درباره نشریه
ISSN:
2008-0840
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیر مسئول:
دکتر وحید احمدی
سردبیر:
دکتر سید سپهر قاضی نوری
با همکاری:
انجمن علمی مدیریت فناوری ایران
تلفن:
021-88627884
021-88615889
دورنگار:
021-88627884
021-88615889
سایت اختصاصی:
jstp.nrisp.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره 9، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طبقه سوم، ، کدپستی: 1435894461
صندوق پستی:
554-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/08
مدیر مسئول
دکتر وحید احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندس برق-الکترونیک
Vahid Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronics
سردبیر
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
اعضای تحریریه
دکتر علی پایا
استاد
رشته تخصصی: فلسفه علم
Ali Paya
Professor
Specialist: Philosophy of Science
دکتر آریا الستی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: طراحی جامدات
Arya Alasti
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Solids Design
دکتر محمدرضا آراستی
هیات علمی
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammadreza Arasti
Faculty Member
Sharif University of Technology
دکتر حسن دانایی فرد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر سید محمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor
Specialist: Sociologist
دکتر حجت الله حاجی حسینی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی
Hojjatollah Hajihosseini Sefide
Assistant Professor
Specialist: technology management
دکتر طاهره میرعمادی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Tahereh Miremadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: International Relations
دکتر غلامعلی منتظر
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Gholam Ali Montazer
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Information Technology
دکتر بهزاد سلطانی
هیات علمی
دانشگاه کاشان
Behzad Soltani
Faculty Member
University of Kashan
دکتر عبدالله صوفی
دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل (آمریکا)
Abdollaah Soofi

دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۴