارد. همچنین سبک ارتباطی همنوایی و حمایت اجتماعی خانواده با پرخاشگری رابطه ای مثبت و با  هویت اخلاقی رابطه ای منفی دارد. پرخاشگری به میزان 71 درصد از طریق حمایت اجتماعی خانواده و الگوهای ارتباطی همنوایی و گفت و شنود و هویت اخلاقی نیز به میزان 13 درصد از طریق الگوی گفت وشنود و انسجام خانوادگی پیش بینی شد. رابطه مثبت حمایت اجتماعی با پرخاشگری و رابطه منفی آن با هویت اخلاقی خلاف پیش بینی بود. با این حال، پژوهش حاضر، نقش متغیرهای خانوادگی در پرخاشگری و هویت اخلاقی را تایید کرد.

  کلیدواژگان: انسجام خانواده، الگوی ارتباطی خانواده، پرخاشگری، حمایت اجتماعی خانواده، هویت اخلاقی
 • نسرین قاسمی، ابوالقاسم یعقوبی*، داوود تقوایی، فیروزه زنگنه مطلق صفحات 45-64

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله چندبعدی انگیزشی- شناختی و هوشیاری در لحظه ها بر خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف تبحری دانش آموزان دختر ابتدایی بود. این پژوهش مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر ابتدایی شهر نهاوند در سال تحصیلی   1400-1399 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله غربالگری، 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایشی و گواه) جایگزین شدند. گروه آزمایشی اول مداخله راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مارتین (2008) را برای 6 جلسه 45 دقیقه ای و گروه آزمایشی دوم مداخله هوشیاری در لحظه های بوردیک (2014) را در 10 جلسه 45 دقیقه ای، دریافت کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی زایاچووا (ASEBQ) و جهت گیری میجلی استفاده شد. نتایج از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که هر دو مداخله بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف تبحری دانش آموزان موثر بوده است. در ضمن تاثیر برنامه هوشیاری در لحظه ها در مقایسه با انگیزشی-شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی به طور معناداری بیشتر بود، اما در جهت گیری هدف تبحری تفاوتی میان دو برنامه مداخله دیده نشد. در نهایت آزمون پیگیری نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله درمانی بر اثر گذشت زمان داد. از این رو به نظر می رسد که بتوان از روش مداخله ها در حوزه افزایش خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف تبحری دانش آموزان دوره ابتدایی بهره برد.

  کلیدواژگان: انگیزشی-شناختی، هوشیاری در لحظه ها، خودکارآمدی تحصیلی، جهت گیری هدف تبحری، دانش آموزان دختر ابتدایی
 • داود اکبری، رحیم بدری گرگری* صفحات 65-82

  بی انگیزگی تحصیلی یکی از این معضلات و آسیبهای جدی کنونی نظام آموزشی کشور در تمام سطوح تحصیلی، به ویژه در میان دانش آموزان مقطع متوسطه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره متوسطه اول مناطق روستایی شهرستان چهاربرج است که تعداد 27 نفر به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شدند. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش پدیدارشناسی و کدگذاری استخراج مضمونهای اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که انگیزه تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند عوامل فردی، خانوادگی، آموزشگاهی، اجتماعی و رسانه های ارتباطی قرار می گیرد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ترکیبی از عوامل گوناگون در بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان مناطق روستایی موثر است، از این رو، ضرورت دارد که آموزش و پرورش و سایر نهادهای اثرگذار برای کاهش و تقلیل بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان با توجه به عوامل ایجادکننده بی انگیزگی برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند.

  کلیدواژگان: بی انگیزگی تحصیلی، دانش آموزان دوره متوسطه اول، عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، رسانه های ارتباطی
 • علیرضا مرآتی*، مهدی برزگر بفرویی صفحات 83-100

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر هیجانات پیشرفت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان میبد در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که از میان آنها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. روش تدریس  اکتشافی هدایت شده برای گروه آزمایشی و روش تدریس متداول برای گروه گواه به کار گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هیجانات پیشرفت، فرم دانش آموزان ابتدایی و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان دادند که روش تدریس اکتشافی هدایت شده تاثیری چشمگیر بر لذت حضور در کلاس درس ریاضی دارد. همچنین، روش تدریس اکتشافی هدایت شده موجب افزایش معنادار لذت انجام دادن تکلیف ریاضی و کاهش معنادار اضطراب انجام دادن تکلیف در گروه آزمایش شد. نتایج دیگر پژوهش همچنین نشان داد که روش تدریس اکتشافی هدایت شده سبب افزایش لذت در زمان امتحان ریاضی و کاهش اضطراب در امتحان این درس می شود و روش تدریس اکتشافی هدایت شده می تواند به مثابه یک روش مداخله ای مفید برای سازماندهی هیجانات پیشرفت دانش آموزان به کار رود.

  کلیدواژگان: روش تدریس اکتشافی هدایت شده، هیجانات پیشرفت، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • علی لطفی، شهرام نظری*، معصومه بخیت صفحات 101-118

  هدف از انجام دادن این پژوهش، بررسی رابطه حمایت خودمختاری ادراک شده با انگیزش ورزشی و میزان پرداختن به فعالیتهای بدنی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر تهران با نقش میانجی انگیزش خودمختاری و ترس از شکست بوده است. روش پژوهش از نظر اجرا توصیفی- همبستگی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تهران به تعداد 142554 بود. حجم نمونه تحقیق 384 نفر بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پنج پرسشنامه استاندارد انگیزش خودمختاری هگر و همکاران (2007)، ادراک حمایت خودمختاری بلک و دسی (2000)، انگیزش ورزشی پلیتر و همکاران (2013)، ترس از شکست کونروی و همکاران (2002) و میزان پرداختن به تمرینات ورزشی بک (1982) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. مهم ترین نتایج نشان داد که حمایت خودمختاری معلم تاثیری مستقیم و مثبت بر انگیزش ورزشی و میزان پرداختن به فعالیتهای بدنی دانش آموزان دارد. انگیزش خودمختاری و ترس از شکست در رابطه حمایت خودمختاری معلم با انگیزش ورزشی و میزان پرداختن به فعالیتهای بدنی نقش میانجی دارد. بنابراین معلمان تربیت بدنی می توانند از رفتارهای حمایتی خودمختاری در زمینه انگیزش دانش آموزان برای انتخاب در تصمیم گیریها بهره بگیرند و در کاهش ترس از شکست و افزایش انگیزش ورزشی دانش آموزان برای پرداختن به فعالیتهای بدنی موفق باشند.

  کلیدواژگان: حمایت خودمختاری، انگیزش خودمختاری، انگیزش ورزشی، فعالیتهای بدنی، ترس از شکست، دانش آموزان
 • کاظم حسنی*، هیمن نادرزاده صفحات 119-138

  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل ساختاری اضطراب اجتماعی مبتنی بر طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجیگری عملکرد خانواده در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان مریوان است. روش پژوهش، تحلیلی-تبیینی، مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. از جامعه آماری 4134 نفری دانش آموزان دوره متوسطه ، 400 نفر (200 نفر پسر و 200 نفردختر) به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گزینش نمونه ها به مدارس مریوان مراجعه شد و در میان دانش آموزان مشکوک به اضطراب اجتماعی (با تشخیص مشاور مدرسه و منطبق با علایم ذکر شده در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روان پزشکی ویرایش پنجم) پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانر توزیع و تکمیل شد و با تشخیص این اختلال در دانش آموزان، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه تعیین شد. سپس دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی، پرسشنامه های طرحواره ناسازگار اولیه یانگ (نسخه کوتاه) و عملکرد خانواده را تکمیل کردند. تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان داد که متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه به طور مستقیم 0/51) و با میانجیگری عملکرد خانواده به طور غیر مستقیم (0/32-) بر اضطراب اجتماعی تاثیر دارد. مدل ساختاری با داده های پژوهش برازشی مناسب دارد و متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه توان پیش بینی 0/63 از تغییرات متغیر اضطراب اجتماعی را دارد. شناسایی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در افزایش اضطراب اجتماعی به طور مستقیم و با میانجیگری عملکرد خانواده به طور غیرمستقیم می تواند پیشنهادهای کاربردی مهمی برای اولیا و مربیان در آگاهی و پیشگیری از اختلال اضطراب اجتماعی دانش آموزان داشته باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، طرحواره های ناسازگار اولیه، عملکرد خانواده
 • سروین سالار*، حسن دانشمندی، لورن جی. لیبرمن، علی کاشی، شهرام شفیعی صفحات 139-154

  فعالیت بدنی برای ارتقای سطح سلامت جسمانی، ذهنی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم ضروری است. عوامل بسیاری در کمبود مشارکت این افراد در فعالیتهای بدنی دخیل اند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع خانوادگی مشارکت کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم در  فعالیتهای بدنی است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و پس رویدادی- علی است. نمونه آماری، 370 نفر 8 تا 20 سال با اختلال طیف اوتیسم (هر دو جنس) از سراسر کشور بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای گزینش شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته موانع مشارکت در فعالیتهای بدنی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم (ضریب آلفای کرونباخ 0/985) استفاده شده است. از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS23 و اسمارت PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داده که موانع فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم عوامل خانوادگی است. عبارت «والدین ترجیح می دهند تا فرزند به جای فعالیتهای بدنی بیشتر به تعهدات و تکالیف مدرسه خود بپردازد»، مهم ترین مانع و گویه «فعالیت بدنی زمان زیادی را از فرزندم می گیرد تا بخواهد به سایر تعهدات خانوادگی و کارهای روزمره بپردازد.» کم اهمیت ترین مانع گزارش شده است. با توجه به نقش موثر خانواده ها در مشارکت فرزندان در فعالیتهای بدنی، پیشنهاد می کنیم که به منظور ارتقای سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم، به موانع خانوادگی توجه و راهکارهایی برای غلبه بر آنها ارایه شود.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، فعالیت بدنی، موانع مشارکت، خانواده، کودکان، نوجوانان
 • زهرا رمضانپور گلیرد، ابوالقاسم یعقوبی*، ذبیح الله پیرانی، داود تقوایی صفحات 155-171

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارتهای ارتباطی و خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی منطقه 20 تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بود. سی نفر به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله غربالگری،  انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری، شامل گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی ده جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی جرابک (2004) و خلاقیت عابدی (2002) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که اثربخشی روش ذهن آگاهی بر متغیرهای خلاقیت و مهارتهای ارتباطی معنادار است  (0/01>p). همچنین نتایج نشان داد که  تفاوت میان نمره های پس آزمون و پیگیری در مورد خلاقیت و مهارتهای ارتباطی معنادار نیست (0/05<p)، از این رو ماندگاری اثر مداخله تایید شد. بر اساس یافته ها، آموزش مولفه های ذهن آگاهی بر فرایندهای شناختی مانند تمرکز و آگاهی از هیجانهای خود و دیگران موثر است و ظرفیت بروز روابط میان- فردی و فعالیتهای خلاقانه را بهبود می بخشد، از این رو به نظر می رسد که بتوان از روش مداخله ای ذهن آگاهی در حوزه افزایش مهارتهای ارتباطی و خلاقیت دانش آموزان ابتدایی بهره برد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مهارتهای ارتباطی، خلاقیت
|
 • G. A. Afrooz* Pages 7-24

  Marriage is the most popular buzzword in the world. Marriage is the most beautiful opportunity for husband and wife to caress each other. Marriage is a covenant of a loving and merciful relationship with a peaceful spouse. Marriage is the natural need of human beings over the ages and generations, and childbearing is an emotional need, reconciliation, and the hope for the creation of peaceful couples and a social need. The ultimate goal of marriage is to achieve lasting peace and experience true happiness. Man has two primary sources of peace: remembering God and living with a peaceful and comforting spouse. The family is the center of loved ones and the best foundation for the mutual caress of husbands and wives. In fact, a peaceful husband and wife have the right to benefit from the gift of healthy, intelligent children and consider their lives refreshing and glorious. The requirement of intelligent childbearing is biological, cognitive, and psychological preparation and choosing the right time for conceiving the bud of a child. Based on the national research and professional experiences of the author, if the second trimester of pregnancy of dear mothers is in the summer season, the child will benefit from the needed oxygen and nutrition more. The main psychological foundations of wise childbearing are to prepare our children to fulfill their individual, marital, and social missions well, to consider the family as a school for the bride and groom, and to consider ourselves as future-loving educators. In this vital matter, the best educational method should be presented. Indeed, the most effective learning method is observation-based learning and parents could be the best educational model for children.

  Keywords: marriage, intelligent childbearing, wise parenting (future-oriented), education, observation-based learning
 • S. Pourrezaee, A. R. Azimpour*, N. Mohammadi Pages 25-44

  According to general aggression model, it is expected that antisocial and prosocial tendencies can be affected by family-related variables. The present study sought to predict aggression and moral identity based on family cohesion, family communication patterns and family social support. The research design was correlational and the population of the study was comprised of male high school students in Estahban in 2018-19 school year. The sample consisted of 253 individuals who were selected through cluster sampling method. The research instruments included Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992), Self-Importance of Moral Identity Scale (Aquino & Reed, 2002), Social Support Questionnaire (Vaux et al., 1986), Revised Family Communication Patterns Scale (Koerner et al., 2002), Family Cohesion Questionnaire (Samani, 2002) and Crowne & Marlowe Social Desirability Scale (1982). Data were analyzed via Pearson correlation, partial correlation and multiple regression by SPSS22. Results revealed that conversation orientation as a communication pattern and family cohesion correlated to aggression negatively and to moral identity positively. Furthermore, conformity orientation as another communication pattern and family social support correlated to aggression positively and to moral identity negatively. Family social support, conformity orientation and conversation orientation could account for 71% of variance in aggression. In addition, conversation orientation and family cohesion could account for 13% percent of variance in moral identity. The positive relationship between social support and aggression and its negative association with moral identity was contrary to expectations. Nevertheless, this study has confirmed the role of family variables in aggression and moral identity.

  Keywords: aggression, family cohesion, family communication patterns, family social support, moral identity
 • N. Ghasemi, A. Yagoobi*, D. Taghvaee, F. Zanganehmotlagh Pages 45-64

  This study set out to compare the effectiveness of multidimensional cognitive- motivational intervention and mindfulness training on academic self-efficacy and achievement goal orientation of female elementary school students. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design with a one-month follow-up session.  The statistical population of the study comprised all female elementary school students in Nahavand in 2020-21 school year. In order to draw the sample, cluster sampling method was utilized and 45 students were selected and randomly assigned to three groups of 15 individuals (a control and two experimental groups). The first experimental group received Martin's motivational strategies for learning intervention (2008) for six 45-minute sessions and the second experimental group received Burdick's mindfulness intervention (2014) for ten 45-minute sessions. To collect data, Zajacova's Academic Self-Efficacy Questionnaire and Midgley's Achievement Goal Orientation Scale were used. Data were analyzed using repeated measures ANOVA. Results demonstrated that both interventions were effective in increasing students' academic self-efficacy and achievement goal orientation. In addition, the effect of mindfulness program was significantly higher on academic self-efficacy compared to the cognitive-motivational intervention; however, no difference was observed in achievement goal orientation between the two intervention programs. Finally, the follow-up test showed the stability of the results over time. Hence, it seems that these two interventions can be used to enhance academic self-efficacy and achievement goal orientation of elementary school students.

  Keywords: cognitive-motivational, mindfulness, academic self-efficacy, achievement goal orientation, female elementary school students
 • D. Akbari, R. Badrigargari* Pages 65-82

  Academic demotivation is a main shortcoming which our educational system faces, especially at high school level. The present study was undertaken to identify the factors affecting academic demotivation among high school students. The statistical population of the study was comprised of junior high school students in rural areas of Chahar Borj city. To draw the sample, purposive sampling method and theoretical saturation were utilized and 27 students were selected. The data extracted from semi-structured interviews were analyzed using the phenomenological method and the coding method of extracting the main and secondary themes. Results of the study showed that students' academic demotivation is affected by a combination of various factors including personal, family, school, social and communication media. In this article, each of the identified factors is discussed along with students' narratives. Findings from the research can be used as a part of educational reform programs to eliminate students' academic demotivation.

  Keywords: academic demotivation, junior high school students, individual factors, school factors, family factors, social factors, communication media
 • A. R. Mer’Ati*, M. Barzegar Bafrooi Pages 83-100

  The present study was carried out to examine the impact of guided exploratory teaching method on achievement emotions of male elementary school sixth graders. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design. The statistical population of the study comprised all male elementary school students in Meybod in 2020-21 school year from among whom 30 pupils were selected via random cluster sampling method and randomly assigned to two groups of experimental (N=15) and control (N=15). The guided exploratory teaching method was utilized for the experimental group and the conventional teaching method was used for the control group. The research instrument included Achievement Emotions Questionnaire (elementary school students form). To analyze data, multivariate analysis of covariance was used. The results showed that guided exploratory teaching method had a significant effect on the enjoyment of attending math classes. Also, guided exploratory teaching method significantly increased the pleasure of doing math assignments and significantly reduced the anxiety of doing math homework. In addition, guided exploratory teaching method increased the pleasure of taking math exams and reduced math exams anxiety. Accordingly, guided exploratory teaching method can be used as a useful intervention to organize students’ achievement emotions.

  Keywords: guided exploratory teaching, achievement emotions, elementary school students
 • A. Lotfi, S. Nazari*, M. Bakhit Pages 101-118

  The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived autonomy support, sport motivation and the level of physical activity among male junior high school students in Tehran with the mediating role of autonomy motivation and fear of failure. This descriptive-correlational study is in the category of applied research. The statistical population of the study was comprised of all male seventh graders in Tehran (N=142554). The sample included 384 students which was selected based on random cluster sampling method. The research instruments comprised Autonomy Motivation Questionnaire (Hagger et al., 2007), Black and Deci Autonomy Support Perception Questionnaire (2000), Sport Motivation Scale (Pelletier et al., 2013), Conroy et al.'s Inventory of Fear of Failure (2002), and Measurement of Habitual Physical Activity Questionnaire (Baecke et al., 1982). Structural equation modeling was utilized to analyze the data. Results revealed that teachers’ autonomy support had a direct, positive effect on sport motivation and students’ amount of physical activity. Autonomy motivation and fear of failure play a mediating role in the link between teachers’ autonomy support, sport motivation, and the amount of physical activity. Therefore, physical education teachers can use autonomous supportive behaviors to motivate students to make decisions and thus reduce students' fear of failure and increase students' sport motivation to engage in physical activities.

  Keywords: autonomy support, autonomy motivation, sport motivation, physical activity, fear of failure, students
 • K. Hassani*, H. Naderzadeh Pages 119-138

  This aim of this study was to present a structural model of social anxiety based on early maladaptive schemas mediated by family functioning among senior high school students in Marivan. The study had an explorative-descriptive design. The population of the study was comprised of all high school students in Marivan (4134 students) from among whom 400 cases (200 male and 200 female students) were selected and studied. To select the sample, the researcher gave Connor’s Social Phobia Index (SPI) to the students suspected of social anxiety disorder (diagnosed by schools’ consultants whose symptoms were consistent with those specified by DSM-V). The students suffering from SAD were identified and the sample was drawn based on simple random sampling method. The subjects completed Young Schema Questionnaire-Short Form and the McMaster Family Assessment Device.  Data were analyzed using structural equation modeling. Data analysis demonstrated that early maladaptive schemas can directly affect social anxiety (0.51). In addition, early maladaptive schemas can indirectly affect social anxiety (-0.32) and family functioning mediates this association. The structural model fitted well with the research data and early maladaptive schemas could predict 0.63% of the changes in social anxiety. Identifying the direct role of early maladaptive schemas in increasing social anxiety with the indirect, mediating role of family functioning can prove helpful in preventing students' social anxiety disorder.

  Keywords: social anxiety, early maladaptive schemas, family functioning
 • S. Salar*, H. Daneshmandi, L. J. Lieberman, A. Kashi, S. Shafiee Pages 139-154

  Studies have demonstrated that physical activities highly promote physical, mental and social health of children and adolescents with autism spectrum disorder. Numerous factors are involved in the lack of participation of this population in physical activities. The goal of this study was to investigate the family barriers to participation of children and adolescents with autism spectrum disorder in physical activities. This descriptive research had an ex-post facto design. The statistical sample comprised 370 Iranian children and adolescents with autism spectrum disorder, from both genders, aged 8 to 20 who were selected via cluster sampling method. The research instrument included a researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha of 0.985. Data were analyzed using SPSS23 and Smart PLS3. The results showed that family factors are the barriers to participation of children and adolescents with autism spectrum in physical activities. The component “parents prefer their children to focus more on their school responsibilities instead of physical activity participation.” was reported as the most important barrier and the component "Physical activity takes a lot time from my child and he/she cannot do other family responsibilities and daily activities." was reported as the least important barrier. Due to the significant role of family in children’s physical activity participation, it is suggested that in order to promote the physical activity levels in children and adolescents with autism spectrum disorder, family barriers be considered and strategies be planned to overcome them.

  Keywords: autism spectrum disorder, physical activity, barriers to participation
 • Z. Ramezanpour Geliyard, A. Yaghoobi*, Z. Pirani, D. Taghvaee Pages 155-171

  The aim of this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based intervention upon communication skills and creativity of elementary students. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design with a one-month follow-up session. The statistical population of the study was comprised of all female senior elementary students in District 20 of Tehran in 2020-21 school year. Using cluster sampling method in the screening stage, 30 students were selected and randomly assigned to two groups of experimental and control (15 subjects in each group). The experimental group was administered 10 sessions of mindfulness training and the control group did not receive any intervention. To collect the required information, Jerabak Communication Skills Inventory (2004) and Abedi Creativity Test (2002) were used. Data were analyzed using repeated measures ANOVA via SPSS22. Results showed that mindfulness intervention had a significant effect on creativity and communication skills (p<0.01). The difference between post-test and follow-up scores on creativity and communication skills was not significant (p>0.05) and the durability of the intervention was confirmed. Based on the findings, teaching the components of mindfulness is effective on cognitive processes such as concentration and awareness of emotions of self and those of others and boosts interpersonal relationships and creative activities. Accordingly, it seems that mindfulness intervention can be used to improve communication skills and creativity of elementary school students.

  Keywords: mindfulness, communication skills, creativity