درباره نشریه
ISSN:
2476-4108
eISSN:
2476-3772?
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سراج الدین وحیدی
سردبیر:
دکتر عباس افلاطونیان
مدیر اجرایی:
دکتر مرتضی انوری
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدحسن شیخها
ویراستار انگلیسی:
ماریا فقیهی
مسئول اشتراک:
زهراسادات مرتضوی فر
تلفن:
035-38248348
دورنگار:
035-38248348
سایت اختصاصی:
ijrm.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، صفاییه، خیابان بوعلی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد، ، کدپستی: 8916877391
صندوق پستی:
999-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/25
مدیر مسئول
دکتر سراج الدین وحیدی
مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Serajedin Vahidi
Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر عباس افلاطونیان
استاد مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری، موسسه تحقیقات باروری یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Abbas Aflatoonian
Professor Research and Clinical Center for Infertility, Yazd Reproductive Sciences Institute
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology and Infertility
اعضای تحریریه
دکتر بهروز افلاطونیان
مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Behrouz Aflatoonian
Stem Cell Biology Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ریحانه عزیزی
دکتر ریحانه عزیزی
گروه غدد درونریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Raihaneh Azizi
Department of Endocrinology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر تهمینه فرج خدا
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری در مراقبت پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Tahmineh Faraj Khoda
Associate Professor Reproductive Health Research Center for Nursing and Midwifery Care
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر نیما نریمانی
دکتر نیما نریمانی
پژوهشی و مرکز بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nima Narimani
esearch and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmad

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
دکتر احمد حسینی
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ahamd Hosseini
Professor Cellular & Molecular Biology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد افخمی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دیابت یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Afkhami Ardakani
Professor Yazd Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
دکتر نوید اسفندیاری
استادیار ایمونولوژیست، تورونتو، کانادا
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Navid Esfandiari
Assistant Professor
Specialist: bstetrics and Gynecology
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر رباب داور
مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Robab Davar
Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید مهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor Department of Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی
استاد مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بورد تخصصی زنان و زایمان، فلوشیپ نازائی و IVF
Mohammad Ali Karimzadeh Meybodi
Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology Board, Infertility Fellowship and IVF
دکتر سید محمد کاظمینی
دکتر سید محمد کاظمینی
استاد گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
Seyyed Mohammad Kazemeini
Professor Department of Urology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Kidney and genitourinary surgery
دکتر محمدعلی خلیلی
دانشیار مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ali Khalili
Associate Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Elizabeth Ann Lenton
Elizabeth Ann Lenton

Thomas Monsees
Thomas Monsees

Specialist: Dermatology and Andrology
دکتر علیرضا فاضلی
استاد
Alireza Fazeli
Professor University of Sheffield,UK
Specialist: Reproduction and Developmental Medicine
دکتر نسرین قاسمی
مرکز تحقیقات سقط جنین
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nasrin Ghasemi
Abortion Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علیرضا طالبی
دانشیار مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ali Reza Talebi
Associate Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر معرفت غفاری نوین
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marefat Ghaffari Novin
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biology and Anatomical sciences
دکتر مژده صالح نیا
استاد بخش ناباروری بیمارستان شریعتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojdeh Salehnia
Professor Department of Infertility, Shariati Hospital
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Histology and Embryology
دکتر اشرف معینی
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ashraf Moini
Professor Department of Gynecology and Obstetrics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا معین
دکتر محمدرضا معین
مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Moein
Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
دکتر مریم پوررضا
دکتر مریم پوررضا
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Pour Reza
Department of Gynecology and Obstetrics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Mojtaba Yassini Ardekani
Professor Department Of Psychiatry
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر رضا افلاطونیان
گروه غدد درون ریز و نازایی زنان پژوهشگاه رویان
Reza Aflatoonian
Department of Endocrine and Infertility, Royan Institute
دکتر مرتضی انوری
مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تشریح
Morteza Anvari
Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
ماریا فقیهی
ماریا فقیهی

مدیر اجرایی
دکتر مرتضی انوری
مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تشریح
Morteza Anvari
Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۴۳