درباره نشریه
ISSN:
2008-0468
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
5/12/84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا غفاری
سردبیر:
دکتر حمید عبداللهیان
مدیرداخلی:
الهه شمس
تلفن:
021-61117808
سایت اختصاصی:
gmj.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار جلال آل احمد، بعد از پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، نیم طبقه دوم، دفتر مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی)
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27

مجله جهانی رسانه، شبکه جهانی پژوهشگران ارتباطات است که تاکنون در بیست و دو نسخه (با زبان و محتوای مستقل) راه اندازی شده است.  اولین نسخه مجله جهانی رسانه به زبان انگلیسی در پاییز 2003 راه اندازی شد، سپس نسخه های آفریقایی، آلمانی، استرالیایی، برزیلی، پاکستانی، پرتغالی، ترکیه ای، چینی، روسی، عربی، کانادایی، لهستانی، مالزیایی، مدیترانه ای، مکزیکی و هندی منتشر شدند.  نشریه ای که اکنون ملاحظه می کنید نیز نسخه فارسی این نشریه است.  مجله جهانی رسانه ‏- نسخه فارسی  یک مجله علمی- پژوهشی است که به صورت الکترونیکی و با کمک و نظارت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خرداد ماه 1385 راه اندازی شد.  از این نظر نسخه فارسی مجله جهانی رسانه اولین مجله علمی الکترونیک در ایران محسوب می شود بگونه ای که وقتی راه اندازی شد قوانین موجود برای ارزیابی آن کفایت نمی کردند ولی بعدا با همت مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه های جدیدی تنظیم شدند تا مجلات آنلاین نیز ارزیابی بشوند.  نسخه فارسی مجله جهانی رسانه برای انتشار دو شماره در سال برنامه ریزی شده است و اولین نسخه آن در بهار سال 1385 منتشر شد.  با اینکه نسخه فارسی از نظر لوگو، صفحه بندی و بخش های هر مجله مشابه سایر نسخه ‏ها است ولی از  نظر محتوایی و مدیریت و حقوقی مستقل و متفاوت است             

هدف این مجله این است که علایق گوناگون استادان، پژوهشگران، دانشجویان و موسسات دخیل در آموزش، پژوهش و فعالیت های  ارتباطاتی را پوشش دهد.

مدیر مسئول
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
سردبیر
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
اعضای تحریریه
دکتر احمد شکرچی
دانشیار دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: پژوهش علوم اجتماعی
Ahmad Shekar Chi
Associate Professor Faculty of Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Social science research
دکتر علیرضا حسینی پاکدهی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Alireza Hosseini Pak Dehi
Associate Professor Faculty of Communications Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Communication Sciences
دکتر سید یعقوب موسوی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی
Sayyed Yaqub Mousavi
Associate Professor Social Sciences Department
University of Alzahra
Specialist: social Sciences, Sociology
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
Rob Shields
Associate Professor City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension, University of Alberta, Edmonton Canada.
Specialist: Sociology
دکتر حسین افخمی
دانشیار دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hossein Afkhami
Associate Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر حسین پاینده
استاد دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: نظریه انتقادی، مطالعات فرهنگی
Hossein Payandeh
Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Critical Theory, cultural studies
دکتر علیرضا دهقان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Ali Reza Dehghan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations, Sociology and communication
دکتر علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی توریسم
Ali Asghar Saeidi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Tourism planning
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر یونس شکرخواه
استادیار
دانشگاه تهران
Younes Shokr Khah
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر علی شکوری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Ali Shakoori
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social planning
سهیلا صادقی فسایی

Soheila Sadeghi Fassaei

دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Pooya Alaedini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر یحیی کمالی پور
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
مدیرداخلی
الهه شمس

رشته تخصصی: ارتباطات
Elaheh Shams

Specialist: connections
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶