درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
تلفن:
025-32802610
سایت اختصاصی:
fiqh.urd.ac.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق (ع) ، دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/15
مدیر مسئول
سیدابوالحسن نواب
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor, University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
رضا اسفندیاری اسلامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari Islami
Associate Professor, Research Institute of Islamic Science and Culture,
Specialist: Jurisprudence and Principles
هیات تحریریه
عبدالحلیم قاضی زاده
عبدالحلیم قاضی زاده
رضا اسفندیاری اسلامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari Islami
Associate Professor, Research Institute of Islamic Science and Culture,
Specialist: Jurisprudence and Principles
حجت الاسلام سیدحسن آل مجدد
سیدحسن آل مجدد
یعقوبعلی برجی
یعقوبعلی برجی
مولوی علی احمد سلامی
مولوی علی احمد سلامی
دکتر سیدحمید جزایری
سیدحمید جزایری
حجت الاسلام دکتر حسین رجبی
حسین رجبی
محمدرضا رضوان طلب
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
Mohammad Reza Rezvantalab
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
سیدابوالحسن نواب
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor, University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴