درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر حسینعلی قبادی
سردبیر:
دکتر مجتبی زروانی
مدیر اجرایی:
سیدابوالفضل موسویان
تلفن:
021-66497561-2
دورنگار:
021-66497561-2
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی خیابان دانشگاه خیابان شهید وحید نظری پلاک 47
صندوق پستی:
1316-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1389/07/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸