درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
عبدالله معتمدی
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیرداخلی:
دکتر مجید ساریخانی
سایت اختصاصی:
sku.ac.ir/jflh
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/01
مدیر مسئول
عبدالله معتمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdullah Motamedi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سیرالله مرادی نوده
دکتر سیرالله مرادی نوده

احمد امین

Ahmad Amin

دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مسعود رحیمی
دکتر مسعود رحیمی

دکتر بهنام قاسمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Behnam Ghasemi

Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
مرتضی امامی
مرتضی امامی

دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر مرتضی قاسم زاده
دکتر مرتضی قاسم زاده

دکتر حسین رضوانی
دکتر حسین رضوانی

دکتر منوچهر توسلی نایینی
دانشیار حقوق
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل
Manuchehr Tavassoli Naini
Associate Professor, Department of law
University of Isfahan
Specialist: Human Rights, Citizenship Rights, Private International law, International law
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هنر، پژوهش هنر
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
دکتر منصور فهیم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mansoor Fahim
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر غلامعلی قاسمی
دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Gholam Ali Ghasemi
School of Law
University of Qom
Specialist: International law
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تفسیر قرآن، علوم قرآنی، قرائات، ادبیات عرب
Mohammadreza Haji Esmaeili
Professor, teology
University of Isfahan
مدیرداخلی
دکتر مجید ساریخانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Majid Sarikhani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahrekord University
Specialist: Archeology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۶