درباره نشریه
ISSN:
2008-5737
eISSN:
2538-5011
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
سردبیر:
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
مدیر اجرایی:
دکتر محمد بارانی
کارشناس:
حسن محمدیان
تلفن:
054-33430102
سایت اختصاصی:
jllr.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز نشریات علمی دانشگاه، پژوهشنامه ادب غنایی
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/10
مدیر مسئول
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سیده بلقیس فاطمه حسینی
استاد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyedeh Belghis Fatemeh Hosseini
Professor
Specialist: Persian the literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
آذرمیدخت صفوی
استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Azarmidokht Safavi
Professor
دکتر محمدامیر مشهدی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Amir Mashhadi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian language and Literature
دکتر محمد علی محمودی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Ali Mahmoodi

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian language and literature
دکتر عبدالله واثق عباسی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdollah Vasegh Abbasi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian language and Literature
Sharif Hussain Qasmi
Professor
Specialist: Persian the literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor
University of Shirazu
دکتر رضا مصطفوی سبزواری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Reza Mostafavi Sabzevari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر محمد بارانی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Barani
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
حسن محمدیان

رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hasan Mohammadian

Specialist: strategic Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۳