درباره نشریه
ISSN:
2676-5403
eISSN:
2676-5411
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده توسعه تکنولوژی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا آخوندی
سردبیر:
دکتر مقصود امیری
تلفن:
021-66075011
دورنگار:
021-66075011
سایت اختصاصی:
jtd.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71
صندوق پستی:
1668-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/30
مدیر مسئول
دکتر علیرضا آخوندی
استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
رشته تخصصی: مدیریت اجرایی
Alireza Akhondy
Assistant Professor
Specialist: Executive Management
سردبیر
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
اعضای تحریریه
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر محمد امانی تهران
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Mohammad Amani Tehran
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering
دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
استادیار دانشیار، پژوهشکده توسعه شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Sadeq Hajitarverdi
Assistant ProfessorAssociate Professor, Institute of Chemical Development of Iran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر حجت الله حاجی حسینی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی
Hojjatollah Hajihosseini Sefide
Assistant Professor
Specialist: technology management
دکتر مرتضی رحمانی
دانشیار جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Morteza Rahmani
Associate Professor of Academic Jihad
Specialist: applied mathematics
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر خسرو طایی
استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Khosrow Taee
Assistant Professor, Institute of Technology Development
Specialist: industrial engineering
دکتر سید محمد طباطبایی
استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Mohammad Tabatabaei
Assistant Professor, Institute of Technology Development
Specialist: mechanical engineering
دکتر محسن قرنفلی
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mohsen Gharanfoli
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Biophysics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۲