درباره نشریه
ISSN:
2588-588X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
سردبیر:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
مدیرداخلی:
محسن اصغرپور حاجی آبادی
نشانی:
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر انتشارات
صندوق پستی:
775-14515
تلفن همراه:
09212403236
تلفن:
021-44865030
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jnrm
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/15
مدیر مسئول
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor Department of Mathematics, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: DEA
سردبیر
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
اعضای تحریریه
ابوالفضل تهرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی محض- جبر
Aboalfazl Tehranian

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Pure mathematics - algebra
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
اسماعیل خرم
اسماعیل خرم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Esmaeil Khorram

Amirkabir University of Technology
عبدالرحمن رازانی
عبدالرحمن رازانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضی محض
Abdalrahman Razani

Imam Khomeini International University
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor Department of Mathematics, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: DEA
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
علی اکبر منتظرحقیقی

Ali akbar Montazer Haghighi

دکتر حمیدرضا میمنی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
مدیرداخلی
محسن اصغرپور حاجی آبادی
محسن اصغرپور حاجی آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۰