درباره نشریه
ISSN:
2423-7647
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
جهانگیر کرمی
سردبیر:
دکتر خدامراد مومنی
مدیر اجرایی:
پریسا جانجانی
تلفن:
083-38388091
سایت اختصاصی:
jap.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، وار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دفتر مجله روانشناسی پیری، ، کدپستی: 6714673175
تلفن همراه:
09357596119
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/14
مدیر مسئول
جهانگیر کرمی
دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Jahangir Karami
Associate Professor Department of Psychology, Faculty of Social Sciences,
Razi University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر خدامراد مومنی

Khodamorad Momeni

اعضای تحریریه
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia.
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر محمد اورکی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر اصغر دادخواه
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر منصور رضایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mansour Rezaei
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهشید فروغان
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روانپزشک
Mahshid Foroughan
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر عبدالله معتمدی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Abdollah Motamedi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
کامران یزدانبخش
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Kamran Yazdanbakhsh
Assistant Professor
Razi University
مدیر اجرایی
پریسا جانجانی
دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Janjani Parisa

Razi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸