درباره نشریه
ISSN:
2538-5704
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه)
مدیر مسئول:
دکتر سید علیرضا واسعی
سردبیر:
دکتر سید حسین سیدی
دبیر تحریریه:
هوشنگ استادی
مدیر اجرایی:
هوشنگ استادی
صفحه آرا:
سید حجت جعفری
تلفن:
051-32218105
دورنگار:
051-32218105
سایت اختصاصی:
jrla.isca.ac.ir
نشانی:
مشهد، چهار راه خسروی، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، پژوهشکده اسلام تمدنی، ، کدپستی: 9134683187
تلفن همراه:
09134683187
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/17
مدیر مسئول
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: history, Islamic history and civilization
سردبیر
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دبیر تحریریه
هوشنگ استادی
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Hooshang Ostadi

اعضای تحریریه
محمد خامه گر
محمد خامه گر

دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر رقیه رستم پورملکی
دانشیار عربی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Roghiyeh Rostam Pour Maleki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Litrature
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: history, Islamic history and civilization
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر غلامرضا پیروز
دانشیار ادبیات
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Pirouz
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Farsi Litrature
دکتر جهانگیر مسعودی

Jahangir Masoudi

ویراستارفارسی
هوشنگ استادی
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Hooshang Ostadi

ویراستار انگلیسی
دکتر سید محمدجواد سیدی
دکتر سید محمدجواد سیدی

مدیر اجرایی
هوشنگ استادی
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکده اسلام تمدنی
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Hooshang Ostadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵