درباره نشریه
ISSN:
2423-7647
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر جهانگیر کرمی
سردبیر:
دکتر خدامراد مومنی
مدیر اجرایی:
پریسا جانجانی
تلفن:
083-38388091
سایت اختصاصی:
jap.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، وار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دفتر مجله روانشناسی پیری، ، کدپستی: 6714673175
تلفن همراه:
09357596119
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/14
مدیر مسئول
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه رازی
رشته تخصصی: روانشناسی
Jahangir Karami
Associate Professor, psychology
دانشگاه رازی
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر خدامراد مومنی

Khodamorad Momeni

اعضای تحریریه
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia.
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر محمد اورکی
استاد تمام پایه 30
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر منصور رضایی
استاد تمام آمار زیستی، دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mansour Rezaei
Full Professor, Biostatistics, Health college
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهشید فروغان
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Mahshid Foroughan
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر عبدالله معتمدی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Abdollah Motamedi
Associate Professor, Department of psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر کامران یزدانبخش
دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Kamran Yazdanbakhsh
Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences
Razi University
مدیر اجرایی
پریسا جانجانی
دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Janjani Parisa

Razi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸