فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 97، زمستان 1402)

نشریه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 97، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی مقرنسی*، فاطمه کاظمی نسب، امید ظفرمند، نفیسه حسن پور صفحات 295-315
  زمینه و هدف

  آدیپوکاین های امنتین-1 و نسفاتین-1 هورمون های ترشح شده از بافت چربی هستند که در تنظیم سوخت و ساز متابولیکی موثر می باشند. از طرف دیگر تمرینات ورزشی در پیشگیری از بیماری های متابولیک نقش مثبتی ایفا می کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطوح امنتین-1 و نسفاتین-1 در بزرگسالان بود.

  روش تحقیق: 

  جستجوی سیستماتیک مقالات انگلیسی و فارسی منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی PubMed،Web of Science ، SID، Scopus و Magiran تا سپتامبر 2023 انجام شد. فراتحلیل برای بررسی اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطوح امنتین-1 و نسفاتین-1 در بزرگسالان انجام شد. تفاوت میانگین و فاصله اطمینان 95% (CI) با استفاده از مدل اثر تصادفی محاسبه شد. ناهمگونی با استفاده از آزمون I2 و سوگیری انتشار با تحلیل بصری فونل پلات و آزمون Egger بررسی شدند.

  یافته ها

  در مجموع 26 مطالعه شامل 29 مداخله ورزشی و 722 آزمودنی بزرگسالان، 409 آزمودنی در گروه تمرین ورزشی با میانگین سنی 71/3±45/32 سال و 313 آزمودنی در گروه کنترل با میانگین سنی 34/2±86/29 سال به فراتحلیل حاضر اضافه شدند. نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی سبب افزایش معنادار امنتین-1]001/0P=، (83/0 الی 91/1) 37/1= [SMDو نسفاتین-1]04/0P=، (01/0 الی 37/1) 69/0= [SMDنسبت به گروه کنترل در بزرگسالان شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو نوع تمرینات هوازی و مقاومتی سبب افزایش معنادار سطوح امنتین-1 و نسفاتین-1 در بزرگسالان شد. به نظر می رسد که تمرینات ورزشی می تواند یک مداخله غیردارویی و کاربردی برای تنظیم آدیپوکاین ها در افراد بزرگسال باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، امنتین-1، نسفاتین-1. تمرین مقاومتی
 • یاسمن فیروزجایی، اکبر حاجی زاده مقدم*، صدیقه خانجانی جلودار، فرشاد صحبت زاده صفحات 316-332

  گونه های اکسیژن فعال (ROS) و گونه های نیتروژن فعال (RNS) نقش مهمی را به عنوان مولکول های سیگنال دهنده در فیزیولوژی عصبی ایفا می کنند. درحالی که سطوح بالای ROS و RNS می تواند منجر به آسیب عصبی شود؛ سطوح پایین آن ها سبب تحریک رشد و نمو و اثرات محافظتی می شود. اخیرا پیشرفت های قابل توجهی در زمینه کاربردها و درمان های زیست پزشکی با استفاده از فناوری پلاسمای اتمسفری سرد صورت گرفته است. این رویکرد نوآورانه موفقیت قابل توجهی را در زمینه های مختلف از جمله رشد و تکثیر سلولی، تمایز و محافظت در برابر استرس اکسیداتیو نشان داده است. این نتایج مطلوب به فعال شدن مسیرهای مبتنی بر گونه های فعال از طریق تحریک پلاسمای اتمسفری سرد نسبت داده می شود. نشان داده شده است که پلاسمای اتمسفری سرد می تواند اثرات محافظتی وابسته به دوز و زمان بر سلول های مغز با دخالت در مسیرهای بقا و تکثیر سلولی از طریق گونه های فعال داشته باشد و می تواند یک استراتژی درمانی بالقوه برای محافظت از سلول های عصبی در برابر آسیب های سیستم عصبی مرکزی (CNS) باشد؛ از این رو، این بررسی بر روی اثرات بازسازی و محافظت عصبی و مکانیسم های پلاسمای اتمسفری سرد در درمان آسیب های عصبی تمرکز دارد و آخرین پیشرفت ها در کاربرد این فناوری در CNS را ارائه می کند.

  کلیدواژگان: پلاسمای اتمسفری سرد، محافظت عصبی، گونه های نیتروژن فعال، گونه های اکسیژن فعال
 • وحیده سادات عباس نیا، دلارام اسلیمی اصفهانی، محمدرضا خزدیر*، شهربانو عریان، محسن فوادالدینی صفحات 333-342
  زمینه و هدف

  بادرنجبویه گیاهی دارویی با خواص درمانی متعدد بوده که مطالعات پیشین اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن را به وجود ترکیبات فنولی مهم موجود در این گیاه مانند رزمارینیک اسید نسبت داده اند. در این مطالعه اثر اتساعی عصاره ی آبی-الکلی این گیاه بر عضله صاف نای موش های صحرایی و مکانیسم های احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفت.

  روش تحقیق: 

  در این مطالعه تجربی، اثر اتساعی غلظت های تجمعی عصاره آبی-الکلی گیاه بادرنجبویه (µg/ml 50،100،200) درمقایسه با سالین (1 میلی لیتر نرمال سالین) به عنوان کنترل منفی و سه غلظت تجمعی تئوفیلین (mM 8/0، 4/0، 2/0) به عنوان کنترل مثبت روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی در دو حالت غیر انکوبه و انکوبه با پروپرانولول (μM1)، آتروپین (μM1)، کلرفنیرامین (μM1(جهت بررسی نقش گیرنده های H1 هیستامین و بتا دو-آدرنرژیک (β2-Adrenergic) و موسکارینی مورد آزمایش قرار گرفت.

  یافته ها

  اثر اتساعی بر عضله صاف نای توسط همه غلظت های تئوفیلین و عصاره در بافت های غیر انکوبه در مقایسه با سالین به طور معنی داری افزایش یافت (001/0P< درتمامی موارد). علاوه بر این اثر اتساعی غلظت های متوسط و زیاد عصاره (µg/ml 100،200) ، مشابه اتساعی تئوفیلین بود و تفاوت معنی داری با آن مشاهده نشد. از طرفی اثر اتساعی، در بافت های انکوبه با کلرفنیرامین و آتروپین در مقایسه با بافت های غیر انکوبه عصاره، به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.001).

  نتیجه گیری

  اثر اتساعی عصاره آبی الکلی گیاه بادرنجبویه بر قطعه جدا شده نای احتمالا از طریق مهار گیرنده های موسکارینی و H1 هیستامینی عضله صاف نای ایجاد می شود و در تحریک گیرنده های بتا دو آدرنرژیک موثر نیست.

  کلیدواژگان: بادرنجبویه، موش صحرایی، گیرنده، عضله صاف نای
 • فائزه فضل پور، نفیسه عرفانیان، سیده فاطمه عسکری، حسین صفرپور، سعید ناصری* صفحات 343-352
  زمینه و هدف

  آسم یک بیماری التهابی مزمن حمله ای راه های هوایی است که شیوع آن طی چند دهه گذشته در سرتاسر جهان به سرعت در حال افزایش است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی اسطوخودوس از طریق تزریق داخل صفاقی و درون بینی در مدل آسم در موش ها است.

  روش تحقیق: 

  در این مطالعه تجربی، 30 عدد موش سوری نر نژاد BALB/c به 3 گروه تقسیم شدند (10n=): گروه کنترل، گروه موش های مدل اوآلبومین تحت درمان با حلال دارو و گروه موش های مدل اوآلبومین تحت درمان با mg/kg200 عصاره اسطوخودوس. سپس به منظور ایجاد مدل آسم شدید gµ 75 اوآلبومین به همراه mg2 آلومینیوم هیدروکسید محلول در بافر فسفات سالین به صورت داخل صفاقی (یک بار در روز) به موش ها تزریق گردید. همچنین به همین گروه از موش ها gµ 50 اوآلبومین به روش به داخل بینی (یک بار در روز) تزریق شد. درنهایت بر روی موش های گروه درمان، mg/kg200 از عصاره اسطوخودوس به صورت خوراکی گاواژ گردید. برونکو آلوئولارلاواژ به منظور شمارش تعداد کلی سلول ها و نیز شمارش افتراقی آن ها انجام شد. سپس با برداشتن بافت ریه، فاکتورهای موردنظر در گروه های مورد مطالعه بررسی شدند.

  یافته ها

  موش های گروه درمان با عصاره اسطوخودوس، کاهش ادم ریوی و تغییرات هیستولوژیک (05/0>P) و همچنین کاهش نفوذ سلول های التهابی (05/0>P) را در مقایسه با موش های گروه اوآلبومین به طور معنی داری نشان دادند.

  نتیجه گیری

  درمجموع، عصاره اسطوخودوس با توجه به اثرات محافظتی بر سلول های خونی و جلوگیری از تغییرات هیستوپاتولوژیکی ریه، می تواند در کاهش اثرات آسم حاد کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: اسطوخودوس، آسم حاد، التهاب، اوآلبومین
 • یعقوب بیگدلی، معصومه اصل روستا* صفحات 353-361
  زمینه و هدف

  بی حرکتی مزمن نوعی استرس است که با القای استرس اکسیداتیو و التهاب و تغییر سطح نوروترانسمیترها در مغز، اختلالات رفتاری نظیر اضطراب و نقص حافظه را ایجاد می کند. در این تحقیق، اثر عصاره هیدروالکلی پوسته لیمو خشک (Citrus aurantifolia) را بر یادگیری و حافظه فضایی و رفتار شبه اضطرابی در رت های نر بالغ مواجه شده با بی حرکتی مزمن بررسی کردیم.

  روش تحقیق: 
  در این مطالعه تجربی، 40 سر رت نر نژاد ویستار استفاده شد که به 4 گروه کنترل، لیمو، استرس و استرس-لیمو تقسیم شدند. برای القای استرس بی حرکتی، رت ها به مدت 21 روز متوالی هر روز 6 ساعت در مقیدکننده قرار گرفتند. عصاره لیمو خشک (mg/kg 400) نیز در همین مدت به صورت گاواژ به حیوانات تیمار شد. یادگیری و حافظه فضایی با استفاده از ماز آبی موریس و اضطراب با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع سنجیده شد.

  یافته ها

  تیمار عصاره لیمو خشک باعث شد حیوانات مواجه شده با استرس بی حرکتی در مقایسه با گروه استرس، زمان و مسافت بیشتری در ربع دایره هدف در ماز آبی شنا کنند (P < 0.05). عصاره لیمو خشک، درصد ورود به بازوی باز (P < 0.01) و درصد زمان ماندن در بازوی باز (P < 0.05) ماز بعلاوه مرتفع را نیز در این حیوانات افزایش داد.

  نتیجه گیری

  عصاره پوسته لیمو خشک، یادگیری و حافظه فضایی را در حیوانات مواجه شده با بی حرکتی مزمن بهبود بخشید و رفتار شبه اضطرابی را در آن ها کاهش داد. عصاره پوسته لیمو خشک احتمالا اثر حفاظت عصبی دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب، استرس بی حرکتی مزمن، Citrus aurantifolia، رت، حافظه فضایی
 • پریسا محسنی، نوین نیک بخش، ثریا خفری، سکینه کمالی آهنگر، علی اصغر درزی* صفحات 362-370
  زمینه و هدف

  کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک یکی از روش های جراحی کوله سیستکتومی می باشد که ممکن است در افراد با BMI (شاخص توده بدن) بالا همراه با دشواری و عوارضی نیز باشد. ما در این مطالعه عفونت محل پورت به دنبال کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی و ارتباط آن با BMI در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های 1394-1391 را مورد بررسی قرار دادیم.

  روش تحقیق: 
  در این مطالعه مقطعی-تحلیلی، کلیه بیمارانی که تحت لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی قرار گرفته بودند، به تعداد 801 بیمار پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک (جنس، سن، BMI) و بالینی (نوع بیماری، تعداد سنگ های صفراوی، نوع عفونت محل پورت و مدت جراحی) بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشتر بیماران زن (87 درصد) با میانگین سنی 23/14±38/43 سال بودند. میانگین شاخص توده بدنی بیماران برابر با 86/6±72/31 کیلوگرم بر متر مربع گزارش شد؛ اکثرا در محدوده 30 تا 9/39 بوده (8/44 درصد) و حداقل بیماران  نمایه توده بدنی بزرگتر یا مساوی 40 داشتند (5/12 درصد). اکثریت بیماران دچار کوله سیستیت مزمن با میزان 2/70 درصد و در رتبه بعد بیلیاری کولیک (6/18 درصد) بودند. طول مدت جراحی نیز به طور میانگین 59/10±18/35 دقیقه بود. 2 درصد بیماران دچار عفونت محل پورت بودند که موارد آمبلیکال، اپیگاستریک و یا هر دو محل به ترتیب 2/1 درصد، 5/0 درصد و 2 درصد بود. BMI بیماران با عفونت محل پورت آمبلیکال به ترتیب 45/3±48/41 و اپیگاستریک 87/5±38/30 بوده و بیماران با عفونت محل آمبلیکال به طور معناداری BMI بالاتری نسبت به بیماران با عفونت محل اپیگاستریک داشتند (P<0.001). افراد با BMI بالای 30 به طور معناداری فراوانی بیشتری از عفونت ناحیه آمبلیکال پورت داشتند (P<0.001).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این مطالعه بیمارانی که دچار عفونت محل پورت آمبلیکال شده بودند، توده بدنی بالاتری داشتند.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، طول مدت جراحی، عفونت محل پورت، کوله سیستکتومی، لاپاراسکوپی
 • فائزه نعیمی، الهه الله یاری، سید غلامرضا مرتضوی مقدم* صفحات 371-376

  با ظهور بیماری کرونا در اواخر سال 2019، شبکه بهداشتی درمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت و روند شیوع و رسیدگی به بیماران غیر از کووید هم تغییراتی را متحمل شد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بخشی از این تغییرات، پذیرش های بیمارستانی بیمارانی که به نوعی سابقه ابتلا به کرونا داشته اند را مورد مطالعه قرار می دهد. سرشماری از کلیه بیمارانی بود که در سرویس های غیر جراحی و بزرگسال بستری و سابقه ابتلا به کووید با PCR مثبت داشتند. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری توصیفی و تحلیلی مورد آنالیز قرار گرفتند. 202 بیمار شامل 109 نفر زن (54%) و 93 نفر مرد (46%) که سابقه ابتلا به کووید داشته و پس از بهبودی از کووید برای اولین بار در بیمارستان بستری شدند، با میانگین سنی 73/18±60/57 مورد مطالعه قرار گرفتند. بستری ها در سرویس های داخلی، عفونی، نورولوژی، قلب به ترتیب 63 نفر (31%)، 52 نفر (7/25%)، 35 نفر (3/17%) و 31 نفر (3/15%) را شامل می شدند. ارتباطی بین سابقه بستری و نوع درمان مخصوص کووید (رمدیسیویر) و بیماری که منجر به بستری شدن مجدد بعد از بهبودی از کووید شده بود یافت نشد (08/0P=). صرف نظر از دریافت و یا عدم دریافت رمدیسیویر بستری شدن مجدد به دلایل مختلف در سرویس های داخلی و عفونی بیشترین فراوانی را دارد. در حالی که حوادث قلبی و عروقی در رده بعد قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: کووید 19، عفونت، حوادث عروقی
 • مریم السادات رحیمی* صفحات 377-381

  20 اکتبر هر سال روز جهانی استئوپروز (پوکی استخوان) نامگذاری شده است. پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است. این بیماری اغلب بدون علامت است. تشخیص به موقع و غربالگری این بیماری به خصوص در خانم های در دوران یائسگی بسیار مهم است. درصورت عدم تشخیص و درمان به موقع، این بیماران دچار شکستگی می شوند. در مواردی مانند شکستگی لگن و ستون فقرات بیماران دچار بی حرکتی و عوارض جدی دیگری مانند ترومبوز ورید عمقی، آمبولی ریه، سکته مغزی و زخم بستر می شوند. یکی از مهم ترین عوامل موثر در درمان و جلوگیری از پوکی استخوان مصرف ویتامین D است که نقش موثری در جلوگیری از شکستگی به ویژه در سالمندان دارد. در این مقاله به اهمیت و نحوه مصرف ویتامین D می پردازیم.

  کلیدواژگان: شکستگی، پوکی استخوان، ویتامین D
|
 • Mehdi Mogharnasi*, Fatemeh Kazeminasab, Omid Zafarmand, Nafiseh Hassanpour Pages 295-315
  Background and Aims

  Adipokines omentin-1 and nesfatin-1 are hormones secreted from adipose tissue that effectively regulate metabolic pathways. On the other hand, exercise training plays a positive role in preventing metabolic diseases. The present study aimed to investigate the effect of aerobic and resistance training on the levels of omentin-1 and nesfatin-1 in adults.

  Materials and Methods

  A systematic search of English and Persian articles published in PubMed, Web of Science, SID, Scopus, and Magiran databases was conducted until September 2023. A meta-analysis was conducted to investigate the effect of aerobic and resistance training on the levels of omentin-1 and nesfatin-1 in adults. The mMean difference and 95% confidence interval (CI) were calculated using a random effect model. Heterogeneity was evaluated using the I2 test, and diffusion bias was evaluated by visual analysis of the funnel plot and Egger's test.

  Results

  In total, 26 studies, including 29 exercise interventions and 722 adults, 409 participants in the exercise group with an average age of 32.45 ± 3.71, and 313 participants in the control group with an average age of 29.86 ± 2.34 were added to the present meta-analysis. The results showed that exercise training caused a significant increase in omentin-1 [SMD=1.37, 0.83 to 1.91, P=0.001] and nesfatin-1 [SMD= 0.69, 0.01 to 1.37, P=0.04] compared to the control group in adults.

  Conclusion

  The results of the present study showed that both types of aerobic and resistance training lead to a significant increase in the levels of omentin-1 and nesfatin-1. It seems that exercise training can be a non-pharmacological and practical intervention to regulate adipokines in adults.

  Keywords: Aerobic training, Nesfatin-1, Omentin-1, Resistance training
 • Yasaman Firouzjaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam*, Sedigheh Khanjani Jolodar, Farshad Sohabatzadeh Pages 316-332

  Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) play crucial roles as signaling molecules in neurophysiology. While high levels of ROS and RNS can lead to neuronal damage, their low levels stimulate growth and development and suggest protective effects. Recently, notable advancements in the field of biomedical applications and treatments using cold atmospheric plasma technology were made. This innovative approach has demonstrated remarkable success in various areas, including cell growth and proliferation, differentiation, and protection against oxidative stress. These favorable outcomes are attributed to the activation of reactive species-based pathways through cold atmospheric plasma stimulation. It has been shown that cold atmospheric plasma can have dose and time-dependent protective effects on brain cells by interfering with cell survival and proliferation pathways through reactive species, and it can be a potential therapeutic strategy to protect neurons against central nervous system (CNS) damages. Hence, this review focuses on the regeneration and neuroprotection effects and mechanisms of cold atmospheric plasma in treating neurological injuries and presents the latest developments in the application of this technology in the CNS.

  Keywords: Cold atmospheric plasma, Neuroprotection, Reactive nitrogen species, Reactive oxygen species
 • Vahideh Sadat Abbasnia, Delaram Eslimi Esfahani, Mohammad Reza Khazdair*, Shahrbanoo Oryan, Mohsen Foadoddini Pages 333-342
  Background and Aims

  Melissa officinalis (M. officinalis) is a well-known medicinal plant with various therapeutic properties such as, antioxidant and anti-inflammatory effects. Pharmacological effects of this plant is attributed with its main phenolic compounds, rosmarinic acid. This research aimed to study the relaxant effect of the aqueous-alcoholic extract of Melissa officinalis on the isolated tracheal smooth muscle (TSM) of rat.

  Materials and Methods

  The relaxant potential of cumulative concentrations of the aqueous-alcoholic extract of Melissa officinalis (50, 100, 200 µg/ml) was compared with normal saline (1 milliliter of normal saline) as a negative control and three cumulative concentrations of theophylline (0.8, 0.4, 0.2 mM) as a positive control on the TSM of isolated rat. The relaxant effect of M. officinalis extract was examined on non-incubated and incubated TSM with propranolol (1 μM), atropine (1 μM), and chlorpheniramine (1 μM) as different antagonists of beta-2 adrenergic (β2-Adrenergic), muscarinic and H1 histamine receptors respectively.

  Results

  The relaxant effect of M. officinalis extract with all theophylline concentrations on the isolated tracheal smooth muscle exhibited a significant increase compared to saline (P<0.001 in all instances) in non-incubated tissues.  The relaxant effect of medium and high dose of M. officinalis extracts (100 and 200 µg/ml) were similar to theophylline and were not significant difference. Conversely, the relaxant effect of M. officinalis exhibited a significant reduction in incubated tissues with chlorpheniramine and atropine compared to the non-incubated tissue.

  Conclusion

  The relaxant effect of aqueous-alcoholic extract of Melissa officinalis on isolated tracheal tissue is possibly be mediated through the inhibition of muscarinic and H1 histamine receptors while having no significant impact on beta-2 adrenergic receptors.

  Keywords: Mellisa officinalis, Rat, Receptors, Smooth muscle
 • Faezeh Fazlpour, Nafiseh Erfanian, Sayyedeh Fatemeh Askari, Hossein Safarpour, Saeed Nasseri* Pages 343-352
  Background and Aims

  Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways, and its prevalence has been rapidly increasing worldwide over the past few decades. This research investigated the protective properties of the hydroalcoholic extract of Lavandula stoechas (L. stoechas) on blood cells through intraperitoneal and intranasal administration of ovalbumin in an asthma model in mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 30 male BALB/c mice were divided into three groups (n=10): the control group, the ovalbumin-model mice treated with the solvent drug, and the ovalbumin-model mice treated with 200 mg/kg L. stoechas extract. To induce severe asthma model, 75µg ovalbumin and 2 mg aluminum hydroxide solution in saline phosphate buffer were administered intra-peritoneal into the mice (once a day), additionally, 50µg ovalbumin was injected intra-nasally into the same group of mice (once a day). Finally, the group that induced asthma in mice was treated with 200 mg/kg L. stoechas extract. Additionally, 50µg ovalbumin was injected intra-nasally into the same group of mice (once a day). Finally, 200 mg/kg of L. stoechas extract was administered to the treated group of mice by oral gavage. Subsequently, bronchoalveolar lavage was performed to count neutrophil, basophil and eosinophil cells, and lung tissue was harvested to assess the lung’s morphology and the degree of scored tissue damage desired factors in the study groups.

  Results

  Mice in the L. stoechas extract treatment group exhibited a significant reduction in pulmonary edema and histological changes (P˂0.05) and infiltration of inflammatory cells (P˂0.05) compared to the ovalbumin-model group.

  Conclusion

  Overall, L. stoechas extract, due to its protective effects on blood cells and prevention of lung histological changes, may contribute to reducing the effects of acute asthma.

  Keywords: Acute asthma, Inflammation, Lavandula stoechas L., Ovalbumin
 • Yaghoob Bigdeli, Masoumeh Asle-Rousta* Pages 353-361
  Background and Aims

  Chronic immobilization is a type of stress that causes behavioral disorders such as anxiety and memory deficits by inducing oxidative stress and inflammation and changing the level of neurotransmitters in the brain. In this research, we investigated the effect of the hydroalcoholic extract of dried lemon peel (Citrus aurantifolia) on learning, spatial memory, and anxiety-like behavior in adult male rats exposed to chronic immobilization.

  Materials and Method

  To induce immobilization stress, the rats were placed in the restrainer for 6 hours every day for 21 consecutive days. Lemon extract (400 mg/kg) was also treated by gavage to the animals. Spatial learning and memory were assessed using the Morris blue maze, and anxiety was studied using an elevated plus maze.

  Results

  The lemon extract treatment made the animals exposed to immobilization stress swim more time and distance in the target quarter in the water maze compared with the stress group (P < 0.05). The extract increased the percentage of entry into the open arm (P < 0.01) and the percentage of time spent in the open arm (P < 0.05) of the elevated plus maze in these animals.

  Conclusion

  Dried lemon peel extract improved learning and spatial memory in animals exposed to chronic immobilization and reduced anxiety-like behavior in them. Dried lemon peel extract probably has a neuroprotective effect.

  Keywords: Anxiety, Chronic immobilization stress, Citrus aurantifolia, Rat, Spatial memory
 • Parisa Mohseni, Novin Nikbakhsh, Soraya Khafri, Sekineh Kamali Ahangar, Ali Asghar Darzi* Pages 362-370
  Background and Aims

  Laparoscopic cholecystectomy is one of the surgical procedures for cholecystectomy, which may be associated with difficulty and complications in people with high body mass index (BMI). In this study, we investigated the location of the portal infection following laparoscopic cholecystectomy and its association with BMI in hospitals affiliated with Babol University of Medical Sciences in 2012-2015.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional analytical study, all patients who underwent laparoscopic cholecystectomy surgery (n=801) were included after obtaining informed consent. Demographic (e.g., gender, age, and BMI) and clinical (e.g., type of disease, number of gallstones, port site infection, and duration of surgery) information were evaluated.

  Results

  Most patients were female (87%), with a mean age of 43.38 ± 14.23 years. The average BMI of the patients was reported as 31.72 ± 6.86 kg/m2; most of them were in the range of 30-39.9 (44.8%), and at least a few patients had a BMI greater than or equal to 40 (12.5%). The mean BMI of patients was 31.72 ± 6.86 kg/m2. The majority of patients had chronic cholecystitis (70.2%) and colic bilirubin (18.6%). The duration of surgery was 35.18 ± 10.59 minutes. Around 2% of the patients had an infection site of the port (1.2%), the cases of umbilical epigastric (0.5%), or both sites (0.2%). The BMI of patients with port umbilical infection was 41.48±3.45 and epigastric 30.38±5.87, and patients with port umbilical infection had significantly higher BMI than patients with epigastric infection (P<0.001). Individuals with a BMI higher than 30 were significantly more likely to have an umbilical portal infection (P<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of this study, patients with an umbilical port site infection had a higher BMI.

  Keywords: BMI, Cholecystectomy, Laparoscopy, Portal site infection, Surgical duration
 • Faezeh Naimi, Elahe Allahyari, Sayyed Gholamreza Mortazavi Moghaddam* Pages 371-376

  With the emergence of Corona disease in late 2019, the healthcare network was directly and indirectly affected, and the process and management of patients other than COVID-19 changed. To evaluate some of these changes, the present study was conducted on post-COVID-19 hospital admissions of patients who have been infected with Coronavirus in the past. The census method was used for patients’ recruitment. The collected data was analyzed using descriptive/analytical statistical methods. A total of 202 patients with a mean age of (57.60±18.73) years, including 109 (54%) women and 93 (46%) men, were recruited. The number and percentage of cases admitted in internal, infectious, neurology, and heart wards, were 63 (31%), 52 (25.7%), 35 (17.3%), and 31 (15.3%), respectively. No correlation was found between the history of hospitalization and the type of treatment specific to COVID-19 (Remdesivir) and the disease that led to re-hospitalization after recovery from COVID-19 (P=0.08). Regardless of whether receiving Remdesivir or not, post-COVID-19 hospitalization due to various reasons in internal and infectious wards was the most frequent, respectively, followed by cardiovascular events.

  Keywords: COVID-19, Infection, Vascular event
 • Maryam Sadat Rahimi* Pages 377-381

  20 October every year is named "World Osteoporosis Day". Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. This disease is asymptomatic. Diagnosis and screening of this disease is very important, especially in postmenopausal women. If it not diagnosed and treated on time, these patients will suffer from fractures. Fractures in hip or multiple vertebrae, the patients become bedridden and occur the significant complications including immobility, and complications related to immobility such as Deep Vein Thrombosis, stroke, heart attack, bedsores. One of the most important effective factors in the treatment and prevention of osteoporosis, which plays an important role in preventing falls in the elderly, is vitamin D. In this article, we discuss the importance and how to use vitamin D.

  Keywords: Immobility, Osteoporosis, Vitamin D