درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت کیان ابتکار آسیا
مدیر مسئول:
آذین تقواشعار
سردبیر:
محمد تقواشعار
تلفن:
021-66907610
دورنگار:
021-66907610
سایت اختصاصی:
www.law-economy.ir
نشانی:
تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، نبش کوچه دعوتی، پلاک 364، ، کدپستی: 1419883994
تاریخ به‌روزآوری: 1394/09/14
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲