درباره نشریه
ISSN:
2008-1243
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول:
شهریار شهیدی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم نوری
ویراستار فارسی:
الهه حسینی نژاد
ویراستار انگلیسی:
شهریار شهیدی
سایت اختصاصی:
www.bjcp.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، انجمن روانشناسی ایران
تلفن:
021-77225080
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/10
مدیر مسئول
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
سردبیر
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
اعضای تحریریه
دکتر شهلا البرزی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت کودک
Shahla Alborzi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching and upbringing of the child
دکتر سید امیر امین یزدی
استاد گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی-بالینی
Seyyed Amir Aminyazdi
Professor, Counselling and EducationalPsychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Developmental-clinical psychology
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی سلامت
Hamid Poursharifi
Associate Professor, Department of Clinical Psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: health psychology
دکتر عباس پورشهباز
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abbas Pourshahbaz
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهدی درویش
دکتر مهدی درویش
استادیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
Mehdi Darvish
Assistant Professor of Management and Planning Organization
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهروز دولتشاهی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Behrooz Dolatshahi

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر مهرناز شهرآرای
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mehr Naz Shahraray
Professor
Kharazmi University
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
ویراستار فارسی
الهه حسینی نژاد
الهه حسینی نژاد

Elaheh Hoseininejad

ویراستار انگلیسی
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹