درباره نشریه
ISSN:
1735-7020
eISSN:
2008-238x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن انگل شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین کشاورز
سردبیر:
دکتر غلامحسین ادریسیان
مدیر اجرایی:
دکتر محمدباقر رکنی
تلفن:
021-88953041
دورنگار:
021-88953041
سایت اختصاصی:
ijpa.tums.ac.ir
صندوق پستی:
6446-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
دکتر حسین کشاورز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
سردبیر
دکتر غلامحسین ادریسیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Gholam hosein Edrisian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
اعضای تحریریه
 Hoghooghi Rad
Hoghooghi Rad

Central Office, Islamic Azad University
 Molawi
Molawi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حقیقی

A Haghighi
Texas, A&M University, USA
 Fallah M
Fallah M

Tehran University of Medical Sciences
دکتر انوار
دکتر انوار

Anwar
Oxford University U.K
دکتر اطهار
دکتر اطهار

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Athari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی، انگل شناسی پزشکی
Abdolhossein Dalimi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Veterinary Parasitology, Medical Parasitology
دکتر ادریسیان
دکتر ادریسیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Edrissian

Tehran University of Medical Sciences
دکتر اشراقیان
دکتر اشراقیان
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Eshraghian
Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اسلامی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی، انگل شناسی
Ali Eslami
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Pathology
دکتر جوادیان
دکتر جوادیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javadian

Tehran University of Medical Sciences
سپیده کاظمی
سپیده کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sepide Kazemi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر کشاورز
دکتر کشاورز

دانشگاه علوم پزشکی تهران
S.A. Keshavarz

Tehran University of Medical Sciences
دکتر پریوش کردبچه

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pari Vash Kord Bacheh

Tehran University of Medical Sciences
Le Bars
Le Bars

دکتر ممیشی
دکتر ممیشی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mamishi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر مراغی
دکتر مراغی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Maraghi

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 Mas Coma
Mas Coma
University of Valencia, Spain
 Coma
Coma

دکتر مسعود
دکتر مسعود

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Masoud

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محبعلی
دکتر محبعلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohebali

Tehran University of Medical Sciences
دکتر رهبری
دکتر رهبری

دانشگاه تهران
Rahbari

University of Tehran
دکتر رسولی نژاد
دکتر رسولی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Rasoulinejad

Tehran University of Medical Sciences
دکتر رئیسی
دکتر رئیسی

Raeisi
Ministry of Health, Treatment and Medical Education
دکتر رضاییان
دکتر رضاییان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Rezaeian

Tehran University of Medical Sciences
 Ringwald
Ringwald
World Health Organization Geneva, Switzerland
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سجادی
دکتر سجادی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Sadjadi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر شریفی
دکتر شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Seyed Dvoud Sharifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
 Wernsdorfer
Wernsdorfer

مدیر اجرایی
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۲