درباره نشریه
ISSN:
2197-1607
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر کاظم قائمی
سردبیر:
دکتر مهدی بلالی مود
مدیر اجرایی:
دکتر زویا طاهرگورابی
روابط عمومی:
بتول بهجت‏ نیا
تلفن:
056-32440488
056-32443041-9 ، داخلی: 1203
دورنگار:
056-32440488
056-32443041-9 ، داخلی: 1203
سایت اختصاصی:
journal.bums.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات و فن آوری، دفتر مجله، ، کدپستی: 9717853577
صندوق پستی:
379-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/23
مدیر مسئول
دکتر کاظم قائمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Kazem Ghaemi
Associate Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
سردبیر
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
اعضای تحریریه
دکتر آزاده ابراهیم زاده
دکتر آزاده ابراهیم زاده
دانشیار گروه بیماریهای عفونی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Azadeh Ebrahim Zadeh
Associate Professor Department of Infectious Diseases, School of Medicine Infectious Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر محمد افشارقوچانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بافت شناسی پزشکی
Mohammad Afshar Ghoochani
Professor Faculty of Medicine
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر نرجس اکبری
دانشیار گروه دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: دندانپزشکی
Narjes Akbari
Associate Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Dentistry
دکتر منیره پورجواد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Monireh Pour Javad
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Peter Blain
Peter Blain
Professor Newcastle, UK
Specialist: Medicine
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر فاطمه حقیقی
دکتر فاطمه حقیقی

دکتر اصغر زربان
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیوشیمی
Asghar Zarban
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
University of Birjand
Specialist: biochemistry
Andru H Dawson
Andru H Dawson
Professor Pharmacology, Kandy, Sri Lanka.
Christopher Dishovski
Christopher Dishovski
Professor Toxicology, Sofia, Bulgaria.
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر غلامرضا شریف زاده
استادیار گروه بهداشت و خانوادهدانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholamreza Sharifzade
Assistant Professor School of Health
Birjand University of Medical Sciences
دکتر همایون شیخ الاسلامی
دکتر همایون شیخ الاسلامی
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: دارو
Homayoon Sheykholeslami
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Medicine
دکتر مسعود صالحی شبان
دکتر مسعود صالحی شبان
دانشیار گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Masood Salehi Shaban
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Infectious diseases
دکتر احمدرضا طاهری
استاد
رشته تخصصی: جراحی
Ahmad Reza Taheri
Assistant Professor
Specialist: Surgery, plastic surgery, aesthetic surgery
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor Anatomical Department
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر کامبیز فرقان پرست
دکتر کامبیز فرقان پرست
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Kambiz Forghan Parast
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر محسن فوادالدینی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Foadoddini
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر رضا قادری
استاد ممتاز/تمام درماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پوست
Reza Ghaderi
Full Professor, Dermatology department
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر طوبی کاظمی
دکتر طوبی کاظمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: قلب و عروق
Touba Kazemi
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر مهیار محمدی فرد
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: رادیولوژی
Mahyar Mohammadifard
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
فرح مادرشاهیان
فرح مادرشاهیان

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم
دانشیار گروه داخلی- ریه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholamreza Mortazavi Moghadam
Associate Professor
Birjand University of Medical Sciences
دکتر محمد ملکانه
دانشیار گروه بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mohammad Malekaneh
Associate Professor Biochemistry
Birjand University of Medical Sciences
دکتر ابوالفضل مهیار
دکتر ابوالفضل مهیار
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: کودکان
Abolfazl Mahyar
Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر ابراهیم میری مقدم
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Ebrahim Mirimoghaddam
Associate Professor Cardiovascular Disease Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر محمدرضا میری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر احمد نصیری فورگ
مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Ahmad Nasiri
Toxicity and Substance Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر محمدحسن نمایی
استاد گروه علوم آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammadhasan Namaei
Professor Department of Microbiology
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: آموزش پرستاري
ویراستار انگلیسی
حسن مهرجو فرد
حسن مهرجو فرد

مدیر اجرایی
دکتر زویا طاهرگورابی
دکتر زویا طاهرگورابی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۸