درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سیدمسعود پورسیدآقایی
مدیر مسئول:
سیدمسعود پورسیدآقایی
سردبیر:
دکتر سیدرضی موسوی گیلانی
دبیر تحریریه:
حجت الاسلام دکتر رضا کرمی
مدیرداخلی:
حجت الاسلام دکتر رضا کرمی
تلفن:
025-37840085
025-37840903
دورنگار:
025-37840085
025-37840903
سایت اختصاصی:
www.intizar.ir
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه) ، کوچه 25، پلاک 27، ، کدپستی: 3713745651
صندوق پستی:
471-38185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/27
صاحب امتیاز
سیدمسعود پورسیدآقایی
سیدمسعود پورسیدآقایی
Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee
مدیر مسئول
سیدمسعود پورسیدآقایی
سیدمسعود پورسیدآقایی
Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee
دبیر تحریریه
حجت الاسلام دکتر رضا کرمی
رضا کرمی
Reza Karami
سردبیر
سیدرضی موسوی گیلانی
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Seyyed Razi Moosavi Gilani
Associate Professor, University of Religions and Denominations
هیات تحریریه
حجت الاسلام محمدتقی هادی زاده
محمدتقی هادی زاده
استاد حوزه علمیه قم
Mohammad Taghi Hadi Zadeh
Professor of Qom Seminary,
دکتر فرح رامین
فرح رامین
دانشیار دانشگاه قم
Farah Ramin
Associate Professor, University of Qom
حجت الاسلام دکتر امیر غنوی
امیر غنوی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Amir Ghanavi
Member of faculty of Islamic sciences and culture,
حجت الاسلام دکتر صادق سهرابی
صادق سهرابی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت
Sadegh Sohrabi
Faculty Member of the Institute of Mahdism,
حجت الاسلام دکتر نصرت الله آیتی
نصرت الله آیتی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت
Nosratollah Ayati
Faculty Member of the Institute of Mahdism,
حجت الاسلام دکتر جواد جعفری
جواد جعفری
عضو هیئت علمی پژوهشکده حج
Javad Jafari
Hajj Research Fellow,
محمدصابر جعفری
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saber Jafari
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
حجت الاسلام دکتر رضا کرمی
رضا کرمی
Reza Karami
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳