فهرست مطالب

خون - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 83، بهار 1403)

فصلنامه خون
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 83، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره شریفی*، عباس یادگاری، زهرا پاز صفحات 1-8
  سابقه و هدف

  جهش های مختلف در ژنوم HBV در طول عفونت مزمن ایجاد می شوند که به تکثیر ویروس مستعد خطا و فشار سیستم ایمنی میزبان نسبت داده شده است. هدف از این مطالعه، تعیین جهش ها در نواحی BCP و preC ژنوم ویروس هپاتیت B درناقلین فاقد علایم و نقش آن در پایداری عفونت هپاتیت B بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، با نمونه گیری غیر احتمالی آسان در سال 1397 ، تعداد 40  اهداکننده فاقد علایم و مثبت از نظر HBsAg و آزمایش های تاییدی و منفی از نظر anti- HCV وanti-HIV ، از پایگاه انتقال خون تهران وارد مطالعه شدند. بر روی تمامی نمونه ها، آزمایش های (Total) anti- HBc ، HBe Ag و anti- HBe و ALT وAST انجام شد. واکنش Nested-PCR بر روی DNA استخراج شده انجام و در نهایت تعیین توالی شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار https://hbv.geno2pheno.org بود.

  یافته ها

  از 40 نمونه، (8/94%) 38 نفر مرد و (2/5 %) 2 نفر زن با میانگین سنی 6/8 ± 6/38 سال بودند. جهش ها در (G1764A و BCP (A1762T ، به ترتیب در (50%) 10 و (40%) 8 مورد هم چنین جهش T1754G در (15%) 3 نمونه از 20 نمونه HBV مثبت و HBeAg منفی مشاهده شد. جهش در ناحیه preC و جایگاه نوکلئوتید G1896A در (60٪) 12 مورد یافت شد.

  نتیجه گیری

  بیشترین جهش ها در نواحی (G1764A و BCP (A1762T و (G1896A) Pre-core ویروس هپاتیت B مشاهده شد که می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در عدم پاکسازی و حذف ویروس توسط سیستم ایمنی در میزبان و ایجاد عفونت مزمن هپاتیت B  مطرح باشد.

  کلیدواژگان: جهش، ویروس هپاتیت B، اهداکنندگان خون
 • محمدپویا سمیعی، آزیتا چگینی*، مجید شهابی، امیر تیمورپور صفحات 9-20
  سابقه و هدف

  اهداکنندگان مستمر به دلیل اهدای مکرر خون، ممکن است به کمبود آهن در بدن دچار شوند. تفاوت های ژنتیکی ممکن است بر کمبود آهن در اهداکنندگان مستمر خون تاثیرگذار باشند. برخی از این ژن ها شامل ژن هایی هستند که در فعالیت های مرتبط با جذب و انتقال آهن در خون نقش دارند. در مطالعه حاضر ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن TMPRSS6 (rs855791 V736A) با میزان آهن در اهداکنندگان مستمر مرد مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بوده و 130 اهداکننده مستمر مرد در آن شرکت داشتند. آزمایش های CBC با استفاده از دستگاه Sysmex K1000 ، آهن سرم با استفاده از روش کالریمتری، فریتین با استفاده از روش الایزا و TIBC با استفاده از روش مستقیم بر روی نمونه خون آن ها انجام شد. ژنوتیپ پلی مورفیسم های مورد نظر با استفاده از روش Allele specific PCR تعیین شد. تمامی داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار R تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی اهداکنندگان مستمر مورد مطالعه 45 سال با انحراف معیار 5/10 بود. از بین 130 نفر اهداکننده مستمر خون، 28 نفر (54/21 درصد) حامل آلل هموزیگوت T/T، 29 نفر (31/22 درصد) حامل آلل هموزیگوت C/C و 73 نفر (15/56 درصد) حامل آلل هتروزیگوت C/T بودند. ارتباط معنا دار بین پلی مورفیسم rs855791 و شاخص های ارزیابی آهن مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن TMPRSS6 (rs855791 V736A) با سطح آهن و کمیت های مرتبط با آن در اهداکنندگان مستمر خون ارتباط ندارد.

  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، کم خونی فقر آهن، پلی مورفیسم (ژنتیک)
 • پیمان اعتمادفر، ارسلان عزیزی، جان محمد ملک زاده، مژگان صقازاده، عذرا سادات اسماعیلی، محمد پارسیان، فریبا راد* صفحات 21-32
  سابقه و هدف

  مصرف آهن زداها برای بیماران بتا تالاسمی ماژور امری ضروری و حیاتی است. این مطالعه با هدف تعیین عوارض و علائم بالینی و آزمایشگاهی مونوتراپی و درمان ترکیبی آهن زداها در بیماران بتا تالاسمی ماژور شهر یاسوج انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی- توصیفی- تحلیلی حاضر، 103 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شهر یاسوج طی سال های 1401-1400 مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات دموگرافی، بالینی و آزمایشگاهی بیماران، نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار و درصد گزارش شدند. درجه اختلاف آماری بین نسبت ها با استفاده از آزمون کروسکال- والیس با استفاده از 20 SPSS انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران 34/8 ± 74/24 سال بود. 4/54 درصد (56= n) جمعیت مورد مطالعه را مردان و 6/45 درصد (47= n) را زنان تشکیل دادند. میانگین فریتین در بین گروه های مختلف مطالعه از نظر آماری تفاوت معناداری داشت (028/0= p). بیمارانی که دفروکسامین مصرف می کردند، بیشترین میانگین فریتین سرم را نشان دادند (3397 ± 5/5925 نانوگرم) و بیمارانی که دفروکسامین را به همراه دفریپرون یا دفرازیروکس مصرف می کردند نسبت به مصرف دفروکسامین به تنهایی، میانگین فریتین پایین تری داشتند (به ترتیب 2560 ± 3348 و 3322 ± 4269 نانوگرم). در پی مصرف آهن زداها، 6/47 درصد بیماران (49= n) بدون عارضه بالینی و 4/52 درصد (54= n) دارای حداقل یک عارضه بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد، دفروکسامین می تواند به صورت ترکیبی با داروهای خوراکی تاثیر بسیار زیادی در کاهش رسوب آهن و میزان فریتین سرم داشته باشد.

  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، شلاتورهای آهن، دفروکسامین، دفرازیروکس، درمان ترکیبی دارویی
 • مرضیه شفیعی دارافشانی*، کهین شاهانی پور، ریحانه شمس فر، حسن جمشیدیان صفحات 33-45
  سابقه و هدف

  عوامل متعددی از جمله آلودگی باکتریایی و ضایعه ذخیره پلاکت، مدت زمان ذخیره و ماندگاری پلاکت های جمع آوری شده را به 3 تا 5 روز محدود می کند. مواد آنتی اکسیدان اثر چشمگیری در بهبود شرایط ذخیره سازی و عملکرد پلاکت ها دارند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدانی ال-کارنیتین، رسوراترول و ویتامینC   بر مدت زمان نگهداری پلاکت ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 6 کیسه کنسانتره پلاکت تهیه شده در سازمان انتقال خون استان اصفهان انتخاب گردید. هر کیسه به دو گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شد و اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات فوق الذکر در دو غلظت 50 و 100 میلی مولار بر میزان مالون دی آلدئید (MDA) ، فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH)، میزان هیدروژن پراکسید (H2O2) و تغییرات  pH در روزهای 0، 3 و 5 بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GraphPad Prism نسخه 8 و آزمون های واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها

  غلظت 100 میلی مولار نسبت به غلظت 50 میلی مولار ترکیبات آنتی اکسیدانی، اثر محافظتی بیشتری داشت. هم چنین این اثرات در روز پنجم معنادار بود و کاهش میزان مالون دی آلدئید و لاکتات دهیدروژناز تحت تاثیر این غلظت از آنتی اکسیدان ها در جهت بهبود کیفیت پلاکت ها بود.

  نتیجه گیری

  اثر آنتی اکسیدان های فوق الذکر نشان داد که این ترکیبات آنتی اکسیدانی، با مکانیسم بیوشیمیایی خاص می توانند بر شرایط اکسیداتیو ایجاد شده پس از گذشت حتی 5 روز اثر گذارند و تخریب پلاکت ها را در این بازه زمانی کاهش دهند.

  کلیدواژگان: پلاکت های خون، آنتی اکسیدان ها، مالون دی آلدئید، لاکتات دهیدروژناز، هیدروژن پراکسید
 • فاطمه اولیاء، محمدحسن اخوان کرباسی، احسان بابایی زارچ* صفحات 46-53
  سابقه و هدف

  خونریزی کنترل نشده در دندانپزشکی می تواند منجر به مشکلات متعدد و اختلال در ترمیم بافت شود. این مطالعه با هدف مقایسه زمان تشکیل لخته خون در مجاورت کیتوهم و پودر ابریشم طبیعی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تحلیلی آزمایشگاهی با طرح پارالل وابسته انجام گرفت. از ساکت دندانی 32 نفر افراد شرکت کننده در مطالعه 3 قطره خون دریافت شد. دو قطره خون به ترتیب با 50 میلی گرم پودر کیتوهم و ابریشم طبیعی مخلوط شدند. زمان تشکیل لخته برای هر سه گروه به صورت هم زمان اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و repeated measure ANOVA با استفاده از نرم افزار 17 SPSS انجام شد. در این مطالعه میانگین زمان لخته شدن درسه گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  شرکت کنندگان (5/62%) 20 نفر زن و (5/37%) 12 نفر مرد بودند. میانگین سن شرکت کنندگان 08/4 ± 33/43 سال بود. میانگین زمان شروع تشکیل لخته خون در گروه کیتوهم، ابریشم طبیعی و گروه کنترل به ترتیب 99/29 ± 97/90 و 10/49 ± 97/141 و 70/58 ± 44/195 ثانیه بود. برای آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه های مختلف کیتوهم، ابریشم طبیعی و کنترل تفاوت زمان تشکیل لخته معنادار بود (0001/0= p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده اگر چه اثر «ابریشم طبیعی ارگانیک» بر زمان انعقاد کمتر از «کیتوهم» بود، اما ابریشم اثر هموستاتیک قابل قبولی داشت. استفاده هم زمان ابریشم طبیعی و کیتوهم در مواردی می تواند اثر هم افزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: هموستاز، لخته شدن خون، خونریزی
 • مهدی حسینی*، بشیر حاجی بیگی، مدینه پورمحمد، رضا میرزایی، سمانه صدیق زاده، غلامرضا شریف زاده، غریب کریمی صفحات 54-65
  سابقه و هدف

  تدوین چشم انداز بدون شناخت فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های مشترک کارکنان، تلاشی نافرجام است. شناخت فرهنگ سازمانی، پیش بینی عملکرد را میسر می سازد. هدف پژوهش، شناخت فرهنگ سازمانی برای درک رویکردها و انتظارات درجهت اولویت بندی مسائل و مقایسه گروه های کاری توسط مدیران برای بهره وری بیشتر بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش مقطعی در سال های 1398 تا 1400 در سازمان انتقال خون ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ستاد مرکزی و ادارات کل انتقال خون بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 384 نفر از آن ها وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه 60 سوالی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (t مستقل، تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی توکی و ضریب پیرسون) بر حسب متغیرهای دموگرافیک، از نرم افزار 2022 SPSS و 2013 EXCEL استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد سازمان انتقال خون ایران دارای فرهنگ سازمانی متوسط/قوی با نمره 31/179 (انحراف معیار 7/34) می باشد و بیشترین تاثیر را بعد رسالت با نمره 60/46 از بین ابعاد فرهنگ سازمانی دارد. هم چنین شاخص های «مشتری مداری و توسعه قابلیت ها» نیازمند بهبود است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها اکثر کارکنان چشم انداز، نیات استراتژیک و ماموریت سازمان را درک کرده اند، اما قابلیت هایشان به خوبی دیده نمی شود. باید برای گروه های کاری ارزش بیشتری قائل شده و به آن ها اعتماد کرد. با توجه به نمره مشتری مداری بایستی با استفاده از دوره های بازآموزی، ضمن انگیزش پرسنل، تکریم ارباب رجوع، قابلیت ها وتوانایی های کارکنان توسعه یابد و استان ها از تجربیات هم بهره برداری نمایند.

  کلیدواژگان: انتقال خون، فرهنگ، ادراک
 • فاطمه محمدعلی*، مصطفی جمالی صفحات 66-81
  سابقه و هدف

  اخیرا مطالعه ها در زمینه عوامل دخیل در بنیادینگی سلول های بنیادی به دلیل اهمیت آن در درمان های بر پایه سلول های بنیادی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از محرک های مهم در تعیین سرنوشت سلول های بنیادی، میزان اکسیژن محیطی است. نتایج مطالعه های مختلف نشان می دهد که غلظت اکسیژن پایین در نیچ سلول های بنیادی، مسئول حفظ ذخایر آن است. بنابراین در این مطالعه هدف بررسی اثر هیپوکسی بر سلول های بنیادی خونساز یا HSC و مکانیسم های دخیل بود.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مروری بیش از 100 مقاله در دیتابیسPubmed مرور گردید. در این مطالعه به بررسی روش های القای هیپوکسی، اثر هیپوکسی بر HSC ، اثر هیپوکسی در همکشتی HSC با سایر سلول ها، ارتباط هیپوکسی با فاکتور HIF1a و ارتباط هیپوکسی با بنیادینگی سلول های بنیادی پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج این بررسی مروری نشان داد که غلظت کم اکسیژن می تواند بر ظرفیت بنیادینگی سلول های بنیادی تاثیر بگذارد. تفاوت در نتایج مشاهده شده در مطالعه های مختلف به دلیل روش های مختلف القای هیپوکسی،درصد اکسیژن مورد استفاده، نوع سلول های بنیادی و زمان قرار گرفتن در معرض هیپوکسی بود که ضرورت بهینه سازی دستورالعمل های القای هیپوکسی را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  در مقایسه با غلظت اکسیژن محیط، غلظت های بسیار پایین اکسیژن 1% (آنوکسی) سلول های بنیادی را در فاز خاموشی برده و بنیادینگی بالایی را حفظ می کنند در حالی که در غلظت های بالاتر (5%) در کنار حفظ تکثیر سلول ها، بنیادینگی نیز حفظ می شود. مسلما طراحی محیط های کشت بهینه با غلظت اکسیژن مشخص و شناخت مکانیسم های درگیر می تواند در توسعه مولکول های هدف جدید و درمان های بر پایه سلول های بنیادی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: هیپوکسی، اکسیژن، سلول های بنیادی خونساز
 • احسان یزدان دوست، صدیقه امینی کافی آباد* صفحات 82-95
  سابقه و هدف

  بیماری پیوند علیه میزبان ناشی از انتقال خون (TA-GVHD) یکی از عوارض نادر و کشنده ناشی از انتقال خون می باشد که در این عارضه لنفوسیت های فرآورده خونی اهدا شده به بافت های میزبان حمله می کنند. در این مقاله مروری به تاریخچه، شیوع، پاتوژنز، علایم بالینی، فاکتورهای خطر، روش های تشخیصی، راه کارهای کاهش رخداد، پیش آگهی، مدیریت بیماری و ویژگی های آزمایشگاهی این عارضه پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مروری، با استفاده از پژوهش های معتبر منتتشر شده و پایگاه های اطلاعاتیGoogle scholar ، PubMed و MEDLINE جستجو صورت گرفت و یافته های بیش از 70 مقاله مورد استناد قرار گرفت.

  یافته ها

  مطالعه پیش رو نشان داد که در رخداد این عارضه، لنفوسیت های T زنده فرآورده خونی اهدایی و طوفان سیتوکاینی منتج از آن نقش دارد. علایم این بیماری به صورت راش پوستی، پان سیتوپنی و تب بروز می نماید و تشخیص آن نیز بر اساس علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی بیوپسی پوست، افزایش آنزیم های کبدی، تایید کایمریسم لنفوسیتی از طریق روش STR-PCR ، تعیین فنوتیپ HLA لنفوسیت ها و روش FISH می باشد. این عارضه در جمعیت های با تشابه ژنتیکی بالا و یا افراد دارای نقایص ایمنی شیوع بالاتری داشته با این حال در سایر افراد که این شرایط را نداشته و یا سازگاری نسبی HLA اهداکننده-گیرنده دارند، نیز رخ می دهد.

  نتیجه گیری

  این عارضه یکی از عوارض کشنده ناشی از انتقال خون بوده که در طی 2 تا 30 روز بعد از تزریق خون رخ می دهد که موارد معمول آن با مرگ و میر بیش از 90 درصدی همراه بوده و موارد خفیف و غیر معمول آن با بقای بیشتر و پیش آگهی بهتری همراه است که ممکن است شناسایی نشده و یا به صورت خود به خودی درمان شود.

  کلیدواژگان: انتقال خون، واکنش های انتقال خون، بیماری پیوند علیه میزبان، عوامل خطر
|
 • Z. Sharifi*, A. Yadegari, Z. Paz Pages 1-8
  Background and Objectives

  Various mutations can occur in the HBV genome during chronic HBV infection due to error-prone viral replication and stress on the host immune system. This study aimed to determine the mutations in the BCP and preC regions of the hepatitis B virus genome in asymptomatic carriers and its role in the persistence of hepatitis B infection.

  Materials and Methods

  In this descriptive study conducted by easy non-probability sampling method in 2017, 40 asymptomatic blood donors positive in terms of HBsAg and confirmatory tests and negative in terms of anti-HCV and anti-HIV tests were included in the study. Anti-HBc, HBe Ag and anti-HBe (Total) tests and ALT and AST tests were performed. Nested-PCR reaction was performed on the extracted DNA and the sequences were determined. Data analysis was done using online software https://hbv.geno2pheno.org.

  Results

  Out of the 40 examined samples (94.8%), 38 were men and 2 (5.2%) women with an average age of 38.6 ± 8.6. Mutations in (G1764A) and BCP (A1762T) were observed in 10 (50%) and 8 (40%) cases, respectively, and G54T17 mutation was observed in 3 (15%) samples out of 20 HBV positive and HBeAg negative samples. The mutation in the preC region and the nucleotide position A1896 G was found in 12 cases (60%).

  Conclusions  :

  The highest frequency of mutations was observed in G1764A and BCP which can be considered as one of the effective factors in not clearing and removing the virus by the host's immune system and causing chronic hepatitis B infection.

  Keywords: Mutation, Hepatitis B Virus, Blood donors
 • M.P. Samiee, A. Chegini*, M. Shahabi, A. Teimourpour Pages 9-20
  Background and Objectives

  Regular blood donors may experience iron deficiency due to repeated blood donation. Genetic differences might have an impact on iron deficiency in regular blood donors. Some of these genes include those involved in activities related to iron absorption and transfer in blood. In this study, the association of the rs855791 single nucleotide polymorphism in TMPRSS6 gene with iron levels in male regular blood donors was investigated.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 130 male regular blood donors participated. CBC tests, serum iron, ferritin, and Total Iron Binding Capacity (TIBC) were performed on their blood samples. The genotypes of the target polymorphisms were determined using the allele-specific PCR method. All collected data were analyzed using R software for statistical analysis.

  Results

  The average age of the regular male blood donors was 45 years with a standard deviation of 10.5. Among the 130 regular blood donors, 28 individuals (21.54%) were homozygous for the T/T allele, 29 individuals (22.31%) were homozygous for the C/C allele, and 73 individuals were heterozygous for the C/T allele. No significant association was observed between the rs855791 single nucleotide polymorphism and iron assessment indicators.

  Conclusions 

  Single nucleotide polymorphism of TMPRSS6 gene (rs855791 v736A) was not associated with iron level and related quantities in regular blood donors.

  Keywords: Blood Donors, Anemia, Iron-Deficiency, Polymorphism (Genetic)
 • P. Etemad Far, A. Azizi, J.M. Malekzadeh, M. Saghazadeh, O.S. Esmaeili, M. Parsian, F. Rad* Pages 21-32
  Background and Objectives

  Chelation therapy is essential for beta-thalassemia major. This study aims to determine the complications clinical and laboratory symptoms of monotherapy and combined treatment of iron chelators in beta-thalassemia major patients in Yasuj.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional-descriptive-analytical study, 103 patients with beta-thalassemia major in Yasuj city were evaluated during 2021-2022. After collecting the demographic, clinical and laboratory information of the patients, the results were reported as mean ± standard deviation and percentage. The degree of statistical differences between ratios was calculated using the Kruskal-Wallis test.

  Results

  The average age of our patients was reported to be 24.74 ± 8.34 years. 54.4% (n = 56) of the study patients were men and 45.6% (n = 47) were women. The results of the present study showed that there was a statistically significant difference in mean ferritin among different study groups (p = 0.028). Patients treated with deferoxamine showed the highest mean serum ferritin (5925.5 ± 3397ng%) and patients who took deferoxamine together with deferiprone or deferasirox had a lower mean ferritin compared to deferoxamine alone  (3348 ± 2560, 4269 ± 3322 ng%), respectively. Also, the present study showed that after taking iron removers, 47.6% of patients (n = 49) had no clinical complications and 52.4% (n = 54) had at least one complication.

  Conclusions  :

  Our results showed that Deferoxamine can have a great effect in reducing iron deposition and serum ferritin levels in combination with oral drugs.

  Keywords: beta-Thalassemia Major, Iron Chelating Agents, Deferoxamine, Deferasirox, Drug Therapy, Combination​​​​​​​
 • M. Shafiei Dar Afshani*, K. Shahanipour, R. Shamsfar, H. Jamshidian Pages 33-45
  Background and Objectives

  The storage time of platelet concentrate is limited to 3-5 days due to various factors, including bacterial contamination and platelet storage lesions. Antioxidant agents have been found to significantly improve the survival and function of platelets. The purpose of this study was to investigate the effect of the antioxidant compounds L-carnitine, Resveratrol, and Vitamin C on platelet oxidative stress during storage.

  Materials and Methods

  This experimental study utilized six platelet concentrate bags to evaluate the antioxidant effect of L-carnitine, Resveratrol, and Vitamin C at concentrations of 50 and 100 mM. The effects of these antioxidants on malondialdehyde (MDA) levels, lactate dehydrogenase (LDH) enzyme activity, H2O2, and pH levels were measured on days 0, 3, and 5 of platelet storage. The data was analyzed using GraphPad Prism version 8 software and one-way ANOVA tests.

  Results

  The concentration of 100 mM antioxidant compounds had a stronger protective effect compared to 50 mM. These effects were significant on the fifth day of platelet storage. The impact of these antioxidants resulted in improving platelet quality, including a decrease in MDA levels, and LDH activity.

  Conclusions  :

  The results showed that the antioxidant compounds can affect oxidative conditions created during five days of storage  and reduce platelet destruction during this time through a specific biochemical mechanism.

  Keywords: Blood Platelets, Antioxidants, Malondialdehyde, L-Lactate Dehydrogenase, Hydrogen Peroxide
 • F. Owlia, M.H. Akhavan Karbasi, E. Babaei Zarch* Pages 46-53
  Background and Objectives

  Uncontrolled post-operative bleeding can lead to several problems and tissue repair disorder indentistry. This study has been conducted to compare the effect of Chitohem and natural silk on the onset of clot formations.

  Materials and Methods

  This laboratory study was carried out with a dependent parallel design. Three drops of blood were taken from each of 32 participants in the study. Fifty milligram Chitohem and natural silk powder were poured on two blood drops, respectively. The clot formation time was measured for all three groups simultaneously. Duration between pouring powder and starting of clot formation was recorded. Data analysis was performed using paired t-test and repeated measure ANOVA methods using SPSS 17 software.

  Results

  Participants composed of 20 (62.5%) women and 12 (37.5%) men. The average age of the participants was 43.33 ± 4.08 years. The average time periods of the onset of blood clot formation in Chitohem group, natural silk and control group were 90.97 ± 29.99, 141.97 ± 49.10, and 195.44 ± 58.70 second, respectively. Paired t-test showed the mean time of clot formation was significantly different among groups (p = 0.0001).

  Conclusions  :

  Based on the obtained results, it seems that although effect of “organic natural silk” on coagulation time was less than “Chitohem”, but silk has an acceptable hemostatic effect. The simultaneous use of natural silk and Chitohem can have a synergistic effect.

  Keywords: Hemostasis, Blood Clotting, Bleeding
 • M. Hoseyni*, B. Hajibaygi, M. Pourmohammad, R. Mirzaie, S. Sedighzadeh, Gh. Sharifzadeh, Gh. Karimi Pages 54-65
  Background and Objectives

  Developing a vision without understanding the organizational culture is a failed attempt. The purpose of this research is to understand organizational culture for understanding expectations in order to prioritize issues and compare work groups by managers for greater productivity.

  Materials and Methods

  This study was carried out in Iranian Blood Transfusion Organization between 2020 and 2022. The statistical population for this research was the employees of the central headquarters and the general administrations of blood centers, and 384 of them were included in the study using stratified random sampling. To collect the required data, a 60-question organizational culture questionnaire based on Denison's model was used. For data analysis, descriptive statistics (frequency distribution, mean, standard deviation) and inferential (independent t, analysis of variance, Tukey and Pearson's coefficient) according to demographic variables, SPSS22 and Excel 2013 software were used.

  Results

  The findings show that Iranian Blood Transfusion Organization has a medium/strong organizational culture with a score of 179.31 and the highest impact after mission with a score of 46.60. Also, the indicators of "customer orientation and development of capabilities" need to be improved.

  Conclusions  :

  According to the findings, most employees have understood the vision, strategic intentions and mission of the organization, but their capabilities are not well seen. According to the score of customer orientation, the skills and abilities of the employees should be developed by using retraining courses, while motivating the personnel, respecting the clients, and the provinces should take advantage of the experiences.

  Keywords: Blood Transfusion, Culture, Perception
 • F. Mohammadali*, M. Jamali Pages 66-81
  Background and Objectives

  Recently, studies on the factors involved in stemness of stem cells have received a lot of attention due to its importance of stem cell-based treatments. One of the important stimuli in the fate of stem cells is the amount of oxygen in the environment. The results of various studies showed that a low concentration of oxygen in the niche of stem cells, preserves the reserves of the stem cells. Therefore, this study aims to investigate the effect of hypoxia on the hematopoietic stem cells (HSC) and the involved mechanisms.

  Materials and Methods

  In this review article, more than 100 papers in the pubmed database were reviewed. In this study, hypoxia induction methods, the effect of hypoxia on HSC and the effect of hypoxia on HSCs in Co-culture with other cells, hypoxia relationship with HIF1a factor and hypoxia relationship with stem cell stemness were discussed.

  Results

  The results of this review showed that low oxygen concentration can affect the stemness of stem cells. The difference in the results observed in different studies was due to different hypoxia induction methods, oxygen percentage, type of stem cells and time exposed to hypoxia, which necessitated optimization of the protocols for hypoxia induction.

  Conclusions  :

  Compared to the oxygen concentration of the environment, very low concentrations of oxygen (anoxia: 1%) take the stem cells mainly in the dormant phase and maintain a high stemness state, while at higher concentrations (5%) along with maintaining the proliferative potential of cells, stemness is also maintained. Of course, designing optimal culture conditions with specific oxygen concentration and understanding the mechanisms involved can help in the development of new target molecules and treatments based on stem cell in various diseases.

  Keywords: Hypoxia, Oxygen, Hematopoietic Stem Cells​​​​​​​
 • E. Yazdandoust, S. Amini-Kafiabad* Pages 82-95
  Background and Objectives

  Transfusion-associated graft-versus-host disease (TA-GVHD) is a rare and fatal complication caused by blood transfusion. In this condition, donated lymphocyte cells attack host tissues. In this review article, the history, prevalence, pathogenesis, clinical symptoms, risk factors, diagnostic methods, strategies to reduce its occurrence, prognosis, disease management, and laboratory characteristics of this condition are discussed.

  Materials and Methods

  For this purpose, a search was made using published reliable research in Google Scholar, PubMed, and MEDLINE databases and the findings of more than 70 articles were cited.

  Results

  The following study showed that live T lymphocytes from donated blood products and the resulting cytokine storm play a role in the occurrence of this complication. The symptoms of this disease appear in the form of skin rash, pancytopenia, and fever, and its diagnosis is based on clinical symptoms and laboratory findings of skin biopsy, increased liver enzymes, confirmation of lymphocyte chimerism using STR-PCR, and determination of the HLA phenotype of lymphocytes and FISH method. This complication has a higher prevalence in populations with high genetic similarity or people with immune deficiencies, however, it also occurs in other people who do not have these conditions or who have partial donor-recipient HLA matching (one-way HLA matching).

  Conclusions  :

  This complication is one of the fatal complications caused by blood transfusion that occurs within 2 to 30 days after blood products transfusion; the typical cases are associated with more than 90% mortality and mild or atypical cases have longer survival and are associated with a better prognosis that may go undetected or be treated spontaneously.

  Keywords: Blood Transfusion, Transfusion Reaction, Graft vs Host Disease, Risk Factors