درباره نشریه
ISSN:
1375-2096
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن انسان شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر جلال الدین رفیع فر
سردبیر:
دکتر جلال الدین رفیع فر
مدیرداخلی:
لیلا دارشی
روابط عمومی:
لیلا دارشی
مسئول اشتراک:
لیلا دارشی
تلفن:
021-61117871
021-88333778
دورنگار:
021-61117871
021-88333778
سایت اختصاصی:
journal.asi.org.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول
صندوق پستی:
181-14115
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
سردبیر
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
اعضای تحریریه
دکتر محمد اسدیان خرم آبادی

Mohammad Asadian Khorram Abadi

دکتر فرزانه گشتاسب
دانشیار فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران
Farzaneh Goshtasb
Associate Professor, Linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
محمد میرشکرایی
محمد میرشکرایی

یوسف مجیدزاده

حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
دکتر حامد وحدتی نسب
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hamed Vahdati Nasab
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
دکتر مصطفی ازکیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
دکتر علی بلوکباشی
استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
رشته تخصصی: فرهنگ عامه، مردم شناسی
Ali Blookbashi
Professor of the Great Islamic Encyclopedia
Specialist: Folklore, Anthropology
دکتر حسین سلطان زاده
استاد رشته معماری- دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Soltanzadeh
Professor, architecture
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر جواد صفی نژاد
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی،مطالعات عشایری، پژوهشگری-مردم شناسی
Javad Safinejad
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Human geography, nomadic studies, Research-Anthropology
محمود قاضی طباطبایی

Mahmoud Ghazi Tabatabaei

دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Social Linguistics
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
فرهاد ورهرام

رشته تخصصی: فیلم اتنوگرافیک
Farhad Varahram

Specialist: Ethnographic film
مدیرداخلی
لیلا دارشی
مسئول دفتر انجمن انسان شناسی ایران
Leila Darshi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۶