درباره نشریه
ISSN:
2008-1243
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهریار شهیدی
سردبیر:
دکتر پروانه محمدخانی
سایت اختصاصی:
www.bjcp.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، انجمن روانشناسی ایران
تلفن:
021-77225080
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/04
مدیر مسئول
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر شهلا البرزی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت کودک
Shahla Alborzi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching and upbringing of the child
دکتر سید امیر امین یزدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی-بالینی
Seyyed Amir Aminyazdi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Developmental-clinical psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی سلامت
Hamid Poursharifi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: health psychology
دکتر عباس پورشهباز
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abbas Pourshahbaz
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهدی درویش
دکتر مهدی درویش
استادیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
Mehdi Darvish
Assistant Professor of Management and Planning Organization
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهروز دولتشاهی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Behrooz Dolatshahi

University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر علی شریعتمداری
دکتر علی شریعتمداری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Shariatmadari
Professor
Kharazmi University
Specialist: education and training
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر مهرناز شهرآرای
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mehr Naz Shahraray
Professor
Kharazmi University
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
دکتر محمود میناکاری
دکتر محمود میناکاری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Minakari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد nori@miau.ac.ir
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
ویراستارفارسی
الهه حسینی نژاد
الهه حسینی نژاد

Elaheh Hoseininejad

ویراستار انگلیسی
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲