فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب غنایی - پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1402)

پژوهشنامه ادب غنایی
پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محبوبه اسکندری، یدالله جلالی پندری*، مهدی ملک ثابت صفحات 5-26

  سعدی شیرازی شاعر غزل سرای قرن هفتم است که در تکامل غزل نقش بسیار چشمگیری دارد. شاعر از زبان عاشق روایتگر حالات و سخنان معشوق است. همام تبریزی، عماد فقیه کرمانی و ناصر بخارایی سه شاعر بسیار تاثیرپذیر از سعدی و برخاسته از سه ناحیه مختلف با لهجه های گوناگون اند. دلیل انتخاب این شاعران، تاثیرپذیری از شیوه سعدی و میزان توفیق شان در این تاثیرپذیری بوده است. مساله اصلی پژوهش یافتن پاسخ برای این پرسش هاست که چگونه سخنان معشوق در غزل های سه شاعر مذکور انعکاس یافته است؟ تفاوت ها و شباهت های بیان آنها در نقل سخنان معشوق چیست؟ بر این اساس، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای سخنان معشوق طبقه بندی و تحلیل شده است. نتیجه بررسی ها آشکار نمود که معشوق سخنور غزل با زبان غمزه و زبان بدن سخن می گوید و زمانی با کلام و یا نوشتن نامه، با شاعر گفتگو می کند گاه شاعر کلام او را ساده بیان می کند زمانی به کلام او اطناب می بخشد. مخاطب اصلی سخن معشوق، عاشق است و گاه عناصر زمینی و آسمانی مورد خطاب اویند. عاشق طالب وصال است و معشوق خواهان فراق زمانی عاشق با معشوق موافق و گاهی ناموافق است. شاعر جهت بزرگداشت معشوق با لوازم صورخیال به مزین کردن کلام او می پردازد.

  کلیدواژگان: معشوق، همام تبریزی عماد فقیه کرمانی ناصر بخارایی، پیروان سعدی
 • زهرا اسمعیل یان آذری، نرگس اسکویی*، حسین داداشی صفحات 27-42

  شهرآشوب یکی از گونه های ادب غنایی است که در فرهنگ و ادب ایرانی، ماهیتی مردانه دارد؛ زیرا نیازمند مراودات انسانی-اجتماعی آزادانه ای است که عرف اجتماعی آن را برای زنان نمی پسندیده است. ورود مهستی گنجوی در این عرصه و ابداع شهرآشوب های صنفی در قالب رباعی، واکنش های انتقادی متفاوتی با خود به همراه داشت که در یک مورد یعنی مردانه بودن زبان شهرآشوب های مهستی به اشتراک می رسند. مساله اصلی تحقیق حاضر، ثبوت وجود زبان جنسیتی زنانه در شهرآشوب های مهستی گنجوی بوده است. برای اثبات این مساله، از نظریه القاگری واکه های موریس گرامون در مقایسه انواع واکه های تکرارشونده و نوع القاگری آن در شهر آشوب های امیرخسرو دهلوی و مهستی گنجوی استفاده شد. در این پژوهش که به روش تحقیق ترکیبی (توصیفی-تحلیلی-آماری و قیاسی) انجام یافت، متغیر جنسیت، مبتنی بر دیدگاه عرفی و کلیشه های فرهنگی در موضوعیت نقش های مردانه و زنانه سنجیده شد و این نتایج به دست آمد: نوع القاگری واکه ها در همه گروه های واکه ای (تیره، روشن، درخشان)، در شهرآشوب های مهستی و امیرخسرو دهلوی، به گونه ای معنادار از هم تمایز داشته و بعضا در جهت مخالف یکدیگر قرار دارد. بنابراین می توان ادعا نمود که زبان شعری شهرآشوب های مهستی، برخلاف تصور عمومی، درصد بالایی از زنانگی را داراست.

  کلیدواژگان: شهرآشوب، زبان جنسیتی، مهستی گنجوی، امیرخسرو دهلوی، نظریه موریس گرامون
 • زهرا انصاری*، حسین میرزا نیک نام صفحات 43-58

  یکی از مضمون های رایج در شعر فارسی وصف شراب است که با نام های گوناگونی چون می، باده، نبیذ، سیکی و صهبا در ادب فارسی به چشم می خورد؛ دامنه توصیف باده از وصف رنگ و طعم و بو گرفته تا برشمردن صفات و کارکردهایی چون درمان بخشی، اندوه زدایی و زندگی جاوید بخشی گسترده است. از سوی دیگر در اوستا و دیگر متون زرتشتی با همین الگو در ستایش «هوم»- در سه حالت ایزد، گیاه و آشامه- مواجهیم. در این مقاله پس از برشمردن مضمون های وصفی مشترک هوم در متون زرتشتی و  شراب در شعر غنایی سبک خراسانی، تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که فرضیه انتقال سنت وصف هوم به شعر فارسی چه اندازه قابل دفاع است. مضمون های مشترک دو حوزه متنی مذکور عبارتند از: بخشنده حیات جاوید، درمان بخش، اندوه زدا، شجاع آور، روشن و درخشان، خوب و نیز توصیف رنگ. این پژوهش از نوع کیفی است و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: هوم، شراب، زردشتی، شعر غنایی، سبک خراسانی
 • مهدی اویسی کهخا، کیمیا تاج نیا*، اسماعیل اسلامی صفحات 59-74

  نگارش خودکار به عنوان یکی از اصول اساسی سورریالیست ها، در آثار عرفانی که حاصل تجربه های شخصی و شهودی و لحظه های شور و هیجان شدید عاطفی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. در چنین نگارشی، نویسنده مغلوب احوال خویش است و به جهت غلبه عواطف و هیجان های ناشی از تجربه عرفانی بر فرآیند خلق سخن تسلط ندارد. این شیوه نگارش در آثار کسانی چون سنایی، عطار و مولوی که سخن آ ن ها معمولا حاصل لحظات شور و جذبه و جنون عاشقانه است، نمود بارزی یافته است. لذا در این پژوهش، تلاش می شود تا به شیوه توصیفی - تحلیلی، مهم ترین اصل سورریالیست ها یعنی نگارش خودکار در مثنوی های سیرالعباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر عطار و دفتر سوم مثنوی مولوی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. چنین می نماید که هر سه شاعر در لحظه های شور و جذبه و هیجان های تند عاطفی خویش، تحت تاثیر عشق و جذبه و الهام به بیان عواطف پرداخته اند که بیانگر تجربه هایی از نوع سورریالیسم ناب به شمار می آید و گواه نبوغ راستین و عاطفه و نگرش عمیق آ ن هاست که با تمام گسستگی ها و آشفتگی هایشان، از روحی واحد و یگانه سرچشمه می گیرد.

  کلیدواژگان: سوررئالیسم، نگارش خودکار، متون منظوم عرفانی
 • فراست پیروزی نژاد، پارسا یعقوبی جنبه سرایی*، تیمور مالمیر صفحات 75-96

  در عرفان عاشقانه مساله مواجهه با نظام نشانه ها و کنش نشانه ورزی به نحو خاصی موجب بازنمایی و سامان بخشی به دال کلان جهان وحدت یا وضعیت حضور گردیده است؛ به طوری که کارکرد ارجاعی و قراردادی زبان به غیاب درآورده می شود و نشانه ها کارکرد رمزی و لایه های معنایی عمیق تری می یابند. وجوه دلالی تمثیل ها و استعاره های برسازنده فضای حضور به جهان پیش از هبوط به مرحله پیشازبان بازمی گردد؛ بر همین اساس تجربه حضور در بعد زمان بر محور زمان زیسته تجربه کننده و شکستن زمان و در بعد مکان با روساختی متفاوت و گذر از مکانی کنشی و فیزیکی به فضایی در ساحت تجربه شهودی نمود می یابد. از میان نوشتارهای عرفانی غزل های مولوی از منظر نشانه شناسی تمثیل ها و استعاره های برسازنده فضای حضور یا وحدت متنوع و چند لایه است. سوال اصلی این نوشتار این است که برساخت هنری مولف- راوی غزلیات شمس در بازنمایی فضای حضور در رمزگان زبانی-روایی متن غزلیات شمس چگونه سامان یافته است؟ روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و متناسب با معرفت شناسی حاکم بر متن است. نتیجه نشان می دهد که مولف- راوی غزلیات شمس با روایت پردازی مبتنی بر حضور هر کدام از تمثیل ها و استعاره های خرد و کلان را با  ذیل وجوهی از دال های حوزه های زیستی و معرفتی در جهت تبیین ماهیت فضای رازناک، ابهام آمیز، غیرشفاف، بلعنده، نامتعین، تفکیک ناپذیر، بیکران و منبسط جهان وحدت به کار گرفته است

  کلیدواژگان: غزلیات شمس، حضور، نشانه-شناسی، فضا، زمان و مکان
 • زهرا خاکباز*، ناصر نیکوبخت صفحات 97-112

  یکی از وجوه اهمیت منظومه غنایی ویس و رامین، زنده کردن فرهنگ ایران باستان است، امری که در داستان سمک عیار - قصه ای ایرانی که در دوره سلجوقیان نگاشته شد - نیز مشهود است. نوع حکومت داری، آیین نوش خواری، جنگیدن، سوگند خوردن، تفریح و شکار بزرگان و... در این دو اثر کاملا مطابق با فرهنگ ایران قبل از اسلام است. در خلال داستان سمک، ابیاتی از ویس و رامین تضمین شده که نشان می دهد این منظومه، مطمح نظر نویسنده سمک بوده است لیکن معمولا سمک عیار را اثری حماسی قلمداد می کنند و به همین علت، تاکنون بینامتنیت این داستان با هیچ اثر غنایی دیگری بررسی نشده است. باتوجه به منظوم بودن ویس و رامین و منثور بودن سمک عیار، غنایی بودن یکی و حماسی قلمداد شدن دیگری، در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان نشانه های بینامتنیت را در این دو اثر ردیابی کرد؟ نگارندگان ضمن بررسی هر دو اثر، هفت مولفه مهم را از منظر بینامتنیت بررسی کرده که عبارتند از: منشا عامیانه، اشاره مشترک به نام خورشید شاه، نقش منفی دایه، نامه نگاری، نقش آفرینی زنان، نقش ویژه موسیقی و خنیاگری و نوع سوگندها.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، سمک عیار، ویس و رامین
 • سید علی رضوانی، سید جواد مرتضایی*، مریم صاحی نیا صفحات 113-134

  در آثار نظامی گنجوی، شاعر بلندآوازه سده ششم هجری، به روان شناسی شخصیت های داستان ها توجه ویژه شده است. جستار حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش توصیف، تحلیل و مقایسه، به این پرسش ها پاسخ داده که از 1300 تا 1394 (ش.)بسامد مقالات نظامی پژوهی روان شناسی چه روندی را طی کرده، پژوهشگران به کدام آثار نظامی بیش تر اقبال کرده اند و چرا و کدام حوزه های روان شناسی بیش تر مورد توجه بوده و چرا؟ یافته ها نشان می دهد هرچه زمان پیش می رود، اقبال محققان به نقد روان شناسی آثار نظامی افزونتر شده است؛ هفت پیکر بیش از سایر آثار وی نقد شده که حاکی از عملکرد عامدانه یا غیرعامدانه نظامی در توجه دادن مخاطبان به خصوصیات روانی شخصیتهای هفت پیکر است و آرای یونگ بیش از سایر نظریات به کار رفته که به دلیل تناسب بیشتر این روش برای پژوهش در منظومه های نظامی است. گاهی نویسندگان شبه روان شناسی هایی را به عنوان تحلیل روان شناسانه آثار نظامی مطرح کرده اند که فاقد ارزش پژوهشی است.

  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، روان شناسی ادبیات، مطالعه کمی و کیفی
 • محمود شاهرودی، مریم خلیلی جهان تیغ*، محمد بارانی، احمد شیرخانی صفحات 135-154

  مردمحوری و امپریالیسم اشکال مشابهی از سلطه را علیه زنان که زیردست و غیر تلقی می شوند، به کار می برد که در بسیاری از ابعاد، مشابه و موازی یک دیگرند. رمان "رقص در آینه شکسته"، اثر مهری یلفانی، نویسنده زن مهاجر ایرانی، سعی دارد جامعه سنتی ایران و جامعه مدرن میزبان خود؛ یعنی کانادا را متقاعد به شنیدن صدای مخالف خود کند. او که همیشه و در طول حیات خود از سوی خانواده و جامعه، عنصری دست دوم، بیگانه، فرودست و دیگری تلقی می شده به طرح این مقوله در رمان خود می پردازد و رویکردی انتقادی نسبت به هر دو جامعه سنتی و مدرن میزبان دارد. در این مقاله، پاسخ به سوال چگونگی جلوه های "دیگری" و هویت زن مهاجر از دو منظر کلی در این رمان مورد تحلیل تاویلی و توصیفی قرار گرفته است و نشان می دهد که نه تنها در جامعه  مرد سالار سنتی، مرد تصمیم گیرنده اصلی در همه امور برای زنان است و زن به عنوان دیگری، هویت انسانی خود را از دست می دهد بلکه در جامعه مدرن میزبان نیز، به مهاجران اعم از زن و مرد و به زن به طور اخص به عنوان فرودست نگریسته می شود و آنان باید تابع نظام و فرهنگی باشند که از سوی جامعه غربی مورد تایید و تاکید قرار می گیرد و در میان این دیگر انگاری ها است که شخصیت و هویت دوگانه زنان مهاجر شکل می گیرد که آن ها را به نوعی ندامت گزیرناپذیر از مهاجرت می کشاند.

  کلیدواژگان: هویت، دیگری، پسااستعمار، رقص در آینه شکسته، یلفانی
 • علی صباغی*، طاهره میرهاشمی صفحات 155-170

  حکیم نظامی گنجوی سراینده ای صاحب سبک و شاعری جریان ساز در آفرینش منظومه های غنایی در تاریخ ادبیات فارسی است. خسرو و شیرین نخستین منظومه غنایی شاعر، داستان دلدادگی، عشق و هوس و نمونه درخشان تن کامه سرایی  در شعر فارسی است. این جستار به تحلیل کاربرد حسن تعبیر در خسرو و شیرین می پردازد و در صدد است تا به این پرسشها پاسخ دهد که: حسن تعبیر برای بیان و بازنمایی چه موضوع هایی در خسرو و شیرین به کار رفته است؛ حسن تعبیر از طریق چه شگردهای ادبی و بلاغی در خسرو و شیرین بازتاب یافته است و چه عواملی زمینه و بستر شکل گیری حسن تعبیر در خسرو و شیرین را فراهم ساخته است. نگارندگان داده های تحقیق را از متن داستان به روش استقرای تام استخراج کرده و به روش توصیفی تحلیلی به تبیین کاربرد حسن تعبیر در منظومه پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موضوعاتی مانند واژگان و مفاهیم تابو، امور هراس انگیزی همچون مرگ، بیماری و پریشان حالی و توصیفات عشقبازی و هوسرانی در متن داستان با بهره‎گیری از حسن تعبیر بیان شده است و شاعر از شگردهای بلاغی استعاره، تشبیه و کنایه در بیان مفاهیم ممنوع و تنش زا استفاده کرده است و کوشیده است از این طریق وجهه خود و مخاطبان بالفعل و بالقوه داستان را حفظ کند.

  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، بلاغت، حسن تعبیر
 • پیمان کریمی کاکاوند، علی حیدری*، قاسم صحرائی صفحات 171-188

  غیاب؛ به عنوان ویژگی ذاتی زبان، دارای دو سطح است. سطح اول، غیاب در سطح معمولی زبان و سطح دوم، غیاب مضاعف که مربوط به ادبیات است. شاعران با استفاده از فنون و ترفند های بلاغی، برخی مضامین را یا به منظور خلق زیبایی یا به دلیل محدودیت های اخلاقی که برای خود قایل می شوند و یا منع و کنترل های اخلاقی و سیاسی که در جامعه وجود دارد، به غیاب می رانند. نظامی از جمله شاعرانی است که با مهارت فراوان، با توجه به محتوای منظومه های عاشقانه اش، غیاب را از ساده ترین سطح تا ممنوع ترین شکل آن برای بازنمایی امر بدنی در شعر خود به کار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، خسرو و شیرین نظامی است که در آن ابیاتی که امر بدنی در آن ها به غیاب رانده شده است، به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، سپس براساس حوزه های معرفتی-رفتاری به کار گرفته شده توسط شاعر، طبقه بندی شده اند. در ادامه مشخص گردیده است که شاعر از پانزده حوزه معرفتی- رفتاری استفاده کرده است. بیشترین فراوانی ابیات دارای غیاب امور مگو و امور تابویی مربوط به کشاورزی با25 درصد و احجار و سنگ های قیمتی با 15 درصد کل ابیات است. در میان حوزه های به کار گرفته شده، حوزه های آیین سوارکاری و حوزه ادویه و اغذیه با 2 درصد مجموع ابیات سطح دوم و سوم دارای کمترین فراوانی ابیات هستند.

  کلیدواژگان: خسرو و شیرین، نظامی، غیاب، امر بدنی، تابوهای بدنی
 • مینا کشاورز رضوان، ابراهیم رنجبر*، سکینه رسمی صفحات 189-204

  پژوهش درباره رمان و داستان غنایی به عنوان زیر مجموعه ای از ادبیات غنایی، یکی از زمینه های مطالعاتی نوین در نقد داستان محسوب می شود که تاریخچه آن به دهه های اخیر بازمی گردد. برای نخستین بار آیلین بالدشویلر در مقاله ای در سال 1969 از عنوان داستان غنایی برای تعدادی از داستان هایی که واجد ویژگی های غنایی بودند، استفاده کرد؛ از آن پس، پژوهشگران برجسته ای چون رالف فریمن و جاناتان کالر، افق های دید این نوع مطالعه را گسترش دادند و بر غنای آن افزودند؛ در نتیجه امروزه معیارهای دقیق تر و علمی تری برای شناسایی و تحلیل آثار داستانی غنایی وجود دارد. مقاله پیش رو، به دنبال بررسی و تحلیل رمان شب های تهران از غزاله علیزاده  برمبنای نظریه  غنایی جاناتان کالر است. جاناتان کالر هر متن غنایی را چه نوع نثر چه شعر، تنها بر اساس یک شاخصه اصلی غنایی می شمارد و آن عنصر عاطفه است و برای این شاخص اصلی، پنج زیرشاخه و مصداق قایل است. در  مطالعه حاضر، این سوال مطرح است که وجود چه عناصر و مولفه هایی در این اثر  باعث شده که یک رمان مدرن غنایی محسوب شود. نتایج حاکی از آن است که می توان شب های تهران  را یکی از بهترین نمونه های رمان غنایی محسوب کرد؛ زیرا مهمترین ویژگی های داستان و رمان غنایی که در نظریهکالر مطرح شده، مانند: عاطفه غم و اندوه، عاطفه شادی، عاطفه خشم، عاطفه اعجاب و شگفتی و عاطفه عشق و دوستی با کیفیت و کمیت قابل ملاحظه در این اثر  به کار رفته است.

  کلیدواژگان: رمان غنایی، جاناتان کالر، غزاله علیزاده، شب های تهران
 • فاطمه مدرسی*، هادی طیطه صفحات 205-218

  احمد شاملو در شعر کیفر که بازتابی از واقعیت موجود زندگی اوست و این شعر را در زندان قصر در سال 1334 سروده است، به توصیف فضای زندان می پردازد. راوی در این شعر، دیگر زندانیان را قاتل و دزد معرفی می کند و خود را مبرا از آن صفات و ویژگی ها می بیند. نگارندگان در این پژوهش برآنند ایدیولوژی حاکم بر این سروده را بررسی کنند. بر اساس نظریه مربع ایدیولوژیک ون دایک که یک نظریه در حوزه تحلیل انتقادی گفتمان محسوب می شود با روش تحلیلی توصیفی به شگردها و تمهیدات به کاربسته شده از جمله، تمهیدات بلاغی، گزینش واژگان و تعدی در نحو برای برجسته کردن عیوب دیگری و فروکاستن عیوب خود و رفع آن عیوب از خود بپردازند. برآیند این پژوهش نشان می دهد، راوی در این سروده نه تنها تمام کاراکترهای روایت را با صفاتی که دارای بار معنایی منفی هستند، توصیف و ویژگی های منفی را از خود رفع می کند، بلکه با به کارگیری شگردهای فوق بر آن ها تاکید می کند و شخصیت های فرعی موجود در سروده را نیز با ویژگی های منفی به تصویر می کشد.

  کلیدواژگان: احمد شاملو، شعر کیفر، مربع ایدئولوژیک، ون دایک
 • فرشته ناصری* صفحات 219-236

  مینی مالیسم نتیجه تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چند دهه اخیر است که در هنرهای تجسمی و غیرتجسمی به شکل چشمگیری نمود و بروز یافته است. در حوزه ی ادبیات داستانی، پیدایش مینی مالیسم را علاوه بر تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی، نتیجه تلاش فرمالیست ها در جهت نوآوری و ایجاد شیوه های تازه دانسته اند با توجه به اینکه منشا داستان کوتاه و داستانک، طبق نظر فرمالیست ها، حکایت است، حکایت های هزارویک شب به عنوان یکی از مهم ترین آثار ادبیات غنایی با برخورداری از شاخصه های گوناگون داستانی بستر مناسبی را جهت تبیین مبانی مینی مالیستی کلام فراهم می آورند. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، به بیان مراتب اجتماعی روایت های این اثر پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین مبانی ادب غنایی در قصه های هزار ویک شب بر مبنای شاخصه های مکتب مینی مالیسم است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هریک از قصه ها، با ساختاری کوتاه درصدد بیان وقایعی از زندگی روزمره ی آدمیان با تکیه بر افکار، عقاید، مبانی و آداب ورسوم یک دوره است که مناسبات اجتماعی و اخلاقی آن دوره را با تکیه بر عناصر خرافی و نمادهای شناخته شده، در یک جامعه، مورد نقد و بررسی قرار می دهند. سوال اصلی تحقیق در پژوهش حاضر این است که مکتب هنری مینی مالیسم و شاخصه های آن، چگونه بن مایه های داستان های غنایی هزارویک شب را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: ادبیات غنایی، هزارویک شب، مینی مالیسم، مکتب، شهرزاد قصه گو
|
 • Mahboobeh Eskandari, Yadollah Jalali Pandari *, Mahdi Maleksabet Pages 5-26

  Saadi Shirazi is a ghazal poet of the 7th century, who plays a significant role in the evolution of the ghazal. The poet is the narrator of the feelings and words of the lover through the language of the lover. Homam Tabrizi, Imad Faqih Kermani and Nasser Bokharaei are three very influential poets from Saadi and originated from three different regions with different dialects. The reason for choosing these poets was the influence of Saadi's style and the extent of their success in this influence. The main problem of the research is to find answers to these questions, how are the words of the beloved reflected in the sonnets of the three mentioned poets? What are the differences and similarities of their expressions in quoting the lover's words? Based on this, by using the analytical-descriptive method and using library resources, the words of beloved have been classified and analyzed. The results of the investigation revealed that the beloved of the lyricist of the ghazal speaks with a sad language and body language, and sometimes he talks with the poet through words or writing a letter, sometimes the poet expresses his words simply, and sometimes he reprimands his words. The main audience of the lover's speech is the lover, and sometimes earthly and heavenly elements are addressed. A lover is a seeker and a lover wants separation. Sometimes the lover agrees with the beloved and sometimes disagrees. In order to honor his beloved, the poet embellishes his words with imaginary accessories.

  Keywords: The beloved, Homam Tabrizi, Emad Faqih Kermani, Naser Bokharaei, Followers of Saadi
 • Zahra Esmail-Yan Azar, Narges Oskouie *, Hoseyn Dadashi Pages 27-42

  Shahrashoob(City rioter)is one of the types of lyrical literature that has a masculine nature in Iranian culture and literature. Because it requires free human-social interactions that the social customs do not like for women. Mahsati-Ganjavi's entry into this arena and the invention of trade union riots in the form of a quartet brought with it different critical reactions, which are shared in one case, namely, the masculinity of the language of Mahsati's riots. The main issue of the present research was the proof of the existence of female gender language in the city of Mahsati Ganjavi riots. To prove this issue, Morris Grammon's theory of vowel induction was used in comparing the types of repeated vowels and their induction type in the cities of Amir Khosrow Dehlavi and Mehsti Ganjavi. In this research, which was conducted using a combined research method (descriptive-analytical-statistical and comparative), the gender variable, based on the traditional view and cultural stereotypes in the subjectivity of male and female roles, was measured and these results were obtained: the type of vowel induction in all Vowel groups (dark, bright, bright) in Mahsati's and Amir Khosrow Dehlavi's Shahrashoobs are significantly different and sometimes they are in opposite directions. Therefore, it can be claimed that the poetic language of Mahsati riots, contrary to popular opinion, has a high percentage of femininity.

  Keywords: Shahrashoob(City rioter), gendered language, Mahsati Ganjavi, Amir Khosrow Dehlavi, Maurice Grammont theory
 • Zahra Ansari *, Hosain Mirza Niknam Pages 43-58

  The description of wine (and the othere names of wine such as: mey, Bade, nabiz, siki and sahba) is one of the most common themes in Persian poetry. From describing its color, taste, and smell to enumerating its properties and functions such as healing, alleviation of grief, and immortality of life. In the Avesta and other Zoroastrian texts, we find the same pattern in the praise of "haoma" in three forms: God, Plant, and Drink. In this article, after enumerating the common descriptive themes of Zoroastrian haoma and sharab (wine) in Khorasan style poetry, we will attempt to answer the question of how tenable is the hypothesis of the transfer of the Zoroastrian haoma tradition to Persian poetry. The common themes of the two mentioned textual fields are: giver of eternal life, healer, grief-reliever, brave-maker, bright, shining and good as well as description of colors. This research is qualitative in nature and was conducted using the content analysis method.

  Keywords: Hoom, wine, Zoroastrian, Lyrical poetry, Khorasani Style
 • Mehdi Oveisi Kahkha, Kimia Tajnia *, Esmail Eslami Pages 59-74

  Automatic writing is very important because it is one of the basic principles of surrealists in mystical works that are the result of personal and intuitive experiences and moments of intense emotional excitement. In this kind of writing, the author is overwhelmed by his/her circumstances and does not have control over the process of creating speech due to the overcoming of emotions caused by mystical experience. This way of writing is prominent in the works of Sanai, Attar, and Rumi, for example, whose words are usually the result of passionate moments and romantic madness. Therefore, in this research, the most important principle of the surrealists, i.e., automatic writing, is investigated and analyzed through a descriptive-analytical method in the Seir al-Ebad elal-Ma'ad by Sanai, The Conference of the Birds by Attar, the third book of Masnavi by Rumi. It seems that all three poets expressed their emotions under the influence of love, passion, and inspiration in their moments of intense emotional excitement, which is considered as pure surrealism experiences. It is a proof of their true genius and deep emotion and attitude, which, with all their dissociations and disturbances, originates from a single soul.

  Keywords: Surrealism, Automatic Writing, Mystical Poetic Texts
 • Farasat Piroozinejad, Parsa Yaghoobi *, Timor Malmir Pages 75-96

  In love mysticism, the issue of encountering the systems of signs and the act of signifying in a special way has led to the representation and organization of the macro-sign of the world unity or the state of presence. That is the way that the referential and arbitrary function of language turns to be absent, and the signs acquire symbolic functions and deeper layers of meaning. The signifying aspects of allegories and metaphors reconstructing the atmosphere of presence in the world before the annihilation dates back to the pre-language stage. Based on this, the experience of presence in line with the experiencer's lived time, and the time split in the place dimension with a different structure and passing from an active and physical place comes out in atmosphere in the field of intuitive experience in a different surface structure, and passing over an actional and physical place. Among the mystic writings, Rumi’s sonnets, from semiotics’ perspective, are allegories and metaphors reconstructing presence atmosphere or diverse and multi-layered unity. The main question in this article is that how the artistic reconstruction of the author-narrator of Shams-e Tabrizi’s sonnets in representing the atmosphere of presence existent in the lingual-narrative codes of the text is organized? The research methodology is descriptive-analytical, and properly in line with the epistemology that governs the text. The result demonstrates that, through narrating based on the presence, the author-narrator of Shams-e Tabrizi’s sonnets has utilized each of the allegories and micro-macro metaphors with signifiers of biological and epistemological domains so as to explain the nature of the mysterious, ambiguous, opaque, devouring, indeterminate, inseparable, infinite and extended atmosphere of the unity world.

  Keywords: Shams-e Tabrizi’s sonnets, presence, Semiotics, Atmosphere, time, plac
 • Zahra Khakbaz *, Naser Nikoubakht Pages 97-112

  One of the main aspects of Veis and Ramin poem is its attempt at reviving ancient Iranian culture, what we can also observe in the story of Samak-e- Ayar an Iranian story written in the time of Seljuk Empire. The two works borrow certain cultural elements such as the type of governing, drinking custom, war, swearing, entertainment, hunting, among others from the pre-Islamic era. There are some mentions of Veis and Ramin in the story of Samak Ayyar which shows that the author was aware of this former work. However, Samak-e- Ayyar is considered an epic work and thus far, no intertextual analysis of these two works has been done. As Veis and Ramin is written in poetry, and Samak-e-Ayar in prose, the former lyrical and the latter epic, this study aims to provide an intertextual reading of the two works. The findings suggest seven intertextual elements: the folkloric origin, common reference to sun-king, the negative role of nurse maid, letter writing, role playing of women, the role of music and different types of swears.

  Keywords: Intertextuality, Samak-e- Ayyar, Veis, Ramin
 • Seyedali Rezani, Seyed Javad Mortzaei *, Maryam Salehi Nia Pages 113-134

  This article explains the differences between various works of Ganjavi in terms of their suitability for psychological critique and investigates the employment of diverse psychological theories to critique Nezāmi’s works qualitatively and quantitatively. It is a library study and employs descriptive- comparative analysis method. 32 articles are examined based on analysis of each of Nezāmi’ works and the psychological aspects of them are examined in four areas: Lacan-Freud's theories, Jung-Campbell's hypotheses, general psychology, and psychology of colors. As time goes on, the investigators' interest in criticizing the psychology of Nezāmi’s poetry increased. Haft Peykar has been criticized more than other works psychologically, which indicates the intentional or unintentional Nezāmi’s attitude towar the psychological characteristics of the story characters. Of the four mentioned areas of psychology scholars have used Jung's theories far more than other approaches, which may be due to the greater appropriateness of this method for studying Nezāmi’s poetry. Nezāmi in ​​his Haft Peykar provides the most suitable ground for psychological studies, and Jung's theories provide the most appropriate method for the psychological critique of Nezāmi's works. In some cases, the authors have suggested pseudo-psychology as a psychological analysis of Hakim Ganjavi's works that has no research value.

  Keywords: Nezāmi Ganjavi, Psychology of Literature, Quantitative, qualitative study
 • Mahmood Shahroodi, Maryam Khalili *, Mohammad Barani, Ahmad Shirkhani Pages 135-154

  Populism and imperialism use similar forms of domination against women who are considered subordinate and different, which are similar and parallel to each other in many dimensions. The novel "Dancing in a Broken Mirror", written by Mehri Yalfani, an Iranian immigrant woman writer, tries to convince the traditional society of Iran and the modern society of its host, Canada, to listen to its opposition. He, who was always considered a second-hand, alien, Subaltern and other element by his family and society throughout his life, deals with this category in his novel and has a critical approach towards both traditional and modern host societies. In this article, the answer to the question of the manifestation of "otherness" and the identity of immigrant women from two general perspectives in this novel has been analyzed interpretatively and descriptively, and it shows that not only in the traditional patriarchal society, the man is the main decision-maker in all matters. It is for women and women lose their human identity as Other, but also in the modern host society, immigrants, both men and women, and women in particular, are viewed as inferior and they must be subject to the system and culture that It is approved and emphasized by the western society, and it is among these other ideas that the dual character and identity of migrant women is formed, which leads them to a kind of inevitable regret from migration.

  Keywords: identity, other, post-colonial, dancing in the broken mirror, Yalfani
 • Ali Sabbaghi *, Tahere Mirhashemi Pages 155-170

  Hakim Nizami Ganjavi is a poet with a style and creator of the literary movement in the creation of lyrical versified stories in the history of Persian literature. Khosrow and Shirin is the first lyrically versified story of the poet, the story of affection, love, and lust, and a brilliant example of body pleasure composition in Persian poetry. This article analyzes the use of euphemism in Khosrow and Shirin and seeks to answer the following questions:  euphemism has been used to express and represent what themes in Khosrow and Shirin; What kind of literary and rhetorical tricks has been reflected in Khosrow and Shirin through euphemism, and what factors have provided the ground for the formation of euphemism in Khosrow and Shirin. The author has extracted research data from the text of the story by complete inductive method and has explained the use of euphemism in the versified story by the descriptive-analytical method. The results show that themes such as words and concepts of taboo, death, and descriptions of making love and lust in the text of the story have been expressed using euphemism and the poet has used rhetorical techniques of simile, metaphor, and irony in expressing forbidden and challenging concepts, and by this way has tried to maintain his image and that of the actual and potential audience of the story.

  Keywords: Nizami Ganjavi, Khosrow, Shirin, rhetoric, Euphemism
 • Payman Karimi Kakavand, Ali Heidari *, Ghasem Sahraei Pages 171-188

  Absence as an inherent feature of language has two levels. The first level, the absence in the normal level of language and the second level, the double absence which is related to literature. By using rhetorical techniques and tricks, poets use some themes either to create beauty or because of the moral limitations they place on themselves or the moral and political prohibitions and controls that exist in the society. They take absent. Nizami is one of the poets who skillfully, according to the content of his romantic poems, has used absence from the simplest level to the most forbidden form to represent the physical matter in his poetry. The statistical population of the present research is Khosrow and Shirin Nizami, in which the verses which the physical aspect is absent, They have been collected in a library manner and have been analyzed by analytical-descriptive method and using the content analysis technique, then they have been classified based on the epistemic-behavioral domains used by the poet. In the following, it is clear that the poet has used fifteen cognitive-behavioral domains. The highest frequency of verses has the absence of unquoted matters and taboo matters related to agriculture with 25% and stones and precious stones with 15% of all verses. Among the fields used, the fields of horse riding and spices and food have the lowest frequency of verses with 2% of the total number of second and third level verses.

  Keywords: Khosrow, Shirin, Nizami, Absence, Physical matters, Physical taboos
 • Mina Keshavarz Rezvan, Ebrahim Ranjbar *, Sakine Rasmi Pages 189-204

  considered as a new field of study in story criticism that its history goes back to recent decades when it was Eileen Baldeshweiler, who used the topic of lyric story in her essay (1969) for the first time and for some stories that contain the especial elements of lyric novel. After that, some other eminent scholars such as Ralph freeman and Jonathan culler have expanded the horizons of this study and thus today there are some more exact and scientific criteria for the ones who are interested in studying the domain of lyric novel. the present essay is going to study the novel of shabhaye Tehran of Ghazale Alizade on based on jonathan culler theory of lyric story. Cullers theory includes five main emotions with their subdivisions. In the present study, this question was answered: what elements and factors have characterized the shabhaye Tehran novel as a modern lyric story? The results show that shabhaye Tehran can be considered as one of the best examples of lyric novel in Persian literature because the most important features of lyric story raised in Jonathan culler are found in it with high frequency and considerable quality.

  Keywords: lyric novel. Shabhaye tehran. Ghazale Alizade. Jonathan culler
 • FATEMEH MODARRESI *, Hadi Tite Pages 205-218

  In the poem of Keifar, by using rhetorical devices, Shamlou has described and highlighted other defects and fixed these defects from himself. Among these cases, we can point out the secondary purpose of the textual coherence being an indefinite, which is made indefinite in order to humiliate and show the importance of the indefinite, thus highlighting the flaws and negative characteristics of the other, and one of the characters The killer portrays himself in the narrative. In the description of another murder, he even describes the character of the victim with the ironic phrase "round teeth" in order to highlight the flaws of one of the secondary characters in the narrative, and in this way, he projects and absolves himself of those flaws. The poet introduces the dream of other prisoners as a place of killing and terror and compares his dream to a mountain in order to eliminate the negative characteristics and defects that he puts forward about others and emphasize it. By using rhetorical devices and using Sanate Estekhdaam, the poet intends to use the word "hated" to have two meanings, so that this word in connection with the soil also evokes the meaning of the devourer.

  Keywords: Ahmad Shamlou, Keifar's poem, ideological square
 • Freshteh Naseri * Pages 219-236

  Minimalism is the result of the social, political and cultural developments of the last few decades, which has been manifested in visual and non-visual arts in a significant way. In the field of fictional literature, the emergence of minimalism, in addition to the influence of political and social conditions, has been considered the result of formalists' efforts to innovate and create new methods, considering that the origin of short stories and short stories, according to formalists, is anecdotes, the tales of the Thousand and One Nights as one of The most important works of lyrical literature provide a suitable platform for the explanation of the minimalistic foundations of Kalam. In the present research, the social levels of the narratives of this work have been discussed with the analytical descriptive method. The main goal of this research is to investigate and explain the basics of lyrical literature in the stories of the Thousand and One Nights based on the characteristics of the school of minimalism. The results of the research show that each of the stories, with a short structure, tries to express the events of people's daily life by relying on the thoughts, beliefs, foundations and customs of a period, and the social and moral relations of that period by relying on superstition elements and well-known symbols. In a society, they are criticized. The main research question in the present study is how the art school of minimalism and its characteristics explain the themes of the lyrical stories of the Thousand and One Nights.

  Keywords: lyrical literature, Thousand, One Nights, minimalism, school, Shahrazad the storyteller