درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمد داوودی
مدیر اجرایی:
مصطفی زارعی
مسئول اشتراک:
دکتر رستمی
تلفن:
025-32918444
دورنگار:
025-32918444
سایت اختصاصی:
ipr.ueae.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13، ، کدپستی: 3716715545
اشتراک:
تلفن:
025-32918444
تاریخ به‌روزآوری: 1396/06/14
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor of Ethics and Higher Education Institution, Al-Mustafa International University
سردبیر
محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor,
Specialist: History and Philosophy of Education
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر علی همت بناری
علی همت بناری
محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor,
Specialist: History and Philosophy of Education
حجت الاسلام دکتر سیداحمد رهنمایی
سیداحمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Seyyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research,
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor of Ethics and Higher Education Institution, Al-Mustafa International University
عباسعلی شاملی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Shameli
Assistant Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
جمیله علم الهدی
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Shahid Beheshti University
علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Educational Science
محمود نوذری
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Mahmood Nowzari
Associate Professor,
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
مصطفی زارعی
مصطفی زارعی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳