فهرست مطالب

International Journal of Reproductive BioMedicine
Volume:22 Issue: 2, Feb 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/01/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 89-100
  مقدمه

  سیکلوفسفامید (CP) اثرات منفی بر سیستم تولید مثل دارد. سلول های بنیادی و متابولیت های آنها جهت افزایش باروری پس از شیمی درمانی مورد استفاده قرار گرفته اند.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر محیط مشروط (Conditioned medium: CM) مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر اثرات سمی CP بر بیضه ها انجام شد.

  مواد و روش ها

  سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان استخراج، محیط مشروط جمع آوری و 25 برابر تغلیظ شد. 24 سر موش های صحرایی نر نژاد ویستار (8 هفته، 250-200 گرم) به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل، CP، CP+DMEM، CP+CM .CP به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به شکل تک دوز تزریق شد. دو هفته پس از تجویز سیکلوفسفامید، CM از طریق مجرای وابران بیضه تزریق شد. پارامترهای اسپرم، هیستوپاتولوژی بیضه و سطح تستوسترون دو ماه پس از درمان بررسی شد. بیان ژن های Bax و Bcl2 توسط real-time polymerase chain reaction مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  CP بر بافت شناسی بیضه (001/0 < p) و کیفیت اسپرم (001/0 < p) تاثیر منفی داشت. CP بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز را تغییر داد (001/0 < p). درمان با CM بیان Bax را صورت معنی داری کاهش داد (001/0 < p)، در حالی که بیان Bcl2 را به طور معنی داری افزایش نشان داد (01/0 = p). CP تعداد اسپرم (03/0 = p)، زنده مانی (001/0 < p) تحرک (001/0 < p)، تعداد اسپرماتوگونی (001/0 < p) و ضخامت اپیتلیال لوله های بیضه (02/0 = p) را بهبود داد.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که CM تولید شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ممکن است در درمان های ناباروری ارزشمند باشد و عوارض جانبی CP را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، سیکلوفسفامید، محیط شرطی شده، آپوپتوز، اسپرماتوژنز
 • صفحات 101-110
  مقدمه

  نشان داده شده است که روش زایمان تغییرات دراز مدت و پایدار در فیزیولوژی زاده ها ایجاد می کند.

  هدف

  ارزیابی ارتباط بین روش زایمان و حساسیت به محرک های حرارتی و شیمیایی در زاده های ماده بالغ در موش های صحرایی.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 56 موش صحرایی ماده بالغ (220-200 گرم) متولد شده با زایمان واژینال (28 = n) یا سزارین (28 = n) استفاده شد. التهاب پا القا شده با فرمالین استفاده شد. آستانه درد حرارتی در تست های کشش دم و صفحه داغ تعیین شدند. همچنین، سطوح نخاعی پروتئین های c-fos و c-jun در تست وسترن بلات ارزیابی شدند.

  نتایج

  درد القا شده با فرمالین در موش های صحرایی متولد شده با سزارین در مقایسه با موش های متولد شده با زایمان طبیعی کاهش یافت (001/0 < p). آستانه پایه درد و بی دردی القا شده با مورفین در گروه سزارینی در مقایسه با گروه متولد شده با زایمان طبیعی افزایش یافت. آزمایش ایمنوبلات یک کاهش قابل توجه در سطوح پروتئین c-fos و c-jun در حیوانات سزارینی در مقایسه با گروه زایمان طبیعی نشان داد (01/0 < p). درمان با مورفین مقادیر پروتئین ها را در گروه سزارین افزایش داد (05/0 < p).

  نتیجه گیری

  در مجموع موش های متولد شده با سزارین در مقایسه با موش های حاصل از زایمان طبیعی حساسیت کمتری به درد نخاعی و فعالیت عصبی نشان دادند. 

  کلیدواژگان: زایمان، سزارین، درد، التهاب، موش های صحرایی
 • صفحات 111-126
  مقدمه

  بر اساس منابع طب سنتی ایرانی، دانه انجره یا (UPS) Urtica pilulifera L. اثرات مثبتی بر ناباروری زنان دارد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی اثرات سودمند و مکانیسم زمینه ای عصاره هیدروالکلی دانه انجره بر روی مدل ذخیره تخمدان کاهش یافته (DOR) القا شده توسط سیکلوفسفامید (CTX) در موش Balb/c انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه حیوانی، یک تک دوز داخل صفاقی سیکلوفسفامید (75 میلی گرم بر کیلوگرم) برای ایجاد مدل DOR تجویز شد. 25 موش ماده Balb/c به طور تصادفی به 5 گروه شامل کنترل سالم (سالین نرمال)، مدل (DOR)، DOR+50, DOR+100, DOR+200 (mg/kg UPS) تقسیم شدند و به مدت 14 روز گاواژ انجام شد. سطح هورمون های استروئیدی، نشانگرهای استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و تغییرات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ترکیبات موجود در دانه گزنه با روش GC/Mass انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که عصاره انجره  (UPS)باعث کاهش غلظت مالون دی آلدهید (MDA) و آپوپتوز و همچنین افزایش فعالیت آنزیم سوپراکساید دیسموتاز (SOD) در مدل DOR به صورت وابسته به دوز می شود. علاوه بر این، اثر تعدیل کننده بر روی هورمون های استروئیدی مانند FSH، LH و E2 اعمال می کند. تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژیک پتانسیل درمانی عصاره UPS را نشان داد. ترکیبات شیمیایی اصلی UPS عبارت بودند از لینولئیک اسید (25/%59)، هگزادکانوییک اسید (36/%10) و اولئیک اسید (29/%8).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که عصاره UPS دارای پتانسیل درمانی در مدل ذخیره تخمدانی کاهش یافته یا DOR است و یک گزینه درمانی جایگزین ارائه می کند. این پتانسیل به کاهش استرس اکسیداتیو، تعدیل آپوپتوز و تنظیم هورمون های استروئیدی نسبت داده می شود که می تواند با اثرات مفید مشاهده شده از اسیدهای چرب بر بهبود باروری مرتبط باشد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، اسیدهای چرب، ناباروری زنان، داروهای گیاهی، طب ایرانی، استرس اکسیداتیو
 • صفحات 127-136
  مقدمه

  مطالعات سیتوژنتیک و همراهی نشان داده است که پلی مورفیسم های ژن های فولات می تواند خطر عدم تفرق صحیح کروموزومی و آنوپلوئیدی را افزایش دهد. پلی مورفیسم های ژن متابولیسم کننده فولات در مادران مبتلا به سندرم داون (DSM) در جمعیت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. حامل فولات کاهش یافته 1 (RFC-1) و سیستاتیونین بتا سنتاز (CBS) دو آنزیم کلیدی در متابولیسم فولات هستند.

  هدف

  دو پلی مورفیسم رایج CBS 844ins68 و RFC-1 A80G برای تعیین خطر احتمالی آنها در داشتن نوزادان DS در مادران جوان استان خوزستان، ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 100 مادر دارای فرزند سندروم داون تریزومی 21 انجام شد. 100 مادر دارای همخوانی سن و قومیت با حداقل دو فرزند سالم و بدون سابقه بارداری غیرطبیعی به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. همه مادران از استان خوزستان بودند. شرکت کنندگان از ژوئن 2019 تا آوریل 2021 جمع آوری شدند. DNA ژنومی از خون محیطی استخراج شد. CBS-844ins68 و RFC-1-A80G به ترتیب با استفاده از PCR-electrophoresis و RFLP ژنوتیپ شدند.

  نتایج

  در ارتباط با RFC-1، فراوانی ژنوتیپ های AG و GG در مادران مبتلا به سندرم داون به طور معنی داری بیشتر از مادران شاهد بود (ریسک خطر به ترتیب 38/2 و 07/3). ژنوتیپ هتروزیگوت CBS 844ins68 در بین مادران مبتلا به سندرم داون به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود (ریسک خطر 419/2). در نتیجه همزمانی وقوع هموزیگوت هر دو واریانت، ریسک خطر به طور قابل توجهی به 667/6 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  پلی مورفیسم های مورد مطالعه احتمالا استعداد داشتن فرزند سندروم داون را افزایش می دهند. با این حال، قومیت، تغذیه و اپیستازی عوامل قابل توجهی هستند که باید در مطالعات آینده مورد ارزیابی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سندروم داون، فولیک اسید، پلی مورفیسم، CBS، RFC-1
 • صفحات 139-148
  مقدمه

  یک شریان نافی منفرد (SUA) ممکن است با یک ناهنجاری منفرد یا چندین ناهنجاری مادرزادی همراه باشد. اگرچه ناهنجاری های مرتبط با SUA به صورت اولیه می توانند باعث مرگ و میر پری ناتال بالا شوند، اما اهمیت بالینی آنها ارزیابی نشده است.

  هدف

  ما رابطه بین ویژگی های بالینی و نوع یا تعداد ناهنجاری های همزمان در نوزادان مبتلا به SUA را بررسی کردیم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 104 نوزاد مبتلا به SUA از ژانویه 2000 تا دسامبر 2020 در بیمارستان Dongsan، Daegu، کره جنوبی وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به شرح حال مادر در حامگی و مشخصات دموگرافیک نوزاد، سیر بالینی، تجزیه و تحلیل کروموزومی و ناهنجاری های مادرزادی جمع آوری شد.

  نتایج

  از میان نوزادان مبتلا به SUA، 77 نفر (0/%74) یک یا چند ناهنجاری مادرزادی داشتند. ناهنجاری ها در 66 نفر (5/%63) قلبی، 20 نفر (2/%19) تناسلی، 12 نفر (5/%11) در دستگاه گوارش، 5 نفر (8/%4) در سیستم عصبی مرکزی، 12 نفر (5/%11) اسکلتی و 5 نفر (8/%4) آنومالی های صورت بودند. تعداد ناهنجاری های همزمان از 0 تا 4 متغیر بود. نوزادان مبتلا به SUA و ناهنجاری های گوارشی همزمان، شیوع بالایی از تهویه مثبت اولیه، لوله گذاری و مصرف داروی اینوتروپیک و نمره آپگار پایین تر در دقیقه 1 و 5 را داشتند. 7 (7/%6) نوزاد مبتلا به SUA فوت کردند. وزن کم هنگام تولد (نسبت شانس = 16/6،   05/0 = p)، چند فرزندی مادر (41/2، 13/0 = p)، ناهنجاری گوارشی (06/5، 11/0 = p) و احیای اولیه قلبی (77/7، 11/0 = p) عوامل خطر مرگ و میر در نوزادان مبتلا به SUA بودند.

  نتیجه گیری

  نوزادان مبتلا به SUA و ناهنجاری های گوارشی همزمان، وزن کم هنگام تولد، چند فرزندی مادر و احیای اولیه قلبی پیامدهای ضعیفی داشتند.

  کلیدواژگان: شریان نافی منفرد، ناهنجاری های مادرزادی، پری ناتال مورتالیتی
 • صفحات 149-156
  مقدمه

  علائم فیزیکی و هیجانی در اختلال پیش از قاعدگی سبب افزایش غیبت از کار، کاهش بهره وری و کاهش کیفیت زندگی مرتبط با کار می شود.

  هدف

  با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلالات پیش از قاعدگی در ایران و مطالعات محدود در زمینه مشکلات ناشی از کار، این مطالعه به بررسی رابطه بین اختلالات پیش از قاعدگی و عملکرد کاری در زنان شاغل پرداخته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 358 زن شاغل (معلم ها و کارگران) در شهر یزد- ایران، از اسفند 1396 تا خرداد 1397 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ابزار غربالگری علائم قبل از قاعدگی، بهره وری کار و اختلال در فعالیت (نسخه اصلاح شده) و ظرفیت کار عملکردی جمع آوری گردید. زنان به دو گروه با و بدون سندرم پیش از قاعدگی طبقه بندی شدند. پیامدهای کاری شامل بهره وری، ظرفیت کاری و توانایی انجام فعالیت روزانه بین گروه ها مقایسه گردید.

  نتایج

  در میان 358 شرکت کننده، (8/%33) 121 زن اختلال قاعدگی داشتند. میزان شیوع سندروم پیش از قاعدگی به طور قابل توجهی در معلم ها بیشتر از کارگران (به ترتیب 41/0% در مقابل 7/24%) بوده است (002/0=p). نمره پیامدهای کار به طور قابل توجه در گروه با سندرم پیش از قاعدگی از گروه دیگر و همچنین در معلم ها نیز نسبت به کارگران بدتر بود (001/0 >p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه وجود همراهی قابل توجه بین علائم پیش از قاعدگی و بهره وری، ظرفیت عملکرد کاری و توانایی انجام کار روزانه را نشان داد. معلم ها شیوع بالاتری از سندرم پیش از قاعدگی و عملکرد کاری بدتری نسبت به کارگران داشتند که می تواند ناشی از سطح تحصیلات بالاتر، استرس کاری، وظایف پیچیده تر و مسئولیت شغلی بیشتر در معلم ها باشد.

  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، اختلال پیش از قاعدگی، عملکرد کاری، زنان شاغل، بهره وری
 • صفحات 157-160
  مقدمه

  بارداری خارج رحمی تخمدانی یکی از اشکال نادر بارداری خارج رحمی است که در حال گسترش است. استفاده از ابزارهای ضد بارداری داخل رحمی و تکنیک های کمک باروری از مهمترین عوامل خطر بارداری خارج رحمی تخمدانی هستند. علائم بالینی معمولا یائسگی، درد شکمی و خونریزی واژینال هستند. تشخیص قطعی بارداری خارج رحمی تخمدانی قبل از پارگی یک چالش جدی باقی مانده است و در بیشتر موارد پس از پارگی تشخیص داده می شود که در این صورت درمان دارویی جایگاهی ندارد و جراحی لازم می شود.

  مورد

   در اینجا، ما یک زن 35 ساله نخست زا را که با درد شکمی و از دست دادن ناگهانی هوشیاری به بیمارستان شهید صدوقی، یزد، ایران مراجعه کرده بود، گزارش می کنیم. ارزیابی اولیه انجام شد و او تحت لاپاروتومی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  درمان انتخابی بارداری خارج رحمی تخمدانی عمل جراحی رزکشن ساک حاملگی بصورت کامل همراه با حفظ بافت تخمدان تا جای ممکن است. با این حال، برخی از موارد، مثل کیس مطرح شده، نیاز به افورکتومی به صورت کامل یا پارشیال می باشد.

  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، حاملگی، تخمدان، لاپاراتومی
 • صفحات 161-168
  مقدمه

  وقوع مول هیداتیفورم در محل اسکار سزارین یافته ای بسیار نادر است. موارد کمی در مقالات گزارش شده بنابراین اطلاعات کافی در مورد تشخیص و مدیریت درمانی این عارضه موجود نیست.

  مورد

  ما در اینجا دو مورد مول مهاجم با نفوذ به بافت اسکار سزارین گزارش می کنیم. یکی با شکایت از درد گهگاهی ناحیه هایپوگاستر و تهوع و دیگری با  لکه بینی مراجعه کرده بودند. هر دو سابقه سزارین داشتند. سونوگرافی ترانس واژینال و سطح خونی بالای بتا اچ سی جی مطرح کننده بارداری مولار در اسکار سزارین بود و تشخیص با بررسی بافت شناسی تایید شد. در مورد اول تخلیه بارداری مولار و به دنبال آن برداشتن اسکار در محل سزارین موجب درمان موفقیت آمیز با حفظ باروری شد.

  نتیجه گیری

  وجود درد شکمی و خونریزی غیرقابل توجیه در یک خانم باردار بدون وجود ساک بارداری در بررسی سونوگرافی قویا مطرح کننده بارداری خارج رحمی است. روش های تشخیصی دیگر برای قطعی کردن تشخیص باید استفاده شوند که شامل تیتراژ بتا اچ سی جی، ارزیابی سونوگرافی (2 و 3 بعدی)، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسطی (MRI)، لاپاروسکوپی تشخیصی و نهایتا بیوپسی از ضایعه است.

  کلیدواژگان: بارداری در اسکار سزارین، بارداری خارج رحمی، مول هیداتیدیفرم، بارداری مولار
|
 • Zeynab Esmailpour, Soheila Madadi, Maryam Baazm * Pages 89-100
  Background

  Cyclophosphamide (CP) has some negative effects on the reproductive system. Stem cells and their metabolites are being utilized to enhance fertility after chemotherapy.

  Objective

  This study aimed to investigate the impact of conditioned medium (CM) derived from bone marrow mesenchymal stromal stem cells (BM-MSCs) on the toxic effects of CP on testicles.

  Materials and Methods

  BM-MSCs were isolated, a CM was collected and 25-fold concentrated. 24 male Wistar rats (8 wk, 200-250 gr) were randomly divided into following groups: control, CP, CP+Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), CP+CM. CP was given at a single dose of 100 mg/kg. 2 wk after the CP administration, CM was injected into the testicular efferent duct. Sperm parameters, testicular histopathology, and the level of testosterone were analyzed 2 months after treatment. The expression of B-cell lymphoma 2 (Bcl2) and Bcl2-associated X protein (Bax) genes were evaluated by real-time polymerase chain reaction.

  Results

  CP had a negative effect on testis histology (p < 0.001) and sperm quality (p < 0.001). It changed the expression of genes associated with apoptosis (p < 0.001). Treatment with CM reduced the expression of Bax (p < 0.001), while significantly increasing the expression of Bcl2 (p = 0.01). It improved sperm count (p = 0.03), viability (p < 0.001), motility (p < 0.001), spermatogonial count (p < 0.001), and epithelial thickness of testicular tubules (p = 0.02).

  Conclusion

  These findings suggest that CM produced from BM-MSCs may be valuable for therapeutic approaches in reproductive medicine and may lessen the side effects of CP.

  Keywords: Bone marrow mesenchymal stem cells, Cyclophosphamide, Conditioned medium, Apoptosis, Spermatogenesis
 • Parastoo Nikkhouy, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili-Mahani, Razieh Kooshki * Pages 101-110
  Background

  The mode of delivery might prompt a long-lasting alteration in physiological and behavioral responsiveness in offspring.

  Objective

  This study was intended to evaluate if the mode of delivery could alter sensitivity to thermal and chemical stimuli in female rats.

  Materials and Methods

  56 adult female Wistar rats (200-220 gr) that were born by vaginal or cesarean section (C-section) were used (n = 28/each). Inflammatory pain was induced by subcutaneous injection of formalin into the hind paw. The thermal nociceptive threshold was determined by tail-flick and hot plate tests. Besides, the Western blot test was used to evaluate the spinal cord levels of c-Fos and c-Jun proteins.

  Results

  Formalin-induced inflammation was significantly decreased in C-section group as compared to vaginally born rats (p < 0.001). The baseline nociceptive threshed and morphine-induced analgesia were significantly increased in C-section groups in comparison to vaginally born rats. In addition, the levels of c-Fos and c-Jun proteins were significantly decreased in the spinal cord of C-section rats as compared to vaginally born animals (p < 0.01). Morphine treatment could decrease the expression of c-Fos and c-Jun in the C-section group (p < 0.05).

  Conclusion

  Overall, C-section rats showed lower spinal nociceptive processing and neuronal activity later in life, compared to the vaginal born rats.

  Keywords: Childbirth, C-section, Nociception, Inflammation, Rats
 • Sharareh Hekmat, Mohammad Sharifzadeh, Tayebeh Toliyat, Roghayeh Savary Kouzehkonan, Mozhgan Mehri Ardestani, Malihe Tabarrai, Seyede Nargess Sadati Lamardi * Pages 111-126
  Background

  Urtica pilulifera L. seed (UPS) is a Persian traditional medicine prescription that positively affects female infertility.

  Objective

  This study aimed to evaluate the beneficial effects of UPS on a diminished ovarian reserve (DOR) model induced by cyclophosphamide in Balb/c mice.

  Materials and Methods

  A single intraperitoneal (75 mg/kg) of cyclophosphamide was administered to establish a DOR model. 25 female Balb/c mice (6-8 wk, 25 ± 2 gr) were randomly divided into 5 groups (n = 5/each), including control (normal saline), model (DOR), DOR+50, DOR+100, and DOR+200 (mg/kg UPS, gavage) groups for 14 days. The levels of follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol, malondialdehyde, superoxide dismutases, apoptosis, and histopathological alterations were analyzed. Gas chromatography-mass spectrometry analysis performed to identify the phytochemicals of the UPS.

  Results

  It was observed that the UPS extract reduced malondialdehyde concentration and apoptosis in the DOR model as well as enhanced superoxide dismutases activity in the ovaries in a dose-dependent manner. Moreover, it exerted a modulatory effect on steroidal hormones such as follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and estradiol. The histopathological analysis revealed the therapeutic potential of the UPS extract. The main chemical components of UPS were linoleic acid (59.25%), n-hexadecanoic acid (10.36%), and oleic acid (8.29%).

  Conclusion

  The results indicated that the UPS extract has therapeutic potential in the DOR model. This potential is attributed to the reduction of oxidative stress, modulation of apoptosis, and regulation of steroidal hormones that may be associated with the observed beneficial effects of fatty acids on fertility improvement

  Keywords: Apoptosis, Fatty acids, Female infertility, Herbal medicine, Persian medicine, Oxidative stress
 • Neda Farajnezhad, Pegah Ghandil, Maryam Tahmasebi-Birgani *, Javad Mohammadi-Asl Pages 127-136
  Background

  Cytogenetics and association studies showed that folate gene polymorphisms can increase the risk of chromosomal nondisjunction and aneuploidies. The folate-metabolizing gene polymorphisms in Down syndrome mothers (DSM) have been assessed in a variety of populations. Reduced folate carrier 1 (RFC1) and cystathionine beta-synthase (CBS) are key enzymes in folate metabolism.

  Objective

  2 common polymorphisms, CBS 844ins68 and RFC1 A80G, were analyzed to determine their probable risk for having Down syndrome (DS) babies in young mothers of Khuzestan province, Iran.

  Materials and Methods

  This study was conducted on 100 mothers who had trisomy 21 DS children. 100 age- and ethnic-matched mothers with at least 2 healthy children and no history of abnormal pregnancies were considered as control. The samples were collected from all the mothers from June 2019 to April 2021. Genomic DNA was extracted from peripheral blood. The CBS-844ins68 and RFC1-A80G were genotyped using polymerase chain reaction-electrophoresis and restriction fragment length polymorphism, respectively.

  Results

  The frequency of RFC1 AG and GG genotypes in DSM was significantly higher than the control mothers (odds ratio [OR] of 2.38 and 3.07, respectively). The heterozygote genotype of CBS 844ins68 was significantly more prevalent among DSM than the control (OR: 2.419). The OR was significantly increased to 6.667 when the homozygote of both variants was found together.

  Conclusion

  Studying polymorphisms possibly increases the susceptibility of having a DS child. However, ethnicity, nutrition, and epistatic interactions are considerable factors to be evaluated in future studies.

  Keywords: Down syndrome, Folic acid, Polymorphism, CBS, RFC1
 • Na Hyun Lee, Hee Joung Choi * Pages 139-148
  Background

  A single umbilical artery (SUA) may coexist with a single anomaly or multiple congenital anomalies. Although anomalies associated with SUA can primarily cause high perinatal mortality, their clinical significance has not been evaluated.

  Objective

  We investigated the relationship between the clinical features and the type or number of concurrent anomalies in neonates with SUA.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 104 neonates with SUA were enrolled from January 2000 to December 2020 at Dongsan hospital, Daegu, South Korea. Data on the maternal history and the neonates demographic characteristics, clinical course, chromosomal analysis, and congenital anomalies, were collected.

  Results

  Among the neonates with SUA included, 77 (74.0%) had one or more congenital anomalies; 66 (63.5%) were cardiac, 20 (19.2%) were genitourinary, 12 (11.5%) were gastrointestinal, 5 (4.8%) were central nervous system, 12 (11.5%) were skeletal, and 5 (4.8%) were facial anomalies. The number of concurrent anomalies ranged from 0-4. Neonates with SUA and concurrent gastrointestinal anomaly had a high incidence of initial positive ventilation, intubation, and inotropic drug use and lower Apgar score at 1 min and 5 min. 7 (6.7%) neonates with SUA died. Low birth weight (odds ratio = 6.16, p = 0.05), maternal multiparity (2.41, p = 0.13), gastrointestinal anomaly (5.06, p = 0.11), and initial cardiac resuscitation (7.77, p = 0.11) were risk factors for mortality in neonates with SUA.

  Conclusion

  Neonates with SUA and concurrent gastrointestinal anomaly, low birth weight, maternal multiparity, and initial cardiac resuscitation had poor outcomes.

  Keywords: Single umbilical artery, Congenital abnormalities, Perinatal mortality
 • Ziba Loukzadeh, Nazila Eslamy *, Marziyeh Dehghan, AmirHoushang Mehrparvar Pages 149-156
  Background

  Physical and emotional manifestations of premenstrual disorder cause increased absenteeism, decreased productivity, and decreased work-related quality of life.

  Objective

  Due to the relatively high prevalence of premenstrual disorders in Iran and limited studies on its work-related problems, this study investigated the relationship between premenstrual disorders and work performance in working women.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 358 working women (teachers and industrial workers) in Yazd, Iran, from July 2019 to January 2020. Data were collected using premenstrual symptom screening tool, the work productivity and activity impairment (a modified version), and functional work capacity questionnaires. Women were classified into 2 groups: women with and without premenstrual disorders. Productivity, functional capacity, and ability to perform activities of daily living were compared between groups.

  Results

  Among 358 participants, 121 women (33.8%) had premenstrual disorders. The prevalence of premenstrual disorders was significantly higher in teachers than workers (0.41% vs. 24.7%, respectively) (p = 0.002). The work results showed a worse score in the group with premenstrual disorder than the other group and teachers compared to workers (p < 0.001).

  Conclusion

  This study showed a significant association between premenstrual disorders and worse work productivity, functional work capacity, and ability to perform activities of daily living. Teachers had a higher prevalence of premenstrual disorders and worse work performance than workers, which can be due to higher education levels, work stress, more complex tasks, and increased work responsibility in teachers.

  Keywords: Premenstrual syndrome, Premenstrual dysphoric disorder, Work performance, Working women, Productivity
 • Fahimeh sadat Tabatabaei Mirokabad, Mohammad Poorebrahimi, Sajad Zare Garizi, Razieh sadat Tabatabaei * Pages 157-160
  Background

  Ovarian ectopic pregnancy (EP) is one of the rare forms of EP. The use of intrauterine devices and assisted reproduction techniques are among the most important risk factors for ovarian EP. Clinical signs are usually menopause, abdominal pain, and vaginal bleeding. Definitive diagnosis of ovarian EP before its rupture remains a serious challenge and, in most cases, it is diagnosed after rupture when medical treatment has no place and surgery becomes necessary.

  Case Presentation

  Here, we report a 35-yr-old primigravida woman referred to Shahid Sadoughi hospital, Yazd, Iran with abdominal pain and sudden loss of consciousness. An initial evaluation was done and she underwent laparotomy.

  Conclusion

  The preferred treatment for ovarian EP is to surgically remove the gestational sac and preserve as much ovarian tissue as possible. However, some cases, like ours, need a complete or partial oophorectomy.

  Keywords: Ectopic pregnancy, Pregnancy, Ovarian, Laparotomy
 • Sedigheh Hosseinimousa, Saymaz Navaei, Marzieh Talebian * Pages 161-168
  Background

  The occurrence of hydatidiform mole at the cesarean scar site is a rare problem. Few cases have been reported, thus there is not enough information for accurate diagnosis and management of this event.

  Case Presentation

  Herein, we present 2 cases of an invasive hydatidiform mole embedded in cesarean scar tissue, one presented with occasional hypogastric pain and nausea and another with spotting both with a history of cesarean section. Transvaginal ultrasonography and a considerably high titer of beta-human chorionic gonadotropin blood test suggested the existence of molar pregnancy on the cesarean scar, which was confirmed through histological assessment. In the first case, evacuation of molar pregnancy followed by scar resection at the cesarean scar site led to successful fertility preservation management.

  Conclusion

  The presence of abdominal pain and unexplained bleeding in a pregnant woman without gestational sac in ultrasonography, strongly suggests ectopic pregnancy. The process of diagnosis should be followed by definitive diagnostic evaluation, including beta-human chorionic gonadotropin titer measurement, ultrasonographic assessment (2 and 3-dimensional), magnetic resonance imaging, diagnostic laparoscopy, and finally biopsy of the lesion.

  Keywords: Cesarean scar pregnancy, Ectopic pregnancy, Hydatidiform mole, Molar pregnancy