فهرست مطالب

روانشناسی معاصر - سال هفدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

نشریه روانشناسی معاصر
سال هفدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آلا منعمی، علی زینالی* صفحات 1-11

  با پیشرفت های اخیر در تکنولوژی، ابزارهایی مانند کامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه در حال حاضر زندگی مردم را عمیقا تحت تاثیر قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پیش بینی استفاده ی مشکل زا از تلفن همراه در نوجوانان بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن ها تعداد 400 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی (گراتز و رومر، 2004)، مقیاس احساس تنهایی (آشر، هیمل و رنشا، 1984) و مقیاس استفاده ی مشکل زا از تلفن همراه (جنارو، فلورز، گومز، گونزالس و گابانو، 2007) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی با استفاده ی مشکل زا از تلفن همراه رابطه مثبت معنادار داشتند (01/0P <) همچنین نتایج نشان داد که دشواری در کنترل تکانه 18/0، احساس تنهایی 23/0 و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان 20/0 از پیش بینی استفاده ی مشکل زا از تلفن همراه را پیش بینی می کنند. با توجه به نقش دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پیش بینی استفاده مشکل زا از تلفن همراه، اجرای کارگاه های آموزشی بر مبنای راهبردهای تنظیم هیجان و احساس تنهایی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: استفاده مشکل زا از تلفن همراه، دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی، نوجوانان
 • مریم سادات باقری موسوی*، پروین کدیور، عباس حبیب زاده صفحات 13-28

  هدف پژوهش حاضر تعیین برازش مدل ساختاری مدیریت کلاس درس بر اساس هیجان معلم و جوسازمانی با میانجی گری خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش تمام اساتید دانشگاه فرهنگیان در سال 1400- 1399 (7000 نفر) بود. شرکت کنندگان 416 نفر بودند که به روش خوشه ایی انتخاب شدند و به 5 پرسشنامه ی هیجان چن، مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن، جو سازمانی هاپلین و کرافت، خلاقیت هیجانی آوریل و پرسشنامه ی خودکارآمدی معلم بندورا پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 23 spss وارد شده و سپس با استفاده از نرم افزار 24 Amos داده ها تجزیه و تحلیل شد و ارایه مدل با استفاده از معادلات ساختاری، ضریب مسیر و اماره ی تی مشخص شد، برای سنجش متغیرهای میانجی از بوت استرپ استفاده شد. یافته ها نشان داد متغیرهای هیجانات معلم و جو سازمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با میانجی گری خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی، توانستند اثر معنی داری بر مدیریت کلاس داشته باشند. در نهایت می توان گفت مدل ساختاری پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. بنابراین معلمان با مدیریت هیجانات خود و باور به توانایی های خود و افزایش خلاقیت می توانند مدیریت بهتری برکلاس درس داشته باشند. به نظر می رسد در آموزش دانشجو- معلمان گام مهمی در افزایش توانمندی های حرفه ای آنان خواهند داشت

  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، هیجان های معلم، جو سازمانی، خودکارآمدی، خلاقیت هیجانی
 • لیلا بقایی پور، ایلناز سجادیان*، محسن گل پرور صفحات 29-42

  خودارزشمندی به مثابه شاخص سازگاری روان شناختی و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی می شود. هدف این پژوهش اثربخشی بسته ی درمانی خودارزشمندی بر نشخوارفکری و خودانتقادی زنان افسرده بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمام زنان 18 تا 50 سال افسرده شهر یزد بودند. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به افسردگی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند که برای هر یک از دو گروه پژوهش 15 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ی نشخوارفکری نولن هوکسما و مارو (1991) و پرسشنامه ی خودانتقادی تامسون و زوراف (2004) بود. گروه آزمایش در هشت جلسه ی 90 دقیقه ای مداخله درمانی خودارزشمندی شرکت کردند. اما بیماران گروه کنترل هیچ مداخله ی درمانی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 استفاده شد. نتایج نشان داد، که بین میانگین نمرات نشخوار فکری در مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و مرحله ی پیگیری به طور کلی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>p)، هم چنین بین میانگین نمرات خودانتقادی در مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و مرحله ی پیگیری نیز تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p). بسته ی درمانی خودارزشمندی با داشتن متغیرهایی مانند شفقت خود، خودآگاهی برای افراد افسرده، مانند فیزیوتراپی ذهن عمل می کند، یعنی با تحریک سیستم تسکین بخشی، زمینه ی تحول آن را فراهم می کند و با تحول این سیستم، تاب آوری در برابر افسردگی را بالا می برد و می تواند باعث کاهش نشخوارفکری و خودانتقادی در زنان افسرده شود.

  کلیدواژگان: خود ارزشمندی، نشخوار فکری، خود انتقادی، افسردگی
 • زهرا خادم دزفولی، سیده زهرا علوی*، مسعود شهبازی صفحات 43-55

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر انتظارات زناشویی بدبینانه و خودانتقادی در دختران کمال گرای روان رنجور بود. جامعه ی آماری پژوهش دختران کمال گرای روان رنجور مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر اهواز در سال 1401 بود که نمونه ی پژوهش 5 نفر از دختران کمال گرای روان رنجور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و کسب حداقل نمره ی خط برش 145 در آزمون کمال گرایی روان رنجور انتخاب شدند. طرح تحقیق مطالعه حاضر، طرح شبه آزمایشی تک موردی بود. مشارکت کنندگان مقیاس انتظارات زناشویی بدبینانه و خودانتقادی را تکمیل نمودند. پروتکل درمان متمرکز بر هیجان طی 11 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. داده ها در سه مرحله ی خط پایه، درمان و پیگیری جمع آوری شدند و به روش شاخص تغییر پایا، درصد بهبودی و ترسیم دیداری تحلیل شدند. نتایج درصد بهبودی نشان داد که شرکت کنندگان در مرحله ی درمان در متغیر انتظارات زناشویی بدبینانه (75/18) و در متغیر خودانتقادی (98/21) و در مرحله ی پیگیری در متغیر انتظارات زناشویی بدبینانه (91/23) و در متغیر خودانتقادی (66/49) بهبود پیدا کردند. هم چنین شاخص تغییر پایای هر دو متغیر در مرحله ی پس از درمان و پیگیری معنی دار (96/1 z= و سطح معنی داری 05/0) بود و نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان باعث کاهش انتظارات زناشویی بدبینانه و خودانتقادی در دختران کمال گرای روان رنجور می شود

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، انتظارات زناشویی بدبینانه، خودانتقادی، کمال گرایی روان رنجور
 • تحلیل الگوهای نهفته ی توزیع اختلالات روانی بر اساس فرم کوتاه پرسشنامه ی شخصیت چندوجهی مینه سوتا در جمعیت غیربالینی کرمانشاه
  هاشم جبرائیلی*، زینب جعفری، شیدا فیضی صفحات 57-67

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نیم رخ نهفته ی الگوهای توزیع اختلال روانی افراد بر اساس فرم کوتاه پرسشنامه ی شخصیت چندوجهی مینه سوتا انجام شد. در یک پژوهش مقطعی از بین جمعیت بزرگ سال غیر بالینی شهر کرمانشاه 380 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت چندوجهی مینه سوتا مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای تحلیل نیم رخ نهفته، آزمون های همبستگی پیرسون، خی دو، یومان ویتنی، کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک راهه و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Mplus مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل نیم رخ نهفته نشان داد که مدلی با سه نیم رخ بهترین برازش را با داده ها دارد. از این سه نیم رخ استخراج شده، نیم رخ اول به کسانی تعلق داشت که از سلامت روان مطلوب برخوردار بودند. نیم رخ دوم به کسانی تعلق داشت که از لحاظ سلامت روان در وضعیت متوسط قرار داشتند و نیم رخ سوم به کسانی تعلق داشت که از اختلال های روانی رنج می بردند. تعلق به نیم رخ اول در مقایسه با نیم رخ دوم با سن بالاتر (05/0>P، 14/3=F) و نسبت به گروه سوم با تحصیلات بیشتر (05/0>P، 06/9=K.W.) همراه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با استفاده از روش تحلیل نیم رخ نهفته به راحتی می توان الگوهای اختلال های روانی را در هر جامعه شناسایی کرد و این روش می تواند در فراهم کردن مداخله ی مناسب برای هر گروه از افراد موثر باشد

  کلیدواژگان: اختلال روانی، پرسشنامه ی شخصیت چندوجهی مینه سوتا، تحلیل نیم رخ نهفته
 • شیوا قمی، غزال زندکریمی*، صالحه پیریایی صفحات 69-84

  هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های داخلی در زمینه ی مداخلات روان شناختی سوگ، ایجاد ارتباط بین مطالعات و کسب یک نتیجه ی منسجم از میان نتایج پراکنده با استفاده از روش های آماری نیرومند است. جامعه ی آماری شامل مقالات فارسی با موضوع مداخلات سوگ است و حجم نمونه ی پژوهش شامل 32 مقاله بود. ابزار گردآوری داده شامل سیاهه ی وارسی گلین و دستورالعمل روش فراتحلیل بود که توسط متخصصین بررسی و تایید شد. برای اجرا از نرم افزار جامع فراتحلیل نسخه ی دوم و آزمون های محاسبه اندازه ی اثر هدجز، تشخیص ناهمگنی مربع توا، مربع آی و سطح معناداری کیو، سوگیری انتشار N ایمن از خطا، دوال و توییدی، همبستگی بگ و مزومدر استفاده شد. یافته ها نشان داد، مداخلات شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی (Z=16.47, p<0.001)، درمان شناختی- رفتاری گروهی (Z=10.35, p<0.001) و سوگ درمانی اسلامی (Z=7.35, p<0.001) دارای بیشترین اندازه ی اثر و معنا درمانی (Z=5.70, p<0.001)، درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی (Z=6.60, p<0.001) و موسیقی درمانی (Z=5.68, p<0.001) به ترتیب دارای کم ترین اندازه اثر در درمان نشانگان سوگ هستند. پژوهش های اجراشده در زمینه ی مداخلات بازی درمانی، گروه درمانی، سوگ درمانی اسلامی، ذهن آگاهی، درمان شناختی-رفتاری با رویکرد اسلامی، نمایش درمانی و درمان شناختی-رفتاری گروهی ناهمگن بوده و در مقابل درمان مبتنی بر هیجان، بهبود کیفیت زندگی، شناختی- رفتاری با رویکرد والد کودک، معنا درمانی، موسیقی درمانی، واقعیت درمانی و شناختی- رفتاری همگن هستند. پژوهش های انجام شده با روش گروه درمانی، ذهن آگاهی، شناختی-رفتاری با رویکرد اسلامی، شناختی-رفتاری با رویکرد والد کودک، شناختی-رفتاری گروهی، درمان مبتنی بر هیجان دارای سوگیری انتشار است. مطالعات روش های درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، معنا درمانی، موسیقی درمانی و نمایش درمانی فاقد سوگیری انتشار هستند

  کلیدواژگان: اختلال سوگ، فراتحلیل، مداخلات روانشناختی
 • منصور سودانی*، ایمان بهاروند، کبری محمدی صفحات 85-94

  استرس شغلی از تعاملات، وظایف و عوامل استرس زای شغلی ایجاد می شود و منجر به فرسودگی شغلی، افزایش غیبت، مشکلات سلامتی و ترک شغل می شود. افرادی دارای ویژگی های ذهن آگاهی بالا استرس شغلی کمتر، سازگاری بهتر و سلامت بیشتری دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و جرات ورزی زنان شاغل انجام شد. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمام زنان شاغل دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1401 تشکیل دادند که تعداد 30 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه، انتخاب و به صورت تصادفی به گروه آزمایش و گروه کنترل تخصیص یافتند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با مقیاس استرس شغلی پارکر و دیویس (1983) و پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی جمع آوری و با آنالیز کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات استرس شغلی و جرات ورزی در مرحله پس آزمون را نشان داد (001/0p<). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، یک آموزش موثر برای کاهش استرس شغلی و افزایش جرات ورزی در زنان شاغل است. با توجه به اثربخشی این روش، توجه و اجرای چنین جلساتی توسط مدیران سازمان ها و سایر درمان گران خانواده توصیه می شود

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، استرس شغلی، جرات ورزی، زنان شاغل
 • مهدی عابد، پروین کدیور*، جواد خلعتبری صفحات 95-110

  هدف پژوهش حاضر تبیین برازش مدل بی حوصلگی بر اساس جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری اهمال کاری دانش آموزان است. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر تهران است که از بین این تعداد نمونه ای 490 نفری به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های بی حوصلگی جی شارپ (2021)، پرسشنامه ی اهداف پیشرفت الیور و مک گریگور (2001)، پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000) و پرسشنامه ی اهمال کاری تحصیلی سواری (2011) استفاده شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب مسیر و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه ی 23 و Amos نسخه ی 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، هم چنین جهت اندازه گیری تاثیر متغیر میانجی از آزمون سویل استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف اثر مستقیم، منفی و معناداری بر بی حوصلگی تحصیلی و اهمال کاری دارد. هم چنین اهمال کاری با توجه به میزان t، اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر بی حوصلگی دارد. شایان ذکر است که ضرایب برای همه مسیرهای مستقیم معنادار بوده است. از سویی نتایج اثرات غیرمستقیم نشان داد که هر یک از متغیرهای جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری اهمال کاری اثر غیرمستقیم، منفی و معناداری بر بی حوصلگی دارد. این یافته ها بیانگر این است که مدل ساختاری بی حوصلگی بر اساس جهت گیری هدف و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری اهمال کاری از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اهمال کاری، بیحوصلگی، جهت گیری هدف، خودکارآمدی تحصیلی
 • مسعود کبیری* صفحات 111-127

  حل مساله به عنوان یکی از مهارت های مهم عرضی برای پرورش دانش آموزان در قرن بیست و یکم مورد توجه بسیاری از نظام های آموزشی است. در ایران نیز ذیل ساحت تربیت علمی و فن آوری در سند تحول آموزش و پرورش به آن توجه شده است. با این حال، تاکنون برنامه ی مشخصی برای پرورش این مهارت ارایه نشده است. این مطالعه در جهت پرکردن فقدان این شواهد طراحی شده است. بدین منظور، 4253 دانش آموز پایه ی یازدهم شهر تهران به طور کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند و 32 سوال آزمون ذیل 15 تکلیف عملکردی، به آن ها داده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نمره ی کلی دانش آموزان شهر تهران اندکی پایین تر از نقطه ی وسط مقیاس قرار دارد. نتایج مربوط به سطوح عملکردی دانش آموزان در حل مساله هم نشان می دهد که 19 درصد از دانش آموزان حتی به سطح اول عملکردی در حل مساله نرسیده اند. پسران در مقایسه با دختران توزیع پراکنده تری به خصوص در بخش پایینی توزیع داشتند. هم چنین، دانش آموزان رشته ی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، فنی وحرفه ای و کاردانش به ترتیب بهترین عملکرد حل مساله را نشان دادند. در مقایسه بین انواع مدرسه نیز مدارس دولتی پایین ترین و مدارس استعداد درخشان بالاترین عملکرد را نشان دادند. به طور کلی، با وجود نمره ی کلی نزدیک به میانگین دانش آموزان شهر تهران، عملکرد حاصله ضعیف ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: حل مسئله، مهارت های عرضی، دوره متوسطه
 • فریده ثابت قدم، حسن خوش اخلاق* صفحات 129-145

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ی اثربخشی آموزش شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر علایم روان تنی، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در کارکنان حوزه ی سلامت انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش را تمام کارکنان زن و مرد شاغل در بیمارستان های آموزشی/ درمانی معین شهر اصفهان تشکیل داد. نمونه گیری به شیوه ی در دسترس انجام شد. بدین منظور 45 نفر از کارکنان بیمارستان های خورشید، عیسی بن مریم، امین و غرضی که داوطلب شرکت در پژوهش بودند، بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش 1، گروه آزمایش 2 و کنترل (هر گروه 15 نفر) شمارش شدند. جلسات واقعیت درمانی (گلاسر، 1998) طی 8 جلسه 60 دقیقه ای برای گروه آزمایش 1 و جلسات شفقت درمانی گیلبرت (1996)، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش 2 اعمال شد. در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا (2004)، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط هر 3 گروه تکمیل شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر علایم روان تنی، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی کارکنان حوزه ی سلامت اثربخش بود (p<0/05). این دو درمان (شفقت درمانی و واقعیت درمانی) اثربخشی یکسانی بر علایم روان تنی، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی کارکنان حوزه ی سلامت دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شفقت درمانی و واقعیت درمانی می تواند تاثیر مهمی در افزایش کیفیت زندگی، کاهش علایم روان تنی و استرس ادراک شده کارکنان حوزه ی سلامت داشته باشد

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، علائم روان تنی، استرس ادراک شده، شفقت درمانی و واقعیت درمانی
|
 • Ala Monemi, Ali Zeinali* Pages 1-11

  With recent advances in technology, tools such as computers, the Internet and mobile phones are now deeply affecting people's lives. The aim of this study was to investigate the role of difficulty in emotion regulation and loneliness Feeling in predicting cell-phone over use in adolescents. This research was descriptive and correlational. The statistical population of this study was all high school students in Urmia in 2020-2021, from which 400 people with were selected by convenience sampling. Research instruments included the Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz and Roemer, 2004), the loneliness Feeling Scale (Asher et al. 1984) and cell- phone over use Scale (Jenaro et al. 2007). Stepwise regression was used to analyze the data. Findings showed that difficulty in emotion regulation and loneliness had a significant positive relationship with cell- phone over use. Results also showed that difficulties controlling impulsive behaviors predict 0.18, loneliness Feeling 0.23, and limited access to effective emotion regulation strategies 0.20 of the variance of cell- phone over use. Given the role of difficulty in emotion regulation and loneliness feeling in predicting cell-phone over use, it seems necessary to conduct workshops based on emotion regulation and loneliness feeling

  Keywords: cell-phone over use, difficulty in emotion regulation, loneliness feeling, adolescence
 • Maryam Sadat Bagheri Mousavi*, Parvin Kadivar, Abbas Habibzadeh Pages 13-28

  The present study aimed to examine classroom management based on teacher emotion and the classroom organizational climate mediated by the teachers emotional creativity and self-efficacy. A descriptive-correlational method using structural equation modeling was employed. The participants included all members of academic staff of Farhangian University (N= 7000) of these, 416 individuals were selected via random cluster sampling method and participated in the study. Data were collected using the following five questionnaires: a) the questionnaire of teacher emotion (Chen, 2016), measuring emotions related to pleasure, sadness, anger and fear, b) the Class Management Questionnaire (Wolfgang & Glickman, 1986), measuring 3 factors (Educational management, people management and behavior management); c) the Teacher Self-Efficacy Questionnaire (Bandura, 1997), measuring self- efficacy for decision making and educational self-efficacy, disciplinary self-efficacy and self-efficacy for creating a positive atmosphere, and d) the Emotional Creativity Questionnaire (April, 1991), measuring 4 factors (Innovation, effectiveness, originality, and readiness), and e) the Organization Climate Questionnaire (Hoplin & Kraft, 2000), measuring 8 factors (spirit, harassment, intimacy, interest, consideration, distance, influence and dynamism, emphasis on production) and using 4 questions. Data were analyzed using structural equation modeling and Sobel test using AMOS 24 software.  To examine the effect of the mediator variables, the boot stroop test was used. The findings revealed that teacher excitement and the classroom organizational atmosphere had a significant effect on classroom management, and this was mediated by the teachers self-efficacy and emotional creativity.  Managing their anxiety and emotion and boosting their self-efficacy, teachers can have a significant impact of students learning. Therefore, educating teachers bases on such principles can contribute importantly to educating effective teachers.

  Keywords: Classroom Management, teacher emotions, organization climate, self-efficacy, emotional creativity
 • Leila Baghaipour, Ilnaz Sajjadian*, Mohsen Golparvar Pages 29-42

  Self-worth is considered as an index of psychological adjustment and proper social functioning. The aim of this research was the effectiveness of self-worth treatment package on rumination and self-criticism of depressed women. The statistical population of the research included all depressed women aged 18 to 50 in Yazd. The sample consisted of 30 women with depression who were selected as available and were randomly divided into two experimental and control groups, where 15 people were considered for each of the two research groups. Research tools were rumination questionnaire of Nolen Hoeksma and Maro (1991) and self-criticism questionnaire of Thomson and Zorav (2004). The experimental group participated in eight 90-minute sessions of self-worth therapeutic intervention. However, patients in the control group did not receive any therapeutic intervention. To analyze the data, multivariate analysis of covariance was used using SPSS23 statistical software. The results showed that there was a significant difference between the average scores of rumination in the pre-test, post-test and follow-up stages, as well as between the average scores of self-criticism in the pre-test, post-test and There is also a significant difference in the follow-up phase. The self-worth treatment package with variables such as self-compassion, self-awareness for depressed people works like physical therapy of the mind, that is, by stimulating the soothing system, it provides the basis for its transformation, and with the transformation of this system, resilience against It increases depression and can reduce rumination and self-criticism in depressed women.

  Keywords: self-worth, rumination, self-criticism, depression
 • Zahra Khadem Dezfuli, Seyedeh Zahra Alavi*, Masoud Shahbazi Pages 43-55

  The aim of the current study was to investigate the effectiveness of Emotion Focused Therapy on Pessimistic Marital Expectation and Self-Criticism in Neurotic Perfectionist girls. The statistical population consisted of all Neurotic Perfectionist girls in Ahvaz. The research sample consisted of 5 girls that were selected according to the results of the neurotic perfectionism questionnaires (NPQ), using purposeful sampling method. In this research, a single-case experimental design, type of concurrent multiple baseline designs was used. To evaluate the Pessimistic Marital Expectation, Marital Expectation Scale and Self-Criticism, The Levels of Self-Criticism Scale were used. The data was collected in three phases of baseline, during intervention, and three month follow-up. The findings indicate that the subjects in the treatment phase experienced improvement in Pessimistic Marital Expectation (18.75) and Self-Criticism (21.98), and in the follow-up in regards to Pessimistic Marital Expectation (23.91) and Self-Criticism (49.66). The change index was indicative of meaningful changes (z=1.96 α=0.05). Therefore, the research findings illustrated that Emotion Focused Therapy reduces Pessimistic Marital Expectation and Self-Criticism in Neurotic Perfectionist girls.

  Keywords: Emotion Focused Therapy, Pessimistic Marital Expectation, Self-Criticism, Neurotic Perfectionism
 • Analyzing the Latent Patterns of Mental Disorders Distribution Based on the Short Form of the MMPI in Non-Clinical Adult Population of Kermanshah
  Hashem Jebraeili*, Zeynab Jafari, Shyda Feizi Pages 57-67

  The present study was conducted to analyze the latent profile of patterns of distribution of mental disorders based on the short form of the Minnesota Multidimensional Personality Questionnaire (MMPI). In a cross-sectional study, 380 people from non-clinical adult population of Kermanshah were selected by convenience sampling method and evaluated using the short form of MMPI. Data were analyzed based on latent profile analysis, Pearson correlation, Chi-square, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and one-way analysis of variance tests using SPSS and Mplus software. Latent profile analysis showed that a model with three profiles has the best fit with the data. From these three profiles, the first profile belonged to those who had good mental health. The second profile belonged to those who were in average mental health and the third profile belonged to those who suffered from mental disorders. Belonging to the first profile was associated with higher age compared to the second profile (F=3.14, P<0.05) and higher education compared to the third profile (K.W.=9.06, P<0.05). The results of the present study showed that by using the latent profile analysis method, it is easy to identify patterns of mental disorders in any society and this method can be effective in providing appropriate intervention for each group of people

  Keywords: Mental disorders, MMPI, Latent profile analysis
 • Shiva Qomi, Ghazal Zandkarimi*, Saleheh Piriaee Pages 69-84

  The purpose of this research was to meta-analyze researche in the field of psychological interventions for bereavement in Iran, to establish a connection between studies and to obtain a coherent result from scattered results using powerful statistical methods. The statistical population included Farsi articles on the topic of bereavement interventions, and the sample size of the research included 32 articles. The data collection tool included the Warsiglin list and meta-analysis method instructions, which were reviewed and approved by experts. For implementation, comprehensive meta-analysis software of the second edition and Hedges effect size calculation tests, T-square, I-square and Q significance level, error-safe N emission bias, Dual and Toid, Bag and Mesomeder correlation were used. The findings showed that cognitive-behavioral interventions with an Islamic approach (Z=16.47, p<0.001), group cognitive-behavioral therapy (Z=10.35, p<0.001) and Islamic bereavement therapy (Z=7.35, p<0.001) It has the largest effect size and meaning therapy (Z=5.70, p<0.001), therapy based on improving the quality of life (Z=6.60, p<0.001) and music therapy (Z=5.68, p<0.001) respectively have the lowest effect size. They are in the treatment of bereavement symptoms. The researches carried out in the field of play therapy interventions, group therapy, Islamic bereavement therapy, mind-awareness, cognitive-behavioral therapy with an Islamic approach, drama therapy and cognitive-behavioral group therapy are heterogeneous and in contrast to emotion-based therapy, improving the quality of life , cognitive-behavioral with the child's parent's approach, meaning therapy, music therapy, reality therapy and cognitive-behavioral are homogeneous. Findings concluded that group therapy, mindfulness, cognitive-behavioral with Islamic approach, cognitive-behavioral with child-parent approach, group cognitive-behavioral therapy, emotion-based therapy have publication bias. Studies of treatment methods based on improving the quality of life, meaning therapy, music therapy and drama therapy are free of publication bias.

  Keywords: Grief disorder, Meta-analysis, Psychological interventions
 • Mansour Sodani*, Iman Baharvand, Kobra Mohammadi Pages 85-94

  Job stress develops from interactions, job tasks, and heightened stressors and lead to burnout, increasing absenteeism, health problems, and turnover. Individuals who are high in trait mindfulness are less stressed at work, better adjusted, and healthier. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on Job stress and Assertiveness among employed women. This study was a experimental study with a pretest and posttest design with a control group. The research population was the employed women in Shahid Chamran University of Ahvaz in 2022, out of which 30 people were selected by voluntary sampling method and randomly placed into two equal groups. The experimental group was trained 8 sessions of 90 minutes (one sessions per week) with mindfulness-based stress reduction method, and the control group was placed on the waiting list for training. Data were collected by Parker and Davis job stress questionnaire, Gambrill and Richey assertiveness Scale, and analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Finding showed a significant difference between performance of both experimental and control groups in the scores of Job stress and Assertiveness in post-test stages (p < 0/001). Based on the findings of this study, it can be concluded that training program of mindfulness-based stress reduction is effective in reduce Job stress and increasing Assertiveness among employed women. Regarding the effectiveness of training, implementation of such educational programs by Managers of organizations and other family therapists is recommended.

  Keywords: Mindfulness, Job stress, Assertiveness, employed women
 • Mehdi Abed, Parvin Kadivar*, Javad Khalatbari Pages 95-110

  In the framework of the model, this research has investigated boredom based on goal orientation and self-efficacy with the mediation of students' procrastination. The statistical population of this research includes all high school students in Tehran, out of which 490 students were selected by random cluster sampling. To collect the research data, G. Sharp's boredom questionnaires (2021), Oliver and McGregor's achievement goals questionnaire (2001), Mejli et al.'s academic self-efficacy questionnaire (2000) and Sawari academic procrastination questionnaire (2010) were used and the collected data collected was analyzed using the path coefficient and structural equation method using SPSS version 23 and Amos version 24 software. Also, Seville test was used to measure the effect of the mediating variable. The findings showed that the variables of self-efficacy and goal orientation It has a direct, negative and meaningful effect on academic boredom and work procrastination. Also, according to the amount of t, procrastination has a direct, positive and significant effect on boredom. It is worth mentioning that the coefficients were significant for all direct paths. On the other hand, the results of indirect effects showed that each of the variables of goal orientation and self-efficacy with the mediation of procrastination has an indirect, negative and significant effect on boredom. These findings indicate that the structural model of boredom is based on goal orientation and self-efficacy with mediation. Procrastination is a good fit.

  Keywords: : boredom, orientation, procrastinationgoal, self-efficacy
 • Masoud Kabiri* Pages 111-127

  Problem-solving as an important transversal competency for the training students in the 21st century is attended in many educational systems, including Iran. However, no formal curriculum has yet been proposed for its development inside of our country. The present study has been designed to know current performance of students. With this regards, 4253 eleventh grade students in Tehran, which randomly selected, asked 32 items that were nested in 15 performance tasks. The results showed that average score of sample is a bit, but significantly, lower than the mid-point of scale. Also, 19 percent of students had not achieved to even first performance level. Furthermore, the performance distribution of boys is broader than girls’, especially in lower area. Besides, students who educate in mathematics-physic, science, humanistic sciences, career-technical education, and vocational training showed the best performance, respectively. Comparison between school types revealed that the highest performance was in gifted students schools and in the other side, the lowest performance was in public schools. In general, performance of students in Tehran City was evaluated as weak, even with regards to its average that was close to mid-point of scale.

  Keywords: problem-solving, transversal competencies, secondary education
 • Farideh Sabetghadam, Hasan Khoshakhlagh* Pages 129-145

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of compassion therapy training and reality therapy on psychosomatic symptoms, perceived stress and quality of life in health workers. The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The research community consisted of all male and female personnel working in educational/therapeutic hospitals in the city of Isfahan. Sampling was done in an available manner. For this purpose, 45 employees of Khursheed, Isa bin Maryam, Amin, and Ghori hospitals, who volunteered to participate in the research, were randomly selected in 3 experimental groups 1, 2, and control (15 people in each group) were assigned. Reality therapy sessions (Glasser, 1998) were applied during 8 sessions of 60 minutes for experimental group 1 and Gilbert (1996) compassion therapy sessions were applied during 8 sessions of 90 minutes for experimental group 2. while the control group did not receive any intervention. The research tools included Takata and Sakata (2004) Psychosomatic Complaint Scale, Cohen et al.'s (1983) Perceived Stress Questionnaire, and World Health Organization's Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF), which were completed by all 3 groups in the pre-test and post-test stages.  Data analysis was performed at two descriptive levels (mean and standard deviation) and inferential (analysis of covariance(. The research findings showed that compassion therapy and reality therapy were effective on psychosomatic symptoms, perceived stress and quality of life of health workers (p<0.05(. These two treatments (compassion therapy and reality therapy) have the same effectiveness on psychosomatic symptoms, perceived stress and quality of life of health workers.  Therefore, it can be concluded that compassion therapy and reality therapy can have an important effect in increasing the quality of life, reducing psychosomatic symptoms and the perceived stress of health workers

  Keywords: quality of life, psychosomatic symptoms, perceived stress, compassion therapy, reality therapy