درباره نشریه
ISSN:
2588-588X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
سردبیر:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
مدیرداخلی:
محسن اصغرپور حاجی آبادی
سایت اختصاصی:
jnrm.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر انتشارات
صندوق پستی:
775-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
مدیر مسئول
محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor, Department of Mathematics, Science and Research Branch,
Specialist: DEA
سردبیر
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد واحد رشت
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات، ریاضیات ، تحقیقات عملیاتی ، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ، بهره وری
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Rasht unit,
Specialist: Applied Mathematics - Operational Research, Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis DEA, Efficiency
هیات تحریریه
ابوالفضل تهرانیان
رشته تخصصی: ریاضی محض- جبر
Aboalfazl Tehranian
Specialist: Pure mathematics - algebra
توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor, science and research unite,
Specialist: Applied mathematics
اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
فرهاد حسین زاده لطفی
استاد واحد رشت
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات، ریاضیات ، تحقیقات عملیاتی ، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ، بهره وری
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Rasht unit,
Specialist: Applied Mathematics - Operational Research, Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis DEA, Efficiency
اسماعیل خرم
اسماعیل خرم
Esmaeil Khorram
Amirkabir University of Technology
عبدالرحمن رازانی
عبدالرحمن رازانی
رشته تخصصی: ریاضی محض
Abdalrahman Razani
Imam Khomeini International University
محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor, Department of Mathematics, Science and Research Branch,
Specialist: DEA
سعید عباس بندی
استاد
رشته تخصصی: ریاضی محض، تحلیل عددی
Saeid Abbasbandi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
علی اکبر منتظرحقیقی
Ali akbar Montazer Haghighi
حمیدرضا میمنی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
مدیرداخلی
محسن اصغرپور حاجی آبادی
محسن اصغرپور حاجی آبادی