درباره نشریه
ISSN:
3329-2538
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه عالی دفاع ملی
مدیر مسئول:
دکتر حسین سلیمی
سردبیر:
دکتر بهرام بیات
مدیر اجرایی:
علیرضا جعفری
مدیر اجرایی:
دکتر عباسعلی جباری ثانی
تلفن:
021-27353337
دورنگار:
021-27353337
سایت اختصاصی:
ns.journals.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی
صندوق پستی:
445-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/16
مدیر مسئول
حسین سلیمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، امنیت ملی
Hossein Salimi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, National Security
مدیر اجرایی
علیرضا جعفری
Alireza Jafari
عباسعلی جباری ثانی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Ali Jabbari Sani
Specialist: political science
سردبیر
بهرام بیات
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
ابراهیم حسن بیگی
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
محمدحسن حبیبیان
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor,
حمیدرضا حاتمی
دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Hatami
Associate Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
علی اصغر زارعی
استادیار دانشگاه تهران
Ali ASghar Zarei
Assistant Professor, University of Tehran
حسن شیرازی
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
Hasan Shirazi
Assistant Professor, Supreme National Defense University
اصغر صالح اصفهانی
دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
Asghar Saleh Isfahani
Associate Professor, Supreme National Defense University
امیرحسین پورعصاریان
دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
Amir Hosein Pour Asarian
Associate Professor, Supreme National Defense University