فهرست مطالب

صنعت و دانشگاه - سال چهاردهم شماره 53 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه صنعت و دانشگاه
سال چهاردهم شماره 53 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید مسعود قریشی، مهدی مجیدپور، بابک نگاهداری، مرتضی موسی خانی صفحات 1-14

  در اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگویی مراکز علمی و پژوهشی به تقاضای صنایع و سازمان ها، تاکید فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو هدف عمده پیگیری می شود؛ یکی کشف میزان تحقق اهداف و کارکردهای پیش بینی شده برای اقداماتی که در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفته است و دیگری ارایه راهکارهایی اجرایی جهت اصلاح مسیر فعلی و در نتیجه حرکت به سمت تعالی در عملکرد ارتباط دانشگاه با صنعت. در این پژوهش، با استفاده از روش هایی چون مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و گروه متمرکز، ابتدا اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت و معیارهای کارآمدی این اقدامات احصاء شده و سپس با نظر سنجی از خبرگان، میزان کارآمدی هر اقدام از نظر هر معیار و نیز میزان تحقق هر معیار از نظر اقدامات انجام شده، احصا و با استفاده از روش میانگین آماری، تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل شده، به طور کلی می توان گفت که هیچ یک از اقداماتی که تا به حال در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است، کارآمدی مطلوبی نداشته اند و همچنین معیارهای کارآمدی نیز در اکثریت اقدامات اجرایی به اندازه قابل قبولی محقق نشده اند. در پایان پیشنهاد شد اقداماتی که امتیاز کمتر از 2 را دارند جهت صرفه جویی متوقف شود و اقداماتی جدیدی همچون ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با صنعت و انتخاب شرکای استراتژی از صنعت، خصوصی سازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه، معرفی توانمندی ها و فناوری های ایجاد شده در دانشگاه در قالب پلتفرم های اجتماعی و رسانه، بهره گیری از ظرفیت بروکرها و صندوق های مالی و خطرپذیر پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: همکاری دانشگاه و صنعت، علم و فناوری، تجاری سازی، سیاست علم و فناوری، تحقیق و توسعه
 • منا امامی، طلیعه خادمیان، مصطفی کرباسیون، اباذر اشتری مهرجردی صفحات 15-38

  «کارآفرینی اجتماعی» مفهومی بین رشته ای است که در رشته های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی مطرح شده و می تواند راهکار مناسبی برای حل مسایل اجتماعی و رانه ای برای تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد. علی رغم پژوهش های قابل توجه که در حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان شده است نیاز برای انجام پژوهشی در زمینه ادبیات کارآفرینی اجتماعی دیده می شد بر همین اساس در این مقاله به دنبال صورتبندی اجتماعی از چارچوبی تحت عنوان نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن هستیم. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بوده و مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آنست که ارزش های درونی شده اخلاق مراقبت، خیر خواهی، برابری طلبی و اتکا به خود جزیی از هویت فرا اجتماعی زنان کارافرین اجتماعی و مناسبات سازمانی/میان فردی آنان را شکل می دهند. این ارزش ها در مواجه با بستر اجتماعی-فرهنگی فضای بیرونی، نظام ارزشی کارافرینان اجتماعی زن را ایجاد می کنند

  کلیدواژگان: صورتبندی اجتماعی، نظام ارزشی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینان اجتماعی زن
 • سعید مظفری، محمود ابوالقاسمی، غلامرضا شریفی راد صفحات 39-50

  مقاله حاضر با هدف ارایه الگویی برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه و ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن آمیخته (کیفی-کمی) است. در این پژوهش، در بخش کیفی با پارادایم تفسیری و با روش داده بنیاد (گرندد تیوری) است. از بین رهیافت های مختلف نظریه سازی داده بنیاد، بر اساس نیاز و روند پژوهش از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. در بخش کیفی مراحل کدگذاری به صورت سه مرحله انجام گرفت. سپس همه این عناوین در جدولی آورده شدند. در بخش کمی تعداد 384 پرسشنامه بین نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای، توزیع شد. برای تعیین روایی پرسشنامه در بخش کیفی از تکنیک بازبینی اعضا پژوهشگر نسخه کدها و مدل پژوهش در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، عدد 70/. به دست آمد. نتایج حاصل به عوامل و شاخص های مربوط و توسعه کارآفرینی در دانشگاه مورد نظرسنجی قرار گرفت بدین منظور از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و Smar PLS جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده های جمع آوری شده استفاده شد. یافته های اصلی پژوهش عبارتند از: عوامل مدیریتی، امکانات و منابع انسانی به عنوان شرایط علی، عوامل زیرساختی، محیطی، انگیزشی و اطلاع رسانی به عنوان شرایط زمینه ای، عوامل سرمایه گذاری، فرهنگی و پشتیبانی به عنوان شرایط مداخله گر، عوامل رقابتی قوانین حمایتی، آموزش و پاداش و ارتقاء به عنوان راهکار و راهبرد و عوامل مهارتی، سبک تولید و دانش، تکنولوژی و نوآوری به عنوان پیامد در نظر گرفته شد

  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانشگاه، توسعه، منابع انسانی، مدیریت
 • لیلا فلاحتی صفحات 51-66

  پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردها و چالش های توانمندسازی زنان در شرکت های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش فرصت ها و چالش های زنان دانش آموخته در شرکت های دانش بنیان بر اساس تحلیل بیست مصاحبه با فعالین این حوزه مورد بحث قرار گرفت. جهت کسب اشراف نسبی به منظور طراحی سوالات و مقوله بندی محتوای اسناد و مصاحبه ها، ادبیات تجربی مرتبط با موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج در حوزه انگیزه پاسخ دهندگان برای شروع کسب و کار خود، سه دلیل میل به ایجاد تعادل میان کار و زندگی، میل به کسب درآمد بیشتر، میل به توسعه مهارت های کسب و کار را برشمردند. در زمینه عاملیت و عوامل موثر بر کارآفرینی زنان در محیط دانش بنیان ویژگی ها و رفتارهای کارآفرینانه مانند میل به نتیجه، ریسک پذیری و خودباوری مورد سنجش قرارگرفته است. در بخش عوامل سازمانی و محیطی، ظرفیت های سازمانی شامل اعتماد، امکان دسترسی به منابع و اطلاعات، توان شبکه سازی، قدرت جذب منابع، دانش مالی و استفاده از تکنولوژی و داشتن الگو تاثیرگذار بودند. در زمینه چالش ها عوامل فردی (کمبود جسارت، احساسات زیاد، پایین بودن سطح معلومات تخصصی و فنی مرتبط با کار و کند بودن زنان)، عوامل اجتماعی–فرهنگی (تبعیض، کلیشه های جنسیتی رایج، باورهای مذهبی جامعه و عدم آگاهی و جامعه پذیری صحیح) و عوامل اقتصادی (تبعیض در استخدام و پرداخت دستمزد، نگاه منفی مشتریان و نهادهای مالی و پیش داوری ها) مانعی برای حضور موثر زنان در شرکت های دانش بنیان عنوان شد.

  کلیدواژگان: زنان، توانمندسازی، مشارکت اقتصادی، شرکت های دانش بنیان، فرصت ها، چالش ها
 • محمدحامد دهقان پور، ابوالحسن فقیهی، مجتبی کیائی صفحات 67-82

  ارزیابی خط مشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمال بخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خط‏مشی های گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلا دانشی است تا پاسخ گوی این سوال اصلی پژوهش باشد: عناصر اساسی برای ارزیابی خط مشی های عمومی گردشگری در ایران کدامند؟ روش انجام این پژوهش ترکیبی است. داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از مصاحبه با هفت نفر از خبرگان مرتبط و ارایه پرسشنامه به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و ارزیابی خط مشی بود که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط، ابزار مصاحبه و روش دلفی استفاده گردید. در مرحله اولیه پژوهش، 18مقوله و 59 مفهوم پایه مرتبط با موضوع شناسایی و استخراج شد. مقوله های شناسایی شده مرتبط با 5 بعد فراگیر ارزیابی خط مشی گردشگری: تشخیص مسیله عمومی، تدوین خط مشی عمومی، مشروعیت بخشی به خط مشی، اجرای خط مشی، ارزیابی خط مشی عمومی قرار گرفت. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراج شده اقدام به ارایه آنها به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری طی سه راند روش دلفی گردید. در مجموع 44 مفهوم پایه مرتبط با 14 مقوله به شرح ذیل برای الگوی ارزیابی خط‏مشی های عمومی در گردشگری ایران شناسایی شد: پرداختن به مسیله محوری، رویکرد جامع و مانع داشتن، دغدغه بودن برای کارشناسان، عقلانی بودن خط مشی، پویایی خط مشی، انسجام خط مشی، قانونی بودن، پذیرش عمومی، بهره وری، تعهد عملی مجریان، برخورداری از ابزارهای لازم، استمرار ارزیابی، برخورداری از شاخص های مناسب ارزیابی، توجه به نتایج مثبت خط مشی عمومی.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، ارزیابی خط مشی، گردشگری، روش دلفی
 • ابراهیم علامتیان، فاطمه کاشی زاده شعرباف، محمدمهدی رشیدیان، محمدرضا شکیبا، احسان فرشته پور صفحات 83-94

  امروزه مسایلی مانند رشد جمعیت و تغییر اقلیم، جوامع را در بهره مندی بهینه از منابع طبیعی در کنار حفظ و ارتقا کیفیت زندگی تحت تاثیر زیادی قرار داده است. در این میان زیرساخت ها در قلب این چالش قرار دارند. در چنین شرایطی ساخت تسهیلات زیر ساختی و ارتقا کیفیت زیرساخت های موجود یک مساله بحرانی است که ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. در این راستا یافتن روش هایی برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی توسعه بر محیط و جوامع متاثر ضروری است. سیستم های رتبه بندی و ارزیابی پایداری می توانند در حرکت به سمت پایداری نقش مهم داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به نیاز تداوم بخشیدن به طول عمر و ارتقا کیفیت عملکرد زیرساخت ها در کشور ایران به دنبال ارزیابی زیرساخت های بخش حمل و نقل بین شهری از منظر پایداری بوده است. ارزیابی انجام شده بر اساس سیستم ارزیابی Envision برای پروژه های اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی می باشد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از SPSS تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده 5 شاخص کیفیت زندگی، مدیریت پروژه، تخصیص منابع، محیط طبیعی و اقلیم و تاب آوری دارای اهمیت می باشند. بررسی داده های بدست آمده نشان داد که برای پروژه های اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی از بین 14 زیر شاخص سیستم ارزیابی، زیر شاخص های اقتصاد و اجتماع بیشترین تاثیر و زیر شاخص آلاینده ها کمترین تاثیر را دارند. در نهایت معیارهای هر یک از این زیر شاخص ها، اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، سیستم ارزیابی پایداری، حمل ونقل پایدار، Envision
 • سید امید آذرکسب، سید حسین خواسته صفحات 95-108

  با پیشرفت فناوری و رشد چشمگیر اینترنت همه چیز، نیاز به رایانش امن در این زمینه افزایش یافته است. اینترنت همه چیز امکان اتصال و ارتباط بین اشیاء، داده ها، فرایندها و افراد را فراهم می کند، از جمله سامانه ها، دستگاه های خانگی، خودروهای هوشمند، سیستم های صنعتی و بسیاری دیگر. با این حجم عظیم از اشیاء متصل، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی تبدیل به یک چالش مهم در رایانش اینترنت همه چیز شده است. در این مقاله، به بررسی مفهوم رایانش امن در اینترنت همه چیز پرداخته می شود. تاثیر اینترنت همه چیز بر مفهوم امنیت و نیازهای مرتبط با آن بررسی می شود. همچنین، روش ها و فناوری های مورد استفاده برای ایجاد رایانش امن در اینترنت همه چیز مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله موضوعات مورد اشاره در این مقاله می توان به رمزنگاری اطلاعات، شناسایی و احراز هویت، مدیریت دسترسی، حفاظت از حریم خصوصی و تشخیص تهدیدات امنیتی اشاره کرد. علاوه بر این، چالش ها و معایب رایانش امن در اینترنت همه چیز نیز مورد بررسی قرار می گیرند. مسایلی مانند پیچیدگی محیط متصل شده، تهدیدات امنیتی پویا، نیاز به استانداردها و مسایل مرتبط با امنیت، و تاثیر تغییرات فناوری در رایانش امن مورد بحث قرار می گیرند. در نهایت، راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود رایانش امن در اینترنت همه چیز ارایه می شوند. این پیشنهادها شامل استفاده از رمزنگاری قوی، مدیریت دسترسی متمرکز، آموزش و آگاهی کاربران، استفاده از سیستم های تشخیص تهدیدات و مانیتورینگ پیشرفته است. با توجه به این مقاله، امید است که وضوح بهتری از رایانش امن در اینترنت همه چیز به دست آید و راهکارهای امنیتی مناسب برای این حوزه توسعه یابد.

  کلیدواژگان: اینترنت همه چیز، رایانش امن، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، اشیاء متصل، چالش های رایانش امن
 • سید عطالله سینائی، مهناز جلیلی، فاطمه کمالخانی صفحات 109-124

  سالمندی یکی از دوران های زندگی هر انسانی است که بی شک برررسی رضایتمندی این دوران و مطالعه سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن، برای هر جامعه ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان منطقه 6 شهر تهران است که از نظریه انواع سرمایه ها وسبک زندگی بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، سالمندان منطقه 6 شهر تهران در سال 1400 بودند که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شدند تا بررسی شود که آیا بین سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی با رضایتمندی سالمندان شهر تهران، رابطه ای وجود دارد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی ابزار تحقیق توسط روایی صوری و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مطلوب ارزیابی گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، رگرسیون سرمایه اجتماعی با687/0، اعتماد اجتماعی با 312/0، انسجام اجتماعی با 235/0، سبک زندگی با 168/0، بر رضایت از زندگی در بین سالمندان تاثیر مثبت دارد؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، سبک زندگی بر رضایت از زندگی در بین سالمندان تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • احسان رحمانی خلیلی صفحات 125-138

  فضای اخلاقی دانشگاه در نهادها و سازمانها از دو منبع مهم سر چشمه می گیرد که شامل عاملان سازمان ها و ساخت سازمانی می باشد. گیدنز معتقد است ساختارها هم به دست کنشگران انسانی به وجود می‏آید و هم وسیله‏ای است که چنین کنشی به کمک آن صورت می‏گیرد. ساختارها را انسان ایجاد می‏کند. اما آنها هم کنش انسانی را محدود و امکان‏پذیر می‏سازند در این مقاله با رویکرد نظری گیدنز به تبیین نگرش دانشجویان در ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی پرداخته شد و اینکه ارزیابی از ساختار دانشگاه و عاملان دانشگاهی تا چه میزان در تبیین نگرش دانشجویان برای ایجاد فضای اخلاقی موثر است. تحقیق حاضر از نوع تبیینی است و از لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1400 می باشد . ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پس از بررسی روایی و پایایی آن با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، در بین 381 نفر از دانشجویان مقاطع لیسانس و فوق لیسانس اجرا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه به طور مستقیم بر ایجاد فضای اخلاقی موثر است و ارزیابی از عاملان دانشگاهی بطور غیر مستقیم از مسیر ارزیابی از ساختار دانشگاه بر ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی در بین دانشجویان اثر می گذارد.

  کلیدواژگان: فضای اخلاقی، کنشگران دانشگاهی، ساخت یابی گیدنز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نسترن دباغ زاده شیرازی، امید بهبودی صفحات 139-150

  نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه ها تا حد زیادی مورد توجه قرار گیرد؛ به دلیل افزایش تعاملاتی که افراد از طرق مختلف از جمله از طریق شبکه اجتماعی آنلاین با یکدیگر دارند، این تعاملات موجب می شوند افراد از نظر فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیک شوند و به تبع آن این اشتراکات زمینه ساز علایق و انتخاب های مشترک می شوند؛ بنابراین بررسی تاثیر این تعاملات بر افکار مشتریان مبنی بر اعتماد به نام تجاری می تواند قابل اهمیت باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و از حیث روش در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری، مشتریان برند وایتکس در شهر مشهد بودند. نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و به تعداد 384 نفر از مشتریان است که داده ها از طریق پرسشنامه پارمیتا و همکاران (2021) جمع آوری شد. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تایید اساتید و خبرگان و روایی سازه با بارهای عاملی استفاده و جهت تایید پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار pls انجام شد. نتایج نشان داد تجربه برند بر تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان برند وایتکس اثر معناداری دارد. همچنین گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین بر تعامل اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین اثر تجربه برند بر تعامل اجتماعی را تعدیل می کند و در نهایت تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان بر ارتباطات شفاهی آنان تاثیر معنادار نداشت.

  کلیدواژگان: ارتباطات شفاهی، تجربه برند، تعامل اجتماعی، گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین
 • آمنه صدیقیان صفحات 151-168

  از جمله مسایل مهم در جامعه، اختلالات سلامت روان و داغ ننگ پیرامون آن است؛ وجود این مشکل منجر به عدم پیگیری درمان و نیز انزوای بیشتر افراد می شود و روابط آن ها در جامعه به خطر می اندازد. پیامدهای ناگواری از قبیل خشونت، افسردگی، خودکشی، رفتارهای آسیب زننده به خود و دیگران و مواردی از این قبیل، نتایج محتمل این مسیله اجتماعی هستند. این مقاله بر اساس پژوهشی است که تلاش کرده تا با بررسی برنامه های دانشگاه های پیشگام در جهان، سازوکارها و الگوهای مورد استفاده توسط آن ها در بحث سلامت روان دانشجویان را گردآوری و تحلیل نماید. نظریات فناوری اجتماعی، پیوند اجتماعی و یادگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند. این مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش تحلیل محتوا به بررسی اسناد از پیش موجود می پردازد. جامعه آماری، تمامی برنامه ها و راهبردهایی است که در دانشگاه های کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا در ارتباط با پیشگیری و مواجهه صحیح با داغ ننگ اختلالات سلامت روان بکار بسته شده است. بر این اساس، حدود 127 ایده مرتبط یافت شد که بعد از پالایش آن ها، نهایتا 53 برنامه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای اصلی در پیشگیری و مواجهه با داغ ننگ اختلالات سلامت روان عبارت اند از آگاهی بخشی، تغییر رفتار، شبکه حمایتی، مشارکت دانشجویی، راه حل های تشخیص سلامت روان و نرم افزارها.

  کلیدواژگان: سلامت روان، داغ ننگ، افسردگی، دانشگاه، پیشگیری، آموزش عالی
 • سید ابراهیم دشتی رحمت آبادی، مریم نیکپور، مهدی نیکپور، محبوبه جوهری صفحات 169-182

  فناوری اطلاعات پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی با رفاه ملی و معیشت مردم ارتباط دارد. ادغام پردازش ابری و اینترنت اشیا یک پیشرفت بزرگ در کاربرد پزشکی مدرن خواهد بود. در این تحقیق تمرکز بر روی بیماری مزمن دیابت می باشد که یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می شود. این تحقیق تکنولوژی اطلاعات پزشکی را در زمینه اینترنت اشیا، به ویژه در زمینه کاربرد نظارت و مدیریت پزشکی بکار گرفته است. این مطالعه یک روش مبتکرانه مبتنی بر اینترنت اشیا را برای تشخیص دیابت معرفی می کند. یک معماری برای نظارت از راه دور و مدیریت پلت فرم ابر اطلاعات بهداشتی پیشنهاد و تحلیل می شود ، اطلاعات بیماران از طریق ابزارهای اینترنت اشیاء پوشیدنی و تعبیه شده بر حسب نیاز استفاده و جمع آوری می شود و در نهایت از طریق اینترنت شخص ارسال می شود. در این مقاله الگوریتم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی ترکیبی برای تشخیص دیابت در راستای کمک به نظارت پزشکی ارایه شده است. از الگوریتم های ژنتیک برای انتخاب ویژگی های مرتبط بر اساس همبستگی آنها با وضعیت دیابت و وابستگی های بین ویژگی ها استفاده می کند. متعاقبا، یک مدل یادگیری مجموعه ای انباشته، با ادغام طبقه بندی کننده های SVM، KNN، ANN، درختان و GNB برای دقت بیشتر استفاده می شود. نتایج نشان دهنده عملکرد برتر رویکرد ما است و پتانسیل آن را برای بهبود مدیریت دیابت و نتایج مراقبت های بهداشتی برجسته می کند. روش پیشنهادی از سه روش ارزیابی شده است و نتایج حاصل نشان می دهد روش پیشنهادی از عملکرد بالاتری به میزان 9 تا 57 درصد نسبت به روش های پایه برخوردار بوده و به دقت 93 درصد رسیده است

  کلیدواژگان: سلامت هوشمند، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا، یادگیری گروهی، بیماری دیابت
|
 • Seyed Maseood Ghoreishi, mehdi majidpour, babak negahdari, morteza mousakhani Pages 1-14

  In the upstream documents of the country, the issue of responding to scientific and research centers to the demand of industries and organizations has been emphasized; Therefore, the cooperation between the university and industry has become very important. Numerous national measures have been taken in cooperation with the university and industry, which need to be evaluated. Two main goals are pursued; One is to discover the extent to which the goals and functions of the actions taken in the field of university-industry relations have been achieved, and the other is to provide executive solutions to improve the current path and move towards the excellence of university-industry cooperation. In this research, using methods such as library studies, interviews with experts and the focus group, first the measures taken in the field of cooperation between the university and the statistics industry and then by surveying experts, the effectiveness of each measure in terms of each criterion and The rate of fulfillment of each criterion was calculated in terms of measures taken and analyzed using statistical mean method. It can be said that none of the measures that have been taken so far in the field of industry-university relationship have had the desired efficiency and also the efficiency criteria have not been met to an acceptable level in most of the executive measures. At the end, several proposals were presented, including the establishment of the executive headquarters of university-industry cooperation and the privatization of offices related to industry and university entrepreneurship

  Keywords: University-industry Cooperation, Science, Technology, Commercialization, Technology Policy, Research, Development
 • Mona Emami, Talieh Khademian, Mostafa Karbasioun, Abazar Ashtari Mehrjardi Pages 15-38

  Social entrepreneurship is an interdisciplinary concept that has been proposed in the fields of management, economics, psychology, and sociology. It can be an appropriate solution to solve social problems and an impetus for social changes and economic development. Despite the significant research conducted in the field of women's social entrepreneurship, the need was observed to conduct a research in the field of social entrepreneurship literature. Therefore, in this article, we are looking for a social formulation from a framework called the value system of women social entrepreneurs. The method used is content analysis, and the most important results obtained express that the internalized values of ethics of care, benevolence, equality, and self-reliance form part of the prosocial identity of women social entrepreneurs and their organizational/interpersonal relationships. These values create the value system of female social entrepreneurs in the face of the socio-cultural background of the outer space.

  Keywords: Social Formulation, Value System, Social Entrepreneurship, Women Social Entrepreneurs
 • said mozafari, Mahmood Abolghsemi, gholamreza sharifirad Pages 39-50

  This article was done with the aim of providing a model for the development of entrepreneurship in the university and more communication between the industry and the university. In terms of purpose, this research is applied-development and its method is mixed (qualitative-quantitative). In this research, in the qualitative part, it is based on an interpretive paradigm and a foundational data method (grand theory). Among the different approaches of theorizing the foundation, the systematic approach of Strauss and Corbin was used based on the needs and research process. In the coding steps section, it was done in three steps. Then all these titles were listed in a table.In the quantitative part, 384 questionnaires were randomly distributed among the statistical sample. To determine the validity of the questionnaire in the qualitative part of the review technique of the researcher members, the version of the codes and the research model was provided to a number of professors, and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha method was /70. Obtained. The results were surveyed on the factors and indicators related to the development of entrepreneurship in the university. For this purpose, structural equation method and SPSS and Smar PLS software were used to check the fit of the research model with the collected data.The main findings of the research are: managerial factors, facilities and human resources as causal conditions, infrastructural, environmental, motivational and informational factors as background conditions, investment, cultural and support factors as intervening conditions, competitive factors of laws Support, training and reward and promotion were considered as solutions and strategies, and skill factors, production style and knowledge, technology and innovation were considered as consequences

  Keywords: Entrepreneurship, University, Development, Human resources, Management
 • Leila Falahati * Pages 51-66

  The present research was conducted with the aim of investigating the achievements and challenges of women's empowerment in knowledge-based companies. In this research, the opportunities and challenges of graduates women in knowledge-based companies were discussed based on the analysis of twenty interviews with women’s board members or directors in this field. Concerning to obtain relative superiority in order to design questions and categorize the content of documents and interviews, empirical literature related to the research was reviewed. Result revealed that three major factors have motivated them to start their own business including: the desire to balance work and life, the desire to earn more money, and the desire to develop business skills. In the field of agency and factors affecting women's entrepreneurship in the knowledge-based environment, entrepreneurial characteristics and behaviors such as results achievement, risk-taking, and self-confidence have been measured. From organizational and environmental aspects, organizational capacities including trust, access to resources and information, networking skills, ability to generate resources, financial knowledge, technology skills and having role models were influential. In terms of challenges, there are Individual factors (lack of courage, high emotions, low level of specialized and technical knowledge related to work and slowness of women), Socio-cultural factors (discrimination, common gender stereotypes, religious norms and beliefs and lack of knowledge and proper socialization) and Economic factors (discrimination in hiring and payment of wages, negative attitude of customers and financial institutions and prejudices) were addressed as obstacles to the effective participation of women in knowledge-based companies

  Keywords: Women, empowerment, economic participation, knowledge-based companies, opportunities, challenges
 • MohammadHamed Dehghanpour, abolhassan faghihi *, Mojtaba Kiaei Pages 67-82

  Policy evaluation is the guarantor of their control, direction and perfection. But in the field of tourism industry, less attention has been paid to this important matter. The current research, with the aim of identifying the main elements related to the evaluation of tourism policies in Iran, is a step to partially cover this knowledge gap. To answer this main research question: What are the basic elements (dimensions, categories and concepts) to evaluate the general policies of tourism in Iran? The method of conducting this research is mixed (qualitative and quantitative). The research data included documents, texts related to the subject, the results of interviews with seven experts and the answers to the questionnaires of 21 experts who were selected by purposive sampling. Qualitative data was obtained from the review of related documents and literature, interview tool and Delphi method. In the initial stage, 18 categories and 59 basic concepts related to the evaluation model of public policies in Iranian tourism were identified and extracted and related to these 5 comprehensive dimensions of tourism policy evaluation: Diagnosing the problem, formulating the policy, legitimizing the policy, implementing the policy, evaluating the policy. For validation, the factors extracted during three rounds of the Delphi method were given to 21 experts. Based on the findings of the research, a total of 44 basic concepts related to the following 14 categories were identified for the evaluation model of tourism policies in Iran: Addressing the central issue, Having a comprehensive approach, Concern for experts, Rationality of the policy, Policy dynamics, Policy coherence, Legality, General admission, Efficiency, Executive commitment, Having the necessary tools, Continuity of assessment, Having appropriate evaluation indicators and Attention to the positive results of the policy.

  Keywords: Public policy, Policy evaluation, Tourism, Delphi method
 • ebrahim alamatian, fatemeh kashizadeh sharbaf, mohamadmehdi rashidian, mohamadreza shakiba, ehsan fereshtepour Pages 83-94

  Today, issues such as population growth and climate change have greatly affected societies in the optimal use of natural resources while maintaining and improving the quality of life. Meanwhile, infrastructures are at the heart of this challenge. In such conditions, building infrastructure facilities and improving the quality of existing infrastructures is a critical issue, and Iran is not exempt from these conditions. In this regard, it is necessary to find ways to minimize the negative effects of development on the environment and affected communities. Sustainability rating and evaluation systems can play an important role in moving towards sustainability. Therefore, the current research aims to respond to the need to extend the life span and improve the performance quality of the infrastructure in Iran, and has sought to evaluate the infrastructure of the inter-city transportation sector from the perspective of sustainability. The evaluation is based on the Envision evaluation system for the projects of the Khorasan Razavi Department of Roads and Urban Development. The collected data were analyzed using SPSS. According to the results, 5 indicators of quality of life, project management, resource allocation, natural environment and climate and resilience are important. The analysis of the obtained data showed that among the 14 sub-indicators of the evaluation system, for the projects of the General Administration of Roads and Urbanization of Khorasan Razavi, the sub-indicators of economy and society have the most impact and the sub-indicator of pollutants have the least impact. Finally, the criteria of each of these sub-indices were prioritized.

  Keywords: Sustainable Development, Sustainability Assessment System, Sustainable Transportation, Envision
 • Seyed Omid Azarkasb, Seyed Hossein Khasteh Pages 95-108

  With the advancement of technology and the remarkable growth of the Internet of Things (IoT), the need for secure computing in this domain has increased. The Internet of Everything enables the connection and communication among objects, data, processes, and individuals, including systems, smart devices, industrial systems, and many others. With the immense number of connected objects, information security, and privacy have become significant challenges in IoT computing. This article explores the concept of secure computing in the Internet of Everything. It investigates the impact of the Internet of Things on the concept of security and its related needs. Furthermore, the methods and technologies used to establish secure computing in the Internet of Everything are discussed, including topics such as data encryption, identification and authentication, access management, privacy protection, and threat detection. Additionally, the challenges and drawbacks of secure computing in the Internet of Everything are examined, addressing issues such as the complexity of the connected environment, dynamic security threats, the need for standards and security-related concerns, and the influence of technological changes on secure computing. Finally, solutions and recommendations are provided to enhance secure computing in the Internet of Everything, including the use of strong encryption, centralized access management, user education and awareness, and advanced threat detection and monitoring systems. This article aims to provide a better understanding of secure computing in the Internet of Everything and to develop suitable security solutions for this domain.

  Keywords: Internet of Everything, Secure computing, Information security, Privacy, Connected objects Challenges of secure computing
 • sayyed atollah sinaee, mahnaz jalili, fateme kamalkhani Pages 109-124

  Old age is one of the periods in the life of every person who has passed through the process of childhood, adolescence and youth and has stepped into another stage of life. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of lifestyle and social capital on life satisfaction among the elderly. This research is a survey in terms of method, in terms of nature and purpose; It is descriptive-applied and the statistical population of the research includes all the elderly people of the 6th district of Tehran, who were selected by random sampling and based on Cochran's formula in an unknown population of 384 people. The data collection tool of this research is a researcher-made questionnaire. The validity of the research tool was evaluated by face validity and reliability by Cronbach's alpha. Data analysis was done with multivariate regression and SPSS software. The results of the hypothesis test show that social capital has a positive effect on life satisfaction among the elderly. Social trust has a positive effect on life satisfaction among the elderly. Social participation has a positive effect on life satisfaction among the elderly. Social cohesion has a positive effect on life satisfaction among the elderly. Lifestyle has a positive effect on life satisfaction among the elderly.

  Keywords: Life satisfaction, lifestyle, social capital, social trust
 • Ehsan Rahmani khalili Pages 125-138

  The moral atmosphere of the university in institutions and organizations originates from two important sources, which include the agents of organizations and organizational construction. Giddens believes that structures are created both by the hands of human actors and are the means by which such action takes place. Structures are created by humans. But they also limit and make human action possible. In this article, with the theoretical approach of Giddens, the explanation of the attitude of students in creating an academic moral environment was discussed, and to what extent the evaluation of the structure of the university and academic agents in explaining the attitude of students to create Moral atmosphere is effective. The present research is of explanatory type and in terms of method, it is considered as a survey research. The statistical population of the present study includes students of Islamic Azad University, Central Tehran Branch in 2019. The data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire which after examining its validity and reliability by combining cluster sampling and disproportionate classification and determining the sample size using Cochran's formula, was administered to 381 B.S, M.A and M.S students are implemented. Findings indicate that the variable of evaluation of the university structure directly affects the creation of ethical atmosphere and evaluation of academic actors indirectly affects the creation of academic ethical atmosphere among students through the evaluation of the structure of the university

  Keywords: Ethical atmosphere, Academic activists, Giddens construction, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
 • Nastaran Dabaghzadeh Shirazi, omid behboodi Pages 139-150

  The major role of the media in shaping public opinion has led to the great importance of the media. In other words, due to the increase in interactions that people have with each other in various ways, including through the online social network, these interactions cause people to be culturally and socially close to each other, and consequently these commonalities create interests and choices. Become subscribers; therefore it can be important to examine the impact of these interactions on customers' perceptions of trust in the brand in question. This research is applied in terms of purpose and in terms of method is among the descriptive-survey research. The research community is Vitex brand customers located in Mashhad. The sampling of this research is using Morgan table and 384 customers that the data were collected through the questionnaire of Parmita et al. (2021). In order to analyze the data, structural equation modeling was done with pls software. The results showed that the brand experience has a great effect on the social interactions of Vitex brand consumers. Also, the general trend towards online social interaction has had a positive and significant effect on social interaction. General tendency towards online social interaction moderates the effect of brand experience on social interaction, and finally, consumers' social interactions did not have a significant effect on their Verbal communication.

  Keywords: word of mouth, Brand experience, General tendency to online social interaction, Social interaction, Verbal communication
 • amene sedighian Pages 151-168

  Among the most critical problems in students’ community is stigma against mental diseases; this issue will probably cause refusing treatments and more isolation. It threatens the relationships between students and community as a whole. Negative consequences like violence, depression, suicide, harm-related behaviors and so on are related to this social problem. This study has tried to collect and analyze the mechanisms and models used by the world's leading universities by examining their programs. This descriptive-analytical study examines pre-existing documents with a content-analytical method. This practical study focuses on existing documents; these documents are published in the form of texts in websites of universities. The statistical population is all the programs and strategies that have been used in universities in the United States, Canada, the United Kingdom and Australia in relation to the prevention and proper treatment of the stigma of mental health disorders. Based on this, about 127 related ideas were found and after refining them, 53 programs were finally selected. Findings showed that the main variables in the prevention and treatment of stigma of mental health disorders are awareness, behavior change, support network, student participation, mental health diagnosis solutions and software.

  Keywords: Mental health, Stigma, Depression, University, Prevention
 • seyed ebrahim dashti, maryam nikpor, mehdi nikpor, mahbobe johari Pages 169-182

  Medical information technology and health services are related to the national welfare and livelihood of the people. The integration of cloud computing and the Internet of Things will be a major breakthrough in modern medical applications. This study focuses on the chronic disease of diabetes, which is one of the leading causes of death worldwide. This research has applied medical information technology in the field of IoT, especially in the field of medical monitoring and management applications. A model architecture for remote monitoring and management of the health information cloud platform is proposed and analyzed, and then an algorithm based on genetic algorithm and hybrid classification for the diagnosis of diabetes is proposed for medical monitoring. The results show that the proposed method has a higher performance than the basic methods and has reached an accuracy of 94%.

  Keywords: Smart health, machine learning, Internet of Things (IoT), Ensemble learning, diabetes