درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این نشریه تا شماره 101 با نام ماهنامه صنعت آرد و غذا منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دکتر لطفعلی بخشی
مدیر مسئول:
دکتر لطفعلی بخشی
مدیر اجرایی:
احمد لطفی
روابط عمومی:
محمدتقی کوهپایه
مسئول اشتراک:
محمدتقی کوهپایه
تلفن:
021-88737706
021-88541417
دورنگار:
021-88737706
021-88541417
سایت اختصاصی:
www.ard.ir
نشانی:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 10، شماره7، ، کدپستی: 1586877115
صندوق پستی:
4998-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
mail@ard.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶