فهرست مطالب

مجله توسعه تکنولوژی صنعتی
پیاپی 53 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن شفیعی نیک آبادی*، ساسان شبانی صفحات 3-18

  در جهان امروز سازمان ها با تکانه ها و اختلالاتی چون؛ تغییر در سطح انتظارات مشتریان، تغییرات فناوری، تحریم های بین المللی و کمبود منابع مواجه هستند که هم بر تاب آوری سازمانی و هم بر انتخاب روش های انتقال فناوری تاثیرگذار می باشند. ازاین رو این پژوهش باهدف شناسایی مهم ترین مولفه های تاب آوری سازمانی با توجه به اهمیت روش های انتقال فناوری در شرکت های طراح و سازنده یراق آلات خطوط انتقال نیرو انجام شده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی با متغیرهای کیفی با داده های توصیفی پیمایشی و از منظر زمانی مقطعی است که با کمک ابزارهای گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه و با بهره گیری از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت با جامعه آماری متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت و دانشگاه که به صورت غیر تصادفی و با استفاده از روش های قضاوتی-هدفمند و شبکه ای انتخاب شدند، انجام شده است. در این پژوهش پس از شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش انتقال فناوری، رایج ترین روش های انتقال فناوری و مولفه های تاب آوری سازمانی، روابط و میزان ارزش روش های انتقال فناوری و مولفه های تاب آوری سازمانی با استفاده از ماتریس خانه کیفیت، شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده «ضرورت تملک فناوری» مهم ترین عامل تاثیرگذار در انتخاب روش انتقال فناوری، روش «مهندسی معکوس» بهینه ترین روش انتقال فناوری و «اعتماد بین بازیگران» تاثیرگذارترین مولفه تاب آوری سازمانی است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، انتقال فناوری، گسترش عملکرد کیفیت، صنعت برق
 • محمد جعفری*، غلامرضا توکلی، علیرضا بوشهری صفحات 19-28

  خلق مشترک به عنوان فرآیندی شناخته می شود که در آن مشتری می خواهد نقش مهمی را باهدف بهبود محصولات و خدمات شرکت داشته باشد. دستیابی به خلق ارزش مشترک نیازمند یک تناسب ساختاری بین فعالیت های مشتری و فعالیت های فروشنده است. خلق ارزش دارای ماهیت مشارکتی و تعاملی است و اکنون ارزش فقط در تبادل و مبادله وجود ندارد بلکه در کاربرد و استفاده نیز هست. در تلاقی دیدگاه های نوظهور در مورد کارآفرینی و منطق S-D، یک فرآیند ایجاد فرصت شامل چهار مرحله متمایز اما متقابل و تکراری توسعه ارزش های پیشنهادی، انتقال گزاره های ارزش، استخراج و تعیین ارزش و تشکیل مجدد بازارها است. خلق ارزش به دلیل نقش کلیدی که در توسعه محصول و خدمات ایفا می کند عملا به منبع عملکرد شرکت تبدیل شده و مصرف کنندگان به عنوان تعیین کننده و خالق ارزش و شرکت به عنوان شریک در نظر گرفته می شود. کاشت نوآوری به ایجاد منابع بالقوه شرکت جدید در فناوری جدید و برداشت نوآوری به ایجاد منابع جدیدی که در انتظار راه اندازی بازار در کوتاه مدت هستند می باشد. برای برداشت نوآوری، شرکت ها باید با مصرف کنندگان متوسط و نهایی، دولت ها، سازمان های غیردولتی، تامین کنندگان و موسسات تحقیقاتی همکاری کنند. انتظار می رود محصولات یا خدمات به وجود آمده موردپسند بازار قرار گیرد، زیرا شرکت ها نظرات بازار را در فرایند نوآوری منعکس کرده اند. در کاشت نوآوری، شرکت های اقتصادی نوظهور باید مشارکت مصرف کنندگان بالقوه، دولت ها، سازمان های غیردولتی، موسسات تحقیقاتی و سرمایه گذاری های فناورانه را جلب کنند. فضای مجازی به کاشت کنندگان و برداشت کنندگان از اقتصادهای نوظهور امکان می دهد تا بر محدودیت های مکان و فرهنگ غلبه کنند و با حداقل سرمایه گذاری، شرکت ها می توانند با سهام داران مختلف در مرزها و مناطق زمانی خلق ارزش کنند.

  کلیدواژگان: خلق مشترک، کاشت نوآوری، برداشت نوآوری
 • شیوا مجیدی خامنه، علی داوری*، امیر محمدزاده صفحات 29-43

  شد قابل توجه در تحقیقات علمی در مورد سرمایه گذاری های CVC ممکن است تا حدودی مربوط به حجم رفتارهای شرکت کننده در سالیان متمادی باشد. در این شرایط، ناگزیر تنها بنگاه هایی باقی میمانند که مدیران آنها مجهز به مهارتهای ریسک پذیری هستند از همین رو داشتن رفتار کارآفرینانه کارکنان به عنوان یکی از جنبه های برجسته در رویارویی با مزیت رقابتی توصیف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی با نقش میانجی ریسک پذیری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 144 نفرا از اداره کل بانک مسکن میباشد. در این پژوهش برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد. در این فرمول با ، دقت احتمالی حدود 5درصد و با فرض بیشترین پراکندگی صفات مورد مطالعه، حجم نمونه برابر 104 نفر برآورده شده است. برای جمع آوری داده از ابزار پرسشامه که استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زمانی که مدیران سطح متوسط رفتار کارآفرینانه انجام می دهند، مجبورند بر زیردستان خود تاثیر بگذارند تا از رفتارهای عملکردی آنها تقلید کنند، که در نهایت منجر به ارایه خدمات برتر می شود. علاوه بر این، یافته های این مطالعه می تواند بینش هایی را برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های توسعه سرمایه انسانی فراهم کند و به بانک ها این امکان را می دهد تا خود را محک بزنند تا توانایی خود را در خلق ارزش بهبود بخشند. با توجه به افزایش رقابت جهانی و پیچیدگی بازار، امید است که این مطالعه به بخش بانکداری کمک کند تا راهبردهای موثری در تحریک رفتارهای کارآفرینانه در میان کارکنان مدیریتی خود ایجاد کند. از این رو، برای سازمان های مستقر مانند بخش بانکداری، پرورش رفتار کارآفرینانه به ویژه در تمام سطوح مدیریتی میانی به منظور ارتقای عملکرد و بهبود مزیت رقابتی، حیاتی است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، رفتار کارآفرینانه، ریسک پذیری
 • فاطمه هاشم، سپهر قاضی نوری*، رضا رادفر صفحات 45-61

  اهرم سازی فناوری از طریق عملیات میانجیگری و یا واسطه گری نوآوری باز ، ابزاری با ارزش در نوآوری باز و ایجاد قابلیت های تاثیرگذار در تکمیل زنجیره ارزش فرآیند نوآوری به شمار میایند. تسهیل و تسریع در پیچیدگی های بازار فناوری، نتیجه حضور موثر واسطه گران نوآوری است. با توجه به شکاف عمیق فناوری و چالش های فرآیندهای نوآوری در ایران و همچنین ضعف کارکردی این گروه از کارگزاران شبکه نوآوری در ایران، این مقاله در پی آن است که با تعیین عوامل تاثیرگذار در نقش و فعالیت واسطه گران نوآوری در پلتفرم نوآوری باز، و سطح بندی عوامل با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری، راهکارهای اجرایی برای رفع شکاف ارتباطی و تقویت بازیگران نظام نوآوری ایران ارایه دهد.این پژوهش بنیادی و از طریق روش کیفی مبتنی بر تیوری داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند. با تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 13 تن از خبرگان آگاه در حوزه نظام نوآوری و مدیران شرکت های واسطه گر نوآوری و رسیدن به نقطه اشباع نظری، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل براساس پدیده محوری(اثربخشی کارکرد واسطه گری نوآوری)، متاثر از شرایط علی، زمینه-ای و متغیرهای مداخله گر، تعیین گردید و جهت تکمیل، و با اجرای فاز کمی، طی نظرسنجی از خبرگان، از طریق روش مدل سازی ساختاری-تفسیریISM، عوامل و متغیرهای تاثیرگذار، سطح بندی و استخراج مدل ساختاری-تفسیری و تحلیلMICMAC نسبت به تعیین متغیرهای نفوذپذیر و وابستگی های عوامل، صورت پذیرفت. نتایج تحقیق، موید نقش کلیدی فرهنگ نوآوری و ضرورت بلوغ درک توسعه فناوری، کاهش تولی گری دولت و تمرکز بر نیازهای فناورانه کشور از سوی بازیگران و نهادهای شبکه نوآوری به عنوان تاثیرگذارترین عامل در کارکرد بهینه واسطه گری نوآوری شناخته شد.

  کلیدواژگان: پلتفرم نوآوری باز، تئوری داده بنیاد، مدلسازی ساختاری- تفسیری، نظام ملی نوآوری، واسطه گری نوآوری
 • روح الله ارجمندی، محمدرضا فتحی*، منوچهر منطقی، میثم شهبازی صفحات 63-71

  با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارایه الگوی اثر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران می باشد. پژوهش حاضر ازنظر بعد محیط، از نوع کتابخانه ای و میدانی است. براساس کاربردی بودن نتایج، پژوهش حاضر کاربردی است. همچنین با توجه به موضوع، ماهیت پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را، معاونان و مدیران صنعت خودرو تشکیل می دهند. برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از ضریب پایایی اشتراکی و ترکیبی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Expert Choice ،از ضریب همبستگی، تحلیل سلسله مراتبی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون روش تحلیل سلسله مراتبیAHP درخصوص میزان اهمیت مولفه های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو نشان می دهد، عوامل قانونی و حمایتی با وزن 190/0 رتبه اول، منابع با 0.169 در رتبه دوم، عوامل سازمانی با 0.157 در رتبه سوم، محیط نهادی با0.145 در رتبه چهارم، سیاست های دولت با 0.120 در رتبه پنجم، بازار با وزن 0.117 در رتبه ششم و در نهایت عوامل فرهنگی با 0.102 در رتبه هفتم قرار دارد. توجه به شاخص های اساسی در اهمیت فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا این صنعت بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.

  کلیدواژگان: فناوری، انقلاب صنعتی چهارم، صنعت خودرو، ایران
 • کسری میرزایی دوبخشری، صادق عابدی*، رضا احتشام راثی صفحات 73-87

  این پژوهش با هدف سنجش شاخص‎های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و با استفاده از روش پیمایشی و همبستگی انجام گرفته است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه از تعداد 384 نمونه آماری از جامعه خبرگان نظری و تجربی حوزه توسعه محصول جدید گردآوری شده است. ابزار سنجش از طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس شده و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل شواهد از تحلیل های چند متغیری از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم و مقایسه میانگین یک گروهی استفاده شده است. شاخص های مختلف از اعتبار و روایی مولفه های شناسایی شده در پژوهش پشتیبانی و شاخص های برازندگی از توانمندی بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل حمایت کرده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری مکس کیو دی ا، اس. پی. اس. اس و ایموس استفاده شده و براساس قاعده نرم افزارهای آماری در مورد نتایج تصمیم گیری و تحلیل شده است. این بخش از پژوهش با شاخص های توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. براساس نتایج تحلیل اکتشافی تعداد 15 مولفه شناسایی و با تحلیل عاملی تاییدی پشتیبانی شده است و براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم مولفه ها و ابعاد سرعت بین المللی شدن توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران مشخص گردیده است. مولفه های فرهنگ کار آفرینی و نوآوری، نهادها و شبکه های علمی و قابلیت شبکه سازی و ارتباطی تشکیل دهنده بعد رفتاری، مولفه های شایستگی های کارآفرینانه، وجهه و جایگاه توسعه محصول جدید، فرایند یاددهی و یادگیری و قابلیت های ساختاری تشکیل دهنده بعد زمینه ای، مولفه های سرعت بین المللی شدن در توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی، رهبری کارآفرینانه، فرایند تجاری سازی بین المللی تشکیل دهنده بعد عملکردی و مولفه های قوانین و مقررات، ساختار حمایتی، نظام پژوهشی، جهت گیری استراتژیک بین المللی و چشم انداز کارآفرینانه و نظام آموزشی تشکیل دهنده بعد ساختاری مدل توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران هستند و در نهایت براساس ابعاد و مولفه های استخراج شده، شاخص های توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی شرکتی، کارآفرینی سازمانی، نوسازی استراتژیک، توسعه محصول جدید، صنعت نانو فناوری
|
 • Mohsen Shafiei Nikabadi *, Sasan Shabani Pages 3-18

  In today's world, organizations are faced with impulses and disturbances such as; Changes in the level of customer expectations, technological changes, international sanctions and lack of resources are faced, which affect both organizational resilience and the choice of technology transfer methods. Therefore, this research was conducted to identify the most important components of organizational resilience with respect to the importance of technology transfer methods in companies designing and manufacturing power transmission line fittings. The method of the present research was applied, qualitative, cross-sectional and descriptive with the help of data collection tools including library studies, questionnaires and interviews and using the technique of quality performance development with a statistical community consisting of experts and industry and university experts who were selected non-randomly using judgment-targeted methods and networks were done. In this research, after identifying the most important factors influencing the choice of technology transfer method, the most common technology transfer methods and organizational resilience components, relationships and value of technology transfer methods and organizational resilience components were identified and analyzed using the quality house matrix. According to the obtained results, "the need to acquire technology" is the most important factor in choosing the method of technology transfer, "reverse engineering" method is the most optimal method of technology transfer and "trust between actors" is the most effective component of organizational resilience.

  Keywords: Resilience, Technology Transfer, Quality Function Deployment, Electric Power Industry
 • Mohammad Jafari *, GholamReza Tavakoli, Alireza Bushehri Pages 19-28

  Co-creation is known as a process in which the customer wants to play an important role in order to improve the company's products and services. Achieving shared value creation requires a structural fit between customer activities and seller activities. Value creation has a collaborative and interactive nature, and now value is not only in exchange, but also in use. At the intersection of emerging perspectives on entrepreneurship and S-D logic, an opportunity creation process involves four distinct but mutually and iterative stages of developing value propositions, communicating value propositions, extracting and determining value, and reshaping markets. Value creation has practically become the source of company performance due to the key role it plays in product and service development, and consumers are considered as the determinants and creators of value and the company as a partner. Planting innovation is the creation of new company's potential resources in new technology and harvesting innovation is creating new resources that are waiting for market launch in the short term. To harvest innovation, companies must interact with intermediate and final consumers, governments, non-governmental organizations, suppliers and Research institutions to cooperate. The resulting products or services are expected to be favored by the market, because companies have reflected market opinions in the innovation process. In planting innovation, emerging economic companies must attract the participation of potential consumers, governments, non-governmental organizations, research institutions, and technological investments. Cyberspace allows growers and harvesters from emerging economies to overcome the limitations of location and culture, and with minimal investment, companies can create value with different stakeholders across borders and time zones.

  Keywords: Co-creation, planting innovation, harvesting innovation
 • Shiva Majidi Khameneh, Ali Davari *, Mohammadzadeh Amir Pages 29-43

  The significant growth in scholarly research on CVC investments may be partly related to the volume of participant behaviors over many years. In this situation, there will inevitably remain only companies whose managers are equipped with risk-taking skills, therefore, the entrepreneurial behavior of employees is described as one of the prominent aspects in facing competitive advantage. The aim of the present study is to investigate the effect of entrepreneurial behavior on corporate venture capital with the mediating role of risk taking. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature and method. The statistical population of this research includes 144 people from the general office of Maskan Bank. In this research, Cochran's sampling formula was used to calculate the sample size. In this formula, with a possible accuracy of about 5% and assuming the highest dispersion of the studied traits, the sample size is 104 people. A questionnaire tool was used to collect data. Structural equation method and SmartPLS software were used to check research hypotheses. The obtained results show that when middle level managers perform entrepreneurial behavior, they have to influence their subordinates to imitate their performance behaviors, which ultimately leads to superior service delivery. In addition, the findings of this study can provide insights for policymakers in formulating and implementing human capital development policies and allow banks to benchmark themselves to improve their ability to create value. Considering the increase in global competition and the complexity of the market, it is hoped that this study will help the banking sector to develop effective strategies in stimulating entrepreneurial behaviors among its managerial employees. Hence, for established organizations such as the banking sector, it is critical to foster entrepreneurial behavior, especially at all middle management levels, in order to enhance performance and improve competitive advantage.

  Keywords: Venture Capital, corporate venture capital, Entrepreneurial behavior, risk taking
 • Fatemeh Hashem, Sepehr Ghazinoory *, Reza Radfar Pages 45-61

  open innovation intermediaries is a Leveraging technology through for valuable tool in open innovation and creating effective capabilities in completing the value chain of the innovation process. Facilitating and speeding up the complexities of the technology market is the result of the effective presence of innovation intermediaries. Considering the deep technological gap and the challenges of innovation processes in Iran, as well as the functional weakness of this group of innovation network brokers in Iran, this article seeks to determine the influencing factors in the role and activity of innovation intermediaries in the open innovation platform. , and stratification of factors by using the structural-interpretive model, provide implementation solutions to resolve the communication gap and strengthen the actors of Iran's innovation system. In this fundamental research, and through the qualitative method based on foundational data theory and MAXQDA software, the influencing variables were determined. . With semi-structured in-depth interview technique with 13 knowledgeable experts in the field of innovation system and managers of innovation intermediary companies and reaching the theoretical saturation point, using open, central and selective coding, the research topic was analyzed. . The resulting paradigmatic model was determined based on the central phenomenon (effectiveness of innovation mediating function), affected by causal conditions, context and intervening variables, and in order to complete it, and by implementing the quantitative phase, during a survey of experts, through the model method Structural-interpretive construction of ISM, influential factors and variables, leveling and extraction of the structural-interpretive model and MICMAC analysis were done to determine the permeable variables and the factors' dependencies. The results of the research confirm the key role of innovation culture and the necessity of maturing the understanding of technology development, reducing government delegation and focusing on the technological needs of the country by the actors and institutions of the innovation network as the most influential factors in the optimal functioning of innovation mediation.

  Keywords: national innovation system, open innovation platform, Grounded Theory, Interpretive Structural Modeling, Open innovation intermediaries
 • Rouhalle Arjmandi, MohammadReza Fathi *, Manochehr Manteghi, Meisam Shahbazi Pages 63-71

  With industrial revolutions, there have been fundamental changes in technology and production patterns. The introduction of automation processes, electronics and information technology in the transformations of machine and manual work led to the fourth industrial revolution. This development, which is referred to as the fourth industrial revolution, has led to the emergence of concepts such as the Internet of Things, big data, and artificial intelligence. Therefore, the purpose of this research is to provide a model of the effect of the technologies of the fourth industrial revolution in the Iranian automobile industry. In terms of the environment, the current research is of the library and field type. Based on the applicability of the results, the current research is applied. Also, according to the subject, the nature of the current research is descriptive and correlational. The statistical population of this research is made up of deputies and managers of the automobile industry. For the validity of the questionnaire, face validity was used, and for reliability, the shared and composite reliability coefficient was used. For data analysis, using SPSS and Expert Choice software, correlation coefficient, hierarchical analysis and sample t-test were used. The findings of the AHP hierarchical analysis method test show the importance of the components of the technologies of the fourth industrial revolution in the automobile industry. It ranks third with 0.157, institutional environment ranks fourth with 0.145, government policies rank fifth with 0.120, market weighs 0.117 ranks sixth, and finally cultural factors rank seventh with 0.102. Paying attention to the basic indicators of the importance of the technologies of the fourth industrial revolution in the automobile industry will help this industry move better than before in the direction of predetermined goals.

  Keywords: technology, fourth generation industrial revolution, automobile industry, Iran
 • Kasra Mirzaie Dobakhshari, SADEGH ABEDI *, Reza Ehtesham Rasi Pages 73-87

  This research has been carried out with the aim of measuring the indicators of readiness levels for the development of new products in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry. This research is applied and done with the help of quantitative method and using survey and correlation method. The necessary information was collected using a questionnaire from 384 statistical samples from the community of theoretical and experimental experts in the field of new product development. The measurement tool has been adapted and used by experts and their views. In order to analyze the evidence, multivariate analyzes such as exploratory factor analysis, first-order and second-order confirmatory factor analysis and comparison of the mean of a group were used. Various indicators have supported the reliability and validity of the components identified in the supporting research and the fit indicators of the capability of the measurement part and the structural part of the model. In the analysis of data from MaxQDA statistical software, S. P. S. S and Imus were used and the results were decided and analyzed based on the rule of statistical software. This part of the research has been analyzed with descriptive and inferential indicators. Based on the results of the exploratory analysis, 15 components have been identified and supported by confirmatory factor analysis, and based on the second-order factor analysis, the components and dimensions of the speed of internationalization of new product development in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry have been identified. The components of the culture of entrepreneurship and innovation, scientific institutions and networks and the ability of networking and communication forming the behavioral dimension, the components of entrepreneurial skills, the face and position of new product development, the teaching and learning process and the structural capabilities forming the contextual dimension, the components of the speed of internationalization In the development of new products in organizational entrepreneurship, entrepreneurial leadership, international commercialization process forming the functional dimension and components of laws and regulations, support structure, research system, international strategic orientation and entrepreneurial perspective and educational system forming the structural dimension of the new product development model in entrepreneurship organizations in Iran's nanotechnology industry, and finally, based on the extracted dimensions and components, new product development indicators are presented in organizational entrepreneurship in Iran's nanotechnology industry.

  Keywords: corporate entrepreneurship, internal entrepreneurship, strategic innovation, new product development, nanotechnology industry