درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر حسینعلی قبادی
سردبیر:
دکتر مجتبی زروانی
مدیر اجرایی:
دکتر سید ابوالفضل موسویان
ویراستار فارسی:
دکتر مریم عاملی رضایی
تلفن:
021-66497561-2
دورنگار:
021-66497561-2
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی خیابان دانشگاه خیابان شهید وحید نظری پلاک 47
صندوق پستی:
1316-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1389/07/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸