درباره نشریه
ISSN:
3329-2538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر حسین سلیمی
سردبیر:
دکتر بهرام بیات
مدیر اجرایی:
دکتر عباسعلی جباری ثانی
تلفن:
021-27353330
سایت اختصاصی:
ns.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی ، کدپستی: 16895147
صندوق پستی:
445-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/28
مدیر مسئول
دکتر حسین سلیمی
استاد تمام روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Full Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
سردبیر
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
دکتر محمدحسن حبیبیان
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor
دکتر حسن شیرازی
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Hasan Shirazi
Assistant Professor
Supreme National Defense University
دکتر اصغر صالح اصفهانی
دکتر اصغر صالح اصفهانی
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Asghar Saleh Isfahani
Associate Professor
Supreme National Defense University
دکتر امیرحسین پورعصاریان
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Amir Hosein Pour Asarian
Associate Professor
Supreme National Defense University
مدیر اجرایی
دکتر عباسعلی جباری ثانی
دکتر عباسعلی جباری ثانی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Ali Jabbari Sani

Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷