درباره نشریه
ISSN:
2008-0867
eISSN:
2345-3117
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر سید داوود آقایی
سردبیر:
دکتر الهه کولایی
مدیرداخلی:
فرشته مشهدی رفیع
ویراستار فارسی:
اعظم مرادی تبریزی
کارشناس:
عابد نوروزی زرمهری
تلفن:
021-61112396
021-66419704
سایت اختصاصی:
jcep.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه دوم جدید، اتاق 255
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/11
مدیر مسئول
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
سردبیر
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسن خانی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Hasan Khani
Associate Professor
Specialist: Political Science
دکتر احمد رشیدی
دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی، مطالعات روسیه و اوراسیای مرکزی
Ahmad Rashidi
Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science
University of Mazandaran
Specialist: Political Sociology, Russia an Eurasia Studies
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر فرهاد عطایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی
Farhad Atai
Professor, International Relations Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Regional Studies Middle East Central Asia
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nasrin Mosaffa
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار فارسی
اعظم مرادی تبریزی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Azam Moradi Tabrizi
Masters
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
فرشته مشهدی رفیع
پژوهشگر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، ایران
رشته تخصصی: ادبیات روسی
Fereshteh Mashhadi Rafi
Central Eurasian Studies Center Researcher, Iran
Specialist: Russian literature
کارشناس
عابد نوروزی زرمهری
عابد نوروزی زرمهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۶