درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر مسعود شفیعی
سردبیر:
دکتر فتح الله مضطرزاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمدعلی نعمتی
تلفن:
021-66495433
021-66485856
دورنگار:
021-66495433
021-66485856
سایت اختصاصی:
www.jiu.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/07
مدیر مسئول
دکتر مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
سردبیر
دکتر فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor, School of Medical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
هیات تحریریه
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر عباس طائب
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Taeb
Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor, School of Medical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
دکتر سیداحمد معتمدی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Seyyed Ahmad Motamedi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر علیرضا جهانگیریان
دکتر علیرضا جهانگیریان
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Ali Reza Jahan Girian
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Commerce Management, Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
دکتر محمدمهدی مظاهری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، مدیریت فرهنگی
Mohammad Mahdi Mazaheri
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
دکتر حجت الله حاج حسینی
دکتر حجت الله حاج حسینی
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Hojjatollah Haj Hoseini
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
دکتر سعید خرقانی
استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Saeed Kaharaghani
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر علی محمد کیمیاگری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Mohammad Kimiagari
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
دکتر مرتضی محمدخان
دکتر مرتضی محمدخان
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Morteza Mohammad Khan
Assistant Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر منوچهر منطقی
استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر صمد مومن بالله
استادیار
Samad Momen Bellah
Assistant Professor,
دکتر منصور معظمی
دکتر منصور معظمی
استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
Mansoor Moazzami
Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry
دکتر محمود مقدم
دکتر محمود مقدم
استادیار پژوهشی پژوهشگاه نیرو
Mahmoud Moghaddam
Assistant Professor of Research Institute of Power,
دکتر محمدنقی مهدوی
دکتر محمدنقی مهدوی
پژوهشیارسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Mohammad Naghi Mahdavi
Research Scientist of Iran Scientific and Industrial Researches,
مدیر اجرایی
دکتر محمدعلی نعمتی
دکتر محمدعلی نعمتی
Mohammad Ali Nemati
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۰