درباره نشریه
ISSN:
1027-9520
eISSN:
1735-8248
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
مدیر مسئول:
دکتر غریب کریمی
سردبیر:
دکتر فاطمه یاری
مدیر اجرایی:
دکتر مهنوش مهران
تلفن:
021-88601599
دورنگار:
021-88601599
سایت اختصاصی:
www.bloodjournal.ir
نشانی:
تهران، تقاطع شهید همت و شیخ فضل الله نوری، جنب برج میلاد، سازمان انتقال خون ایران، طبقه دوم
صندوق پستی:
1157-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/14
مدیر مسئول
دکتر غریب کریمی
دکتر غریب کریمی
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Gharib Karimi
Assistant Professor, Blood Transfusion Research Center,
سردبیر
دکتر فاطمه یاری
دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Fatemeh Yari
Associate Professor of Blood Transfusion Research Center,
هیات تحریریه
دکتر سیامک بهرام
استاد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Siamak Bahram
Professor,
Specialist: Immunology
دکتر محمدزکریا پزشکی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohammad Zakaria Pezeshki
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر فاطمه یاری
دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Fatemeh Yari
Associate Professor of Blood Transfusion Research Center,
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر آزیتا آذرکیوان
دکتر آزیتا آذرکیوان
دانشیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
رشته تخصصی: خون و سرطان کودکان
Azita Azarkeivan
Associate Professor,
Specialist: Pediatric Hematology and Oncology
دکتر صدیقه امینی کافی آباد
دانشیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Sedigheh Amini Kafi Abad
Associate Professor, Iranian Blood Transfusion Research Center,
Specialist: Pathology
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor, School of Medical Science, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر عبدالمجید چراغعلی
دکتر عبدالمجید چراغعلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: سم شناسی
Abdol Majid Cheragh Ali
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر حوری رضوان
دکتر حوری رضوان
استاد مرکز تحقیقات انتقال خون
Hoori Rezvan
Professor of Blood Transfusion Research Center,
دکتر علیرضا سلیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مژگان شایگان
دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Mojgan Shaiegan
Associate Professor of Blood Transfusion Research Center,
دکتر پیمان عشقی
دکتر پیمان عشقی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون شناسی و انکولوژی کودکان
Peyman Eshghi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology and Oncology
دکتر احمد قره باغیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمینوهماتولوژی بالینی
Ahmad Gharehbaghian
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunohematology
دکتر غریب کریمی
دکتر غریب کریمی
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Gharib Karimi
Assistant Professor, Blood Transfusion Research Center,
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor, Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
دکتر مهتاب مقصودلو
دانشیار
Mahtab Maghsudlu
Associate Professor,
دکتر کامران موسوی حسینی
استاد مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Kamran Mousavi Hosseini
Professor,
Specialist: Medicinal Chemistry
ویراستارفارسی
دکتر مهنوش مهران
دکتر مهنوش مهران
Mahnoosh Mehran
ویراستار انگلیسی
مهدی تبریزی نمینی
مهدی تبریزی نمینی
Mehdi Tabrizi Namini
مریم مختاری شیروانی
مریم مختاری شیروانی
Mokhtari Shirvani
مدیر اجرایی
دکتر مهنوش مهران
دکتر مهنوش مهران
Mahnoosh Mehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۶