فهرست مطالب

حقوق و اقتصاد - سال یکم شماره 5 (خرداد 1394)

ماهنامه حقوق و اقتصاد
سال یکم شماره 5 (خرداد 1394)

 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
  محمد تقواشعار صفحه 4
 • مقالات
 • اقتصاد دولتی در رویارویی با توافق جامع احتمالی
  محمود جامساز صفحه 6
 • رابطه حقوق تعهدات و توافق هسته ای
  مهدی شبروهی صفحه 14
 • حقوق شهروندی
  عبدالحسین حسنی صفحه 20
 • بررسی بنیان های فکری تحلیل اقتصادی حقوق و مداقه از منظر دکترین غربی و متفکرین اسلامی
  صفحه 38
 • خصوصی سازی در سایه قانون رقابت
  سمیه اسدی دامیری صفحه 60
 • مسئولیت مدنی پزشک
  سوده صیدانلو صفحه 70
 • بررسی جرایم پزشکی در نظام حقوقی ایران
  سیامک لطفیانی، احمد احمدی، علی رحمتی وند، خسرو دولت آبادی صفحه 90