درباره نشریه
ISSN:
2251-8886
eISSN:
2588-4409
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیر مسئول:
مجتبی رجب بیگی
سردبیر:
دکتر فریدون عباسی دوانی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه حبیبی
ویراستار فارسی:
رویا برخورداری
ویراستار فنی:
سید تقی ابطحی فروشانی
کارشناس:
الهام اسدی
تلفن:
021-27644155
دورنگار:
021-22049321
سایت اختصاصی:
www.iieshrm.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، روبه روی پارک ملت، خیابان سلطانی (سایه)، شماره 65، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، ، کدپستی: 1967743711
صندوق پستی:
4757-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/11
مدیر مسئول
مجتبی رجب بیگی
دانشیار پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران
Mojtaba Rajabbeigi
Associate Professor, Research Center for Strategic and Technology Studies
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران
سردبیر
دکتر فریدون عباسی دوانی
دکتر فریدون عباسی دوانی

اعضای تحریریه
مجتبی رجب بیگی
دانشیار پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران
Mojtaba Rajabbeigi
Associate Professor, Research Center for Strategic and Technology Studies
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران، ایران
دکتر فریدون عباسی دوانی
دکتر فریدون عباسی دوانی

دکتر خدایار ابیلی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، برنامه ریزی آموزشی
Khada Yar Abili
Professor
University of Tehran
Specialist: Management
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر نسرین جزنی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت علوم اداری
Nasrin Jazani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management of Administrative Sciences
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر ابوالفضل کزازی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abolfazl Kazazi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
ویراستار فارسی
رویا برخورداری
رویا برخورداری

ویراستار فنی
سید تقی ابطحی فروشانی
سید تقی ابطحی فروشانی

رشته تخصصی: مهندسی نفت(مخازن هیدروکربنی)
Seyyed Taghi Abtahi Forooshani

Specialist: Petroleum Engineering (Hydrocarbon Tanks)
مدیر اجرایی
دکتر معصومه حبیبی
استادیار موسسه مطالعات بین المللی انرژی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Masoumeh Habibi
Assistant Professor of International Energy Studies Institute
Specialist: Management
کارشناس
الهام اسدی
الهام اسدی

رشته تخصصی: کاردانی گرافیک
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۳