درباره نشریه
ISSN:
2717-0446
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر مسعود شفیعی
سردبیر:
دکتر فتح الله مضطرزاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمدعلی نعمتی
تلفن:
021-66485856
دورنگار:
021-66485856
سایت اختصاصی:
www.jiu.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/18
مدیر مسئول
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
سردبیر
دکتر فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor School of Medical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
اعضای تحریریه
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر عباس طائب
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Taeb
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor School of Medical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
دکتر احمد معتمدی
دکتر احمد معتمدی

دکتر محمد اقدسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی تولید، سیستم های تولید و TQM، مهندسی صنایع
Mohammad Aghdasi
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Production planning, Production Systems and TQM, industrial engineering
دکتر علیرضا جهانگیریان
دکتر علیرضا جهانگیریان
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Ali Reza Jahan Girian
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر محمدمهدی مظاهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه، مدیریت فرهنگی
Mohammad Mahdi Mazaheri
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
دکتر حجت الله حاج حسینی
دکتر حجت الله حاج حسینی
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Hojjatollah Haj Hoseini
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization
دکتر سعید خرقانی
استادیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Saeed Kaharaghani
Assistant Professor Faculty of Engineering
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر علی محمد کیمیاگری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Mohammad Kimiagari
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر مرتضی محمدخان
دکتر مرتضی محمدخان
استادیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Morteza Mohammad Khan
Assistant Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر صمد مومن بالله
استادیار
Samad Momen Bellah
Assistant Professor
دکتر منصور معظمی
دکتر منصور معظمی
استادیار
پژوهشگاه صنعت نفت
Mansoor Moazzami
Assistant Professor
Research Institute of Petroleum Industry
دکتر محمود مقدم
دکتر محمود مقدم
استادیار پژوهشی پژوهشگاه نیرو
Mahmoud Moghaddam
Assistant Professor of Research Institute of Power
دکتر محمدنقی مهدوی
دکتر محمدنقی مهدوی
پژوهشیارسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Mohammad Naghi Mahdavi
Research Scientist of Iran Scientific and Industrial Researches
مدیر اجرایی
دکتر محمدعلی نعمتی
دکتر محمدعلی نعمتی

Mohammad Ali Nemati

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶