درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ثقفی
سردبیر:
دکتر ناصر پرتوی
تلفن:
021-88051341
021-44844705
دورنگار:
021-88051341
021-44844705
سایت اختصاصی:
www.iranianaa.com
نشانی:
تهران، جنت آباد شمالی، بالای نیایش، گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان84
صندوق پستی:
9554-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۰